Anh chị cho em hỏi, khi nhân viên ứng tiền đi mua hàng, về quyết toán thì tiền trên hóa đơn vượt quá số tiền đã ứng. Sếp ko duyệt chi lại số tiền vượt đó, thì mình hạch toán vô tk nào cho hết 141 ạ?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq