Thủ Thuật Hướng dẫn Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào 2022

Update: 2022-09-29 12:26:11,Quý khách Cần biết về Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào. You trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

798

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất
 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất
 • Đáp án C. Br2 (dd).
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xẩy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và những thành phầm hữu cơ (trong số đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành những thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng trọn vẹn thu được 0,35 mol khí H2.

  Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.

  Thí nghiệm 3: Đốt cháy trọn vẹn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban sơ đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

Xem thêm »

60 điểm

nguyễn thị hiền linh

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) không tác dụng được với dung dịch nào tại đây? A. HNO3
B. NaNO3
C. NaOH

D. HCl

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được với HNO3, NaOH, HCl và không phản ứng với NaNO3. Các PTHH: H2N-CH2-COOH + HNO3 → HOOC-CH2-NH3NO3 H2N-CH2-COOH + NaOH → NH2-CH2-COONa + H2O H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH Đáp án B

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch A. KCl, NaNO3. B. NaOH, HCl.
  C. Na2SO4, KOH. D. NaCl, H2SO4.
 • Chất nào không trở thành thủy phân?
  A. Amilozơ.
  B. Glucozơ.
  C. Saccarozơ.
  D. Xelulozơ.
 • Polime vạn vật thiên nhiên X được sinh ra trong quy trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là:
  A. Saccarozơ
  B. Glicogen
  C. Tinh bột
  D. Xenlulozơ
 • Dung dịch nào tại đây tác dụng được với sắt kẽm kim loại Ag? A. Fe(NO3)2. B. HNO3 đặc. C. HCl. D. NaOH.
 • Tính chất nào tại đây là không phải của glucozơ?
  A. Tính chất của poliol (nhiều nhóm – OH liên tiếp.)
  B. Lên men tạo ancol etylic
  C. Tham gia phản ứng thủy phân
  D. Tính chất của nhóm andehit.
 • Cho những sắt kẽm kim loại tổng hợp sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (2); Fe – C (3); Sn – Fe (4). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì những sắt kẽm kim loại tổng hợp mà trong số đó Fe đều bị ăn mòn trước là A. (1), (3) và (4). B. (2), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (1), (2) và (4).
 • Phản ứng nào tại đây trọn vẹn có thể chuyển hóa glucozơ và fructozơ thành một thành phầm duy nhất?
  A. Phản ứng với H2/Ni, to.
  B. Phản ứng với dung dịch brom.
  C. Phản ứng với Cu(OH)2.
  D. Phản ứng với Na.
 • Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Hg. B. Al. C. Cs. D. Li.
 • Dãy sắt kẽm kim loại nào tại đây tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cho cùng một muối? A. Cu, Fe, Zn B. Na, Al, Zn C. Na, Mg, Cu D. Ni, Fe, Mg
 • Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam sắt kẽm kim loại M ( hóa trị không đổi), thu được phần rắn X. Hòa tan toàn bộ X bằng dung dịch HCl, thu được 13,44 lít H2(đktc). M là A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Ca.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Đáp án C. Br2 (dd).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Thủy phân chất hữu cơ X trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit vô cơ thu được hai chất hữu cơ, hai chất này đều phải có kĩ năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của cấu trúc của X là:

Xem đáp án » 07/09/2021 3,022

Phản ứng nào tại đây tạo ra muối sắt(II)?

Xem đáp án » 07/09/2021 2,199

Fe(OH)3 tan được trong dung dịch

Xem đáp án » 07/09/2021 704

Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 200 ml dung dịch HCl 0,03 M thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Xem đáp án » 07/09/2021 669

Cho sơ đồ phản ứng: KHCO3 + X → K2CO3 + H2O. X là hợp chất

Xem đáp án » 07/09/2021 553

Cho 16,2 gam tinh bột lên men thành ancol etylic. Khối lượng ancol thu được là

Xem đáp án » 07/09/2021 542

Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai link pi). Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của muối không no trong a gam là

Xem đáp án » 07/09/2021 380

Xà phòng hóa trọn vẹn a mol triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được a mol glixerol và

Xem đáp án » 07/09/2021 319

Thủy phân este nào tại đây thì thu được hỗn hợp CH3OH và CH3COOH

Xem đáp án » 07/09/2021 297

Amin nào tại đây có 5 nguyên tử H trong phân tử?

Xem đáp án » 07/09/2021 286

Quặng nào tại đây có chứa oxit sắt?

Xem đáp án » 07/09/2021 278

Tơ nào tại đây thuộc loại tơ tổng hợp?

Xem đáp án » 07/09/2021 277

Đốt cháy trọn vẹn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X, este đơn chức Y và andehit Z (X, Y, Z đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử hydro) có tỉ lệ mol tương ứng 3: 1: 2 thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 21,6 gam nước. Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị m là

Xem đáp án » 07/09/2021 273

Cho những polime sau: PVC; teflon; PE; Cao su Buna; tơ axetat; tơ nitron; cao su đặc isopren; tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 07/09/2021 267

Thuốc nổ đen chứa cacbon, lưu huỳnh và kali nitrat. Công thức hóa học của kali nitrat là

Xem đáp án » 07/09/2021 218

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào “.

Hỏi đáp vướng mắc về Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Axit #amino #axetic #h2n #ch2cooh #không #phản #ứng #được #với #chất #nào Axit amino axetic h2n ch2cooh không phản ứng được với chất nào