Biên bố̉n xác nhận tài trợ cho y tế mẫu 04/TNDN 2022

Mẫu Biên bố̉n xác nhận tài trợ cho y tế mẫu 04/TNDN Ban hành tất nhiên Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN công nhận TÀI TRỢ CHO Y TẾ

Chúng tôi gồm có:…………………..

Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):…………………

Địa chỉ:

………………..

Số điện thoại:

………………..

Mã số thuế:

………………..

Tên cơ sở y tế /đơn vị nhận tài trợ:

………………..

Địa chỉ:

………………..

Số điện thoại:

………………..

Mã số thuế (nếu có):

………………..

Cùng XÁC NHẬN [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở y tế/ đơn vị nhận tài trợ]:

………………..

– Tài trợ cho cơ sở y tế

………………..

– Tài trợ thiết bị y tế, công cụ y tế, thuốc

………………..

– Tài trợ bởi tiền

………………..

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là ………………

Bằng tiền: ………………….

Hiện vật: …………………… quy ra trị giá VND: ……………..

giấy má có giá ………….. quy ra trị giá VND …………………..

(tất nhiên các chứng từ can hệ khác của khoản tài trợ).

[Tên cơ sở y tế/đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên bên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Biên bạn dạng này được lập vào hồi … tại ….. ngày … tháng… năm …. và được lập thành ….. bạn dạng như nhau, mỗi bên giữ 01 bạn dạng.

Bên nhận tài trợ

Giám đốc doanh nghiệp

Scr Biên bố̉n xác nhận tài trợ cho y tế mẫu 04/TNDN 2021-09-07 07:03:00

#Biên #ban #xac #nhân #tai #trơ #cho #tê #mâu #04TNDN