Bình thường các chi phí không được trừ: không có hóa đơn, hay hóa đơn không hợp lý, hợp lệ… các bạn kế toán chọn 1 trong 2 cách là 1 là không ghi nhận vào sổ sách. 2 là có ghi nhận vào sổ sách thì thường hạch toán thẳng vào tài khoản 811 để cho dễ theo dõi và cuối năm bốc nó lên chỉ tiêu B4 trên Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.
Cách 1: thì tùy nếu đơn vị 2 hệ thống sổ sách thì mình không nói làm gì. Còn cách thứ 2 khi đã hạch toán vào sổ sách rồi thì các bạn nên hạch toán đúng bản chất…

More

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn9ltC9 wCT7IwUJcodFBHhRbLYkvfoGweZkoXPe1V1EHIKN qZQDxkIdv01AFtBOginaTV9YyHM 5WgTV0SFOQ10z32oD0llybf3laTMDTZXYpIvS02