Các anh chị tư vấn giúp em với ạ .
Công ty em là công trình xây dựng sắp quyết toán em làm lại sổ sách của kế toán cũ phát hiện sai xót như sau:
Kế toán cũ xuất doanh thu vượt dự toán mà k biết và cũng phân bổ chi phí thừa theo doanh thu. năm 2020
Khi em làm như sau: năm 2020 em hạch toán giá vốn đúng như dự toán vì vậy sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phần viết thừa 700tr ( đúng lã chỉ lãi 200tr)
Năm 2021 em điều chỉnh giảm giá hàng bán ( vì thế năm 2021 em bị lỗ do giảm giá hàng bán )…

More

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq