Các văn bố̉n pháp luật thuế mới nhất năm 2015 2022

Với mục tiêu hỗ trợ các bộ́n kiêngp thời cập nhật các văn bố̉n luật thuế mới nhất hiện héc tành.

xin tổng hợp các văn bố̉n pháp luật về Thuế mới nhất năm 2014, 2015 bao héc tàm: Các nghị định, Thông tư mới nhất về Thuế GTGT, TNCN, TNDN, Hoá đơn

I/ VỀ THUẾ TNDN:

ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp.

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định số 218/2014/2013/NĐ-CP.

II/ VỀ THUẾ TNCN

ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực thực thi hiện hành từ 01/10/2013).

Thông tư số 128/2014/TT-BTC

ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chủ nghĩa làm việc tại Khu tài chính tài chính

III/ VỀ THUẾ GTGT

ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

ngày 31/12/2013 chỉ dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

IV/ VỀ HÓA ĐƠN:

ngày 17/01/2014 về hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

V/ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Thông tư số 103/2014/TT-BTC

ngày 6/8/2014 chỉ dẫn thực hành bổn phận thuế vận dụng đối với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta.

VI/ VỀ QUẢN LÝ THUẾ:

ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.

Thông tư 201/2013/TT-BTC

ngày 20/12/2013 chỉ dẫn về vận dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong cai quản lý thuế.

VII/ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ cách tân THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ:

ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

ngày 10/10/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để CẢI CÁCH, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

VIII: MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ THUẾ VÀ HOÁ ĐƠN

ngày 17 tháng 1 năm 2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm héc tành chính về hoá đơn.

ngày 15 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm héc tành chính về Thuế

Chúc các bộ́n thành làm!

Scr Các văn bố̉n pháp luật thuế mới nhất năm 2015 2021-08-27 05:49:00

#Cac #văn #ban #phap #luât #thuê #mơi #nhât #năm