Cách héc tạch toán Quỹ bình ổn giá Tài khoản 357 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán
tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời tự khắc bẩm của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào hoài sản xuất kinh dinh theo quy định của pháp luật
1. Nguyên tắc kế toán tài chính
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm thưa của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào uổng sản xuất marketing thương mại theo quy định của luật pháp. Tuỳ theo từng ngành nghề, lĩnh vực marketing thương mại, doanh nghiệp được chủ động bổ sung thêm vào tên của Quỹ này ăn nhập với ngành nghề, lĩnh vực marketing thương mại của mình, thí dụ như Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.
b) Doanh nghiệp phải trích lập, sử dụng và quyết toán Quỹ bình ổn giá theo đúng quy định của luật pháp. Doanh nghiệp chỉ dùng tài khoản này nếu pháp luật yêu cầu trích lập Quỹ bình ổn giá vào uổng sản xuất, kinh dinh trong kỳ.
c) Quỹ bình ổn giá Khi trích lập được tính vào giá vốn mặt hàng nửa, quá trình tập luyện Quỹ cho mục đích bình ổn giá, doanh nghiệp được ghi giảm giá vốn mặt hàng nửa.
2. Kết cấu và nội dung đề đạt của trương mục 357 – Quỹ Bình ổn giá
Bên Nợ
: Số quỹ bình ổn giá đã sử dụng.
Bên Có
: Số trích lập quỹ bình ổn giá vào phí sinh sản kinh dinh trong kỳ.
Số dư bên Có
: Số quỹ bình ổn giá hiện nay còn của doanh nghiệp cuối kỳ.
3. Phương pháp kế toán tài chính Quỹ bình ổn giá
– Khi trích lập Quỹ bình ổn giá, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán
Có TK 357 – Quỹ bình ổn giá.
– Khi dùng Quỹ bình ổn giá, ghi:
Nợ TK 357 – Quỹ bình ổn giá
Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng nửa.
_____________________________________________

59

Scr Cách héc tạch toán Quỹ bình ổn giá Tài khoản 357 theo TT 200 2021-09-02 07:29:00

#Cach #hach #toan #Quỹ #bình #ổn #giá #Tài #khoản #theo