Cách hạch toán BDS đầu tư – Tài khoản 217 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 217 – BDS đầu tư Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để

đề đạt số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm BDS đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT

.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính:

1.1. tài khoản này dùng để phản ánh số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm BDS đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng rưa rứa như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng đất, ngôi nhà, hoặc một phần của ngôi nhà hoặc cả ngôi nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích mục tiêu thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà ko phải để:

– dùng trong sản xuất, cung cấp product, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích cai quản lý; hoặc

– Bán trong kỳ sinh sản, marketing thương mại thường nhật.

1.2. tài khoản này dùng để phản ánh giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT. Không đề đạt vào tài khoản này giá trị BDS mua về để buôn bán trong kỳ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh thông thường hoặc xây dựng để buôn bán trong ngày mai gần, BDS chủ sở hữu sử dụng, BDS trong quá trình xây dựng chưa trả mỹ xong với mục đích để dùng trong ngày mai bên dưới dạng BĐSĐT.

Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn song song hai điều khiếu nại sau:

– vững chắc thu được ích lợi tài chính tài chính trong mai sau; và

– Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin tưởng.#.

1.3. Bất động sản đầu tư được ghi nhận trên trương mục này theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐSĐT là thảy các uổng (tiền hoặc tương đương tiền) mà doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản khác đưa ra luận bàn để có được BĐSĐT tính đến thời tự khắc mua hoặc xây dựng trả mỹ xong BĐSĐT đó.

– thuộc cấp vào từng ngôi trường hợp, nguyên giá của BĐSĐT được xác định như sau:

+ Nguyên giá của BĐSĐT được mua bao héc tàm tất cả giá mua và các tổn phí can dự trực tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ tham vấn, lệ phí trước bạ và phí giao thiệp can hệ khác,…

+ Trường hợp mua BĐSĐT thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của Bất Động Sản đầu tư được đề đạt theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào uổng tài chính theo kỳ hạn tính sổ, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá BĐSĐT theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “phí tổn đi vay”;

+ Nguyên giá của BĐSĐT tự xây dựng là giá thành thực tại và các chi phí liên can trực tiếp của BĐSĐT tính đến ngày trả mỹ xong công việc xây dựng;

+ Trường hợp bất đọng sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí mãn nguyện tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT thì nguyên giá của BĐSĐT đó tại thời điểm khởi điểm thuê được thực hành theo quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Thuê tài sản”.

– Các chi phí sau ko được tính vào nguyên giá của BĐSĐT:

+ hoài nảy ban sơ (trừ ngôi trường hợp các phí này là cấp thiết để đưa BĐSĐT vào dạng sẵn sàng sử dụng);

+ Các phí Khi mới đưa BĐSĐT vào phát động và sinh hoạt giải trí lần đầu trước Khi BĐSĐT đạt tới thể phát động và sinh hoạt giải trí bình thường theo dự con kiến;

+ Các chi phí ko thường nhật về nguyên nhiên liệu, vật liệu, lao động hoặc các mối cung cấp lực có sẵn khác trong quá trình xây dựng BĐSĐT.

1.4. Các hoài liên quan lại đến BĐSĐT nảy sau ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là phí tổn sinh sản, kinh dinh trong kỳ, trừ Khi uổng này có kĩ năng vững chắc làm cho BĐSĐT tạo ra ích tài chính tài chính trong mai sau nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ thì được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT.

1.5 Trong quá trình cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí phải tiến hành trích khấu ngốn BĐSĐT và ghi nhận vào phí marketing thương mại trong kỳ (bao gồm trong thời gian ngừng cho thuê). Doanh nghiệp có thể dựa vào các BDS chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời kì trích khấu ngốn và xác định phương pháp khấu ngốn của BĐSĐT.

– Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đối với tất số tiền nhận trước từ việc cho thuê BĐSĐT, kế toán tài chính phải ước tính đầy đủ giá vốn ứng với doanh thu được ghi nhận (cả về số khấu ngốn được tính trước).

– Giá vốn của BĐSĐT cho thuê bao héc tàm tất cả: chi phí khấu ngốn BĐSĐT và các phí can hệ trực tiếp khác tới việc cho thuê, như: phí dịch vụ mua ngoài, phí lương phía viên chức trực tiếp cai quản lý BDS cho thuê, phí tổn khấu ngốn các công trình phụ trợ phục vụ việc cho thuê BĐSĐT.

1.6. Doanh nghiệp ko trích khấu ngốn đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá. Trường hợp có bởi cớ vững chắc cho thấy BĐSĐT bị giảm giá so với giá trị thị ngôi trường và khoản giảm giá được xác định một cách đáng tin tưởng.# thì doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá BĐSĐT và ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn bán (tương tự như việc lập đề phòng đối với product BDS).

1.7. Đối với những BĐSĐT được mua vào tuy nhiên phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước quá trình tập luyện cho mục đích đầu tư thì giá trị BDS, phí mua sắm và phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ảnh trên TK 241 “Xây dựng căn bạn dạng dở dang”. Khi quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp trả mỹ xong phải xác định nguyên giá BĐSĐT trả mỹ xong để kết chuyển vào TK 217 “Bất động sản đầu tư”.

1.8. Việc chuyển từ BDS chủ sở hữu dùng thành BĐSĐT hoặc từ BĐSĐT sang BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho chỉ những Khi có sự đổi thay về mục đích sử dụng như các ngôi trường hợp sau:

– BĐSĐT chuyển thành BDS chủ sở hữu dùng Khi chủ sở hữu chính thức phát động dùng tài sản này;

– BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu chính thức phát động triển khai cho mục đích buôn bán;

– Bất động sản chủ sở hữu dùng chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu kết thúc dùng tài sản đó và Khi bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;

– Hàng tồn kho chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu chính thức phát động cho bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;

– Bất động sản xây dựng chuyển thành BĐSĐT Khi chấm dứt giai đoạn xây dựng, bàn trả đưa vào đầu tư (trong tuổi xây dựng phải kế toán tài chính theo Chuẩn mực kế toán tài chính “Tài sản chắc chắn hữu hình”).

Việc chuyển đổi mục đích dùng giữa BĐSĐT với BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho ko làm đổi thay giá trị ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và ko làm thay đổi nguyên giá của BDS trong việc xác định giá trị hoặc để lập thưa tài chính.

1.9. Khi doanh nghiệp quyết định buôn bán một BĐSĐT mà ko hề giai đoạn sang sửa, cải tạo nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp ghi nhận là BĐSĐT trên TK 217 “Bất động sản đầu tư” cho đến Khi BĐSĐT đó được buôn bán mà ko chuyển thành mặt hàng tồn kho.

1.10. Doanh thu từ việc buôn bán BĐSĐT được ghi nhận là ko hề thảy giá buôn bán (giá buôn bán chưa có thuế GTGT đối với ngôi trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế). Trường hợp buôn bán theo phương thức trả chậm, thì doanh thu được xác định ban sơ theo giá buôn bán trả tiền ngay (giá buôn bán chưa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế). Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán và giá buôn bán trả tiền ngay được ghi nhận là doanh thu tiền lãi chưa thực hành.

1.11. Ghi giảm BĐSĐT trong các ngôi trường hợp:

– Chuyển đổi mục đích dùng từ BĐSĐT sang mặt hàng tồn kho hoặc BDS chủ sở hữu dùng;

– Bán, thanh lý BĐSĐT;

– Hết hạn vận thuê tài chính trả lại BĐSĐT cho người cho thuê.

2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Bên Nợ:

Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.

Bên Có:

Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.

Số dư bên Nợ

: Nguyên giá BĐSĐT hiện nay có.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính đốn

3.1. Khi mua Bất động sản đầu tư:

a) Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các

, 112.

Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế GTGT.

b) Mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm:

– Ghi nhận BĐSĐT được mua, nếu thuế GTGT đầu vào được pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 217 – Bất Động Sản đầu tư (theo giá mua trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 242 – tổn phí trả trước (phần lãi trả chậm tính ngay số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải tính sổ trừ (-) Giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT đầu vào)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế GTGT.

– Hàng kỳ, tính và phân bổ số lãi phải trả về việc mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm, ghi:

Nợ TK 635 – hoài tài chính

Có TK 242 – chi phí trả trước.

– Khi thanh toán tiền cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (phần chiết khấu thanh toán được hưởng trọn do thanh toán trước hạn vận – Nếu có)

Có các TK 111, 112,…

3.2. Trường hợp Bất Động Sản đầu tư tạo hình do xây dựng cơ bạn dạng trả mỹ xong bàn trả:

– Khi nảy sinh phí tổn xây dựng BĐSĐT, căn cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên tưởng, kế toán tài chính tập kết phí tổn vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (tương tự như xây dựng TSCĐ hữu hình, xem giảng giải tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình”).

– Khi giai đoạn đầu tư XDCB trả mỹ xong bàn trả chuyển tài sản đầu tư thành Bất Động Sản đầu tư, kế toán tài chính căn cứ vào giấy tờ bàn trả, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.3. Khi chuyển từ BDS chủ sở hữu dùng hoặc mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích dùng, ghi:

a) Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

– TSCĐ hữu hình, hoặc

– TSCĐ vô hình.

song song kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế, ghi:

Nợ các

1, 2143

Có TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu BĐSĐT để cho thuê)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư(nếu BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá).

b) Khi chuyển từ mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có các

7, 1567.

Nếu BĐSĐT dùng để cho thuê, kế toán tài chính tiến hành trích khấu ngốn theo quy định. Nếu nắm giữ chờ tăng giá, kế toán tài chính ko trích khấu ngốn mà xác định số giảm giá trị của BĐSĐT. Nếu số tổn thất do giảm giá trị được xác định tin tưởng.#, kế toán tài chính ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn bán và ghi giảm nguyên giá BĐSĐT.

3.4. Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê phát động và sinh hoạt giải trí, nếu tài sản thuê đó thoả nguyện tiêu chuẩn là BĐSĐT:

a) cứ vào giao kèo thuê tài chính và các chứng từ liên tưởng, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có các TK 111, 112, 3412.

(Kế toán thanh toán tiền thuê Khi nhận Hoá đơn thuê tài chính được thực hành theo quy định tại trương mục 212 “TSCĐ thuê tài chính”).

b) Khi ko hề hạn sử dung thuê tài sản tài chính

– Nếu trả lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT, ghi:

Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (số chênh lệch giữa nguyên giá Bất Động Sản đầu tư thuê và giá trị ngốn mòn luỹ kế)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Nếu mua lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐSĐT số tiền phải trả thêm, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có các TK 111, 112,…

– Nếu mua lại BDS thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc cai quản lý của doanh nghiệp thì phải phân loại lại thành BDS chủ sở hữu sử dụng, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình, hoặc

Nợ

– TSCĐ vô hình

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có các TK 111, 112 (số tiền phải trả thêm).

Đồng thời kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế, ghi:

Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT

Có các TK 2141, 2143.

3.5. Khi nảy sinh uổng sau ghi nhận ban sơ của BĐSĐT, nếu toại nguyện các điều khiếu nại được vốn hoá hoặc bao héc tàm tất cả trong trách nhiệm của doanh nghiệp phải chịu các phí tổn cấp thiết sẽ nảy để đưa BĐSĐT tới trạng thái sẵn sàng phát động và sinh hoạt giải trí thì được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT:

– cô đọng phí nảy sinh sau ghi nhận ban sơ (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế nảy, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 331,…

– Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí nâng cấp, cải tạo,… BĐSĐT, bàn trả ghi tăng nguyên giá BĐSĐT, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.6. Kế toán buôn bán, thanh lý BĐSĐT

a) Ghi nhận doanh thu buôn bán, thanh lý BĐSĐT:

– Trường hợp tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời tự khắc buôn bán, thanh lý BĐSĐT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5117) (giá buôn bán thanh lý chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Trường hợp ko tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm buôn bán, thanh lý BĐSĐT, doanh thu cả về thuế GTGT đầu ra phải nộp. Định kỳ, kế toán tài chính xác định số thuế GTGT phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

b) Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được buôn bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147 – Hao mòn Bất Động Sản đầu tư – nếu có)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá của Bất Động Sản đầu tư).

3.7. Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư

a) Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê Bất động sản đầu tư:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ (5117).

b) Ghi nhận giá vốn Bất động sản đầu tư cho thuê

– Trường hợp đã cô đọng đủ giá vốn Bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 214 – Giá trị ngốn mòn lũy kế (2147)

Có các TK 111, 112, 331…

– Trường hợp chưa tụ hợp đủ giá vốn của Bất động sản đầu tư do một phần dự án chưa trả mỹ xong (cho thuê cuốn chiếu), kế toán tài chính phải ước tính giá vốn cho thuê na ná như phương pháp ước tính giá vốn Khi buôn bán thành phẩm BDS.

3.7. Kế toán chuyển BĐSĐT thành mặt hàng tồn kho hoặc thành BDS chủ sở hữu dùng:

a) Trường hợp BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu có quyết định sang sửa, cải tạo nâng cấp để buôn bán:

– Khi có quyết định tôn tạo, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT để buôn bán, kế toán tài chính tiến hành kết chuyển giá trị còn lại của BĐSĐT vào TK 156 “Hàng hoá”, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (TK 1567 – Giá trị còn lại của BĐSĐT)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (số ngốn mòn luỹ kế – nếu có)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Khi nảy sinh các phí sửa sang, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, ghi:

Nợ

– hoài sinh sản, kinh dinh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…

– Khi kết thúc thời đoạn tôn tạo, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, kết chuyển thảy phí ghi tăng giá gốc mặt hàng hoá BDS chờ buôn bán, ghi:

Nợ

– Hàng hoá (1567)

Có TK 154 – tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang.

b) Trường hợp chuyển BĐSĐT thành BDS chủ sở hữu sử dụng, ghi:

Nợ các

, 213

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư.

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu có)

Có các TK 2141, 2143.

3.8. Đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá, kế toán tài chính ko trích khấu ngốn mà thực hành xác định tổn thất do giảm giá trị (na ná như việc xác định ngừa giảm giá của product BDS). Nếu khoản tổn thất được xác định đáng tin tưởng.#, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư.

_____________________________________________

Bài viết Cách hạch toán BDS đầu tư – Tài khoản 217 theo TT 200 2021-09-06 12:09:00

#Cách #hạch #toán #bất #động #sản #đầu #tư #Tai #khoan #theo