Cách hạch toán BDS đầu tư – Tài khoản 217 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 217 – BDS đầu tư Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để
phản ánh số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm BDS đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT
.
1. Nguyên tắc kế toán tài chính:
1.1. tài khoản này dùng để phản ảnh số hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm BDS đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền dùng đất, ngôi nhà, hoặc một phần của ngôi nhà hoặc cả ngôi nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích mục tiêu thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà ko phải để:
– dùng trong sinh sản, cung cấp product, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích cai quản lý; hoặc
– Bán trong kỳ sản xuất, marketing thương mại thường ngày.
1.2. tài khoản này dùng để phản chiếu giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT. Không đề đạt vào tài khoản này giá trị BDS mua về để buôn cung cấp trong kỳ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh thông thường hoặc xây dựng để buôn cung cấp trong ngày mai gần, BDS chủ sở hữu dùng, BDS trong quá trình xây dựng chưa trả mỹ xong với mục đích để dùng trong ngày mai bên dưới dạng BĐSĐT.
Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn song song hai điều khiếu nại sau:
– vững chắc thu được ích tài chính tài chính trong mai sau; và
– Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin tưởng.#.
1.3. Bất động sản đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá. Nguyên giá của BĐSĐT là tuốt luốt các phí tổn (tiền hoặc tương đương tiền) mà doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản khác đưa ra trao đổi để có được BĐSĐT tính đến thời tự khắc mua hoặc xây dựng trả mỹ xong BĐSĐT đó.
– bộ hạ vào từng ngôi trường hợp, nguyên giá của BĐSĐT được xác định như sau:
+ Nguyên giá của BĐSĐT được mua bao héc tàm tất cả giá mua và các uổng liên can trực tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ tham vấn, lệ phí trước bạ và phí tổn giao du liên can khác,…
+ Trường hợp mua BĐSĐT thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của Bất Động Sản đầu tư được phản chiếu theo giá mua trả tiền ngay tại thời tự khắc mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ Khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá BĐSĐT theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “phí tổn đi vay”;
+ Nguyên giá của BĐSĐT tự xây dựng là giá thành thực tế và các uổng liên quan lại trực tiếp của BĐSĐT tính đến ngày trả mỹ xong công việc xây dựng;
+ Trường hợp bất đọng sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT thì nguyên giá của BĐSĐT đó tại thời tự khắc khởi điểm thuê được thực hành theo quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Thuê tài sản”.
– Các tổn phí sau ko được tính vào nguyên giá của BĐSĐT:
+ hoài nảy ban sơ (trừ ngôi trường hợp các chi phí này là cấp thiết để đưa BĐSĐT vào thể sẵn sàng sử dụng);
+ Các hoài Khi mới đưa BĐSĐT vào phát động và sinh hoạt giải trí lần đầu trước Khi BĐSĐT đạt tới trạng thái phát động và sinh hoạt giải trí bình thường theo dự định;
+ Các hoài ko thường ngày về nguyên nhiên liệu, vật liệu, lao động hoặc các mối cung cấp lực có sẵn khác trong quá trình xây dựng BĐSĐT.
1.4. Các phí liên can đến BĐSĐT nảy sau ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là phí sinh sản, marketing thương mại trong kỳ, trừ Khi tổn phí này có kĩ năng vững chắc làm cho BĐSĐT tạo ra ích tài chính tài chính trong mai sau nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ thì được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT.
1.5 Trong quá trình cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí phải tiến hành trích khấu ngốn BĐSĐT và ghi nhận vào chi phí kinh dinh trong kỳ (bao gồm trong thời gian ngừng cho thuê). Doanh nghiệp có thể dựa vào các BDS chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời kì trích khấu ngốn và xác định phương pháp khấu ngốn của BĐSĐT.
– Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đối với tuốt luốt số tiền nhận trước từ việc cho thuê BĐSĐT, kế toán tài chính phải ước tính đầy đủ giá vốn ứng với doanh thu được ghi nhận (cả về số khấu ngốn được tính trước).
– Giá vốn của BĐSĐT cho thuê bao héc tàm tất cả: phí tổn khấu ngốn BĐSĐT và các hoài liên can trực tiếp khác tới việc cho thuê, như: uổng dịch vụ mua ngoài, tổn phí lương bổng viên chức trực tiếp cai quản lý BDS cho thuê, hoài khấu ngốn các công trình phụ trợ phục vụ việc cho thuê BĐSĐT.
1.6. Doanh nghiệp ko trích khấu ngốn đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá. Trường hợp có chứng cứ vững chắc cho thấy BĐSĐT bị giảm giá so với giá trị thị ngôi trường và khoản giảm giá được xác định một cách đáng tin thì doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá BĐSĐT và ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (rưa rứa như việc lập đề phòng đối với product BDS).
1.7. Đối với những BĐSĐT được mua vào tuy nhiên phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước quá trình tập luyện cho mục đích đầu tư thì giá trị BDS, phí mua sắm và phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ánh trên TK 241 “Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang”. Khi quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp trả mỹ xong phải xác định nguyên giá BĐSĐT trả mỹ xong để kết chuyển vào TK 217 “Bất động sản đầu tư”.
1.8. Việc chuyển từ BDS chủ sở hữu dùng thành BĐSĐT hoặc từ BĐSĐT sang BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho chỉ những Khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các ngôi trường hợp sau:
– BĐSĐT chuyển thành BDS chủ sở hữu sử dụng Khi chủ sở hữu chính thức phát động dùng tài sản này;
– BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu chính thức phát động triển khai cho mục đích buôn cung cấp;
– Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó và Khi bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;
– Hàng tồn kho chuyển thành BĐSĐT Khi chủ sở hữu chính thức phát động cho bên khác thuê phát động và sinh hoạt giải trí;
– Bất động sản xây dựng chuyển thành BĐSĐT Khi kết thúc thời đoạn xây dựng, bàn trả đưa vào đầu tư (trong tuổi xây dựng phải kế toán tài chính theo Chuẩn mực kế toán tài chính “Tài sản nhất quyết hữu hình”).
Việc chuyển đổi mục đích dùng giữa BĐSĐT với BDS chủ sở hữu dùng hoặc mặt hàng tồn kho ko làm thay đổi giá trị ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và ko làm thay đổi nguyên giá của BDS trong việc xác định giá trị hoặc để lập bẩm tài chính.
1.9. Khi doanh nghiệp quyết định buôn cung cấp một BĐSĐT mà ko hề thời đoạn sửa sang, cải tạo nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là BĐSĐT trên TK 217 “Bất động sản đầu tư” cho đến Khi BĐSĐT đó được buôn cung cấp mà ko chuyển thành mặt hàng tồn kho.
1.10. Doanh thu từ việc buôn cung cấp BĐSĐT được ghi nhận là toàn bộ giá buôn cung cấp (giá buôn cung cấp chưa có thuế GTGT đối với ngôi trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế). Trường hợp buôn cung cấp theo phương thức trả chậm, thì doanh thu được xác định ban sơ theo giá buôn cung cấp trả tiền ngay (giá buôn cung cấp chưa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế). Khoản chênh lệch giữa tổng số tiền phải tính sổ và giá buôn cung cấp trả tiền ngay được ghi nhận là doanh thu tiền lãi chưa thực hành.
1.11. Ghi giảm BĐSĐT trong các ngôi trường hợp:
– Chuyển đổi mục đích dùng từ BĐSĐT sang mặt hàng tồn kho hoặc BDS chủ sở hữu dùng;
– Bán, thanh lý BĐSĐT;
– Hết thời hạn thuê tài chính trả lại BĐSĐT cho người cho thuê.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư
Bên Nợ:
Nguyên giá BĐSĐT tăng trong kỳ.
Bên Có:
Nguyên giá BĐSĐT giảm trong kỳ.
Số dư bên Nợ
: Nguyên giá BĐSĐT hiện nay có.
3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tế tài chính tài chính đốn
3.1. Khi mua Bất động sản đầu tư:
a) Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Nợ
– Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các
, 112.
Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế GTGT.
b) Mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm:
– Ghi nhận BĐSĐT được mua, nếu thuế GTGT đầu vào được pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 217 – Bất Động Sản đầu tư (theo giá mua trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 242 – phí trả trước (phần lãi trả chậm tính ngay số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay và thuế GTGT đầu vào)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.
Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT cả về thuế GTGT.
– Hàng kỳ, tính và phân bổ số lãi phải trả về việc mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm, ghi:
Nợ TK 635 – phí tài chính
Có TK 242 – phí trả trước.
– Khi thanh toán tiền cho người buôn cung cấp, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (phần chiết khấu thanh toán được hưởng trọn do thanh toán trước vận hạn – Nếu có)
Có các TK 111, 112,…
3.2. Trường hợp Bất Động Sản đầu tư tạo hình do xây dựng cơ các độc giả dạng trả mỹ xong bàn trả:
– Khi phát sinh uổng xây dựng BĐSĐT, cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên quan lại, kế toán tài chính tụ họp phí tổn vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (na ná như xây dựng TSCĐ hữu hình, xem giảng giải tài khoản 211 “TSCĐ hữu hình”).
– Khi thời đoạn đầu tư XDCB trả mỹ xong bàn trả chuyển tài sản đầu tư thành Bất Động Sản đầu tư, kế toán tài chính căn cứ vào giấy tờ bàn trả, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có TK 241 – XDCB dở dang.
3.3. Khi chuyển từ BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, căn cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
a) Trường hợp chuyển đổi TSCĐ thành BĐSĐT:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư

– TSCĐ hữu hình, hoặc

– TSCĐ vô hình.
Đồng thời kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế, ghi:
Nợ các
1, 2143
Có TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu BĐSĐT để cho thuê)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư(nếu BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá).
b) Khi chuyển từ mặt hàng tồn kho thành BĐSĐT, cứ vào giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có các
7, 1567.
Nếu BĐSĐT dùng để cho thuê, kế toán tài chính tiến hành trích khấu ngốn theo quy định. Nếu nắm giữ chờ tăng giá, kế toán tài chính ko trích khấu ngốn mà xác định số giảm giá trị của BĐSĐT. Nếu số tổn thất do giảm giá trị được xác định tin cậy, kế toán tài chính ghi nhận khoản tổn thất vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp và ghi giảm nguyên giá BĐSĐT.
3.4. Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê phát động và sinh hoạt giải trí, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐSĐT:
a) cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên tưởng, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có các TK 111, 112, 3412.
(Kế toán thanh toán tiền thuê Khi nhận Hoá đơn thuê tài chính được thực hiện nay theo quy định tại trương mục 212 “TSCĐ thuê tài chính”).
b) Khi ko hề hạn sử dung thuê tài sản tài chính
– Nếu trả lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT, ghi:
Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (số chênh lệch giữa nguyên giá Bất Động Sản đầu tư thuê và giá trị ngốn mòn luỹ kế)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).
– Nếu mua lại BĐSĐT thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để tiếp chuyện đầu tư, ghi tăng nguyên giá BĐSĐT số tiền phải trả thêm, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có các TK 111, 112,…
– Nếu mua lại BDS thuê tài chính đang phân loại là BĐSĐT để sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc cai quản lý của doanh nghiệp thì phải phân loại lại thành BDS chủ sở hữu sử dụng, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình, hoặc
Nợ
– TSCĐ vô hình
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có các TK 111, 112 (số tiền phải trả thêm).
Đồng thời kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế, ghi:
Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT
Có các TK 2141, 2143.
3.5. Khi nảy uổng sau ghi nhận ban sơ của BĐSĐT, nếu thoả mãn các điều khiếu nại được vốn hoá hoặc bao héc tàm tất cả trong bổn phận của doanh nghiệp phải chịu các hoài cần thiết sẽ nảy sinh để đưa BĐSĐT tới thể sẵn sàng phát động và sinh hoạt giải trí thì được ghi tăng nguyên giá BĐSĐT:
– cô đọng phí tổn phát sinh sau ghi nhận ban sơ (nâng cấp, cải tạo BĐSĐT) thực tế nảy sinh, ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, 152, 331,…
– Khi kết thúc phát động và sinh hoạt giải trí nâng cấp, cải tạo,… BĐSĐT, bàn trả ghi tăng nguyên giá BĐSĐT, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Có TK 241 – XDCB dở dang.
3.6. Kế toán buôn cung cấp, thanh lý BĐSĐT
a) Ghi nhận doanh thu buôn cung cấp, thanh lý BĐSĐT:
– Trường hợp tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời điểm buôn cung cấp, thanh lý BĐSĐT, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5117) (giá buôn cung cấp thanh lý chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
– Trường hợp ko tách ngay được thuế GTGT đầu ra phải nộp tại thời tự khắc buôn cung cấp, thanh lý BĐSĐT, doanh thu cả về thuế GTGT đầu ra phải nộp. Định kỳ, kế toán tài chính xác định số thuế GTGT phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:
Nợ TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.
b) Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐSĐT đã được buôn cung cấp, thanh lý, ghi:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147 – Hao mòn Bất Động Sản đầu tư – nếu có)
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá của Bất Động Sản đầu tư).
3.7. Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư
a) Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê Bất động sản đầu tư:
Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm, cung cấp dịch vụ (5117).
b) Ghi nhận giá vốn Bất động sản đầu tư cho thuê
– Trường hợp đã giao cô đọng đủ giá vốn Bất động sản đầu tư, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp
Có TK 214 – Giá trị ngốn mòn lũy kế (2147)
Có các TK 111, 112, 331…
– Trường hợp chưa giao cô đọng đủ giá vốn của Bất động sản đầu tư do một phần dự án chưa trả mỹ xong (cho thuê cuốn chiếu), kế toán tài chính phải ước tính giá vốn cho thuê tương tự như phương pháp ước lượng giá vốn Khi buôn cung cấp thành phẩm BDS.
3.7. Kế toán chuyển BĐSĐT thành mặt hàng tồn kho hoặc thành BDS chủ sở hữu sử dụng:
a) Trường hợp BĐSĐT chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu có quyết định tu chỉnh, cải tạo nâng cấp để buôn cung cấp:
– Khi có quyết định tôn tạo, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT để buôn cung cấp, kế toán tài chính tiến hành kết chuyển giá trị còn lại của BĐSĐT vào TK 156 “Hàng hoá”, ghi:
Nợ TK 156 – Hàng hoá (TK 1567 – Giá trị còn lại của BĐSĐT)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (số ngốn mòn luỹ kế – nếu có)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).
– Khi nảy các hoài sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn cung cấp, ghi:
Nợ
– phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…
– Khi chấm dứt tuổi tu sửa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn cung cấp, kết chuyển cả thảy hoài ghi tăng giá gốc mặt hàng hoá BDS chờ buôn cung cấp, ghi:
Nợ
– Hàng hoá (1567)
Có TK 154 – phí tổn sinh sản, marketing thương mại dở dang.
b) Trường hợp chuyển BĐSĐT thành BDS chủ sở hữu sử dụng, ghi:
Nợ các
, 213
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư.
song song, ghi:
Nợ TK 2147 – Hao mòn BĐSĐT (nếu có)
Có các TK 2141, 2143.
3.8. Đối với BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá, kế toán tài chính ko trích khấu ngốn mà thực hiện nay xác định tổn thất do giảm giá trị (tương tự như việc xác định phòng ngừa giảm giá của product BDS). Nếu khoản tổn thất được xác định đáng tin tưởng, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư.
_____________________________________________

20

Bài viết Cách hạch toán BDS đầu tư – Tài khoản 217 theo TT 200 2021-08-25 07:51:00

#Cách #hạch #toán #bất #động #sản #đầu #tư #Tai #khoan #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x