Cách hạch toán chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 161 – chi sự nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản chiếu các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hành các trách nhiệm tài chính tài chính, chính trị, xã hội do đất nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài trách nhiệm sinh sản, kinh dinh và ko vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này đề đạt các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hành các trách nhiệm tài chính tài chính, chính trị, tầng lớp do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài trách nhiệm sinh sản, kinh dinh và ko vì mục đích lợi nhuận của doanh nghiệp. Các khoản chi sự nghiệp, dự án được trang trải bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án do Ngân sách đất nước cấp hoặc doanh nghiệp cấp trên cấp, hoặc được viện trợ, tài trợ ko trả trả. tài khoản này chỉ dùng ở những doanh nghiệp có các phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, phát động và sinh hoạt giải trí dự án được Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp ngân sách đầu tư đầu tư hoặc được trợ giúp, tài trợ ko trả trả, hoặc được thu các khoản thu sự nghiệp để trang trải các khoản chi.

b) Phải mở sổ kế toán tài chính chi tiết chi sự nghiệp, chi dự án theo từng mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư, theo niên độ kế toán tài chính, niên khóa Ngân sách và theo phân loại của mục lục Ngân sách đất nước.

c) Hạch toán chi sự nghiệp, chi dự án phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và phải đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa sổ kế toán tài chính với chứng từ và mỏng tài chính.

d) Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án mỗi năm của doanh nghiệp, cả về những khoản chi thẳng tắp và những khoản chi ko bộc trực theo chế độ tài chính hiện nay hành.

đ) Cuối niên độ kế toán tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt thì tuốt luốt số chi sự nghiệp, chi dự án trong năm được chuyển từ bên Có Tài khoản 1612 “Chi sự nghiệp năm nay” sang bên Nợ Tài khoản 1611 “Chi sự nghiệp năm trước” để theo dõi cho đến Khi bẩm quyết toán được duyệt.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 161 – Chi sự nghiệp

Bên Nợ:

Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thực tiễn phát sinh.

Bên Có:

– Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án sai quy định ko được ưng chuẩn, phải xuất toán thu hồi;

– Số chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt quyết toán với mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án.

Số dư bên Nợ:

Các khoản chi sự nghiệp, chi dự án chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được thông qua.

Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp, có 2 trương mục cấp 2:

– trương mục 1611 – Chi sự nghiệp năm trước

: phản ảnh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án thuộc ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án năm trước chưa được quyết toán.

– Tài khoản 1612 – Chi sự nghiệp năm nay

: đề đạt các khoản chi sự nghiệp, chi dự án năm nay.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính đốn

a) Khi xuất tiền chi cho phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có các

,112,…

b) lương và các khoản khác phải trả cho người lao động của doanh nghiệp, người buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ tính vào chi sự nghiệp, chi dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có TK 334 – Phải trả người cần lao

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

c) Khi xuất kho vật tư, công cụ, công cụ sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

– Nguyên liệu, vật liệu

– công cụ, phương tiện.

d) Khi cảm bắt gặp các khoản ngân sách đầu tư đầu tư của cấp trên hoặc Khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi trực tiếp cho phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, phát động và sinh hoạt giải trí dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp.

Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra dùng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và biên chép cho thích phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp..

đ) Khi kết chuyển uổng sửa chữa lớn TSCĐ trả mỹ xong để dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, phát động và sinh hoạt giải trí dự án, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413 – sang sửa lớn TSCĐ).

e) Trường hợp mua sắm TSCĐ hoặc đầu tư xây dựng cơ bạn dạng cho các phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, dự án bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án:

– Khi mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào dùng, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112, 331, 241, 461,…

– Đồng thời ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có TK 466 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư đã tạo hình TSCĐ.

Nếu rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để mua sắm TSCĐ, doanh nghiệp chủ động theo dõi và biên chép cho phù hợp.

g) Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của người lao động tham dự phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, dự án của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (1612)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

h) Cuối năm tài chính, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tài chính tiến hành chuyển số dư Nợ TK 1612 “Chi sự nghiệp năm nay” sang TK 1611 “Chi sự nghiệp năm trước”, ghi:

Nợ TK 1611 – Chi sự nghiệp năm trước

Có TK 1612 – Chi sự nghiệp năm nay.

i) Khi bẩm quyết toán được duyệt, số chi sự nghiệp, chi dự án được quyết toán với mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án, ghi:

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4611- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).

k) Các khoản chi sai quy định ko được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải xuất toán thu hồi, ghi:

Nợ

– Phải thu khác (1388)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1611- Chi sự nghiệp năm trước).

_____________________________________________

Tài Liệu Cách hạch toán chi sự nghiệp – Tài khoản 161 theo TT 200 2021-09-06 12:51:00

#Cách #hạch #toán #chi #sự #nghiệp #Tai #khoan #theo