Cách hạch toán dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho – Tài khoản 159 2022

tài khoản 159 – phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho: dùng để phản ảnh các khoản đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập những Khi có những chứng cớ tin cẩn về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hành được so với giá gốc của mặt hàng tồn kho.
Chú ý:
Tài khoản 159 chỉ còn áp dụng theo QĐ 48, theo Thông tư 200 thay thế quyết định 15 thì đã bỏ tài khoản này đi thay vào đó là trương mục 229.
Chi tiết xem tại đây nhé:
phòng ngừa là khoản dự trù trước để đưa vào uổng sinh sản, marketing thương mại phần giá trị bị giảm xuống thấp rộng giá trị đã ghi sổ kế toán tài chính của mặt hàng tồn kho. Việc lập phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho nhằm mục đích bù đắp các khoản thiệt hại thực tại xảy ra do vật tư, sản phẩm, mặt hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng để phản chiếu đúng giá trị thuần có thể thực hành được của mặt hàng tồn kho của doanh nghiệp Khi lập ít tài chính vào cuối kỳ hạch toán.
Giá trị thuần có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn là giá buôn bán ước tính của mặt hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh dinh thường ngày trừ (-) uổng ước tính để trả mỹ xong sản phẩm và tổn phí ước lượng cấp thiết cho việc buôn bán chúng.
Khoản đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phản chiếu trên Tài khoản 159 “phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho” dùng để điều chỉnh trị giá gốc mặt hàng tồn kho của các tài khoản mặt hàng tồn kho.
HẠCH TOÁN Tài khoản NÀY CẦN coi trọng
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập Khi giá trị thuần có thể thực hành được của mặt hàng tồn kho nhỏ rộng giá gốc và được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.
2. dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được lập vào cuối kỳ kế toán tài chính năm Khi lập mỏng tài chính. Khi lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải được thực hiện nay theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho” và quy định của chế độ tài chính hiện nay hành. Đối với các doanh nghiệp phải lập và công khai vắng tài chính giữa niên độ như công ty niêm yết thì Khi lập báo cho biết giải trình tài chính giữa niện độ (báo cho biết giải trình quí) có thể coi xét và điểu chỉnh số đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập cho hạp với tình hình thực tiễn theo nguyên lý giá trị mặt hàng tồn kho đề đạt trên Bảng Cân đối kế toán tài chính theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được (Nếu giá trị thuần có thể thực hiện nay được thấp rộng giá gốc) của mặt hàng tồn kho.
3. Việc lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải tính theo từng thứ vật tư, mặt hàng hoá, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dỡ dang, việc lập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
4. Cuối niên độ kế toán tài chính, cứ vào số lượng, giá gốc, giá trị thuần có thể thực hiện nay được của từng thứ vật tư, mặt hàng hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dỡ dang, xác định khoản phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập cho niện độ kế toán tài chính tiếp theo:
– Trường hợp khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính này lớn rộng khoản phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính trước chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch lớn rộng được ghi tăng dự phòng và ghi tăng giá vốn mặt hàng buôn bán.
– Trường hợp khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính năm nay nhỏ rộng khoản phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch nhỏ rộng được trả nhập ghi giảm phòng ngừa và ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG phản ánh CỦA
trương mục 159 – ngừa GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
Bên Nợ:
Giá trị dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được trả nhập ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.
Bên Có:
Giá trị ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.
Số dư bên Có:
Giá trị dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho hiện nay có cuối kỳ.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ cốt tử
1. Cuối kỳ kế toán tài chính năm (hoặc quý), Khi lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho lần trước tiên, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán
Có TK 159 – đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.
2. Cuối kỳ kế toán tài chính năm (hoặc quý) tiếp theo:
– Nếu khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính năm nay lớn rộng khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính năm trước chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch lớn rộng, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (Chi tiết đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho)
Có TK 159 – dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho.
– Nếu khoản đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán tài chính năm nay nhỏ rộng khoản ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán tài chính năm trước chưa dùng ko hề thì số chênh lệch nhỏ rộng, ghi:
Nợ TK 159 – dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho
Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (Chi tiết ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho).
_____________________________________________

50

Bài viết Cách hạch toán dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho – Tài khoản 159 2021-09-01 06:23:00

#Cách #hạch #toán #dự #phòng #giảm #giá #mặt hàng #tồn #kho #Tai #khoan

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x