Cách hạch toán mặt hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 151 – dãy mua đang đi đường Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh trị giá của các loại dính dấp hóa, vật tư (vật liệu, nguyên nhiên liệu; công cụ, công cụ; product) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường chuyên chở, ở bến cảng, bến kho bãi, kho nước ngoài quan lại hoặc đã về đến doanh nghiệp tuy nhiên đang chờ kiểm nhận nhập kho.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để phản ảnh trị giá của các loại dính hóa, vật tư (vật liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; dính dáng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến kho bãi, kho nước ngoài quan lại hoặc đã về đến doanh nghiệp tuy nhiên đang chờ kiểm nhận nhập kho.

b) vấy hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tuy nhiên chưa nhập kho, bao héc tàm tất cả:

– dọc hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã ưng tính sổ tuy nhiên còn để ở kho người buôn bán, ở bến cảng, bến kho bãi hoặc đang trên đường chuyển vận;

– dính dấp hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp tuy nhiên đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.

c) Kế toán dây mua đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên lý giá gốc quy định trong chuẩn kế toán tài chính “quán tồn kho”.

d) quán ngày, Khi cảm bắt gặp hóa đơn mua quán, tuy nhiên dãy chưa về nhập kho, kế toán tài chính chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng tài chính tài chính và lưu hóa đơn vào tập giấy tờ riêng: “dính dáng mua đang đi đường”.

Trong tháng, nếu quán về nhập kho, kế toán tài chính căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua vấy ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “vật liệu, nguyên nhiên liệu”, tài khoản 153 “công cụ, phương tiện”, tài khoản 156 “dính dáng hóa”, trương mục 158 “dãy hoá kho bảo thuế”.

đ) Nếu cuối tháng dính vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua đầu mặt hàng ghi vào tài khoản 151 “dính mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi dây mua đang đi đường theo từng chủng loại quy product, vật tư, từng lô quy mặt hàng, từng hợp đồng tài chính tài chính.

2. Kết cấu và nội dung đề đạt của tài khoản 151 – mặt hàng mua đang đi đường

Bên Nợ:

– Trị giá dính líu hóa, vật tư đã mua đang đi đường;

– Kết chuyển trị giá thực tế của đầu mặt hàng vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán dọc tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

– Trị giá quán hóa, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng dọc;

– Kết chuyển trị giá thực tại của đầu product, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá dọc hóa, vật tư đã mua tuy nhiên còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tiếp tài chính tài chính đốn

a) Trường hợp doanh nghiệp hạch toán dính líu tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng băng.

– Cuối kỳ kế toán tài chính, cứ vào hóa đơn mua dính líu của các loại đầu mặt hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 151 – quy mặt hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán; hoặc

Có các TK 111, 112, 141,…

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị dính dáng mua cả về thuế GTGT

– Sang tháng sau, Khi dãy về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – nguyên nhiên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 – công cụ, phương tiện

Nợ TK 156 – dính hóa

Có TK 151 – dây mua đang đi đường.

– Trường hợp sang tháng sau đầu product, vật tư đã mua đang đi đường ko nhập kho mà giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng dính dáng theo hợp đồng tài chính tài chính tại phương tiện, tại kho người buôn bán, tại bến cảng, bến kho bãi, hoặc gửi thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng dính dấp, gửi buôn bán đại lý, ký gửi, ghi:

Nợ

– Giá vốn vấy buôn bán; hoặc

Nợ TK 157 – dãy gửi đi buôn bán

Có TK 151 – dọc mua đang đi đường.

– Trường hợp vấy mua đang đi đường bị ngốn, mất mát phát hiện nay ngay Khi phát sinh hoặc Khi kiểm kê cuối kỳ, cứ vào biên bạn dạng về mất mát, ngốn, kế toán tài chính phản ánh giá trị quán tồn kho bị mất mát, ngốn hụt, ghi:

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 151 – vấy mua đang đi đường.

b) Trường hợp doanh nghiệp hạch toán dính dấp tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

– Đầu kỳ, kế toán tài chính căn cứ trị giá thực tiễn mặt hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tại của dính hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua dãy

Có TK 151 – dính dáng mua đang đi đường.

– Cuối kỳ, kế toán tài chính cứ vào hiệu quả kiểm kê xác định trị giá thực tiễn của quy product, vật tư đã mua tuy nhiên chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:

Nợ TK 151 – dây mua đang đi đường

– Mua quán.

_____________________________________________

Dữ Liệu Cách hạch toán mặt hàng mua đang đi đường – Tài khoản 151 theo TT 200 2021-09-06 15:42:00

#Cách #hạch #toán #mặt hàng #mua #đang #đi #đường #Tai #khoan #theo