Cách hạch toán Nhận ký quỹ, ký cược – Tài khoản 344 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên phía ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ can hệ đến sản xuất, marketing thương mại được thực hành đúng giao kèo tài chính tài chính đã thỏa thuận, như nhận tiền ký cá, ký quỹ để BH an toàn việc thực hành giao kèo tài chính tài chính, giao kèo đại lý,. . .

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) Tài khoản này dùng để phản chiếu các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cuộc của các đơn vị, cá nhân bên phía ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên hệ đến sản xuất, kinh dinh được thực hiện nay đúng hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận, như nhận tiền ký cá, ký quỹ để BH an toàn việc thực hiện nay hợp đồng tài chính tài chính, hợp đồng đại lý,…

b) Kế toán nhận ký quỹ, ký cuộc phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ. Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại ko thật 12 tháng được bộc lộ là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được diễn tả là nợ dài hạn.

c) Trường hợp nhận thế chấp, chũm bởi bảo vật thì ko phản chiếu ở trương mục này mà được theo dõi trên thuyết minh vắng tài chính.

d) Trường hợp nhận ký cược, ký quỹ bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải theo dõi chi tiết gốc nước ngoài tệ riêng và quy đổi nước ngoài tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo nguyên lý:

– Tại thời tự khắc nhận ký cá, ký quỹ bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo tỷ giá giao du thực tiễn tại thời tự khắc phát sinh;

– Khi trả lại các khoản ký cuộc, ký quỹ bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải quy đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tại chính danh;

– Khi lập ít tài chính, kế toán tài chính đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời tự khắc mỏng. Các khoản chênh lệch tỷ giá nảy sinh được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

2.

Kết cấu và nội dung phản chiếu của trương mục 344 – Nhận ký quỹ, ký cuộc

Bên Nợ:

trả trả tiền nhận ký quỹ, ký cược.

Bên Có:

Nhận ký quỹ, ký cược bởi tiền.

Số dư bên Có:

Số tiền nhận ký quỹ, ký cá chưa trả.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính cốt

a) Khi nhận tiền ký quỹ, ký cuộc của đơn vị, cá nhân bên phía ngoài, ghi:

Nợ các

, 112

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng).

b) Khi trả trả tiền ký quỹ, ký cuộc cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cuộc

Có các TK 111, 112.

Trường hợp trả vốn ký quỹ, ký cuộc bởi nước ngoài tệ, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cuộc (theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn chính danh của từng đối tượng)

Nợ TK 635 – phí tài chính (lỗ tỷ giá)

Có các TK 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền TK tiền)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá).

c) Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cuộc vi phạm hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng tài chính tài chính:

– Khi cảm bắt gặp khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận: Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

Có TK 711 – Thu nhập khác.

– Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cá còn lại, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cuộc (đã khấu trừ tiền phạt)

Có các TK 111, 112.

d) Khi lập ít tài chính, kế toán tài chính đánh giá lại khoản tiền nhận ký cuộc, ký quỹ có trách nhiệm phải trả lại bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao tiếp thực tại tại thời điểm Báo cáo:

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cá

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cá

Nguồn Cách hạch toán Nhận ký quỹ, ký cược – Tài khoản 344 theo TT 200 2021-08-25 14:56:00

#Cách #hạch #toán #Nhận #ký #quỹ #ký #cược #Tai #khoan #theo