Cách hạch toán phải trả cho người buôn cung cấp – Tài khoản 331 theo TT 200 2022

trương mục 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ảnh tình hình thanh toán về các số tiền nợ phải trả của doanh nghiệp cho người nửa vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người nửa TSCĐ, BĐSĐT, các khoản vốn tài chính theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này dùng để phản ánh tình hình tính sổ về các số tiền nợ phải trả của doanh nghiệp cho người buôn cung cấp vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người buôn cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, các khoản vốn tài chính theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận. tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình tính sổ về các số tiền nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không đề đạt vào tài khoản này các kỹ năng mua trả tiền ngay.

b) Nợ phải trả cho người nửa, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả, tài khoản này đề đạt cả số tiền đã ứng trước cho người nửa, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả.

c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp theo từng loại nguyên tệ. Đối với các khoản phải trả bởi nước ngoài tệ thì thực hiện nay theo nguyên lý:

– Khi phát sinh các số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp (bên có tài khoản 331) bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao tiếp thực tiễn tại thời điểm nảy (là tỷ giá buôn cung cấp của ngôi nhà băng thương nghiệp điểm bộc trực có giao tiếp). Riêng ngôi trường hợp ứng trước cho ngôi nhà thầu hoặc người nửa, Khi đủ điều khiếu nại ghi nhận tài sản hoặc phí thì bên Có tài khoản 331 vận dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn chính danh đối với số tiền đã ứng trước.

– Khi tính sổ nợ phải trả cho người nửa (bên Nợ trương mục 331) bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá ghi sổ thực tại đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tại đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các giao du của chủ nợ đó). Riêng ngôi trường hợp nảy giao du ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu hoặc người buôn cung cấp thì bên Nợ tài khoản 331 ứng dụng tỷ giá giao thiệp thực tiễn (là tỷ giá nửa của ngôi nhà băng điểm bộc trực có giao tiếp) tại thời điểm ứng trước;

– Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp có gốc nước ngoài tệ tại tất cả các thời điểm lập mỏng tài chính theo quy định của pháp luật. Tỷ giá giao du thực tế Khi đánh giá lại khoản phải trả cho người nửa là tỷ giá nửa nước ngoài tệ của ngôi nhà băng thương nghiệp điểm doanh nghiệp thẳng tính có giao tế tại thời tự khắc lập thưa tài chính. Các đơn vị trong tập đoàn được ứng dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải BH an toàn sát với tỷ giá giao du thực tiễn) để đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp có gốc nước ngoài tệ nảy từ các giao tiếp trong nội bộ tập đoàn.

d) Bên giao du nhập ủy thác ghi nhận trên trương mục này số tiền phải trả người buôn cung cấp về mặt hàng du nhập thông qua bên nhận du nhập ủy thác như khoản phải trả người nửa bình thường.

đ) Những vật tư, product, dịch vụ đã nhận, nhập kho tuy nhiên đến cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tiễn Khi cảm bắt gặp hóa đơn hoặc thông làm giá chính thức của người nửa.

e) Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán tài chính phải hạch toán rõ ràng, phân minh các khoản chiết khấu tính sổ, chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng nửa của người buôn cung cấp, người cung cấp nếu chưa được đề đạt trong hóa đơn mua mặt hàng.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của trương mục 331 – Phải trả cho người nửa

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả cho người nửa vật tư, product, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;

– Số tiền ứng trước cho người buôn cung cấp, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy nhiên chưa cảm bắt gặp vật tư, product, dịch vụ, lượng sản phẩm xây lắp trả mỹ xong bàn trả;

– Số tiền người buôn cung cấp ưng ý giảm giá product hoặc dịch vụ đã giao theo giao kèo;

– Chiết khấu tính sổ và chiết khấu thương mại được người buôn cung cấp chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp;

– Giá trị vật tư, product thiếu hụt, ko an toàn cỏi phẩm chất Khi kiểm nhận và trả lại sức nửa.

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp bởi nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với Đồng nước ta).

Bên Có:

– Số tiền phải trả cho người nửa vật tư, mặt hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ rộng giá thực tại của số vật tư, mặt hàng hoá, dịch vụ đã nhận, những Khi có hoá đơn hoặc thông tin giá chính thức;

– Đánh giá lại các khoản phải trả cho người buôn cung cấp bởi nước ngoài tệ (ngôi trường hợp tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với Đồng nước ta).

Số dư bên Có:

Số tiền còn phải trả cho người nửa, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp.

tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ảnh số tiền đã ứng trước cho người nửa hoặc số tiền đã trả nhiều rộng số phải trả cho người nửa theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán tài chính, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản chiếu ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao thiệp tài chính tài chính đẵn

3.1.

Mua vật tư, product chưa trả tiền người nửa về nhập kho trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng tuột hoặc lúc mua TSCĐ:

a) Trường hợp mua trong trong nước, ghi:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ các

, 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product, TSCĐ cả về thuế GTGT (tổng giá tính sổ).

b) Trường hợp du nhập, ghi:

– phản ánh giá trị mặt hàng nhập vào cả về thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất du nhập (chi tiết thuế du nhập, nếu có)

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

3.2.

Mua vật tư, mặt hàng hoá chưa trả tiền người buôn cung cấp về nhập kho trong ngôi trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

a. Trường hợp mua trong trong nước:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị vật tư, product cả về thuế GTGT (tổng giá thanh toán)

b. Trường hợp nhập vào, ghi:

– phản chiếu giá trị mặt hàng du nhập cả về thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng.

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế du nhập, nếu có)

TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

3.3.

Trường hợp đơn vị có thực hành đầu tư XDCB theo phương thức giao thầu, Khi nhận lượng xây lắp trả mỹ xong bàn trả của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu và biên các độc giả dạng bàn trả lượng xây lắp, hoá đơn lượng xây lắp trả mỹ xong:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ

– XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị đầu tư XDCB cả về thuế GTGT (tổng giá tính sổ).

3.4.

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người nửa vật tư, mặt hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có các

, 112, 341,…

– Trường hợp phải thanh toán cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao tế thực tiễn tại thời tự khắc nảy (là tỷ giá nửa của ngôi nhà băng thương nghiệp điểm thẳng có giao tế).

– Trường hợp đã ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính ghi nhận giá trị đầu tư XDCB tương ứng với số tiền đã ứng trước theo tỷ giá giao du thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị đầu tư XDCB còn phải thanh toán (sau sau Khi trừ đi số tiền ứng trước) được ghi nhận theo tỷ giá giao thiệp thực tế tại thời tự khắc nảy.

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tỷ giá giao du thực tế)

Nợ TK 635 – phí tổn tài chính (nếu tỷ giá giao tế thực tiễn thấp rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của TK tiền)

Có các TK 111, 112,… (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tế cao rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính của TK tiền).

3.5.

Khi nhận lại tiền do người buôn cung cấp trả trả số tiền đã ứng trước vì ko cung cấp được product, dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa.

3.6.

Nhận dịch vụ cung cấp (tổn phí tải mặt hàng hoá, điện, nước, điện thoại, truy thuế kiểm toán, tham vấn, lăng xê, dịch vụ khác) của người nửa:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ

– Hàng hóa (1562)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ

– uổng trả trước

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị dịch vụ cả về thuế GTGT (tổng giá tính sổ).

3.7.

Chiết khấu tính sổ mua vật tư, mặt hàng hoá doanh nghiệp được hưởng trọn do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào số tiền nợ phải trả người nửa, người cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

3.8.

Trường hợp vật tư, mặt hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc được người nửa chấp thuận giảm giá do ko đúng quy định, phẩm chất được tính trừ vào số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 152, 153, 156, 611,…

3.9.

Trường hợp các số tiền nợ phải trả cho người buôn cung cấp ko tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ ko đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 711 – Thu nhập khác.

3.10.

Đối với ngôi nhà thầu chính, Khi xác định giá trị lượng xây lắp phải trả cho ngôi nhà thầu phụ theo hợp đồng tài chính tài chính đã thỏa thuận, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên các độc giả dạng kiểm nghiệm lượng xây lắp trả mỹ xong và hợp đồng giao thầu phụ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng số tiền phải trả cho ngôi nhà thầu phụ gồm cả thuế GTGT đầu vào).

3.11.

Trường hợp doanh nghiệp nhận nửa mặt hàng đại lý, nửa đúng giá, hưởng trọn huê hồng.

– Khi nhận mặt hàng buôn cung cấp đại lý, doanh nghiệp chủ động theo dõi và biên chép thông tin về mặt hàng nhận nửa đại lý trong phần thuyết minh mỏng tài chính.

– Khi buôn cung cấp sản phẩm nhận đại lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (giá giao buôn cung cấp đại lý + thuế).

Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và biên chép thông báo về mặt hàng nhận nửa đại lý đã xuất nửa trong phần thuyết minh mỏng tài chính.

– Khi xác định hoả hồng đại lý được hưởng trọn, tính vào doanh thu hoả hồng về nửa mặt hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 511 – Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi tính sổ tiền cho bên giao mặt hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa (giá buôn cung cấp trừ (-) huê hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,…

3.12.

Kế toán phải trả cho người nửa tại đơn vị giao phó du nhập:

– Khi trả trước một khoản tiền uỷ thác mua mặt hàng theo giao kèo phó thác du nhập cho đơn vị nhận uỷ thác du nhập mở LC… cứ các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (chi tiết cho từng đơn vị nhận phó thác)

Có các TK 111, 112,…

– Khi nhận mặt hàng ủy thác nhập vào do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán tài chính thực hiện nay như đối với mặt hàng nhập vào thường nhật.

– Khi trả tiền cho đơn vị nhận phó thác nhập vào về số tiền mặt hàng du nhập và các tổn phí liên tưởng trực tiếp đến mặt hàng du nhập, căn cứ các chứng từ can hệ, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (chi tiết cho từng đơn vị nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…

– Phí phó thác du nhập phải trả đơn vị nhận phó thác được tính vào giá trị mặt hàng du nhập, cứ các chứng từ liên can, ghi:

Nợ các TK 151, 152, 156, 211,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331- Phải trả cho người buôn cung cấp(chi tiết từng đơn vị nhận phó).

– Việc tính sổ bổn phận thuế đối với mặt hàng nhập vào thực hiện nay theo quy định của TK 333 – Thuế và khoản phải nộp đất nước.

– Đơn vị nhận phó ko dùng đến trương mục này để đề đạt các kỹ năng tính sổ ủy thác mà phản ảnh qua các TK 138 và 338.

3.13.

Khi lập thưa tài chính, số dư nợ phải trả cho người nửa bởi nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá giao du thực tại tại thời tự khắc lập bẩm tài chính:

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ giảm so với Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người nửa

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

– Nếu tỷ giá nước ngoài tệ tăng so với Đồng nước ta, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 331 – Phải trả cho người nửa.

_____________________________________________

Source Cách hạch toán phải trả cho người buôn cung cấp – Tài khoản 331 theo TT 200 2021-08-21 04:51:00

#Cách #hạch #toán #phải #trả #cho #người #buôn cung cấp #Tai #khoan #theo