Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính – Tài khoản 212 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 212 tài sản nhất thiết thuê tài chính, Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ảnh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm của tuốt tuột TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính (là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tuy nhiên doanh nghiệp có bổn phận và trách nhiệm pháp lý cai quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp).

b) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao đa số rủi ro và ích lợi gắn sát với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối kì hạn thuê.

c) Điều khiếu nại phân loại thuê tài sản là thuê tài chính: Một giao kèo thuê tài chính phải thoả mãn 1 trong năm (5) điều khiếu nại sau:

– Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê lúc ko hề hạn sử dung thuê;

– Tại thời điểm khởi điểm thuê tài sản, bên thuê có quyền chọn lọc mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp rộng giá trị phù hợp và phải chăng vào cuối kì hạn thuê;

– kì hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần đông thời gian dùng tài chính tài chính của tài sản cho dù ko hề sự chuyển giao quyền sở hữu;

– Tại thời tự khắc khởi điểm thuê tài sản, giá trị ngày nay của khoản tính sổ tiền thuê tối thiểu chiếm đa số (tương đương) giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê;

– Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có kĩ năng sử dụng chẳng cần có sự đổi thay, tu bổ lớn nào.

d) hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thoả nguyện ít ra một trong bố (3) điều khiếu nại sau:

– Nếu bên thuê huỷ giao kèo và đền bù tổn thất nảy can hệ đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;

– Thu nhập hoặc tổn thất do sự đổi thay giá trị phù hợp và phải chăng của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn kèm với bên thuê;

– Bên thuê có kĩ năng nối thuê lại tài sản sau lúc ko hề hạn sử dung hợp đồng thuê với tiền thuê thấp rộng giá thuê thị ngôi trường. Riêng ngôi trường hợp thuê tài sản là quyền dùng đất thì thường được phân loại là thuê phát động và sinh hoạt giải trí.

đ) Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bởi giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê hoặc là giá trị ngày nay của khoản tính sổ tiền thuê tối thiểu (ngôi trường hợp giá trị phù hợp và phải chăng cao rộng giá trị ngày nay của khoản tính sổ tiền thuê tối thiểu) cộng với các phí tổn trực tiếp nảy ban sơ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê tài chính. Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, giá trị ngày nay của khoản tính sổ tiền thuê tối thiểu ko bao héc tàm tất cả số thuế GTGT phải trả cho bên cho thuê.

Khi tính giá trị ngày nay của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản, doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định, tỷ lệ lãi suất được ghi trong hợp đồng thuê hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay của bên thuê.

e) Số thuế GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính ko được khấu trừ bên đi thuê phải trả cho bên cho thuê được hạch toán như sau:

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ được thanh toán một lần ngay tại thời điểm ghi nhận tài sản thuê thì nguyên giá tài sản thuê cả về thuế GTGT;

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ được thanh toán từng kỳ thì được ghi vào hoài SXKD trong kỳ phù hợp với khoản mục phí tổn khấu ngốn của tài sản thuê tài chính.

g) Không phản chiếu vào Tài khoản này giá trị của TSCĐ thuê phát động và sinh hoạt giải trí.

h) Bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu ngốn tài sản nhất quyết vào tổn phí sản xuất, marketing thương mại theo định kỳ trên cơ sở vận dụng chính sách khấu ngốn nhất quán với chính sách khấu ngốn của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của mình. Nếu ko chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản thuê lúc ko hề hạn sử dung hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu ngốn theo hạn vận thuê nếu hạn thuê ngắn rộng thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê.

i) Tài khoản 212 được mở chi tiết để theo dõi từng loại, từng TSCĐ đi thuê.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính

Bên Nợ:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng.

Bên Có:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê lúc ko hề hạn sử dung giao kèo hoặc mua lại thành TSCĐ của doanh nghiệp.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện nay có.

trương mục 212 – TSCĐ thuê tài chính có 2 Tài khoản cấp 2

– TK 2121 – TSCĐ hữu hình thuê tài chính:

Dùng để phản ảnh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm của quơ TSCĐ hữu hình thuê tài chính của doanh nghiệp;

– TK 2122 – TSCĐ vô hình thuê tài chính

: Dùng để đề đạt giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm của thảy TSCĐ vô hình thuê tài chính của doanh nghiệp.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tiếp tài chính tài chính cốt yếu

3.1. Khi nảy sinh chi phí trực tiếp ban sơ can hệ đến tài sản thuê tài chính trước Khi nhận tài sản thuê như: phí tổn đàm phán, thỏa thuận giao kèo…, ghi:

Nợ TK 242 – tổn phí trả trước

Có các

, 112,…

3.2. Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (số tiền thuê trả trước)

Nợ TK 244 – chũm, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112,…

3.3. Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán tài chính cứ vào giao kèo thuê tài sản và các chứng từ có liên tưởng đề đạt giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính(3412)(giá trị ngày nay của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế được trả trả).

phí trực tiếp ban sơ liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

Có TK 242 – chi phí trả trước, hoặc

Có các TK 111, 112,… (số uổng trực tiếp can hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê nảy Khi nhận tài sản thuê tài chính).

3.4. Định kỳ, cảm bắt gặp hoá đơn tính sổ tiền thuê tài chính:

Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 – phí tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả kỳ này)

Có các TK 111, 112,…

3.5. Khi cảm bắt gặp hóa đơn của bên cho thuê đề nghị tính sổ khoản thuế GTGT đầu vào:

a) Nếu thuế GTGT được khấu trừ, ghi:

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

– Tiền gửi ngân mặt hàng (nếu trả tiền ngay)

Có TK 338 – Phải trả khác (thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).

b) Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ và việc thanh toán thuế GTGT được thực hành một lần ngay tại thời điểm ghi nhận TSCĐ thuê tài chính)

Nợ các TK 627, 641, 642 (nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ tính sổ theo định kỳ nhận hóa đơn)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng (nếu trả tiền ngay)

Có TK 338 – Phải trả khác (thuế GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).

3.6. Khi trả phí cam kết dùng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 635 – phí tài chính.

Có các TK 111, 112,…

3.7. Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán tài chính ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)

Có TK 212 – TSCĐ thuê tài chính.

3.8. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê ko hề một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì Khi nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán tài chính ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (GT còn lại TSCĐ thuê tài chính)

Có các TK 111, 112,… (số tiền phải trả thêm).

Đồng thời chuyển giá trị ngốn mòn, ghi:

Nợ TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

Có TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

3.9. Kế toán giao thiệp buôn bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính:

a) Trường hợp giao tế buôn bán và thuê lại với giá buôn bán tài sản cao rộng giá trị còn lại của TSCĐ:

– Kế toán giao thiệp buôn bán (xem trương mục 711)

– Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hành theo quy định từ điểm 3.1 đến 3.6 Điều này.

– Định kỳ, kế toán tài chính tính, trích khấu ngốn TSCĐ thuê tài chính vào phí tổn sinh sản, marketing thương mại, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính.

– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch giữa giá buôn bán lớn rộng giá trị còn lại của TSCĐ buôn bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ hiệp với thời gian thuê tài sản, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có các TK 623, 627, 641, 642,…

b) Trường hợp giao thiệp buôn bán và thuê lại với giá thấp rộng giá trị còn lại của TSCĐ:

– Kế toán giao du buôn bán (xem tài khoản 711)

– Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện nay theo quy định từ điểm 3.1 đến 3.6 Điều này.

– Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ rộng (lỗ) giữa giá buôn bán và giá trị còn lại của TSCĐ buôn bán và thuê lại ghi tăng uổng sinh sản, marketing thương mại trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 242 – uổng trả trước.

_____________________________________________

Dữ Liệu Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính – Tài khoản 212 theo TT 200 2021-09-07 11:15:00

#Cách #hạch #toán #tài #sản #cố #định #thuê #tài #chính #Tai #khoan #theo