Cách hạch toán Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ giao kèo xây dựng

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số tiền quan lại quý khách khứa hàng dãy phải trả theo tiến độ plan và số tiền phải thu theo doanh thu ứng với phần công việc đã trả mỹ xong do ngôi nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này dùng để phản ảnh số tiền quan lại quý khách khứa hàng quán phải trả theo tiến độ plan và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã trả mỹ xong do ngôi nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

b) Tài khoản 337 “ tính sổ theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng” chỉ ứng dụng đối với ngôi trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được tính sổ theo tiến độ plan. trương mục này ko áp dụng đối với ngôi trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được tính sổ theo giá trị lượng thực hành được quan lại quý khách khứa hàng dọc công nhận.

c) cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu ứng với phần công việc đã trả mỹ xong trong kỳ (ko phải hoá đơn) do ngôi nhà thầu tự lập, ko phải chờ quan lại quý khách khứa hàng dính dấp công nhận. Nhà thầu phải lựa chọn phương pháp xác định phần công việc đã trả mỹ xong và giao trách nhiệm và trách nhiệm cho các bộ phận can hệ xác định giá trị phần công việc đã trả mỹ xong và lập chứng từ phản chiếu doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ.

Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hoá đơn được lập trên cơ sở tiến độ Thanh toán theo plan đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hoá đơn là Căn cứ để ghi nhận số tiền ngôi nhà thầu phải thu của quan lại quý khách khứa hàng dính dấp, ko là Căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán tài chính.

d) trương mục 337 phải được theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 – tính sổ theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Bên Nợ:

phản ảnh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với phần công việc đã trả mỹ xong của hợp đồng xây dựng dở dang.

Bên Có:

phản ánh số tiền quan lại quý khách khứa hàng đầu mặt hàng phải trả theo tiến độ plan của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Nợ:

đề đạt số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của giao kèo lớn rộng số tiền quan lại quý khách khứa hàng quy mặt hàng phải trả theo tiến độ plan của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Có:

đề đạt số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng nhỏ rộng số tiền quan lại quý khách khứa hàng dính dấp phải trả theo tiến độ plan của hợp đồng xây dựng dở dang.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính đốn

a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được tính sổ theo tiến độ plan, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán tài chính Căn cứ vào chứng từ đề đạt doanh thu tương ứng với phần công việc đã trả mỹ xong (ko phải hoá đơn) do ngôi nhà thầu tự xác định, ghi:

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán dính dáng và cung cấp dịch vụ.

b) Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ plan để phản ảnh số tiền phải thu theo tiến độ plan đã ghi trong giao kèo, ghi:

Nợ

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng quán

Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng

1 – Thuế GTGT phải nộp.

c) Khi ngôi nhà thầu cảm bắt gặp tiền của quan lại quý khách khứa hàng dính tính sổ, ghi:

Nợ các

, 112

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng dính.

_____________________________________________

Nguồn Cách hạch toán Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng – Tài khoản 337 theo TT 200 2021-09-06 16:53:00

#Cách #hạch #toán #Thanh #toán #theo #tiến #độ #hợp #đồng #xây #dựng #Tai #khoan #theo