Cách hạch toán xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang – Tải khoản 241 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 241 –

Xây dựng căn bạn dạng dở dang

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: chỉ dùng ở đơn vị ko thành lập ban cai quản lý dự án để đề đạt phí tổn thực hành các dự án đầu tư XDCB.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị ko thành lập ban cai quản lý dự án để phản chiếu tổn phí thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB (bao héc tàm tất cả phí tổn mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc tu bổ, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, tu sửa lớn TSCĐ.

Công tác đầu tư XDCB và tu chỉnh lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện nay theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì Tài khoản này phản chiếu cả phí nảy sinh trong quá trình xây lắp, sang sửa.

Các đơn vị có thành lập ban cai quản lý dự án đầu tư xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán tài chính riêng thì thực hành theo quy định của Thông tư số 195/2012/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính đơn vị chủ đầu tư.

b) phí tổn thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB là tất hoài cấp thiết để xây dựng mới hoặc tu chỉnh, cải tạo, mở rộng hoặc trang bị lại chuyên môn công trình. phí tổn đầu tư XDCB được xác định trên cơ sở lượng công việc, khối mạng lưới server định mức, chỉ tiêu tài chính tài chính – chuyên môn và các chế độ chính sách của đất nước, song song phải hiệp những tác nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại của thị ngôi trường trong từng thời kỳ và được thực hiện nay theo quy định về cai quản lý đầu tư XDCB. phí đầu tư XDCB, bao héc tàm tất cả:

– uổng xây dựng;

– hoài thiết bị;

– tổn phí đền bù, tương trợ và tái định cư;

– phí cai quản lý dự án;

– hoài tham vấn đầu tư xây dựng

– tổn phí khác.

trương mục 241 được mở chi tiết theo từng công trình, phạm vi công trình và ở mỗi phạm vi công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung hoài đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế Tính từ lúc lúc khởi công đến Khi công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng.

c) Khi đầu tư XDCB các phí tổn xây lắp, tổn phí thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; Các tổn phí cai quản lý dự án và uổng dị thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tâm tính, phân bổ chi phí cai quản lý dự án và chi phí khác cho từng công trình theo nguyên lý:

– Nếu xác định được riêng các hoài cai quản lý dự án và phí khác can hệ trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó;

– Các phí tổn cai quản lý dự án và tổn phí khác chi chung có liên can đến nhiều công trình mà ko tính trực tiếp được cho từng công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức phù thống nhất với từng công trình.

d) Trường hợp dự án đã trả mỹ xong đưa vào dùng tuy nhiên quyết toán dự án chưa được duyệt thì doanh nghiệp ghi tăng nguyên giá TSCĐ theo giá tạm tính (giá tạm tính phải cứ vào uổng thực tế đã bỏ ra để có được TSCĐ) để trích khấu ngốn, tuy nhiên sau đó phải điều chỉnh theo giá quyết toán được chuẩn y.

đ) phí tu sửa, bảo chăm sóc, duy trì cho TSCĐ phát động và sinh hoạt giải trí thông thường được hạch toán trực tiếp vào chi phí sinh sản, marketing thương mại trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo đề nghị chuyên môn phải tu bổ, bảo chăm sóc, duy tu định kỳ, kế toán tài chính được trích lập dự phòng phải trả và tính trước vào hoài sản xuất, kinh dinh để có mối cung cấp trang trải Khi việc tu bổ, bảo chăm sóc nảy sinh.

e) Chủ đầu tư xây dựng BDS sử dụng tài khoản này để giao hội chi phí xây dựng TSCĐ hoặc BDS đầu tư. Trường hợp BDS xây dựng sử dụng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để buôn bán, thí dụ như tòa ngôi nhà chung cư láo hợp) thì kế toán tài chính vẫn tụ họp phí nảy sinh can hệ trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án trả mỹ xong bàn trả đưa vào dùng, kế toán tài chính cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tế để kết chuyển uổng đầu tư xây dựng ăn nhập với truyền thống của từng loại tài sản.

g) Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ quá trình đầu tư xây dựng cơ bạn dạng được thực hành theo nguyên lý:

– Đối với chênh lệch tỷ giá trong thời đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí:

+ Đối với các doanh nghiệp do đất nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hành trách nhiệm an ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, các khoản chênh lệch tỷ giá liên tưởng đến giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí chưa đi vào sản xuất marketing thương mại được đề đạt lũy kế trên TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái. Khi đi vào phát động và sinh hoạt giải trí, kế toán tài chính được phân bổ dần khoản chênh lệch tỷ giá trực tiếp từ TK 413 sang TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc TK 635 – chi phí tài chính (nếu lỗ). Việc phân bổ ko vượt quá thời kì theo pháp luật quy định, mức phân bổ lỗ tỷ giá phải BH an toàn nguyên lý nếu còn đề đạt lỗ tỷ giá tại bên Nợ TK 413 thì vắng hiệu quả marketing thương mại có lợi nhuận bởi ko (doanh nghiệp ko được vừa đề đạt lỗ tỷ giá trên chỉ tiêu – Chênh lệch tỷ giá thuộc bảng cân đối kế toán tài chính, vừa diễn đạt có lợi nhuận sau thuế trên ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh).

+ Đối với tuốt tuột các loại doanh nghiệp khác, chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí được tính ngay vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc hoài tài chính (nếu lỗ) tại thời tự khắc nảy sinh, ko được treo lại chênh lệch tỷ giá trên TK 413.

– Đối với chênh lệch tỷ giá liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB Khi doanh nghiệp đã đi vào phát động và sinh hoạt giải trí (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng):

quờ quạng các loại hình doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hành trách nhiệm án ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, đều phải tính ngay khoản chênh lệch tỷ giá can hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở mang) vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc phí tổn tài chính (nếu lỗ) tại thời tự khắc nảy sinh, ko được phản ảnh chênh lệch tỷ giá trên TK 413.

h) Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý và thu hồi các chi phí đã nảy của dự án. Phần chênh lệch giữa phí tổn đầu tư thực tế nảy sinh và số thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào uổng khác hoặc xác định trách nhiệm và trách nhiệm bồi trả của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa để thu hồi.

trương mục 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

– trương mục 2411 – Mua sắm TSCĐ

: phản chiếu phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán phí mua sắm TSCĐ trong ngôi trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước Khi đưa vào sử dụng (bao gồm mua TSCĐ mới hoặc đã qua sử dụng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi hoài mua sắm, trang bị thêm cũng được phản chiếu vào tài khoản này.

– tài khoản 2412 – Xây dựng cơ bạn dạng

: phản chiếu chi phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. trương mục này được mở chi tiết cho từng công trình, phạm vi công trình (theo từng đối tượng tài sản tạo hình qua đầu tư) và ở mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung uổng đầu tư XDCB.

– tài khoản 2413 – tu chỉnh lớn TSCĐ

: phản ánh tổn phí tu tạo lớn TSCĐ và tình hình quyết toán phí tổn sửa chữa lớn TSCĐ. Trường hợp sửa chữa liền tù tù TSCĐ thì ko hạch toán vào trương mục này mà tính thẳng vào phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang

Bên Nợ:

– phí đầu tư XDCB, mua sắm, sang sửa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

– phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ;

– hoài mua sắm BDS đầu tư (ngôi trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng);

– phí tổn đầu tư XDCB BDS đầu tư;

– phí nảy sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư.

Bên Có:

– Giá trị TSCĐ tạo hình qua đầu tư XDCB, mua sắm đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng;

– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản hoài duyệt bỏ khác kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Giá trị công trình tôn tạo lớn TSCĐ trả mỹ xong, kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư tạo hình qua đầu tư XDCB đã trả mỹ xong;

– Kết chuyển phí tổn phát sinh sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư vào các Tài khoản có liên can.

Số dư Nợ:

– phí dự án đầu tư xây dựng và tu sửa lớn TSCĐ dở dang;

– Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ đã trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính đẵn

3.1. Kế toán tổn phí đầu tư XDCB

3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu

a) Trường hợp ứng trước bởi Đồng nước ta:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi Đồng nước ta, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

– Tiền gửi ngôi nhà băng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ).

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận uổng XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

b) Trường hợp ứng trước bởi nước ngoài tệ:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tại tại thời điểm ứng trước, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tỷ giá giao du thực tế)

Nợ TK 635 – chi phí tài chính (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)

Có TK 112 – Tiền gửi ngôi nhà băng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu nảy lãi tỷ giá).

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận phí tổn XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá ghi sổ (tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời tự khắc ứng trước), ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

3.1.2. Nhận lượng XDCB, lượng sang sửa TSCĐ trả mỹ xong do bên nhận thầu bàn trả, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bạn dạng kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hóa đơn buôn bán sản phẩm, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412, 2413)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán.

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị phí đầu tư xây dựng cơ bạn dạng dở dang cả về thuế GTGT.

– Trường hợp giao kèo quy định tính sổ cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính ghi nhận số tiền phải trả (sau sau Khi trừ số tiền ứng trước) theo tỷ giá giao tế thực tế tại thời tự khắc kiểm nghiệm (là tỷ giá buôn bán của ngân mặt hàng thương mại điểm doanh nghiệp thường xuyên có giao du).

3.1.3. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ

– vật liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá tính sổ).

Trường hợp chuyển thẳng thiết bị chẳng cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

– Hàng mua đang đi đường.

3.1.4. Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, product, dịch vụ có liên quan lại đến đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có các

, 112,…

3.1.5. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:

a) Đối với thiết bị chẳng cần lắp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu.

b) Đối với thiết bị cần lắp:

– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán tài chính chỉ theo dõi chi tiết thiết bị đưa đi lắp.

– Khi có lượng lắp đặt trả mỹ xong của bên B bàn trả, được kiểm nghiệm và ưng ý thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào tổn phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Có TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu.

3.1.6. Khi nảy các tổn phí khác, như chi phí lãi vay, chi phí phát hành trái khoán được vốn hóa, uổng đấu thầu, (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn bán giấy tờ thầu), uổng túa trả trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi)… ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335, 3411,343…

Số tiền buôn bán giấy tờ thầu sau Khi bù trừ với chi phí đấu thầu, nếu còn thừa được kế toán tài chính giảm chi phí đầu tư xây dựng (ghi vào bên Có TK 241).

3.1.7. Khoản tiền phạt ngôi nhà thầu thu được về bạn dạng chất làm giảm số phải thanh toán cho ngôi nhà thầu, ghi:

Nợ các TK 112, 331

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.8. Các khoản chênh lệch tỷ giá nảy sinh trong quá trình đầu tư XDCB (bao gồm giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí) được ghi nhận vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm nảy sinh (trừ các doanh nghiệp được quy định tại điểm 3.1.9 bên dưới đây):

– Nếu nảy sinh lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK liên hệ

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 – hoài tài chính

Có các TK liên hệ.

3.1.9. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện nay trách nhiệm an ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, nếu nảy sinh chênh lệch tỷ giá trong phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng ở thời đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (chưa tiến hành sinh sản, marketing thương mại):

– Nếu nảy sinh lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK can dự

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu nảy lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK can hệ.

– Khi đi vào phát động và sinh hoạt giải trí, kế toán tài chính kết chuyển chênh lệch tỷ giá vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc phí tài chính, ghi:

+ Kết chuyển lãi tỷ giá ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

+ Kết chuyển lỗ tỷ giá ghi:

Nợ TK 635 – chi phí tài chính

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

3.1.10. Đối với chi phí chạy thử và số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử thì thực hành như sau:

a) Đối với hoài chạy thử ko sinh sản ra sản phẩm thử:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có các TK can hệ.

b) Đối với uổng sinh sản thử và số thu từ buôn bán sản phẩm sản xuất thử:

– Khi phát sinh phí tổn chạy thử có tải để sinh sản ra sản phẩm thử, kế toán tài chính tập kết ko hề thảy uổng, ghi

Nợ

– hoài sản xuất kinh dinh dở dang

Có các TK can hệ.

– Khi nhập kho sản phẩm sinh sản thử, ghi:

Nợ TK 1551 – Thành phẩm nhập kho

Có TK 154 – chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang.

– Khi xuất buôn bán sản phẩm sinh sản thử:

Nợ các TK 112, 131

1 – Thành phẩm nhập kho

Có TK 154 – tổn phí SXKD dở dang (buôn bán ngay ko qua nhập kho)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa phí sản xuất thử và số thu từ việc buôn bán sản phẩm sinh sản thử:

+ Trường hợp hoài sản xuất thử cao rộng số thu từ việc buôn bán sản phẩm sinh sản thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi tăng tổn phí đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – tổn phí SXKD dở dang.

+ Trường hợp uổng sản xuất thử nhỏ rộng số thu từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi giảm phí đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí SXKD dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.1l. Khi công trình trả mỹ xong, việc kiểm nghiệm tổng thể đã được thực hiện nay xong, tài sản được bàn trả và đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì cứ vào giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được phê chuẩn thì ghi tăng giá trị của tài sản tạo hình qua đầu tư theo giá tạm tính (giá tạm tính là tổn phí thực tiễn đã bỏ ra để có được tài sản, căn cứ vào TK 241 để xác định giá tạm tính). Cả 2 ngôi trường hợp đều ghi như sau:

Nợ các

, 213, 217

Nợ TK 1557 – Thành phẩm Bất động sản (sau Khi trả mỹ xong có một phần Bất Động Sản dùng để buôn bán mà trước đây chưa hạch toán riêng được trên TK 154)

Có TK 241 – XDCB dở dang (giá được duyệt hoặc giá tạm tính).

Trường hợp công trình đã trả mỹ xong, tuy nhiên chưa làm thủ tục bàn trả tài sản để đưa vào sử dụng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết Tài khoản 241 “XDCB dở dang” theo dõi riêng công trình trả mỹ xong chờ bàn trả và duyệt quyết toán.

3.1.12. Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB trả mỹ xong được duyệt thì kế toán tài chính điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp rộng giá tạm tính:

Nợ

– Phải thu khác (chi phí duyệt bỏ phải thu hồi)

Có các TK 211, 213, 217, 1557.

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị cao rộng giá tạm tính:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Có các TK liên can.

– Nếu TSCĐ đầu tư bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư XDCB và được cấp có thẩm quyền cho phép tăng mối cung cấp ngân sách marketing thương mại thì song song ghi:

Nợ TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 241 – XDCB dở dang (các khoản thiệt hại được duyệt bỏ)

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (giá trị tài sản được duyệt).

– Nếu TSCĐ tạo hình bởi quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, Khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.

3.1.13. Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban cai quản lý dự án để kế toán tài chính riêng quá trình đầu tư XDCB:

a) Kế toán tại chủ đầu tư:

– Trường hợp nhận bàn trả công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ các TK 111, 112, 152, 153

– Phải thu nội bộ

Có các TK 331, 333, … (nhận nợ phải trả nếu có).

– Trường hợp nhận bàn trả công trình chưa được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá tạm tính. Khi quyết toán phải điều chỉnh giá trị công trình theo giá được quyết toán, ghi:

+ Nếu giá được quyết toán lớn rộng giá tạm tính, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Có các TK liên quan lại.

+ Nếu giá được quyết toán nhỏ rộng giá tạm tính, ghi:

Nợ các TK liên tưởng

Có các TK 211, 213, 217, 1557.

b) Kế toán tại Ban cai quản lý dự án: thực hành theo quy định tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính chỉ dẫn kế toán tài chính áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư và các văn bạn dạng sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3.1.14. Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ hoặc thu hồi, kế toán tài chính thanh lý dự án và thu hồi chi phí đầu tư. Phần chênh lệch giữa phí đầu tư và số thu từ việc thanh lý được phản ánh vào phí tổn khác hoặc xác định bổn phận đền bù của tổ chức, cá nhân, ghi:

Nợ các TK 111, 112 – Số thu từ việc thanh lý dự án

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số tổ chức, cá nhân phải bồi trả)

Nợ TK 811 – phí tổn khác (Số được tính vào phí)

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.2. Kế toán tu bổ TSCĐ

Công tác tu chỉnh TSCĐ của doanh nghiệp cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

a) Khi uổng sửa sang TSCĐ nảy sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc sửa sang TSCĐ. cứ chứng từ nảy sinh phí để hạch toán:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 214,… (tổng giá thanh toán).

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì phí tổn sửa sang TSCĐ cả về thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (tổng giá thanh toán)

Có các 111, 112, 152, 214, 334,… (tổng giá tính sổ).

b) Khi công trình sang sửa trả mỹ xong, nếu mất đi điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Nợ TK 242 – phí trả trước (nếu phát sinh lớn được phân bổ dần)

Nợ TK 352 – đề phòng phải trả (nếu trích trước phí tổn sửa chữa định kỳ)

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

– Trường hợp sang sửa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

_____________________________________________

Post Cách hạch toán xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang – Tải khoản 241 theo TT 200 2021-09-06 17:49:00

#Cách #hạch #toán #xây #dựng #cơ #bạn dạng #dỡ #dang #Tai #khoan #theo