Cách hạch toán xây dựng cơ các độc giả dạng dỡ dang – Tải khoản 241 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 241 –

Xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: chỉ dùng ở đơn vị ko thành lập ban cai quản lý dự án để phản ánh hoài thực hành các dự án đầu tư XDCB.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị ko thành lập ban cai quản lý dự án để phản ảnh chi phí thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB (bao héc tàm tất cả uổng mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc tu sửa, cải tạo, mở mang hoặc trang bị lại chuyên môn công trình) và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, tu tạo lớn TSCĐ.

Công tác đầu tư XDCB và sửa sang lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện nay theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ảnh cả phí tổn nảy trong quá trình xây lắp, sửa sang.

Các đơn vị có thành lập ban cai quản lý dự án đầu tư xây dựng và tổ chức bộ máy kế toán tài chính riêng thì thực hiện nay theo quy định của Thông tư số 195/2012/TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính đơn vị chủ đầu tư.

b) tổn phí thực hiện nay các dự án đầu tư XDCB là quờ quạng phí tổn cấp thiết để xây dựng mới hoặc sang sửa, cải tạo, mở mang hoặc trang bị lại chuyên môn công trình. tổn phí đầu tư XDCB được xác định trên cơ sở lượng công việc, khối mạng lưới server định mức, chỉ tiêu tài chính tài chính – chuyên môn và các chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp những tác nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại của thị ngôi trường trong từng thời kỳ và được thực hành theo quy định về cai quản lý đầu tư XDCB. hoài đầu tư XDCB, bao héc tàm tất cả:

– phí tổn xây dựng;

– phí thiết bị;

– uổng bồi trả, tương trợ và tái định cư;

– chi phí cai quản lý dự án;

– phí tư vấn đầu tư xây dựng

– uổng khác.

tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, phạm vi công trình và ở mỗi phạm vi công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung phí đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế Tính từ lúc lúc khởi công đến Khi công trình, phạm vi công trình trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng.

c) Khi đầu tư XDCB các uổng xây lắp, uổng thiết bị thường tính trực tiếp cho từng công trình; Các phí tổn cai quản lý dự án và hoài dị thường được chi chung. Chủ đầu tư phải tiến hành tính tình, phân bổ phí tổn cai quản lý dự án và phí khác cho từng công trình theo nguyên lý:

– Nếu xác định được riêng các uổng cai quản lý dự án và chi phí khác can hệ trực tiếp đến từng công trình thì tính trực tiếp cho công trình đó;

– Các phí tổn cai quản lý dự án và tổn phí khác chi chung có can hệ đến nhiều công trình mà ko tính trực tiếp được cho từng công trình thì đơn vị được quyền phân bổ theo những tiêu thức hiệp nhất với từng công trình.

d) Trường hợp dự án đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng tuy nhiên quyết toán dự án chưa được duyệt thì doanh nghiệp ghi tăng nguyên giá TSCĐ theo giá tạm tính (giá tạm tính phải cứ vào uổng thực tại đã bỏ ra để có được TSCĐ) để trích khấu ngốn, tuy nhiên sau đó phải điều chỉnh theo giá quyết toán được duyệt.

đ) hoài sửa chữa, bảo chăm sóc, duy trì cho TSCĐ phát động và sinh hoạt giải trí thường nhật được hạch toán trực tiếp vào phí sản xuất, marketing thương mại trong kỳ. Đối với các TSCĐ theo yêu cầu chuyên môn phải tôn tạo, bảo chăm sóc, duy tu định kỳ, kế toán tài chính được trích lập phòng ngừa phải trả và tính trước vào hoài sản xuất, kinh dinh để có mối cung cấp trang trải Khi việc sửa sang, bảo chăm sóc nảy sinh.

e) Chủ đầu tư xây dựng BDS sử dụng trương mục này để tụ hội uổng xây dựng TSCĐ hoặc BDS đầu tư. Trường hợp BDS xây dựng sử dụng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để buôn cung cấp, ví dụ như tòa ngôi nhà chung cư hẩu lốn) thì kế toán tài chính vẫn tụ tập chi phí nảy liên tưởng trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án trả mỹ xong bàn trả đưa vào dùng, kế toán tài chính cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tiễn để kết chuyển phí đầu tư xây dựng hiệp với truyền thống của từng loại tài sản.

g) Chênh lệch tỷ giá hối đoái nảy từ quá trình đầu tư xây dựng cơ các độc giả dạng được thực hành theo nguyên lý:

– Đối với chênh lệch tỷ giá trong tuổi trước phát động và sinh hoạt giải trí:

+ Đối với các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hành trách nhiệm an ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, các khoản chênh lệch tỷ giá can hệ đến giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí chưa đi vào sản xuất marketing thương mại được phản ảnh lũy kế trên TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái. Khi đi vào phát động và sinh hoạt giải trí, kế toán tài chính được phân bổ dần khoản chênh lệch tỷ giá trực tiếp từ TK 413 sang TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc TK 635 – phí tài chính (nếu lỗ). Việc phân bổ ko vượt quá thời kì theo luật pháp quy định, mức phân bổ lỗ tỷ giá phải đảm bảo nguyên lý nếu còn phản ánh lỗ tỷ giá tại bên Nợ TK 413 thì báo cho biết giải trình hiệu quả marketing thương mại có lợi nhuận bởi ko (doanh nghiệp ko được vừa phản chiếu lỗ tỷ giá trên chỉ tiêu – Chênh lệch tỷ giá thuộc bảng cân đối kế toán tài chính, vừa biểu thị có lợi nhuận sau thuế trên bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh).

+ Đối với tuốt luốt các loại doanh nghiệp khác, chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí được tính ngay vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc phí tổn tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm nảy, ko được treo lại chênh lệch tỷ giá trên TK 413.

– Đối với chênh lệch tỷ giá can dự đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB Khi doanh nghiệp đã đi vào phát động và sinh hoạt giải trí (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở mang):

ko hề thảy các loại hình doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp do đất nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nay trách nhiệm án ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, đều phải tính ngay khoản chênh lệch tỷ giá can dự đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB (bao gồm việc đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng) vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc tổn phí tài chính (nếu lỗ) tại thời tự khắc nảy, ko được phản chiếu chênh lệch tỷ giá trên TK 413.

h) Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ, doanh nghiệp phải tiến hành thanh lý và thu hồi các phí tổn đã nảy sinh của dự án. Phần chênh lệch giữa phí đầu tư thực tế nảy sinh và số thu từ việc thanh lý được ghi nhận vào hoài khác hoặc xác định bổn phận bồi thường của tổ chức, cá nhân để thu hồi.

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang, có 3 trương mục cấp 2:

– Tài khoản 2411 – Mua sắm TSCĐ

: phản ảnh phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong ngôi trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước Khi đưa vào dùng (bao gồm mua TSCĐ mới hoặc đã qua dùng). Nếu mua sắm TSCĐ về phải đầu tư, trang bị thêm mới sử dụng được thì mọi hoài mua sắm, trang bị thêm cũng được phản ảnh vào Tài khoản này.

– trương mục 2412 – Xây dựng căn các độc giả dạng

: đề đạt uổng đầu tư XDCB và tình hình quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, phạm vi công trình (theo từng đối tượng tài sản tạo hình qua đầu tư) và ở mỗi đối tượng tài sản phải theo dõi chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB.

– tài khoản 2413 – sửa sang lớn TSCĐ

: phản chiếu uổng tu tạo lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí tu chỉnh lớn TSCĐ. Trường hợp sửa sang thường xuyên TSCĐ thì ko hạch toán vào Tài khoản này mà tính thẳng vào uổng sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 241 – Xây dựng cơ các độc giả dạng dở dang

Bên Nợ:

– phí tổn đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);

– hoài cải tạo, nâng cấp TSCĐ;

– phí mua sắm BDS đầu tư (ngôi trường hợp cần có thời đoạn đầu tư xây dựng);

– hoài đầu tư XDCB BDS đầu tư;

– chi phí nảy sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư.

Bên Có:

– Giá trị TSCĐ tạo hình qua đầu tư XDCB, mua sắm đã trả mỹ xong đưa vào sử dụng;

– Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản phí duyệt bỏ khác kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Giá trị công trình tu tạo lớn TSCĐ trả mỹ xong, kết chuyển Khi quyết toán được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư tạo hình qua đầu tư XDCB đã trả mỹ xong;

– Kết chuyển phí nảy sau ghi nhận ban sơ TSCĐ, BDS đầu tư vào các Tài khoản có liên can.

Số dư Nợ:

– phí tổn dự án đầu tư xây dựng và tu chỉnh lớn TSCĐ dở dang;

– Giá trị công trình xây dựng và sửa sang lớn TSCĐ đã trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;

– Giá trị BDS đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính cốt

3.1. Kế toán chi phí đầu tư XDCB

3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho ngôi nhà thầu

a) Trường hợp ứng trước bởi Đồng nước ta:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi Đồng nước ta, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

– Tiền gửi ngôi nhà băng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ).

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận tổn phí XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

b) Trường hợp ứng trước bởi nước ngoài tệ:

– Ghi nhận số tiền ứng trước cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch thực tại tại thời điểm ứng trước, ghi;

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tỷ giá giao tiếp thực tại)

Nợ TK 635 – uổng tài chính (nếu nảy sinh lỗ tỷ giá)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu nảy lãi tỷ giá).

– Khi kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, kế toán tài chính ghi nhận phí XDCB dở dang đối với số tiền đã ứng trước bởi nước ngoài tệ theo tỷ giá ghi sổ (tỷ giá giao tiếp thực tại tại thời điểm ứng trước), ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

3.1.2. Nhận lượng XDCB, lượng tôn tạo TSCĐ trả mỹ xong do bên nhận thầu bàn trả, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cứ hợp đồng giao thầu, biên các độc giả dạng kiểm nghiệm lượng XDCB trả mỹ xong, hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412, 2413)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp.

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị tổn phí đầu tư xây dựng căn các độc giả dạng dở dang cả về thuế GTGT.

– Trường hợp hợp đồng quy định tính sổ cho ngôi nhà thầu bởi nước ngoài tệ, kế toán tài chính ghi nhận số tiền phải trả (sau sau Khi trừ số tiền ứng trước) theo tỷ giá giao tế thực tế tại thời điểm kiểm nghiệm (là tỷ giá buôn cung cấp của ngân mặt hàng thương mại điểm doanh nghiệp thẳng có giao tế).

3.1.3. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

Nợ

– vật liệu, nguyên nhiên liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (tổng giá tính sổ).

Trường hợp chuyển thẳng thiết bị chẳng cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

– Hàng mua đang đi đường.

3.1.4. Trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, product, dịch vụ có can hệ đến đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Có các

, 112,…

3.1.5. Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:

a) Đối với thiết bị chẳng cần lắp, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu.

b) Đối với thiết bị cần lắp:

– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán tài chính chỉ theo dõi chi tiết thiết bị đưa đi lắp.

– Khi có lượng lắp đặt trả mỹ xong của bên B bàn trả, được kiểm nghiệm và ưng tính sổ, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào uổng đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Có TK 152 – Nguyên liệu, nguyên nhiên liệu.

3.1.6. Khi nảy sinh các phí khác, như tổn phí lãi vay, uổng phát hành trái phiếu được vốn hóa, chi phí đấu thầu, (sau Khi bù trừ với số tiền thu từ việc buôn cung cấp giấy tờ thầu), uổng túa trả mặt bởi (sau Khi bù trừ với số phế liệu có thể thu hồi)… ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331, 335, 3411,343…

Số tiền buôn cung cấp giấy tờ thầu sau Khi bù trừ với uổng đấu thầu, nếu còn thừa được kế toán tài chính giảm phí tổn đầu tư xây dựng (ghi vào bên Có TK 241).

3.1.7. Khoản tiền phạt ngôi nhà thầu thu được về truyền thống làm giảm số phải tính sổ cho ngôi nhà thầu, ghi:

Nợ các TK 112, 331

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.8. Các khoản chênh lệch tỷ giá nảy sinh trong quá trình đầu tư XDCB (bao gồm giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí) được ghi nhận vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi) hoặc phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm nảy (trừ các doanh nghiệp được quy định tại điểm 3.1.9 bên dưới đây):

– Nếu nảy sinh lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK liên hệ

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Nếu nảy lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 – uổng tài chính

Có các TK liên can.

3.1.9. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hành trách nhiệm an ninh, quốc phòng, ổn định tài chính tài chính vĩ mô, nếu phát sinh chênh lệch tỷ giá trong phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng ở giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (chưa tiến hành sinh sản, marketing thương mại):

– Nếu nảy sinh lãi tỷ giá, ghi:

Nợ các TK can dự

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK liên hệ.

– Khi đi vào phát động và sinh hoạt giải trí, kế toán tài chính kết chuyển chênh lệch tỷ giá vào doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính hoặc tổn phí tài chính, ghi:

+ Kết chuyển lãi tỷ giá ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

+ Kết chuyển lỗ tỷ giá ghi:

Nợ TK 635 – uổng tài chính

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

3.1.10. Đối với hoài chạy thử và số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử thì thực hiện nay như sau:

a) Đối với chi phí chạy thử ko sản xuất ra sản phẩm thử:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có các TK can dự.

b) Đối với phí sản xuất thử và số thu từ buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử:

– Khi phát sinh hoài chạy thử có tải để sinh sản ra sản phẩm thử, kế toán tài chính cô đọng vơ phí tổn, ghi

Nợ

– phí sinh sản marketing thương mại dở dang

Có các TK can hệ.

– Khi nhập kho sản phẩm sinh sản thử, ghi:

Nợ TK 1551 – Thành phẩm nhập kho

Có TK 154 – chi phí sinh sản kinh dinh dở dang.

– Khi xuất buôn cung cấp sản phẩm sinh sản thử:

Nợ các TK 112, 131

1 – Thành phẩm nhập kho

Có TK 154 – uổng SXKD dở dang (buôn cung cấp ngay ko qua nhập kho)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa tổn phí sản xuất thử và số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử:

+ Trường hợp uổng sản xuất thử cao rộng số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sản xuất thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi tăng phí tổn đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang

Có TK 154 – hoài SXKD dở dang.

+ Trường hợp chi phí sinh sản thử nhỏ rộng số thu từ việc buôn cung cấp sản phẩm sinh sản thử, kế toán tài chính kết chuyển phần chênh lệch để ghi giảm chi phí đầu tư XDCB dở dang, ghi:

Nợ TK 154 – hoài SXKD dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.1.1l. Khi công trình trả mỹ xong, việc kiểm nghiệm tổng thể đã được thực hiện nay xong, tài sản được bàn trả và đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt ngay thì căn cứ vào giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được phê chuẩn thì ghi tăng giá trị của tài sản tạo hình qua đầu tư theo giá tạm tính (giá tạm tính là uổng thực tế đã bỏ ra để có được tài sản, cứ vào TK 241 để xác định giá tạm tính). Cả 2 ngôi trường hợp đều ghi như sau:

Nợ các

, 213, 217

Nợ TK 1557 – Thành phẩm Bất động sản (sau Khi trả mỹ xong có một phần Bất Động Sản dùng để buôn cung cấp mà trước đây chưa hạch toán riêng được trên TK 154)

Có TK 241 – XDCB dở dang (giá được duyệt hoặc giá tạm tính).

Trường hợp công trình đã trả mỹ xong, tuy nhiên chưa làm thủ tục bàn trả tài sản để đưa vào dùng, đang chờ lập hoặc duyệt quyết toán thì kế toán tài chính phải mở sổ chi tiết tài khoản 241 “XDCB dở dang” theo dõi riêng công trình trả mỹ xong chờ bàn trả và duyệt quyết toán.

3.1.12. Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB trả mỹ xong được duyệt thì kế toán tài chính điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi;

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp rộng giá tạm tính:

Nợ

– Phải thu khác (phí tổn duyệt bỏ phải thu hồi)

Có các TK 211, 213, 217, 1557.

– Nếu giá trị tài sản tạo hình qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị cao rộng giá tạm tính:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Có các TK liên tưởng.

– Nếu TSCĐ đầu tư bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư XDCB và được cấp có thẩm quyền cho phép tăng mối cung cấp ngân sách kinh dinh thì song song ghi:

Nợ TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 241 – XDCB dở dang (các khoản thiệt hại được duyệt bỏ)

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (giá trị tài sản được duyệt).

– Nếu TSCĐ tạo hình bởi quỹ phúc lợi và dùng vào mục đích phúc lợi, Khi chủ đầu tư duyệt quyết toán vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi tăng quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ:

Nợ TK 3532 – Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.

3.1.13. Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban cai quản lý dự án để kế toán tài chính riêng quá trình đầu tư XDCB:

a) Kế toán tại chủ đầu tư:

– Trường hợp nhận bàn trả công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ các TK 111, 112, 152, 153

– Phải thu nội bộ

Có các TK 331, 333, … (nhận nợ phải trả nếu có).

– Trường hợp nhận bàn trả công trình chưa được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá tạm tính. Khi quyết toán phải điều chỉnh giá trị công trình theo giá được quyết toán, ghi:

+ Nếu giá được quyết toán lớn rộng giá tạm tính, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217, 1557

Có các TK liên can.

+ Nếu giá được quyết toán nhỏ rộng giá tạm tính, ghi:

Nợ các TK liên can

Có các TK 211, 213, 217, 1557.

b) Kế toán tại Ban cai quản lý dự án: thực hiện nay theo quy định tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính chỉ dẫn kế toán tài chính ứng dụng cho đơn vị chủ đầu tư và các văn các độc giả dạng sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3.1.14. Trường hợp dự án đầu tư bị diệt bỏ hoặc thu hồi, kế toán tài chính thanh lý dự án và thu hồi uổng đầu tư. Phần chênh lệch giữa hoài đầu tư và số thu từ việc thanh lý được phản chiếu vào chi phí khác hoặc xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, ghi:

Nợ các TK 111, 112 – Số thu từ việc thanh lý dự án

Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phải bồi trả)

Nợ TK 811 – chi phí khác (Số được tính vào phí tổn)

Có TK 241 – XDCB dở dang.

3.2. Kế toán sang sửa TSCĐ

Công tác sửa sang TSCĐ của doanh nghiệp cũng có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc giao thầu.

a) Khi hoài tu bổ TSCĐ nảy được tập hợp vào bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (2413) và được chi tiết cho từng công trình, công việc tu bổ TSCĐ. căn cứ chứng từ nảy uổng để hạch toán:

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112, 152, 214,… (tổng giá tính sổ).

– Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì chi phí sang sửa TSCĐ cả về thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2413) (tổng giá thanh toán)

Có các 111, 112, 152, 214, 334,… (tổng giá tính sổ).

b) Khi công trình tu bổ trả mỹ xong, nếu mất đi điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Nợ TK 242 – tổn phí trả trước (nếu nảy lớn được phân bổ dần)

Nợ TK 352 – phòng ngừa phải trả (nếu trích trước phí tổn tu sửa định kỳ)

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

– Trường hợp tu bổ cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 241 – XDCB dở dang (2413).

_____________________________________________

Tài Liệu Cách hạch toán xây dựng cơ các độc giả dạng dỡ dang – Tải khoản 241 theo TT 200 2021-08-19 16:16:00

#Cách #hạch #toán #xây #dựng #cơ #các độc giả dạng #dỡ #dang #Tai #khoan #theo