Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 2022

 

Doanh nghiệp chuyển nhượng đất phải nộp thuế gì? Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng BDS, tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng đất … theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất hiện nay hành:

Căn cứ theo  Điều 16, Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS như sau:

 

—————————————————————————————-

 

I. Đối tượng chịu thuế TNDN chuyển nhượng BDS:

1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS

bao héc tàm tất cả:

    – Doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần tài chính tài chính, mọi ngành nghề

có thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

;

    – Doanh nghiệp

marketing thương mại BDS

có thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại đất

.

2. Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS bao héc tàm tất cả:

    – Thu nhập từ chuyển nhượng

quyền sử dụng đất

, chuyển nhượng

quyền thuê đất

(gồm cả chuyển nhượng dự án gắn kèm với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật)

;

    – Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí

cho thuê lại đất

của doanh nghiệp marketing thương mại BDS theo quy định của pháp luật về đất đai ko phân biệt có Hay là ko hề phong cách thiết kế, công trình phong cách thiết kế gắn sát với đất;

    – Thu nhập từ chuyển nhượng

ngôi nhà

,

công trình xây dựng

gắn sát với đất, bao gồm các tài sản gắn sát với ngôi nhà, công trình xây dựng đó nếu ko tách riêng giá trị tài sản Khi chuyển nhượng ko phân biệt có Hay là ko hề chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất;

    – Thu nhập từ chuyển nhượng

các tài sản gắn sát với đất

;

    – Thu nhập từ chuyển nhượng

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng ngôi nhà tại

.

Thu nhập từ cho thuê lại đất

của doanh nghiệp marketing thương mại BDS

ko bao héc tàm tất cả

ngôi trường hợp doanh nghiệp

chỉ cho thuê

ngôi nhà, cơ sở hạ tầng, công trình phong cách thiết kế trên đất.

—————————————————————————————

 

II. Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng BDS:

 

Số thuế TNDN phải nộp

 = 

Thu nhập tính thuế từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

 X 

 Thuế suất 20%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế 

 = 

Thu nhập chịu thuế 

 – 

 Các khoản lỗ của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS của các năm trước (nếu có).

Lưu ý

Thu nhập từ chuyển nhượng BDS

phải xác định riêng

để kê khai nộp thuế và

ko áp dụng ưu đãi thuế

thu nhập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện nay dự án đầu tư

(trừ dự án thăm dò, khai quật tài nguyên)

nếu bị lỗ

thì

số lỗ này được bù trừ với lãi của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại

(cả về thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư 78).

 

– Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục

giải thể doanh nghiệp

, sau những Khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng BDS là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập

(lãi)

từ chuyển nhượng BDS

(nếu có)

được bù trừ với lỗ từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại

(cả về số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.

(Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

1. Cách tính thu nhập chịu thuế:

– Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng BDS được xác định bởi doanh thu thu được từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS trừ giá vốn của BDS và các khoản chi phí được trừ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.

Thu nhập chịu thuế

 = 

Doanh thu thu được từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

 – 

 Giá vốn của BDS và các khoản chi phí được trừ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

a) Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.

a.1) Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

được xác định

theo giá thực tế

chuyển nhượng BDS

theo hợp đồng

chuyển nhượng, mua buôn bán BDS

phù phù hợp với quy định của pháp luật

(cả về các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có).

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua buôn bán BDS

thấp rộng giá đất tại làm giá đất

do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng BDS

thì tính theo giá đất

do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng BDS.

– Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

thời điểm bên buôn bán bàn trả BDS

cho bên mua,

ko phụ thuộc

việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

——————————————————————————–

 

Trường hợp DN thu tiền tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo tiến độ:

– Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nay dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, ngôi nhà

để chuyển nhượng

hoặc

cho thuê

,

có thu tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

theo tiến độ

bên dưới mọi mẫu mã

thì thời điểm xác định doanh thu

tính thuế thu nhập doanh nghiệp

tạm nộp

thời điểm thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

, cụ thể:

    + Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mà

xác định được chi phí tương ứng

với doanh thu đã ghi nhận

(cả về chi phí trích trước của phần dự toán phạm vi công trình chưa trả mỹ xong tương ứng với doanh thu đã ghi nhận)

thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

theo doanh thu trừ chi phí.

    + Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mà

chưa xác định được chi phí tương ứng

với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai

tạm nộp

thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ

1%

trên doanh thu

thu được tiền và doanh thu này

chưa phải tính vào

doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

trong năm

.

        Khi

bàn trả BDS

doanh nghiệp phải thực hiện nay

quyết toán

thuế thu nhập doanh nghiệp và

quyết toán lại

số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

        Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp

thấp rộng

số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước.

        Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp

lớn rộng

số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được trả trả số thuế đã nộp thừa.

– Đối với doanh nghiệp marketing thương mại BDS

có thu tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo tiến độ

và kê khai tạm nộp thuế

theo tỷ lệ % trên doanh thu

thu được tiền, doanh thu này

chưa phải tính

vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm

đồng thời

có phát sinh chi phí lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới Khi chính thức phát động chào buôn bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ

thì

chưa tính

các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí

.

    -> Các khoản chi phí lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới này

được tính vào

chi phí được trừ theo mức đánh giá theo quy định

vào

năm đầu tiên

bàn trả BDS

, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

——————————————————————————

 

a.2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

trong một số ngôi trường hợp được xác định như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp có

cho thuê lại đất

thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là

số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê

.

    Trường hợp bên thuê

trả tiền thuê trước cho nhiều năm

thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

được phân bổ cho số năm trả tiền trước

hoặc được x

ác định theo doanh thu trả tiền một lần

.

        -> Việc chọn mẫu mã doanh thu trả tiền một lần

chỉ được xác định

Khi doanh nghiệp đã đảm bảo trả mỹ xong các trách nhiệm tài chính đối với Nhà nước, đảm bảo các trách nhiệm và trách nhiệm đối với các bên thuê lại đất cho ko hề thời hạn cho thuê lại đất.

– Trường hợp doanh nghiệp

đang trong thời gian hưởng trọn ưu đãi

thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm miễn thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước

chia (:) số năm

bên thuê trả tiền trước.

Xem thêm

:

– Trường hợp

tổ chức tín dụng nhận giá trị quyền sử dụng đất

BH an toàn tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm được BH an toàn nếu có chuyển quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp BH an toàn tiền vay thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là

giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên thỏa thuận

.

– Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất là

tài sản kê biên BH an toàn thi hành án

thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất

do các bên đương sự thỏa thuận

hoặc

giá do Hội đồng định giá xác định.

Lưu ý:

Việc xác định doanh thu đối với các ngôi trường hợp nêu tại tiết a2 này

phải đảm bảo các nguyên lý nêu tại tiết a1

 nêu trên

——————————————————————————-

 

b) Chi phí chuyển nhượng BDS:

b.1) Nguyên tắc xác định chi phí:

– Các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS trong kỳ tính thuế

phải tương ứng với doanh thu

để tính thu nhập chịu thuế và

phải đảm bảo các điều khiếu nại quy định

các khoản chi được trừ và ko thuộc các khoản chi ko được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư 78.

Xem thêm:

– Trường hợp dự án đầu tư trả mỹ xong từng phần và chuyển nhượng dần theo tiến độ trả mỹ xong thì các khoản chi phí chung sử dụng cho dự án, chi phí trực tiếp sử dụng cho phần dự án đã trả mỹ xong

được phân bổ theo m2 đất chuyển quyền

để xác định thu nhập chịu thuế của diện tích đất chuyển quyền; bao héc tàm tất cả:

    Chi phí đường giao thông nội bộ;

    Khuôn viên cây xanh;

    Chi phí đầu tư xây dựng khối mạng lưới server cấp, thoát nước;

    Trạm biến thế điện;

    Chi phí bồi thường về tài sản trên đất;

    Chi phí bồi thường, bổ sung, tái định cư và ngân sách đầu tư đầu tư tổ chức thực hiện nay bồi thường giải phóng mặt bởi được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước, các chi phí khác đầu tư trên đất liên quan lại đến chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Việc phân bổ các chi phí trên được thực hiện nay theo công thức sau:

Chi phí phân bổ cho diện tích đất đã chuyển nhượng

=

Tổng chi phí đầu tư phong cách thiết kế

x

Diện tích đất đã chuyển nhượng

Tổng diện tích đất được giao làm dự án (trừ diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định pháp luật về đất)

– Trường hợp một phần diện tích của dự án ko chuyển nhượng được sử dụng vào phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác thì các khoản chi phí chung nêu trên cũng phân bổ cho cả phần diện tích này để theo dõi, hạch toán, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác.

– Trường hợp doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

kéo dãn trong nhiều năm

và chỉ quyết toán giá trị phong cách thiết kế Khi

toàn bộ công việc trả mỹ xong

thì Khi tổng hợp chi phí chuyển nhượng BDS cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, doanh nghiệp được

tạm phân bổ

chi phí đầu tư phong cách thiết kế thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyển quyền theo công thức nêu trên và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng với doanh thu đã ghi nhận Khi xác định thu nhập chịu thuế.

    Sau Khi trả mỹ xong quá trình đầu tư xây dựng, doanh nghiệp tính toán, điều chỉnh lại phần chi phí đầu tư phong cách thiết kế đã tạm phân bổ và trích trước cho phần diện tích đã chuyển quyền cho phù phù hợp với tổng giá trị phong cách thiết kế.

    Trường hợp Khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được trả trả theo quy định hiện nay hành; nếu số thuế đã nộp chưa đủ thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu theo quy định.

———————————————————————

 

b.2)

Chi phí chuyển nhượng BDS được trừ bao héc tàm tất cả

:

– Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù phù hợp với cỗi mối cung cấp quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

    + Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thì giá vốn là số tiền sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp Ngân sách Nhà nước;

    + Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp lí Khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; ngôi trường hợp ko hề hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp lí thì giá vốn được tính theo giá do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm doanh nghiệp nhận chuyển nhượng BDS.

    + Đối với đất có cỗi mối cung cấp do góp vốn thì giá vốn là giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo biên bạn dạng định giá tài sản Khi góp vốn;

    + Trường hợp doanh nghiệp đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá vốn được xác định theo giá trị công trình đã đổi, trừ ngôi trường hợp thực hiện nay theo quy định riêng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

    + Giá trúng đấu giá trong ngôi trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất;

    + Đối với đất của doanh nghiệp có cỗi mối cung cấp do thừa kế theo pháp luật dân sự; do được cho, biếu, tặng mà ko xác định được giá vốn thì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khuông giá các loại đất do Chính phủ quy định tại thời điểm thừa kế, cho, biếu, tặng.

– Trường hợp đất của doanh nghiệp được thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được xác định theo giá các loại đất do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng khuông giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ.

    + Đối với đất thế chấp BH an toàn tiền vay, đất là tài sản kê biên để BH an toàn thi hành án thì giá vốn đất được xác định tùy theo từng ngôi trường hợp cụ thể theo chỉ dẫn tại các điểm nêu trên.

– Chi phí đền bù thiệt hại về đất.

– Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu.

– Chi phí bồi thường, bổ sung, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện nay bồi thường, bổ sung, tái định cư theo quy định của pháp luật.

    Các khoản chi phí bồi thường, đền bù, bổ sung, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện nay bồi thường, bổ sung, tái định cư nêu trên nếu ko hề hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, bổ sung; chữ ký của người nhận tiền và được chính quyền phường, xã điểm có đất được đền bù, bổ sung xác nhận theo đúng quy định của pháp luật về bồi thường, bổ sung và tái định cư Khi Nhà nước thu hồi đất.

– Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan lại đến cấp quyền sử dụng đất.

– Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bởi.

– Chi phí đầu tư xây dựng phong cách thiết kế như đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông…

– Giá trị phong cách thiết kế, công trình phong cách thiết kế có trên đất.

– Các khoản chi phí khác liên quan lại đến BDS được chuyển nhượng.

Trường hợp doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nhiều ngành nghề khác nhau thì phải hạch toán riêng các khoản chi phí. Trường hợp ko hạch toán riêng được chi phí của từng phát động và sinh hoạt giải trí thì chi phí chung được phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng BDS so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Không được tính vào chi phí chuyển nhượng BDS các khoản chi phí đã được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán bởi mối cung cấp ngân sách khác.

———————————————————————-

 

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

20%

(áp dụng từ ngày 01/01/2016).

———————————————————————

 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng

nhận giá trị BDS là tài sản BH an toàn tiền vay để thay thế cho việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm được BH an toàn thì tổ chức tín dụng Khi được phép chuyển nhượng BDS theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS vào Ngân sách Nhà nước.

    Trường hợp đấu giá BDS là tài sản BH an toàn tiền vay thì số tiền thu được thực hiện nay thanh toán theo quy định của Chính phủ về BH an toàn tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau Khi thanh toán các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức marketing thương mại đã thế chấp BDS để BH an toàn tiền vay.

Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng BDS đã được thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu ko xác định được giá vốn của BDS thì giá vốn được xác định bởi (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp BDS cộng (+) chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi BDS thế chấp theo hợp đồng tín dụng cộng (+) các khoản chi phí phát sinh Khi chuyển nhượng BDS nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lí.

—————————————————————————

 

4. Trường hợp cơ quan lại thi hành án

đấu giá BDS là tài sản BH an toàn thi hành án thì số tiền thu được thực hiện nay theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để BH an toàn thi hành án.

    Tổ chức được ủy quyền đấu giá BDS thực hiện nay kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về buôn bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan lại thi hành án chuyển nhượng BDS là tài sản đảm bảo thi hành án nếu ko xác định được giá vốn của BDS thì giá vốn được xác định bởi (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh Khi chuyển nhượng BDS nếu có hóa đơn chứng từ hợp lí.

 

Xem thêm

—————————————————————————-

 

III. Kê khai thuế TNDN chuyển nhượng BDS:

– Trường hợp của Công ty theo trình bày

ko

có chức năng marketing thương mại BDS, năm 2005 ký hợp đồng thuê đất 43 năm tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè và xây dựng trung tâm vực ngôi nhà chứa, văn phòng phục vụ cho việc bảo đảm an toàn và lưu trữ product thực phẩm

(có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất thuê)

. Công ty đã

trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê

phân bổ dần

vào chi phí marketing thương mại tương ứng với 12 năm đã sử dụng đất thuê.

   

Đối với giá trị

trung tâm vực ngôi nhà chứa, văn phòng Công ty đã thực hiện nay

trích khấu ngốn ko hề

và tính vào chi phí được trừ.

   -> Nay Công ty

chuyển nhượng quyền thuê đất

tài sản gắn sát với đất thuê

cho Công ty khác thì đây là phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS. Khi chuyển nhượng Công ty kê khai nộp thuế TNDN

từng lần phát sinh theo

mẫu số 02/TNDN

, áp dụng thuế suất thuế TNDN

20%.

    Căn cứ tính thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS Công ty thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (

phần giá trị đất thuê đã phân bổ tính vào chi phí marketing thương mại và phần giá trị ngôi nhà chứa, văn phòng đã thực hiện nay trích khấu ngốn tính vào chi phí được trừ của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại

ko tính vào

chi phí phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS để xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS)

.

(Theo Công văn 10187/CT-TTHT CỤC THUẾ TP.SÀI GÒN)

1. Tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS:

– Kê khai theo từng lần phát sinh

:

(Áp dụng cho Doanh nghiệp ko phát sinh thường xuyên phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS)

   

Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng Bất Động Sản (02/TNDN)

phát hành tất nhiên Thông tư 151/2014/TT-BTC.

-> Các bạn mở phần mềm HTKK lên -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”” -> Chọn ”

TK TNDN cho chuyển nhượng Bất Động Sản (02/TNDN)

 

Cách Lập Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng Bất Động Sản (02/TNDN) trên phần mềm HTKK:

– Chỉ tiêu [25]

– Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

: chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS trong kỳ tính thuế và được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng BDS theo hợp đồng chuyển nhượng, mua buôn bán BDS phù phù hợp với quy định của pháp luật (cả về các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có).

-> Chi tiết cách xác định Doanh thu để ghi vào chỉ tiêu này, các bạn

xem tại

điểm a

nêu trên bài bác luận nhé

 

– Chỉ tiêu [26]

– Chi phí từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

: Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí được trừ tương ứng với doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS phát sinh trong kỳ, bao héc tàm tất cả: giá vốn của đất chuyển nhượng, chi phí đền bù thiệt hại về đất, chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu, chi phí cải tạo san lấp mặt bởi, chi phí đầu tư xây dựng phong cách thiết kế và các chi phí khác liên quan lại đến BDS được chuyển nhượng.

-> Nguyên tắc xác định chi phí các bạn 

xem tại 

điểm b.1

 nêu trên bài bác luận nhé

Cụ thể

: [26] = [27]+[28]+[29]+[30]+[31]+[32]

– Chỉ tiêu [27]

– Giá vốn của đất chuyển nhượng

: Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn của đất chuyển nhượng được xác định phù phù hợp với cỗi mối cung cấp quyền sử dụng đất.

-> Chi tiết cách xác định Giá vốn để ghi vào chỉ tiêu này, các bạn 

xem tại 

điểm b.2

 nêu trên bài bác luận nhé

 

– Chỉ tiêu [28]

– Chi phí đền bù thiệt hại về đất:

là các chi phí liên quan lại đến việc đền bù thiệt hại cho phần đất chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng hoặc theo quy định của đất nước.

 

– Chỉ tiêu [29

] – Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu:

là số tiền đền bù thiệt hại về hoa màu trồng trên đất chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng hoặc theo quy định của đất nước.

 

– Chỉ tiêu [30]

– Chi phí cải tạo san lấp mặt bởi:

là các khoản chi phí phục vụ cho việc cải tạo, san lấp mặt bởi (mua máy móc, vật tư, thuê lực lượng lao động…)

 

– Chỉ tiêu [31]

– Chi phí đầu tư xây dựng phong cách thiết kế:

là tất cả các chi phí liên quan lại đến việc xây dựng hạ tầng chuyên môn của đất chuyển nhượng

(đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, bưu chính viễn thông…)

 

– Chỉ tiêu [32]

– Chi phí khác:

chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí khác liên quan lại đến BDS được chuyển nhượng ko thuộc các khoản chi phí nêu trên,.

Ví dụ

:

chi phí bồi thường, bổ sung, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện nay bồi thường, bổ sung, tái định cư theo quy định của pháp luật; các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan lại đến cấp quyền sử dụng đất; giá trị phong cách thiết kế, công trình phong cách thiết kế có trên đất…

 

– Chỉ tiêu [33]

– Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS:

chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả marketing thương mại từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS và được xác định như sau:

[33]=[25]-[26]

– Chỉ tiêu [34]

– Thuế suất thuế TNDN:

Thuế suất là

20%

– Chỉ tiêu [35]

– Thuế TNDN phải nộp:

là số thuế TNDN phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, chỉ tiêu này được xác định thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS nhân (x) với thuế suất.

 Cụ thể:

[35]=[33] x [34]

——————————————————————

 

– Cuối năm Khi lập

Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

:

    Các bạn phải làm thêm:

Phụ lục 03-5/TNDN

– 

Phụ lục thuế TNDN đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.

(Các bạn làm Mẫu phụ lục này trên phần mềm HTKK nhé)

 

Xem thêm:

– Trường hợp buôn bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu bên dưới mẫu mã chuyển nhượng vốn có gắn kèm với BDS thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo

mẫu số 06/TNDN

phát hành tất nhiên Thông tư 151/2014/TT-BTC

và quyết toán năm tại điểm doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Thời hạn nộp Tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng Bất Động Sản:

– Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế theo từng lần phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế

chậm nhất là ngày thứ 10 (mười)

, Tính từ lúc ngày phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

(Theo điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

———————————————————————————-

 

2. Quy định kê khai thuế TNDN chuyển nhượng Bất Động Sản:

 

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC như sau:

 

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo

từng lần phát sinh

đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS áp dụng đối với doanh nghiệp

ko

có chức năng marketing thương mại BDS và

doanh nghiệp có chức năng marketing thương mại BDS

nếu có nhu muốn.

a) Doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS ở

cùng địa bàn

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với điểm doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế).

    Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này tuy nhiên có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

tại tỉnh, thành phố khác

thì nộp giấy tờ khai thuế tại

Cục Thuế

hoặc

Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế điểm phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

quyết định.

 ————————————————————

 

b) Doanh nghiệp

ko phát sinh thường xuyên

phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS thực hiện nay khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

theo từng lần phát sinh

chuyển nhượng BDS.

    Doanh nghiệp ko phát sinh thường xuyên phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

là doanh nghiệp ko hề chức năng marketing thương mại BDS.

 

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng BDS là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS theo mẫu số 02/TNDN phát hành tất nhiên Thông tư này.

Kết thúc năm tính thuế Khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính, trong đó phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS. Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS cụ thể như sau:

    Trường hợp số thuế đã nộp

thấp rộng

số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách đất nước.

    Trường hợp số thuế đã nộp

lớn rộng

số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được trả thuế theo quy định. Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện nay bù trừ lỗ của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS với lãi của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 ————————————————————

 

c) Đối với doanh nghiệp

phát sinh thường xuyên

phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS thực hiện nay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

tạm tính mặt hàng quý

theo quy định.

    Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS

là doanh nghiệp có chức năng marketing thương mại BDS.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

 

Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS cụ thể như sau:

    Trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm

thấp rộng

số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách đất nước.

    Trường hợp số thuế đã tạm nộp

lớn rộng

số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được trả thuế theo quy định. Trường hợp phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện nay bù trừ lỗ của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS với lãi của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 —————————————————————–

 

d) Doanh nghiệp thực hiện nay dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, ngôi nhà để

chuyển nhượng

hoặc

cho thuê

, có

thu tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo tiến độ

bên dưới mọi mẫu mã thì:

 

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mà

xác định được chi phí tương ứng

với doanh thu đã ghi nhận

(cả về chi phí trích trước của phần dự toán phạm vi công trình chưa trả mỹ xong tương ứng với doanh thu đã ghi nhận

) thì doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo

doanh thu trừ chi phí.

 

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mà

chưa xác định được chi phí tương ứng

với doanh thu thì doanh nghiệp tạm nộp thuế TNDN

theo tỷ lệ 1% trên doanh thu

thu được tiền và doanh thu này

chưa phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN trong năm.

 

Khi bàn trả BDS,

doanh nghiệp phải

quyết toán chính thức

số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.

—————————————————————————

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Post Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản 2021-09-05 20:40:00

#Cách #tính #thuế #TNDN #từ #chuyển #nhượng #bât #đông #san