Cách viết hoá đơn héc tàng gửi đại lý bố́n đúng giá hưởng hoa hồng 2022

Hướng dẫn cách viết hoá đơn héc tàng gửi

đại lý bố́n đúng giá hưởng hoa hồng

, cách kê khai thuế và cách héc tạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, héc tàng gửi đại lý bố́n theo đúng quy định hiện héc tành.

1. Cách viết hoá đơn héc tàng gửi đại lý bố́n đúng giá:

Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“2.6. Tổ chức marketing thương mại kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển mặt hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa mặt hàng ở khác địa phương (tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương) để buôn bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau;

xuất mặt hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý buôn bán giá chuẩn, hưởng trọn huê hồng,

căn cứ vào phương thức tổ chức kinh dinh và hạch toán kế toán tài chính, cơ sở

có thể lựa chọn một trong hai cách Sử dụng hoá đơn

, chứng từ như sau:

a) dùng hoá đơn GTGT

để làm cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) dùng Phiếu xuất kho kiêm chuyên chở nội bộ tất nhiên Lệnh điều động nội bộ;

dùng Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý

theo quy định đối với mặt hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý

tất nhiên Lệnh điều động nội bộ.

– Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa mặt hàng, cơ sở nhận làm đại lý buôn bán sản phẩm

Khi buôn bán sản phẩm phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người sử dụng

, Đồng thời

lập Bảng kê product đẩy ra gửi về cơ sở

có product điều chuyển hoặc cơ sở có mặt hàng hoá gửi buôn bán (gọi chung là cơ sở giao mặt hàng)

để cơ sở giao mặt hàng lập hóa đơn GTGT

cho product thực tại tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa mặt hàng, cơ sở nhận làm đại lý buôn bán sản phẩm.

– Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số mặt hàng hoá đẩy ra lớn, Bảng kê

có thể lập cho 05 ngày hoặc 10 ngày càng lần

. Trường hợp mặt hàng hoá đẩy ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho mặt hàng hoá đẩy ra theo từng group thuế suất.

– Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa mặt hàng, cơ sở nhận làm đại lý buôn bán sản phẩm

thực hành kê khai nộp thuế GTGT đối với số mặt hàng xuất đẩy ra cho người sử dụng

được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao mặt hàng xuất cho

.”

=>

Như vậy

Khi xuất héc tàng cho đại lý bố́n đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:

– Khi xuất héc tàng thì xuất hoá đơn GTGT luôn.

– Khi xuất héc tàng lập

Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý, tất nhiên Lệnh điều động nội bộ.

-> Đại lý: Khi bố́n héc tàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê héc tàng hoá bố́n ra để gửi cho DN gửi bố́n -> DN gửi bố́n lập hoá đơn GTGT cho số héc tàng hoá thực tế tiêu thụ giao cho đại lý.

Lưu ý

: Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành nhé. (

Các bộ́n có thể lên cơ quan lại thuế để mua hoặc đăng ký sử dụng, Phiếu này được quản lý và sử dụng như hoá đơn nhé)

2. Cách kê khai thuế GTGT héc tàng gửi đại lý bố́n đúng giá:

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

“a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với phát động và sinh hoạt giải trí đại lý

– Người nộp thuế là đại lý buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua product theo mẫu mã buôn bán,

mua đúng giá hưởng trọn hoả hồng

ko phải khai thuế giá trị gia tăng

đối với product, dịch vụ buôn bán đại lý; product thu mua đại lý tuy nhiên

phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu huê hồng

đại lý được hưởng trọn.

Đối với các mẫu mã đại lý khác

thì người nộp thuế

phải khai thuế giá trị gia tăng đối với product, dịch vụ buôn bán sản phẩm đại lý; product thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng trọn.

=>

Như vậy:

Không phải khai thuế GTGT đối với product, dịch vụ buôn bán đại lý tuy nhiên phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoả hồng đại lý được hưởng trọn.

Cụ thể

: Đại lý sẽ xuất 1 hóa đơn cho DN có mặt hàng gửi buôn bán, trên đó ghi:

hoả hồng đại lý buôn bán giá chuẩn quy định của chủ mặt hàng gửi buôn bán, thuế GTGT theo thuế suất 10%.

– Đại lý kê khai hoá đơn đó vào bảng kê thuế GTGT đầu ra.

– DN gửi héc tàng kê khai vào bố̉ng kê thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí buôn bán sản phẩm.

CHÚ Ý: Nếu là đại lý KHÔNG phải bố́n đúng giá hưởng hoa hồng:

“Trường hợp Công ty

ko phải là đại lý buôn bán vé máy cất cánh đúng giá hưởng trọn hoả hồng

thì Khi buôn bán vé phi cơ Công ty

phải lập hóa đơn GTGT giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

, giá tính thuế GTGT là giá đẩy ra

cả về các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá buôn bán

.”

(Theo Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017 của cục thuế TP.Hà Nội)

————————————————————————————————-

Lưu ý:

Các trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Căn cứ theo điều 5 Thông tư 219:

“đ) Doanh thu product, dịch vụ nhận buôn bán

đại lý

doanh thu hoả hồng

được hưởng trọn từ phát động và sinh hoạt giải trí

đại lý buôn bán giá chuẩn

quy định của bên giao đại lý hưởng trọn hoả hồng của dịch vụ:

bưu chính, viễn thông, buôn bán vé xổ số, vé phi cơ, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý chuyên chở quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành mặt hàng ko, mặt hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý buôn bán bảo đảm.

e) Doanh thu product, dịch vụ và doanh thu huê hồng đại lý được hưởng trọn từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý

buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT

.”

Nghĩa là

: Nếu Công ty là

đại lý buôn bán vé tàu cất cánh đúng giá

theo quy định của bên giao đại lý hưởng trọn hoả hồng thì Khi nhận khoản hoả hồng này.

-> Công ty phải xuất hóa đơn GTGT (

phần thuế GTGT ko ghi, vạch men bỏ

) và kê khai khoản thu nhập này

để tính thuế TNDN

theo quy định.

Các có thể tham khảo công văn 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài Chính.

————————————————————————-

3. Cách héc tạch toán héc tàng gửi đại lý bố́n đúng giá hưởng hoa hồng:

1. Trường hơp Sử dụng hoá đơn GTGT từng khâu độc lập:

-> Trường hợp này các bộ́n héc tạch toán như Khi bố́n héc tàng cho khách héc tàng

a. Bên xuất (cơ sở giao héc tàng)

Nợ TK 131, 111, 112

Có TK 511

Có TK 3331

Nợ TK 632

Có TK 156

b. Bên đại lý (Bên nhận héc tàng)

Nợ TK 156

Có TK 111, 112, 331

2. Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý, tất nhiên Lệnh điều động nội bộ.

a) Kế toán ở đơn vị giao mặt hàng đại lý:

– Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý. căn cứ vào phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có các TK 155, 156.

– Khi mặt hàng hoá giao cho đại lý đã buôn bán tốt, cứ vào Bảng kê hoá đơn đẩy ra của mặt hàng hoá đã buôn bán do các bên nhận đại lý hưởng trọn huê hồng lập gửi về kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm theo giá buôn bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

song song phản chiếu giá vốn của mặt hàng đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

– Số tiền huê hồng mà DN phải trả cho đại lý hưởng trọn hoả hồng, ghi:

Nợ TK 641, 6421 – phí tổn buôn bán sản phẩm (hoả hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị Nhận buôn bán sản phẩm đại lý, buôn bán sản phẩm đúng giá, hưởng trọn hoả hồng:

+/ Khi nhận ra héc tàng:

– Khi nhận mặt hàng đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn huê hồng, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về tuốt tuột giá trị mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý trong phần thuyết minh vắng tài chính. (

Theo Thông tư 200 và Thông tư 133)

+/ Khi buôn bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:

– Khi mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý đã buôn bán tốt, cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn buôn bán sản phẩm và các chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính phản ánh số tiền buôn bán sản phẩm đại lý phải trả cho bên giao mặt hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …(Tổng giá tính sổ)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (giá giao buôn bán đại lý + Thuế).

song song doanh nghiệp theo dõi và biên chép thông báo về mặt hàng nhận buôn bán đại lý đã xuất buôn bán trong phần thuyết minh ít tài chính.

– Định kỳ, Khi xác định doanh thu hoả hồng buôn bán sản phẩm đại lý được hưởng trọn, ghi:

– Khi xác định hoả hồng đại lý được hưởng trọn, tính vào doanh thu hoả hồng về buôn bán sản phẩm đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi thanh toán tiền cho bên giao mặt hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (giá buôn bán trừ (-) hoả hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,…

—————————————————————————–

Chúc các bộ́n thành công! cám ơn bạn đã xem bài viết làm kế toán tài chính thực tế, thực hành lên sổ sách, lập ít tài chính, bẩm quyết toán thuế có thể tham dự: Khóa

tại Hà Nội

—————————————————————————–

Source Cách viết hoá đơn héc tàng gửi đại lý bố́n đúng giá hưởng hoa hồng 2021-09-04 14:58:00

#Cach #viêt #hoa #đơn #hang #gưi #đai #ban #đung #gia #hương thơm #hoa #xông