CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2022

Chuẩn mực KẾ TOÁN SỐ 23 – CÁC SỰ KIỆN nảy SAU NGÀY chấm dứt KỲ KẾ TOÁN NĂM
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01.
Mục đích của chuẩn này là quy định và chỉ dẫn các ngôi trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh mỏng tài chính, các nguyên lý và phương pháp điều chỉnh vắng tài chính những Khi có những sự khiếu nại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm; giải trình về ngày phát hành báo cho biết giải trình tài chính và các sự khiếu nại nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.
Nếu các sự khiếu nại xảy ra sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm ko phù phù hợp với nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí liên tục thì doanh nghiệp ko được lập vắng tài chính trên cơ sở phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp.
02.
chuẩn này vận dụng cho việc kế toán tài chính và diễn tả thông tin về các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.
03.
Các thuật ngữ trong Chuẩn mực này được hiểu như sau:
Các sự khiếu nại nảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm:
Là những sự khiếu nại có ảnh hưởng trọn hăng hái hoặc tiêu cực đến báo cho biết giải trình tài chính đã nảy trong tầm chừng thời kì từ sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm đến ngày phát hành ít tài chính.
Có hai loại sự khiếu nại nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm:
(a)
Các sự khiếu nại phát sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm cần điều chỉnh:
Là những sự khiếu nại nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm cung cấp chứng cớ về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính cần phải điều chỉnh trước Khi lập ít tài chính.
(b)
Các sự khiếu nại nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh:
Là những sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm cung cấp chứng cớ về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính tuy nhiên ko phải điều chỉnh trước Khi lập bẩm tài chính.
Ngày phát hành ít tài chính:
Là ngày, tháng, năm ghi trên vắng tài chính mà Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán tài chính ký duyệt ít tài chính để gửi ra bên phía ngoài doanh nghiệp.
04.
Qui trình phát hành bẩm tài chính phụ thuộc vào cơ cấu cai quản lý, đề nghị và thủ tục cần tuân thủ về lập, soát xét, rà soát và phát hành báo cho biết giải trình tài chính.
05.
Các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm bao héc tàm tất cả tất tật các sự khiếu nại phát sinh đến ngày phát hành bẩm tài chính.
NỘI DUNG Chuẩn mực
Ghi nhận và xác định
Các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm cần điều chỉnh
06.
Doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong thưa tài chính để phản ảnh các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm cần điều chỉnh.
07.
Ví dụ về các sự khiếu nại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm cần điều chỉnh đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán tài chính hoặc ghi nhận những khoản mục mà trước đó chưa được ghi nhận, gồm:
(a) Kết luận của Toà án sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm, xác nhận doanh nghiệp có những trách nhiệm lúc này vào ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm, đòi hỏi doanh nghiệp điều chỉnh khoản ngừa đã được ghi nhận từ trước; ghi nhận những khoản dự phòng mới hoặc ghi nhận những số tiền nợ phải thu, nợ phải trả mới.
(b) thông báo cảm bắt gặp sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm cung cấp chứng cứ về một tài sản bị tổn thất trong kỳ kế toán tài chính năm, hoặc giá trị của khoản tổn thất được ghi nhận từ trước đối với tài sản này cần phải điều chỉnh, tỉ dụ như:
i – Khách mặt hàng bị vỡ nợ sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm đã chứng minh khoản phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trên Bảng cân đối kế toán tài chính cần phải điều chỉnh thành khoản lỗ trong năm.
ii – Hàng tồn kho được buôn cung cấp sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm cung cấp bởi cớ về giá trị thuần có thể thực hiện nay được vào ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm của mặt hàng tồn kho.
(c) Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm về giá gốc của tài sản đã mua hoặc số tiền thu được từ việc buôn cung cấp tài sản trong kỳ kế toán tài chính năm.
(d) Việc phát hiện nay những gian lận và sai sót chỉ ra rằng ít tài chính ko được chính xác.
Các sự khiếu nại nảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh
08.
Doanh nghiệp ko phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhận trong báo cho biết giải trình tài chính về các sự khiếu nại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh.
09.
thí dụ về các sự khiếu nại nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh như: Việc giảm giá trị thị ngôi trường của các khoản vốn vốn góp liên doanh, các khoản vốn vào làm ty liên kết trong tầm chừng thời kì từ ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm đến ngày phát hành ít tài chính. Sự giảm giá trị thị ngôi trường của các khoản vốn thường ko can dự đến giá trị các khoản vốn vào ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm. Doanh nghiệp ko phải điều chỉnh số liệu đã được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán tài chính đối với các khoản vốn, tuy nhiên có thể bổ sung giải trình theo quy định tại đoạn 19.
Cổ tức
10.
Nếu cổ tức của cổ đông được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm, doanh nghiệp ko phải ghi nhận những khoản cổ tức này như lời khẳng đinh các số tiền nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán tài chính tại ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.
11.
Nếu cổ tức được công bố sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm tuy nhiên trước ngày phát hành bẩm tài chính, thì khoản cổ tức này ko phải ghi nhận là nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán tài chính mà được biểu thị trong Bản thuyết minh thưa tài chính theo quy định tại Chuẩn mực kế toán tài chính số 21 “tả bẩm tài chính”.
Hoạt động liên tục
12.
Nếu Ban Giám đốc xác nhận sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm có dự định giải thể doanh nghiệp, ngừng sản xuất kinh dinh, thu hẹp đáng kể quy mô phát động và sinh hoạt giải trí hoặc phá sản thì doanh nghiệp ko được lập bẩm tài chính trên cơ sở nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp.
13.
Nếu hiệu quả kinh dinh bị sút giảm và tình hình tài chính xấu đi sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm thì phải xem xét nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí liên tục có còn hiệp để lập ít tài chính Hay là ko. Nếu nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp ko hề hạp để lập bẩm tài chính nữa thì doanh nghiệp phải Thay đổi cơ các độc giả dạng cơ sở kế toán tài chính chứ ko phải chỉ điều chỉnh số liệu đã ghi nhận theo cơ sở kế toán tài chính ban sơ.
14.
chuẩn kế toán tài chính số 21 “biểu lộ mỏng tài chính” quy định phải giải trình trong ngôi trường hợp:
a – mỏng tài chính ko được lập trên cơ sở nguyên lý phát động và sinh hoạt giải trí liên tục.
b – Ban Giám đốc nhận biết có vấn đề ko vững chắc trọng yếu liên quan lại đến các sự khiếu nại hoặc điều khiếu nại dẫn đến những ngờ về kĩ năng phát động và sinh hoạt giải trí liên tục của doanh nghiệp. Những sự khiếu nại hoặc điều khiếu nại quy định phải giải trình này có thể nảy sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm.
T
rình bày bẩm tài chính
Ngày phát hành ít tài chính
15.
Doanh nghiệp phải biểu lộ ngày phát hành mỏng tài chính và người quyết định phát hành. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cho biết giải trình tài chính trước Khi phát hành, doanh nghiệp phải bộc lộ việc này.
16.
Điều cần thiết đối với người sử dụng bẩm tài chính là phải biết là mỏng tài chính ko phản chiếu các sự khiếu nại phát sinh sau ngày phát hành.
diễn tả về sự khiếu nại tồn tại trong kỳ kế toán tài chính năm
17.
Nếu doanh nghiệp cảm bắt gặp tin báo sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm về các sự khiếu nại tồn tại trong kỳ kế toán tài chính năm, doanh nghiệp phải diễn đạt về các sự khiếu nại này trên cơ sở coi xét những thông báo mới.
18.
Trong một số ngôi trường hợp, doanh nghiệp phải trình diễn.# trong thưa tài chính để phản chiếu thông tin cảm bắt gặp sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm, ngay cả Khi thông báo này ko ảnh hưởng trọn đến các số liệu đã biểu đạt trong ít tài chính. thí dụ: Sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm có chứng cứ về việc sẽ xảy ra một số tiền nợ tiềm ẩn đã tồn tại trong kỳ kế toán tài chính năm.
Các sự khiếu nại phát sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh
19.
Nếu các sự khiếu nại chẳng cần điều chỉnh nảy sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm là trọng yếu, việc ko miêu tả các sự khiếu nại này có thể ảnh hưởng trọn đến quyết định tài chính tài chính của người sử dụng Khi dựa trên các thông tin của bẩm tài chính. bởi vậy doanh nghiệp phải biểu thị đối với các sự khiếu nại trọng yếu chẳng cần điều chỉnh về:
(a) Nội dung và số liệu của sự khiếu nại;
(b) ước tính ảnh hưởng trọn về tài chính, hoặc lý do chẳng thể ước lượng được các ảnh hưởng trọn này.
20.
Các sự khiếu nại nảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm chẳng cần điều chỉnh cần phải trình diễn.# trên vắng tài chính, như:
(a) Việc thống nhất kinh dinh theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “thống nhất marketing thương mại” hoặc việc thanh lý tiến đánh ty con của tập đoàn;
(b) Việc công bố plan ngừng phát động và sinh hoạt giải trí, việc thanh lý tài sản hoặc tính sổ các số tiền nợ liên quan lại đến ngừng phát động và sinh hoạt giải trí; hoặc việc tham dự vào một hợp đồng buộc ràng để buôn cung cấp tài sản hoặc thanh toán các số tiền nợ;
(c) Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;
(d) Nhà xưởng sản xuất bị phá diệt vì hỏa hoán vị, bão lụt;
(e) thực hiện nay tái cơ cấu cốt tử;
(f) Các giao tế cốt và tiềm năng của cổ phiếu thường;
(g) đổi thay ko bình thường, quan lại yếu về giá buôn cung cấp tài sản hoặc tỷ giá hối đoái.
(h) Thay đổi về thuế có ảnh hưởng trọn quan lại yếu đến tài sản, nợ thuế hiện nay hành hoặc thuế hoãn lại;
(i) dự những cam kết, thỏa thuận cần thiết hoặc những số tiền nợ tiềm ẩn;
(j) Xuất hiện nay những vụ khiếu nại tụng lớn./.
Xem thêm:
Chúc các bộ́n thành đả!

27

Bài viết CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2021-08-24 16:07:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #Cac #sư #kiên #phat #sinh #sau #ngay #kêt #thuc #kê #toan #năm