CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kê đơńn và các sai sót 2022

Chuẩn mực KẾ TOÁN SỐ 29 – đổi thay CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN,ước tính KẾ TOÁN VÀ CÁC sơ sót

(Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/ QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01.Mục đích của chuẩn này là quy định và chỉ dẫn các nguyên lý, phương pháp kế toán tài chính và diễn tả sự đổi thay trong các chính sách kế toán tài chính, các ước lượng kế toán tài chính và tôn tạo các sai sót để doanh nghiệp có thể lập và biểu lộ báo cho biết giải trình tài chính một cách nhất quán. Chuẩn mực này cũng nhằm mục đích mục tiêu nâng cao tính hợp, độ tin của các báo cho biết giải trình tài chính của doanh nghiệp và kĩ năng so sánh các báo cho biết giải trình tài chính của doanh nghiệp giữa các kỳ và với mỏng tài chính của các doanh nghiệp khác.

02. Chuẩn mực này vận dụng để xử lý những đổi thay trong các chính sách kế toán tài chính, các ước lượng kế toán tài chính và tôn tạo sơ sót của các kỳ kế toán tài chính trước.

03. Việc lựa chọn ứng dụng các chính sách kế toán tài chính và tả các chính sách kế toán tài chính được thực hành theo quy định tại Chuẩn mực kế toán tài chính số 21 “diễn đạt thưa tài chính”. Ảnh hưởng trọn về thuế của việc tu chỉnh các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán tài chính được kế toán tài chính và trình bày ăn nhập với chuẩn kế toán tài chính số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”

.

04. Các thuật ngữ trong chuẩn này được hiểu như sau:

Chính sách kế toán tài chính:

Là các nguyên lý, cơ sở và phương pháp kế toán tài chính cụ thể được doanh nghiệp ứng dụng trong việc lập và diễn tả thưa tài chính.

thay đổi ước tính kế toán tài chính:

Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu ngốn định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện nay thời và ích tài chính tài chính trong mai sau cũng như trách nhiệm can dự đến tài sản và nợ phải trả đó. Những đổi thay trong ước lượng kế toán tài chính do có các thông báo mới ko phải là tôn tạo các sơ sót.

Bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu:

Việc bỏ sót hoặc sai sót được coi là trọng yếu nếu chúng có thể làm lệch lạc đáng kể vắng tài chính, làm ảnh hưởng trọn đến quyết định tài chính tài chính của người sử dụng vắng tài chính. chừng độ xung yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các bỏ sót hoặc sơ sót được đánh giá trong cảnh ngộ cụ thể. Quy mô, thuộc tính của khoản mục là yếu tố quyết định đến tính trọng yếu.

sơ sót của kỳ trước:

Là những sai sót hoặc bỏ sót trong bẩm tài chính tại một hoặc nhiều kỳ trước do ko dùng đến hoặc dùng ko đúng các thông tin:

(a) Sẵn có tại thời điểm ít tài chính của các kỳ đó được phép công bố;

(b) Có thể thu thập và dùng để lập và mô tả mỏng tài chính đó.

Các sai sót bao héc tàm tất cả sơ sót do tính, vận dụng sai các chính sách kế toán tài chính, bỏ quên, hiểu hoặc diễn giải sai các sự việc và ăn gian.

vận dụng hồi tố:

Là việc áp dụng một chính sách kế toán tài chính mới đối với các giao thiệp, sự khiếu nại nảy sinh trước ngày phải thực hiện nay các chính sách kế toán tài chính đó.

Điều chỉnh hồi tố:

Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và biểu thị các khoản mục của báo cho biết giải trình tài chính như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra.

Tính ko một cách thực tế:

Một đề nghị được coi là ko một cách thực tế Khi doanh nghiệp chẳng thể ứng dụng được đề nghị đó sau rất nhiều gắng, cố gắng. Việc ứng dụng hồi tố đối với các thay đổi trong chính sách kế toán tài chính hoặc thực hành điều chỉnh hồi tố nhằm mục đích sửa sang các sai sót của kỳ trước là ko một cách thực tế nếu:

(a) Ảnh hưởng trọn của việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố là chẳng thể xác định được;

(b) Việc áp dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi phải đặt giả định về ý định của Ban Giám đốc trong thời kỳ đó;

(c) Việc ứng dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố đòi hỏi một ước tính đáng kể và ko phân biệt được các thông báo sau đây với các thông tin khác:

– Cung cấp chứng cứ của tình cảnh tại ngày mà các khoản mục này được ghi nhận, được xác định giá trị và được biểu đạt; và

– Sẵn có tại thời điểm bẩm tài chính của kỳ trước được phép công bố.

áp dụng phi hồi tố

đối với đổi thay trong chính sách kế toán tài chính và ghi nhận ảnh hưởng trọn của việc đổi thay các ước tính kế toán tài chính là:

(a) áp dụng chính sách kế toán tài chính mới đối với các giao thiệp và sự khiếu nại nảy sinh Tính từ lúc ngày có sự thay đổi chính sách kế toán tài chính;

(b) Ghi nhận ảnh hưởng trọn của việc đổi thay ước lượng kế toán tài chính trong kỳ lúc này và ngày mai do ảnh hưởng trọn của sự thay đổi.

NỘI DUNG chuẩn

đổi thay chính sách kế toán tài chính

Tính nhất quán của chính sách kế toán tài chính

05. Doanh nghiệp phải lựa chọn và ứng dụng chính sách kế toán tài chính nhất quán đối với các giao tiếp, sự khiếu nại na ná, trừ những Khi có Chuẩn mực kế toán tài chính khác đề nghị hoặc cho phép phân loại các giao du, sự khiếu nại na ná thành các group nhỏ và ứng dụng chính sách kế toán tài chính khác nhau cho các group này. Trường hợp này, một chính sách kế toán tài chính ăn nhập sẽ được tuyển lựa và ứng dụng nhất quán đối với mỗi group.

thay đổi chính sách kế toán tài chính

06. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán tài chính Khi :

(a) Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc của Chuẩn mực kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính; hoặc

(b) Sự thay đổi sẽ dẫn đến báo cho biết giải trình tài chính cung cấp thông tin tin tức và ăn nhập rộng về ảnh hưởng trọn của các giao tế và sự khiếu nại đối với tình hình tài chính, hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

07. Người dùng báo cáp tài chính cần phải so sánh được mỏng tài chính của doanh nghiệp qua nhiều kỳ để xác định xu phía biến động tình hình tài chính, hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Do đó, chính sách kế toán tài chính cần được ứng dụng nhất quán giữa các kỳ, trừ những Khi có sự đổi thay chính sách kế toán tài chính theo quy định tại đoạn 06.

08. Những vấn đề sau đây ko phải là đổi thay chính sách kế toán tài chính:

(a) Việc áp dụng một chính sách kế toán tài chính cho các giao dịch, sự khiếu nại có sự dị biệt về căn các độc giả dạng so với các giao thiệp, sự khiếu nại đó đã xảy ra trước đây;

(b) Việc vận dụng các chính sách kế toán tài chính mới cho các giao thiệp, sự khiếu nại chưa phát sinh trước đó hoặc ko xung yếu.

09. Việc đánh giá lại tài sản nhất mực theo quy định của Nhà nước được đề cập trong Chuẩn mực kế toán tài chính số 03 “Tài sản chắc chắn hữu hình” và chuẩn kế toán tài chính số 04 “Tài sản nhất thiết vô hình” là một trong những đổi thay trong chính sách kế toán tài chính tuy nhiên được xử lý như 1 kỹ năng íanh giá lại TSCĐ theo Chuẩn mực số 03 hoặc 04, chứ ko tuân theo quy định của chuẩn này.

ứng dụng các đổi thay trong chính sách kế toán tài chính

10. Việc ứng dụng các thay đổi trong chính sách kế toán tài chính được thực hiện nay trong các ngôi trường hợp sau:

(a) Doanh nghiệp phải thực hiện nay thay đổi chính sách kế toán tài chính do ứng dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn kế toán tài chính, chế độ kế toán tài chính theo các chỉ dẫn chuyển đổi cụ thể (nếu có) của luật pháp, chuẩn kế toán tài chính, chế độ kế toán tài chính đó;

(b) Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán tài chính do vận dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn kế toán tài chính, chế độ kế toán tài chính tuy nhiên ko hề các chỉ dẫn chuyển đổi cụ thể cho sự đổi thay đó, hoặc tự nguyện đổi thay chính sách kế toán tài chính thì phải ứng dụng hồi tố chính sách kế toán tài chính mới.

áp dụng hồi tố

11. Khi sự thay đổi chính sách kế toán tài chính được áp dụng hồi tố theo đoạn 10(a) hoặc 10(b) thì doanh nghiệp phải điều chỉnh số dư đầu kỳ các khoản mục bị ảnh hưởng trọn đã được diễn đạt trong phần vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất và các số liệu so sánh cho mỗi kỳ trước cũng phải được biểu thị như thể đã được ứng dụng chính sách kế toán tài chính mới.

Giới hạn ứng dụng hồi tố

12. Theo quy định tại đoạn 10(a) và 10(b), những thay đổi chính sách kế toán tài chính phải được vận dụng hồi tố, trừ lúc chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn cụ thể của từng kỳ hoặc ảnh hưởng trọn lũy kế của sự thay đổi.

13. Nếu tại thời điểm đầu kỳ ngày nay chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn lũy kế của việc áp dụng chính sách kế toán tài chính mới cho tuốt luốt các kỳ trước đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố các thông báo so sánh theo chính sách kế toán tài chính mới cho kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện nay được.

14. Khi chẳng thể vận dụng hồi tố một chính sách kế toán tài chính mới do chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn lũy kế của việc ứng dụng chính sách kế toán tài chính đó cho toàn bộ các kỳ trước đó, thì theo quy định tại đoạn 13, doanh nghiệp phải áp dụng hồi tố chính sách mới Tính từ lúc kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp có thể thực hiện nay vận dụng hồi tố. Việc đổi thay chính sách kế toán tài chính vẫn được thực hiện nay ngay cả lúc chẳng thể vận dụng hồi tố cho các kỳ trước. Những chỉ dẫn Khi chẳng thể vận dụng chính sách kế toán tài chính mới đối với một hoặc nhiều kỳ trước được quy định từ đoạn 30 đến 33.

thay đổi ước lượng kế toán tài chính

15. đa phần khoản mục trong thưa tài chính của doanh nghiệp chẳng thể xác định được một cách tin cẩn mà chỉ có thể ước lượng. ước lượng kế toán tài chính là một trong những quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cẩn nhất và mới nhất tại thời điểm đó. thí dụ cần thực hành các ước tính kế toán tài chính đối với:

(a) Các khoản phải thu rất khó khăn đòi;

(b) Giá trị mặt hàng lỗi thời tồn kho;

(c) thời gian dùng hữu ích hoặc cách thức dùng TSCĐ làm cơ sở tính khấu ngốn;

(d) bổn phận BH.

16. Việc sử dụng ước tính kế toán tài chính với độ tin cậy phù hợp và phải chăng là một trong những phần chẳng thể thiếu trong việc lập mỏng tài chính và ko vì là ước lượng kế toán tài chính mà bị xem là ko an toàn cỏi tin cậy.

17. ước tính kế toán tài chính cần được xem xét lại nếu các cứ thực hành ước tính có thay đổi hoặc do có thêm thông tin hoặc kiến thức mới. Về các độc giả dạng chất, việc xem xét lại một ước lượng kế toán tài chính ko can hệ đến kỳ kế toán tài chính trước và ko phải là sự tu bổ một sai sót.

18. đổi thay cách thức xác định thông báo là đổi thay về chính sách kế toán tài chính và ko phải là đổi thay ước tính kế toán tài chính. Khi rất khó khăn xác định một thay đổi là thay đổi chính sách kế toán tài chính hoặc đổi thay ước lượng kế toán tài chính thì đổi thay này được coi là đổi thay ước tính kế toán tài chính.

19. Các đổi thay ước tính kế toán tài chính, trừ những thay đổi quy định tại đoạn 20, sẽ được ứng dụng phi hồi tố và ghi nhận vào vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại:

(a) Của kỳ có thay đổi, nếu đổi thay chỉ ảnh hưởng trọn đến kỳ ngày nay; hoặc

(b) Của kỳ có đổi thay và các kỳ sau đó, nếu thay đổi ảnh hưởng trọn đến các kỳ này.

20. Nếu sự đổi thay ước tính kế toán tài chính dẫn đến đổi thay tài sản, nợ phải trả, hoặc đổi thay một khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính kế toán tài chính đó sẽ được ghi nhận bởi phương pháp điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu can dự.

21. Việc điều chỉnh phi hồi tố đối với ảnh hưởng trọn của đổi thay ước lượng kế toán tài chính có tức là thay đổi chỉ được vận dụng cho giao tiếp, sự khiếu nại Tính từ lúc ngày thay đổi ước tính kế toán tài chính. thay đổi ước tính kế toán tài chính có thể chỉ ảnh hưởng trọn đến thưa hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của kỳ lúc này, hoặc có thể ảnh hưởng trọn đến ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của cả kỳ ngày nay và các kỳ sau đó.

thí dụ, thay đổi ước lượng giá trị khoản phải thu rất khó khăn đòi chỉ ảnh hưởng trọn đến lãi, lỗ của kỳ lúc này và do đó được ghi nhận vào kỳ ngày nay. trái lại, thay đổi ước lượng thời gian sử dụng bổ ích hoặc cách thức dùng TSCĐ làm cơ sở tính khấu ngốn sẽ ảnh hưởng trọn đến phí tổn khấu ngốn của cả kỳ ngày nay và các kỳ sau. Trong cả hai ngôi trường hợp, ảnh hưởng trọn của thay đổi đối với kỳ lúc này được ghi nhận vào vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của kỳ ngày nay, còn những ảnh hưởng trọn đối với các kỳ tương lai được ghi nhận vào ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của các kỳ mai sau.

sơ sót

22. sai sót có thể nảy từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình diễn.# và thuyết minh các khoản mục trên vắng tài chính. thưa tài chính được coi là ko hiệp với Chuẩn mực kế toán tài chính và chế độ kế toán tài chính nếu chúng có các sai sót xung yếu hoặc các sơ sót ko trọng yếu tuy nhiên cố ý tả tình hình tài chính, hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hoặc các luồng tiền theo một phía khác. Những sơ sót của kỳ lúc này được phát hiện nay trong kỳ đó phải được sửa sang trước Khi vắng tài chính được phép công bố. Nếu sai sót trọng yếu được phát hiện nay ở kỳ sau thì sai sót này phải được điều chỉnh vào số liệu so sánh được biểu đạt trong ít tài chính của kỳ phát tạo hình sơ sót (xem các đoạn từ 23 đến 28).

23. Doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố những sơ sót trọng yếu can dự đến các kỳ trước vào báo cho biết giải trình tài chính phát hành ngay sau thời điểm phát tạo hình sơ sót bởi phương pháp:

(a) Điều chỉnh lại số liệu so sánh nếu sơ sót thuộc kỳ lấy số liệu so sánh; hoặc

(b) Điều chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ lấy số liệu so sánh, nếu sai sót thuộc kỳ trước kỳ lấy số liệu so sánh.

Giới hạn của điều chỉnh hồi tố

24. sơ sót của các kỳ trước được sửa sang bởi phương pháp điều chỉnh hồi tố, trừ Khi chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn của sai sót đến từng kỳ hoặc ảnh hưởng trọn lũy kế của sai sót.

25. Khi chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn của sai sót đến từng kỳ, doanh nghiệp phải điều chỉnh số dư đầu kỳ của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của kỳ sớm nhất (có thể chính là kỳ lúc này) mà doanh nghiệp xác định được ảnh hưởng trọn của sai sót .

26. Khi chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn lũy kế của sơ sót tính đến thời tự khắc đầu kỳ ngày nay, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố số liệu so sánh để sang sửa sơ sót Tính từ lúc kỳ sớm nhất mà đơn vị xác định được ảnh hưởng trọn này.

27. Việc tu chỉnh sai sót của kỳ trước ko được thực hành bởi phương pháp điều chỉnh vào mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của kỳ phát tạo hình sai sót. tuốt tuột số liệu so sánh cần phải được điều chỉnh lại nếu có thể thực hiện nay được.

28. Khi chẳng thể xác định được ảnh hưởng trọn của một sơ sót như sai sót Khi vận dụng một chính sách kế toán tài chính đối với các kỳ quá khứ, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố thông báo so sánh trong báo cho biết giải trình tài chính của kỳ sớm nhất mà doanh nghiệp xác định được ảnh hưởng trọn của sai sót theo quy định tại đoạn 26. Việc tôn tạo sơ sót ko được bỏ qua phần điều chỉnh lũy kế đối với tài sản, nợ phải trả và các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu trước kỳ đó. Những ngôi trường hợp chẳng thể sửa sang sai sót cho một hoặc nhiều kỳ trước được quy định từ đoạn 30 đến 33.

29. sửa chữa sơ sót khác với đổi thay ước tính kế toán tài chính. ước tính kế toán tài chính về thực chất là những ước tính gần đúng, cần được coi xét lại những Khi có thêm thông báo mới. tỉ dụ, việc ghi nhận lãi hoặc lỗ những Khi có cuối cùng cụ thể về một số tiền nợ chưa xác định ko phải là sửa chữa sơ sót.

Tính ko một cách thực tế của việc vận dụng hồi tố và điều chỉnh hồi tố

30. Trong một số ngôi trường hợp, chẳng thể điều chỉnh thông báo cho một hoặc nhiều kỳ trong dĩ vãng để có số liệu so sánh với kỳ lúc này. thí dụ chẳng thể thu thập dữ liệu của các kỳ trong quá vãng để có thể vận dụng hồi tố hoặc phi hồi tố một chính sách kế toán tài chính mới theo quy định tại đoạn 32-33 hoặc điều chỉnh hồi tố để sang sửa các sơ sót của các kỳ trước hoặc chẳng thể tạo dựng lại được các thông tin này.

31. Trong nhiều ngôi trường hợp cần thực hiện nay ước tính kế toán tài chính Khi ứng dụng chính sách kế toán tài chính mới đối với các khoản mục của ít tài chính được ghi nhận và biểu hiện nay mô tả các giao thiệp hoặc kỹ năng tài chính tài chính. ước tính thực hành ngay sau ngày kết thúc niên độ thường mang tính chủ quan lại. Việc ước lượng trở nên gian khổ rộng Khi vận dụng hồi tố các chính sách kế toán tài chính hoặc điều chỉnh hồi tố các sai sót thuộc các kỳ trước và các giao tiếp và kỹ năng tài chính tài chính bị ảnh hưởng trọn đó nảy từ rất lâu. Mục đích của ước lượng kế toán tài chính can dự đến các kỳ trước cũng giống với ước tính cho kỳ lúc này là nhằm mục đích phản ảnh thích phù hợp với thực trạng tại thời điểm các giao tiếp và sự khiếu nại tài chính tài chính phát sinh.

32. Khi ứng dụng hồi tố một chính sách kế toán tài chính mới hoặc điều chỉnh hồi tố một sơ sót đòi hỏi phải phân biệt được các thông tin sau đây với các thông báo khác:

(a) thông tin cung cấp chứng cớ về thực trạng tại ngày phát sinh giao tiếp hoặc kỹ năng tài chính tài chính;

(b) thông tin sẵn có tại thời điểm vắng tài chính của các kỳ trong quá cố được phát hành.

Đối với một số ước tính kế toán tài chính, như ước tính giá trị phù hợp và phải chăng, ko căn cứ vào thời giá hoặc các thông tin đầu vào có thể quan lại sát được thì rất rất rất khó khăn có thể đánh giá được các thông tin này. Khi ứng dụng hồi tố hoặc điều chỉnh hồi tố, nếu ước tính trọng yếu cũng ko phân biệt được hai loại thông báo này thì chẳng thể ứng dụng hồi tố chính sách kế toán tài chính hoặc tu bổ hồi tố các sai sót của kỳ trước.

33. Không dùng những trí tuệ có được ở các kỳ sau:

(a) Khi vận dụng chính sách kế toán tài chính mới hoặc tôn tạo sai sót của các kỳ trước;

(b) Khi đưa ra giả thiết về ý định của Ban Giám đốc trong kỳ trước;

(c) Khi ước tính giá trị được ghi nhận, xác định và thuyết minh trong kỳ trước.

Ví dụ 1: Khi doanh nghiệp tu chỉnh sai sót trong kỳ trước về việc xác định giá trị tài sản tài chính Khi nó đang được phân loại là các khoản vốn giữ đến ngày đáo hạn theo chuẩn kế toán tài chính “Các công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị”, doanh nghiệp ko được thay đổi cơ sở của việc xác định giá trị đối với kỳ đó dù rằng Ban Giám đốc sau đó lại quyết định ko giữ các khoản vốn tới ngày đáo hạn.

Ví dụ 2: Khi doanh nghiệp tôn tạo sơ sót của kỳ trước can hệ đến việc tính tình bổn phận trên số ngày nghỉ ngơi ốm lũy kế của tư vấn viên cấp dưới, phải bỏ qua thông báo về dịch cúm xảy ra sau Khi vắng tài chính đó được phát hành. Trường hợp sửa chữa các thông tin so sánh cho các kỳ trong quá cố đòi hỏi phải có các ước lượng đáng kể, tuy nhiên điều này ko ngăn cản việc điều chỉnh hoặc tu sửa các thông báo so sánh.

diễn tả

diễn đạt về đổi thay chính sách kế toán tài chính

34. Khi vận dụng lần đầu một chính sách kế toán tài chính có ảnh hưởng trọn đến kỳ lúc này, một kỳ nào đó trong quá vãng hoặc các kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải biểu hiện nay những thông báo sau:

(a) Tên chính sách kế toán tài chính;

(b) chỉ dẫn chuyển đổi chính sách kế toán tài chính;

(c) các độc giả dạng chất của sự thay đổi chính sách kế toán tài chính;

(d) mô tả các qui định của chỉ dẫn chuyển đổi (nếu có);

(e) Ảnh hưởng trọn của việc đổi thay chính sách kế toán tài chính đến các kỳ trong ngày mai (nếu có);

(f) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ ngày nay và mỗi kỳ trước, như:

– Từng khoản mục trên báo cho biết giải trình tài chính bị ảnh hưởng trọn;

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp áp dụng Chuẩn mực kế toán tài chính “Lãi trên cổ phiếu”;

(g) Khoản điều chỉnh cho các kỳ trước của kỳ được diễn tả trên mỏng tài chính;

(h) diễn tả lý do và tả chính sách kế toán tài chính đó được ứng dụng ra làm sao và bắt mối cung cấp từ bao giờ nếu chẳng thể áp dụng hồi tố theo quy định của đoạn 10(a) hoặc 10(b) đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc đối với kỳ sớm nhất.

ít tài chính của các kỳ tiếp theo ko phải miêu tả lại các thông tin này.

35. Khi chính sách kế toán tài chính được doanh nghiệp tình nguyện đổi thay có ảnh hưởng trọn đến kỳ ngày nay hoặc một kỳ kế toán tài chính nào đó trong qúa khứ hoặc các kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải bộc lộ những thông tin sau:

(a) các độc giả dạng chất của sự thay đổi chính sách kế toán tài chính;

(b) Lý do của việc áp dụng chính sách kế toán tài chính mới đem lại thông báo đáng tin tưởng.# và ăn nhập rộng;

(c) Các khoản được điều chỉnh vào kỳ ngày nay và mỗi kỳ trước như:

– Từng khoản mục trên vắng tài chính bị ảnh hưởng trọn; và

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp vận dụng chuẩn kế toán tài chính “Lãi trên cổ phiếu”;

(d) Khoản điều chỉnh liên hệ đến các kỳ sớm nhất;

(e) Nếu việc ứng dụng hồi tố theo yêu cầu của đoạn 10(a) hoặc 10(b) là chẳng thể thực hành được đối với một kỳ nào đó trong qúa khứ, hoặc kỳ trước kỳ miêu tả, thì phải biểu đạt lí do và trình bày chính sách kế toán tài chính đó được áp dụng ra làm sao và bắt mối cung cấp từ bao giờ.

báo cho biết giải trình tài chính của các kỳ tiếp theo ko phải tả lại các thông tin này.

biểu đạt về đổi thay ước lượng kế toán tài chính

36. Doanh nghiệp phải biểu lộ tính chất và giá trị của các thay đổi ước lượng kế toán tài chính có ảnh hưởng trọn đến kỳ ngày nay, dự con kiến ảnh hưởng trọn đến các kỳ trong ngày mai, trừ Khi chẳng thể xác định được thì phải diễn đạt lý do.

biểu đạt sơ sót của các kỳ trước

37. Khi thực hành quy định tại đoạn 23, doanh nghiệp phải biểu đạt các thông báo sau:

(a) thực chất của sơ sót thuộc các kỳ trước;

(b) Khoản điều chỉnh đối với mỗi kỳ trước trong ít tài chính:

– Từng khoản mục trên ít tài chính bị ảnh hưởng trọn;

– Chỉ số lãi trên cổ phiếu nếu doanh nghiệp ứng dụng chuẩn kế toán tài chính “Lãi trên cổ phiếu”;

(c) Giá trị điều chỉnh vào đầu kỳ của kỳ lấy số liệu so sánh được miêu tả trên mỏng tài chính;

(d) Nếu ko thực hiện nay được điều chỉnh hồi tố đối với một kỳ cụ thể trong qúa khứ, cần biểu đạt lý do, biểu lộ cách thức và thời gian sửa sang sai sót.

bẩm tài chính của các kỳ tiếp theo ko phải thể hiện nay lại những thông tin này./.

Xem thêm:

Chúc các bộ́n thành tiến đánh!

Dữ Liệu CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kê đơńn và các sai sót 2021-08-27 09:26:00

#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #Thay #đôi #chinh #sach #kê #toan #ươc #tinh #kê #toan #cac #sai #sot