Công văn 17526/BTC-TCT Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế 2022

Ngày 1/12/2014 Bộ tài chính ban héc tành Công văn số 17526/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện nay một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

————————–

Số: 17526/BTC-TCT

V/v triển khai thực hành một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

CỘNG HOÀ từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

HN Thủ Đô, ngày 1 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

– Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương;

– Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà từng lớp chủ nghĩa nước ta khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2015.

hiện nay thời, Bộ Tài chính đang khẩn trương kết phù hợp với các cơ quan lại sở quan lại trình Chính phủ phát hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Trong Khi chờ cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật chỉ dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành một số nội dung trách nhiệm cần được triển khai thực hiện nay ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện nay từ ngày 01/01/2015 như sau:

1. Những sửa đổi, bổ sung quan lại yếu cần tổ chức chuẩn bị ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện nay từ ngày 01/01/2015

1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa (TNCN) đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại

– Theo quy định bây chừ (từ 31/12/2014 về trước) thực hành theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa số 04/2007/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13: Thuế TNCN của hộ, cá nhân marketing thương mại được xác định căn cứ trên thu nhập chịu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu hoặc doanh thu tính thuế được xác định theo kê khai trừ hoài kinh dinh; và cá nhân chủ nghĩa kinh dinh được tính giảm trừ gia cảnh Khi xác định thu nhập tính thuế và được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Từ ngày 01/01/2015, thực hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế thì cá nhân kinh dinh nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sinh sản kinh dinh như sau:

+ Phân phối, cung cấp product: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu: 2%

Riêng phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, đại lý bảo đảm, đại lý xổ số, đại lý buôn bán sản phẩm đa cấp: 5%

+ sinh sản, tải, dịch vụ có gắn kèm với product, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động marketing thương mại khác: 1%

1.2. Sửa đổi, bổ sung khác

về

thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa

a)

Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với:

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là kẻ nước ta làm việc cho các hãng sản xuất tàu nước ngoài hoặc các hãng sản xuất tàu nước ta tải quốc tế.

– Thu nhập của cá nhân chủ tức là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp product, dịch vụ trực tiếp phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí vỡ hoang, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hành 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng BDS của cá nhân chủ nghĩa

Từ 01/01/2015, ứng dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng BDS thay cho thực hành 02 phương pháp tính thuế trước đây.

1.3. Sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Bổ sung đối tượng ko chịu thuế GTGT đối với phát động và sinh hoạt giải trí đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

– Chuyển 3 group mặt mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sang đối tượng ko chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sinh sản nông nghiệp.

1.4.

Sửa đổi, bổ sung về t

huế tài nguyên

– Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng ko chịu thuế đối với nước tự nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

2. Công tác tổ chức thực hiện nay cai quản lý thuế

đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện nay từ ngày 01/01/2015

Theo quy định của Luật cai quản lý thuế, trong tháng 12/2014 Ủy ban quần chúng quận, thị trấn, các Chi cục thuế phải triển khai chỉ dẫn đến từng hộ cá nhân kinh dinh những nội dung cần thiết sửa đổi của Luật thuế TNCN và tổ chức in, phát tờ khai, chỉ dẫn các hộ, cá nhân kinh dinh kê khai doanh số làm cơ sở xác định doanh số để tính mức thuế khoán ổn định cho năm 2015. Công tác tổ chức thực hiện nay đốn như sau:

a)

Về thuế đối với hộ, cá nhân kinh dinh:

– Đối tượng thực hiện nay là hộ, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nay nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

– Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 1tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

b)

Về việc khai thuế đối với hộ cá nhân chủ nghĩa kinh dinh:

Hộ cá nhân chủ nghĩa kinh dinh thực hiện nay kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH phát hành tất nhiên công văn này.

Cục Thuế, Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tổ chức phối phù hợp với phòng tài chính tài chính rà thực tại đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng ngành nghề marketing thương mại, nhất là hộ, cá nhân kinh dinh ngôi nhà mặt hàng ăn uống, thương mại, marketing thương mại chuyển vận,…để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế hạp với thực tại kinh dinh của hộ, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại, BH an toàn các yêu cầu sau:

+ Tăng mức thuế so với mức thực tế thực hành năm 2014 tối thiểu 16% theo đúng đề nghị tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng plan phát triển tài chính tài chính – xã hội và dự toán ngân sách đất nước năm 2015, hiệp với tăng trưởng tài chính tài chính và chỉ số giá.

+ BH an toàn trách nhiệm dự toán thu ngân sách 2015 của Hội đồng dân chúng tỉnh, thị trấn quyết định.

+ Doanh số hiệp với thực tế quy mô marketing thương mại, phạm vi marketing thương mại, ăn nhập nguyên lý đảm bảo phí đầu tư, hoài đầu vào của sinh sản marketing thương mại (chi phí thuê mặt bởi hoặc tương đương; uổng nguyên nhiên nguyên nhiên liệu, chi phí điện nước, phí tổn giá vốn mặt hàng hoá đẩy ra; tổn phí thuê lực lượng lao động và tiền công cần thiết của những người dân trực tiếp marketing thương mại,…).

Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế dự định mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai trước ngày 25/12/2014 tại Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân phường, xã; trụ sở đội thuế; ban cai quản lý chợ; … đồng thời cập nhật đầy đủ số liệu về số hộ, mức doanh thu, mức thuế … của từng hộ vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế, Tổng cục Thuế. Cục Thuế có trách nhiệm và trách nhiệm cứ quy định của pháp luật tổ chức công tác giám sát, rà soát trên cơ sở đó cho quan lại điểm bởi văn bạn dạng trước ngày 10/01/2015 đối với từng Chi cục Thuế, trong đó chỉ rõ những đối tượng hộ, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại chưa được xác định phù hợp thực tế quy mô marketing thương mại. Qua hiệu quả tổng hợp quan lại điểm phản chiếu về doanh thu, mức thuế khoán, Chi cục Thuế tổ chức họp tư vấn ý con kiến Hội đồng tham vấn thuế xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 chậm nhất là ngày 10/01/2015.

căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân marketing thương mại, hiệu quả điều tra thực tế, biên bạn dạng họp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng vừa ý con kiến phản hồi Khi niêm yết công khai và văn bạn dạng chỉ đạo, đề nghị của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hành lập và duyệt Sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015. Trên cơ sở Sổ bộ thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục thuế thực hành công khai thông báo hộ khoán trên Trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015.

c) Chi cục thuế rà soát các đối tượng là hộ, cá nhân marketing thương mại đang nộp thuế theo phương pháp kê khai trước đây, ngôi trường hợp đáp ứng đề nghị của Luật Doanh nghiệp sử dụng liền từ 10 cần lao trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp hộ, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh ko đáp ứng điều khiếu nại thành lập doanh nghiệp thì khai thuế theo mẫu 01/THKH đối với hộ, cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

2.2. Đối với cá nhân chủ nghĩa cho thuê tài sản

a) Nội dung kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản của hộ, cá nhân từ 01/01/2015.

– Đối với ngôi trường hợp cá nhân có nảy hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì ko điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai đã nộp.

– Chi cục Thuế chỉ dẫn cá nhân chủ nghĩa cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo mẫu 01/KK-TTS phát hành tất nhiên công văn này. Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tại phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê ăn nhập.

Hộ, cá nhân chủ nghĩa cho thuê tài sản thực hành khai thuế một lần theo từng giao kèo cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn tính sổ trên hợp đồng vào ngân khố hoặc ngân mặt hàng thương mại được đất nước ủy nhiệm thu ngân sách theo chỉ dẫn của Tổng cục Thuế.

b) Nội dung cai quản lý thuế đối với dịch vụ cho thuê tài sản của Cục Thuế, Chi cục Thuế.

– Chi cục Thuế chịu trách nhiệm và trách nhiệm phối hợp các cơ quan lại trên địa bàn (cai quản lý ngôi nhà đất, cai quản lý đăng ký thường trú…) để cai quản lý đầy đủ đối với hộ, cá nhân có ngôi nhà cho thuê; có biện pháp chống chọi phòng tình trạng cho thuê ko kê khai nộp thuế, cho thuê với danh nghĩa cho mượn, cho ở nhờ, ….

– Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế các Quận cứ giá đất do Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh quy định; cứ đơn giá xây dựng; căn cứ giá tài sản cho thuê; căn cứ giá bình quân thị ngôi trường cho thuê ngôi nhà đất, ô tô, tài sản xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cho thuê BDS, tài sản trên địa bàn theo từng tuyến phố, từng loại hình tài sản ( ô tô, tàu thuyền, …) làm cơ sở cai quản lý thuế, xác định đối tượng rủi ro về giá tính thuế để thực hiện nay công tác tham mưu thẩm tra về thuế đối với hộ, cá nhân chủ nghĩa cho thuê tài sản.

Trên đây là một trong những số nội dung cần triển khai gấp trong tháng 12/2014 để thực hành từ ngày 01/01/2015. Bộ Tài chính đề nghị Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục Thuế, Ủy Ban Nhân Dân các Quận thị trấn và các cơ quan lại liên quan lại tổ chức thực hiện nay khẩn trương, kịp lúc, đầy đủ những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung của một số Luật về thuế; Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quán triệt, tập huấn cho các bộ phận có can dự và tổ chức tuyên truyền, chỉ dẫn đến từng người nộp thuế để việc triển khai thực hiện nay các nội dung quan lại yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế.

Trong tổ chức thực hành nảy sinh những vướng mắc gian khổ, đề nghị Ủy Ban Nhân Dân các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế mỏng, đề đạt kịp lúc về Bộ Tài Chính (địa chỉ website: www.mof.gov.vn

) để được chỉ dẫn giải quyết kịp lúc./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ Trưởng (để b/c);

– Vụ PC-BTC;

– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;

– Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

– Website Bộ Tài chính,Website Tổng cục Thuế;

– Lưu: VT, TCT (VT, CS, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Đỗ vàng anh Tuấn

Scr Công văn 17526/BTC-TCT Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế 2021-09-04 16:57:00

#Công #văn #17526BTCTCT #Luât #sưa #đôi #bô #sung #cac #luât #vê #thuê