Công văn 17709/BTC-TCT áp dụng thuế GTGT với 1 số mặt héc tàng 2022

Ngày 04/12/2014 Bộ tài chính ban héc tành công văn 17709/BTC-TCT về việc áp dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt héc tàng như: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 17709/BTC-TCT

V/v vận dụng thuế GTGT từ ngày 01/01/2015 đối với một số mặt mặt hàng.

HN Thủ Đô, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

– Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc TW;

– Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển vùng quê, công thương nghiệp;

– Phòng thương mại và công nghiệp nước ta;

– Cục thuế/Cục thương chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Hội dân cày nước ta;

– Thương Hội Chủ tàu nước ta;

– Thương Hội phân bón sinh học tập nước ta;

– Thương Hội thức ăn chăn nuôi nước ta;

– Hội Cơ khí Nông nghiệp nước ta;

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã ưng chuẩn Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13, từ ngày 01/01/2015 các mặt mặt hàng:

Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sinh sản nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác

thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT từ khâu nhập vào đến khâu sản xuất, thương mại đẩy ra.

Để thực hành đúng quy định của Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 nêu trên, Bộ Tài chính đã có làm văn số 17525/BTC-CST ngày 01/12/2014 gửi lấy ý con kiến các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định chỉ dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13, đánh văn số 13790/BTC-TCT ngày 28/11/2014 gửi lấy quan lại điểm về dự thảo Thông tư chỉ dẫn. Để kịp lúc thực hành thống nhất từ ngày 01/01/2015, trong đó có việc buôn bán sản phẩm và xuất hóa đơn từ 01/01/2015, yêu cầu Ủy ban dân chúng các tỉnh, thành phố chỉ đạo Cục thuế các tỉnh thành phố phối hợp cùng với các cơ quan lại có liên quan lại:

– thực hiện nay đánh giá vơ các doanh nghiệp, tổ chức marketing thương mại, hộ kinh dinh có sản xuất, kinh dinh các mặt mặt hàng nêu trên trên địa bàn để thực hiện nay phổ biến, tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh dinh, hộ kinh dinh biết nội dung từ ngày 01/01/2015 các mặt mặt hàng nêu trên thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT từ khâu du nhập đến khâu sinh sản, thương nghiệp đẩy ra (cả về buôn bán sỉ, marketing thương mại nhỏ lẻ). Cơ quan lại thuế chỉ dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh dinh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Khi xuất hóa đơn GTGT buôn bán các mặt mặt hàng nêu trên từ ngày 01/01/2015 thì

ko ghi thuế GTGT trên hóa đơn

(

vạch men chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT

) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 chỉ dẫn về hóa đơn.

– Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế chỉ dẫn các hộ kinh dinh có kinh dinh các mặt mặt hàng ko chịu thuế GTGT nêu trên

ko phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế GTGT.

– Cơ quan lại Hải quan lại có trách nhiệm và trách nhiệm chỉ dẫn các doanh nghiệp nhập vào các mặt mặt hàng thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT nêu trên

ko phải nộp thuế GTGT tại khâu du nhập từ ngày 01/01/2015.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương, các Bộ, các Thương Hội, Phòng thương nghiệp làm nghiệp nước ta, Cục thuế, Cục thương chính các tỉnh, đô thị phối hợp để quán triệt, tuyên truyền, chỉ dẫn đến từng doanh nghiệp, hộ marketing thương mại biết nội dung mới về thuế giá trị gia tăng để ứng dụng đúng từ ngày 01/01/2015./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);

– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;

– Website Bộ Tài chính, website Tổng cục Thuế;

– Lưu: VT, TCT (VT; CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ vàng anh Tuấn

công TY

chúc các bạn thành làm!

Tài Liệu Công văn 17709/BTC-TCT áp dụng thuế GTGT với 1 số mặt héc tàng 2021-09-07 12:34:00

#Công #văn #17709BTCTCT #dung #thuê #GTGT #vơi #sô #măt #hang