Công văn 2785/TCT-CS nội dung mới của TT 78 về thuế TNDN 2022

Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2785/TCT-CS
V/v
: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.
HN Thủ Đô, ngày 23
tháng 7
năm 2014
Kính gửi:
Cục thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.
Bộ Tài chính đã phát hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn cai quản lý các nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi để tráng lệ thực hiện nay. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
1. Về phương pháp tính thuế TNDN quy định tại Điều 3:
1.1.
Bổ sung một số đối tượng có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại product, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu tuy nhiên ko xác định được phí tổn, thu nhập của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn cung cấp sản phẩm hóa dịch vụ:
– Tổ chức khác ko phải là doanh nghiệp thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp luật nước ta.
– Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.
1.2.
Bổ sung tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh đối với lãi tiền vay, tiền gửi là 5%.
Cụ thể khoản 5 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

Đơn vị sự nghiệp,
tổ chức khác ko phải là doanh nghiệp thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp luật nước ta, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại product, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu tuy nhiên ko xác định được uổng, thu nhập của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ
(cả về lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay):
5%.
Riêng phát động và sinh hoạt giải trí giáo dục, y tế, trình diễn thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ: 2%.
+ Đối với kinh dinh product: 1%.
+ Đối với phát động và sinh hoạt giải trí khác: 2%.”
Trước:
chỉ có đơn vị sự nghiệp được nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn cung cấp sản phẩm hóa dịch vụ và chưa quy định cụ thể tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu đối với lãi tiền vay, tiền gửi.
2. Về việc xác định thu nhập tính thuế quy định tại Điều 4.
Bổ sung chỉ dẫn việc bù trừ lỗ từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS đối với lãi của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác tại khoản 2 Điều 4, cụ thể:
“Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham dự thực hiện nay dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai khẩn tài nguyên) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ
với lãi của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại
(cả về thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này)
.
Đối với số lỗ của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham dự thực hiện nay dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, phá hoang tài nguyên) của các năm 2013 trở về trước còn trong vận hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu nhập của phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hành dự án đầu tư, nếu chuyển ko ko hề thì được chuyển lỗ vào thu nhập
của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh
(cả về thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.
Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải tán
doanh nghiệp, sau những Khi có quyết định
giải tán
nếu

chuyển nhượng
BDS
là tài sản nhất mực của doanh nghiệp
thì thu nhập
(lãi)
từ chuyển nhượng BDS (nếu có) được bù trừ với
lỗ
từ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại
(cả về số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS.”
3. Về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 5.
Bổ sung chỉ dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả tiền trước cho nhiều năm. Cụ thể tại điểm c khoản 1 Điều 5:
“Trường hợp doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng trọn ưu đãi thuế,
việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.”
Trước:
chỉ có doanh thu cho thuê tài sản trả tiền trước trong nhiều năm được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
4. Về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều 5.
Sửa đổi thời tự khắc xác định doanh thu tính đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển vận mặt hàng ko, cụ thể quy định tại khoản 2c Điều 5:
“Đối với phát động và sinh hoạt giải trí vận chuyển mặt hàng ko là thời tự khắc trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ tải cho người sử dụng”
Trước:
là thời tự khắc trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ cho người sử dụng hoặc thời điểm lập hóa đơn.
Chi tiết các bộ́n tải về tại đây nhé!

31

Bài viết Công văn 2785/TCT-CS nội dung mới của TT 78 về thuế TNDN 2021-08-21 21:08:00

#Công #văn #2785TCTCS #nôi #dung #mơi #cua #vê #thuê #TNDN

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x