Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp tiền điện thoại cho tư vấn viên cấp dưới 2022

Ngày 18/5/2015 Tổng cục thuế ban héc tành Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định chi phí phụ cấp tiền điện thoại cho viên chức.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1685/TCT-CS

V/v phí điện thoại trả cho viên chức

HN Thủ Đô, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dynea nước ta

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn ko số đề ngày 23/12/2011 của Công ty TNHH Dynea nước ta (Công ty Dynea) về việc hỏi về hoài điện thoại di động trả cho tư vấn viên cấp dưới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan lại điểm như sau:

1. Về chính sách thuế TNDN

– Tại Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp về tổn phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều khiếu nại sau:

1.1. Khoản chi thực tại phát sinh liên hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ liên minh theo quy định của pháp luật”.

– Tại điểm 2.5, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“2. Các khoản chi ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế bao héc tàm tất cả:

2.5. Chi lương bổng, tiền công thuộc một trong các ngôi trường hợp sau:

a) Chi lương lậu, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động tuy nhiên thực tế ko chi trả hoặc ko hề hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền thưởng cho người cần lao ko mang tính chất lương phía, các khoản tiền thưởng ko được ghi cụ thể điều khiếu nại được hưởng trọn trong hợp đồng cần lao hoặc thỏa ước cần lao tập thể”.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp Công ty có chi tiền điện thoại cho người cần lao để phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh của Công ty nếu có hóa đơn, chứng từ hợp lí ghi tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì được tính vào chi phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty. Trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động thì các khoản chi này được xác định là uổng lương được tính vào phí được trừ Khi tính thuế TNDN.

2. Về chính sách thuế TNCN

– Tại Điểm 2f Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế TNCN quy định:

“f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, y phục, … ko tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi thích phù hợp với quy định của Nhà nước hiện nay hành. Mức khoán chi vận dụng đối với từng ngôi trường hợp như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan lại hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội: mức khoán chi vận dụng theo văn bạn dạng chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

+ Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức marketing thương mại, các văn phòng đại diện: mức khoán chi vận dụng hạp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Đối với người cần lao làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hành theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài”.

– Tại điểm 2.1 Mục I Công văn số 451/TCT-TNCN ngày 8/2/2010 về chỉ dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 quy định:

“+ Đối với các khoản khoán chi (như văn phòng phẩm, điện thoại, y phục, ăn ca, …) nếu đã có văn bạn dạng chỉ dẫn của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền về đối tượng được hưởng trọn, về chế độ chi thì thực hiện nay theo chỉ dẫn của văn bạn dạng đó và ko tính vào thu nhập của cá nhân chủ nghĩa nhận khoản khoán thu nhập này.

Đối với các đơn vị chi trả thu nhập là doanh nghiệp, mức khoán chi được thực hành theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bạn dạng chỉ dẫn của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bạn dạng chỉ dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ko hề chỉ dẫn cụ thể về mức khoán chi thì mức khoán chi được thực hành theo quy định của Hội đồng cai quản trị hoặc giám đốc hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp);

Các ngôi trường hợp chi cao rộng mức khoán quy định thì phần khoán chi cao rộng quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế”.

cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động nếu được quy định cụ thể tại hợp đồng cần lao và mức khoán chi này được thực hành theo quyết định của Hội đồng cai quản trị hoặc giám đốc hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp) là thu nhập được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao rộng mức khoán chi quy định thì phần chi cao rộng mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế Trả lời để Công ty được biết và thực hiện nay.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ Pháp chế – TCT;

– Cục thuế Tỉnh Đồng Nai;

– Cục thuế TP.Sài Gòn;

– Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Các bạn có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thực tế chuyên sâu có thể tham dự: Khóa

Dữ Liệu Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp tiền điện thoại cho tư vấn viên cấp dưới 2021-09-02 14:51:00

#Công #văn #sô #1685TCTCS #quy #đinh #phu #câp #tiên #điên #thoai #cho #nhân #viên