Công văn Số 17940/SLĐTBXH-VL quy định về lao động 2022

Công văn 17940/SLĐTBXH-VL ngày 06/11/2014 của Cục thuế tỉnh thành Sài Gòn quy định về tuyển cần lao, cai quản lý cần lao và ít tình hình dùng lao động.

ỦY BAN quần chúng. #

tỉnh thành SÀI GÒN

SỞ cần lao – THƯƠNG BINH VÀ tầng lớp

——–

CỘNG HÒA Xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 17940/SLĐTBXH-VL

Về tuyển cần lao, cai quản lý cần lao và báo cho biết giải trình tình hình sử dụng cần lao

tỉnh thành Sài Gòn, ngày 06 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

– Các Sở, Ban, Ngành thị thành;

– Ban cai quản lý Khu chế xuất – trung tâm vực công nghiệp;

– Ban cai quản lý Khu công nghệ cao;

– Phòng cần lao – Thương binh và Xã hội;

– Cơ quan lại, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ nghĩa có sử dụng lao động;

– Cơ quan lại, tổ chức, doanh nghiệp phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ việc làm và phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê lại cần lao.

– cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật cần lao về việc làm;

– cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội chỉ dẫn thực hiện nay một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật cần lao về việc làm;

– thực hành văn bạn dạng số 7874/VP-VX ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban dân chúng thành thị về triển khai thực hiện nay Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp;

Sở lao động – Thương binh và tầng lớp triển khai thực hiện nay như sau:

I. Đối tượng thực hiện nay:

– Người cần lao theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Bộ luật cần lao là kẻ từ đủ 15 tuổi trở lên, có kĩ năng lao động, làm việc theo hợp đồng cần lao, được trả lương và chịu sự cai quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

– Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật cần lao là doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, liên minh xã, hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành động dân sự đầy đủ.

II. Nội dung thực hiện nay:

1. Tuyển cần lao và cai quản lý cần lao:

1.1. Tuyển lao động:

a. Đăng ký dự tuyển và tuyển lao động:

– Người cần lao có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm;

– Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc phê chuẩn tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động nước ta;

b. Thủ tục, lớp lang tuyển cần lao:

◊ Đối với người cần lao:

Chuẩn bị và nộp giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động gồm các văn bạn dạng sau đây:

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp quy định;

– Bản sao các tày, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn chuyên môn; trình độ nước ngoài ngữ, tin học tập theo đề nghị của vị trí cần tuyển;

– Giấy chứng thực sức mạnh mạnh khoắn theo quy định của Bộ Y tế;

– Các giấy má cấp thiết khác theo quy định của pháp luật.

◊ Đối với người sử dụng cần lao hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại cần lao:

– thông báo công khai về nhu muốn tuyển lao động ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động. Nội dung thông báo bao héc tàm tất cả:

+ Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

+ Loại hợp đồng dự định giao ước;

+ Mức lương dự định;

+ Điều khiếu nại làm việc cho từng vị trí công việc.

– Khi nhận giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động có trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý giấy tờ và thông tin cho người cần lao thời gian tuyển lao động.

– thông tin công khai hiệu quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày có hiệu quả tuyển cần lao.

c. Hoàn trả giấy tờ đăng ký dự tuyển cần lao:

– Người cần lao ko trúng tuyển hoặc ko tham gia dự tuyển có nhu muốn trả lại giấy tờ đăng ký dự tuyển lao động phải thực hành yêu cầu bởi văn bạn dạng trong hạn 03 tháng, Tính từ lúc ngày thông báo hiệu quả tuyển cần lao.

– Người sử dụng cần lao hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ giấy tờ đăng ký dự tuyển cần lao trong kì hạn 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày người lao động yêu cầu.

1.2. Quản lý lao động:

Người dùng cần lao thực hiện nay các nội dung cai quản lý lao động như sau:

– Lập sổ cai quản lý lao động trong kì hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí tại điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Có quyền lựa chọn mẫu mã lập sổ cai quản lý cần lao bởi bạn dạng giấy hoặc bạn dạng điện tử hoặc cả hai mẫu mã phù phù hợp với nhu muốn cai quản lý tuy nhiên phải BH an toàn các nội dung căn bạn dạng về người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ cần lao – Thương binh và Xã hội.

– Ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động Khi hợp đồng lao động có hiệu lực thực thi hiện hành và cập nhật thông báo những Khi có sự đổi thay vào sổ cai quản lý cần lao.

– Quản lý, dùng sổ cai quản lý cần lao đúng mục đích và xuất trình Khi Phòng cần lao – Thương binh và tầng lớp; Sở cần lao – Thương binh và từng lớp điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ lao động – Thương binh và từng lớp và các cơ quan lại đất nước có liên can yêu cầu.

2. bẩm sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động phải thực hiện nay bẩm dùng lao động theo quy định, các nội dung kê khai ăn nhập với hợp đồng cần lao đã giao ước với người cần lao, cụ thể như sau:

2.1. Khai trình việc dùng cần lao:

Trong hạn 30 ngày Tính từ lúc lúc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí, người sử dụng lao động phải khai trình dùng cần lao theo

phát hành tất nhiên Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.

2.2. ít tình hình đổi thay về lao động:

Định kỳ 6 tháng và từng năm, người sử dụng cần lao phải báo cho biết giải trình tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 theo

phát hành tất nhiên Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.

2.3. Cơ quan lại tiếp nhận mỏng dùng cần lao:

a. Ban cai quản lý các trung tâm vực công nghiệp và công nghiệp, Ban cai quản lý trung tâm vực công nghệ cao:

thu nạp báo cho biết giải trình của các doanh nghiệp thuộc các thành phần tài chính tài chính đang phát động và sinh hoạt giải trí trong các trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực công nghiệp và trung tâm vực công nghệ cao.

b. Phòng lao động – Thương binh và Xã hội:

hít ít của doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, hiệp tác xã, hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa có thuê mướn, sử dụng cần lao đang phát động và sinh hoạt giải trí trên địa bàn quận – thị trấn.

III. Tổ chức thực hiện nay:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện nay các nội dung quy định về tuyển cần lao, cai quản lý lao động và vắng dùng cần lao tại cơ quan lại cai quản lý cần lao điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Ban cai quản lý các trung tâm vực công nghiệp và công nghiệp đô thị, Ban Quản lý trung tâm vực công nghệ cao và Phòng cần lao – Thương binh và Xã hội:

– thông báo, chỉ dẫn người sử dụng cần lao biết và thực hiện nay nội dung tuyển lao động, cai quản lý lao động và ít tình hình sử dụng lao động theo quy định.

– Tổ chức thu nhận vắng của doanh nghiệp, cơ quan lại, tổ chức, cộng tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng cần lao theo giao kèo cần lao theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 mục II.

– Định kỳ 6 tháng và từng năm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về cần lao của các doanh nghiệp bẩm về Sở cần lao – Thương binh và từng lớp trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 06 và 08 phát hành tất nhiên Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH.

– Định kỳ hằng tháng, tổng hợp thưa khai trình sử dụng lao động của người sử dụng lao động Khi chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí và lồng ghép hiệu quả tổng hợp vào vắng công tác tháng của đơn vị.

3. Sở cần lao – Thương binh và từng lớp:

Định kỳ 6 tháng và từng năm, Sở lao động – Thương binh và từng lớp có trách nhiệm và trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về cần lao trong các doanh nghiệp tại địa phương, ít với Bộ cần lao – Thương binh và Xã hội và Ủy ban dân chúng thành phố trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ LĐ-TBXH;

– UBNDTP;

– VP UBNDTP;

– Lưu: VT, P.VL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Khiết

Dữ Liệu Công văn Số 17940/SLĐTBXH-VL quy định về lao động 2021-09-07 13:45:00

#Công #văn #Số #17940SLĐTBXHVL #quy #đinh #vê #lao #đông