Dạ mọi người tư vấn giúp em vấn đề này với ah: Công ty em có 1 số mặt hàng hư hỏng không thể bán được, và em đã lập dự phòng năm 2021 N632/229 đúng bằng giá vốn. T3/2022 em xử lý đưa vào phế liệu toán bộ hàng hư hỏng hết hạn này N229/152 và lập hồ sơ dự phòng + xử lý. Quy trình em làm như zay có hợp lý chưa cả nhà, hồi giờ em chưa lập dự phòng bao giờ nên k rành lắm, em cảm ơn nhiều

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq