Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu 11A-HSB 2022

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11A-HSB ban héc tành kèm

ngày 03/01/2014 của BHXH nước ta, có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/4/2014.

Mẫu số 11A-HSB

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

ĐƠN yêu cầu

HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi:

– …………………………………… (1)

– Bảo hiểm xã hội ………………. (2)

Họ tên: ………….., số CMND …………………….

do ………………. cấp ngày ……… tháng ……. năm ……..,

là cha/người nuôi chăm sóc của ………………., sinh ngày ……/…… /………

Hiện hàm tại: ……………………………………………….

………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………………

Số sổ BHXH (trong trường hợp tham gia BHXH): ………………………..

Mẹ cháu là ……………, chết ngày…… tháng …… năm………, có thời kì đóng BHXH là …. năm ….. tháng, số sổ BHXH: ……………….,

yêu cầu cơ quan lại Bảo hiểm tầng lớp xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

Tôi xin cam đoan chưa đề nghị bất kỳ đơn vị nào khác giải quyết chế độ BHXH cho thời gian tôi hưởng trợ cấp thai sản.

Tôi ĐỀ NGHỊ được chuyển khoản tiền trợ cấp vào trương mục cá nhân chủ nghĩa của tôi như sau: Chủ tài khoản:…………, số tài khoản: …………, mở tại ngôi nhà băng ………….., chi nhánh …… (3)./.

…………, ngày …… tháng ….. năm …..

Xác nhận của chính quyền địa phương điểm cư trú

(Ký, đóng dấu)

…………., ngày ……. tháng ….. năm …..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên cơ quan lại, đơn vị của người mẹ trong trường hợp hưởng trợ cấp thai sản theo sổ BHXH của người mẹ hoặc ghi tên cơ quan lại, đơn vị của người cha trong trường hợp hưởng trợ cấp thai sản theo sổ BHXH của người cha;

– (2) Ghi tên cơ quan lại BHXH điểm người mẹ hoặc người cha tham gia BHXH;

– (3) Trường hợp có đề nghị nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu ko thì gạch chéo;

(Mẫu này áp dụng đối với trường hợp người mẹ chết sau Khi sinh con mà người cha hoặc người nuôi dưỡng hưởng trợ cấp thai sản theo sổ BHXH của người mẹ)

Xem thêm:

Dữ Liệu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu 11A-HSB 2021-08-28 13:26:00

#Đơn #đê #nghi #hương thơm #trơ #câp #thai #san #Mẫu #11AHSB