Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD 2022

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD ban héc tành kèm theo

ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

– Đây là mẫu C65-HD đã được thay đổi theo Công văn Số: 4055/BHXH-CĐBHXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của BHXH TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số: C65-HD

(Ban hành theo Thông tư số 178-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

Họ và tên………. năm sinh……..

Đơn vị công tác:……………….

Nghỉ việc do:………………..

Số ngày cho nghỉ ngơi:………………

(Từ ngày…….. đến ko hề ngày…..)

Y, BS KCB

(Ký, bọn họ tên)

Ngày….tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

TÊN CƠ SỞ Y TẾ

Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyển số: ………

Số: …………..

Họ và tên….……. năm sinh………

Đơn vị công tác:……………………..

Nghỉ việc do:……………………

Số ngày cho nghỉ ngơi:…………………

(Từ ngày………….. đến ko hề ngày…………..)

Y, BS KCB

(Ký, bọn họ tên)

Ngày….tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Xem thêm:

Post Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD 2021-08-21 09:44:00

#Giây #chưng #nhân #nghi #viêc #hương thơm #BHXH #mâu #C65HD