Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2022

Luật số 46/2014/QH13 ban héc tành ngày 13/6/2014 -Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bố̀o hiểm y tế, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2015.

QUỐC HỘI

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 46/2014/QH13

HN Thủ Đô, ngày 13 tháng 06 năm 2014

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

cứ Hiến pháp nước Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa nước ta;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo đảm y tế số 25/2008/QH12.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo đảm y tế:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 2 như sau:

“1.

Bảo hiểm y tế

là mẫu mã bảo đảm buộc phải được ứng dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức mạnh mạnh khoắn, ko vì mục đích lợi nhuận do đất nước tổ chức thực hành.”

“7.

Hộ gia đình tham gia bảo đảm y tế

(sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao héc tàm tất cả tất tật người dân có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

8.

Gói dịch vụ y tế cơ bạn dạng do quỹ bảo đảm y tế chi trả

là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm chút sức mạnh mạnh khoắn, thích phù hợp với kĩ năng chi trả của quỹ bảo đảm y tế.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau:

“2. Mức đóng bảo đảm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của lương bổng làm cứ đóng bảo đảm xã hội buộc theo quy định của Luật bảo đảm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

3. Mức hưởng trọn bảo đảm y tế theo mức độ bệnh tật, group đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời kì tham dự bảo đảm y tế.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 10 Điều 6 như sau:

“3. Ban hành quy định chuyên môn chuyên môn, quy trình đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh và chỉ dẫn điều trị; chuyển tuyến liên quan lại đến đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế;”

“10. Ban hành gói dịch vụ y tế căn bạn dạng do quỹ bảo đảm y tế chi trả.”

4. Bổ sung các điều 7a, 7b và 7c vào sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. bổn phận của Bộ lao động – Thương binh và xã hội

1. Chỉ đạo, chỉ dẫn tổ chức thực hành việc xác định, cai quản lý đối tượng do Bộ lao động – Thương binh và từng lớp cai quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này.

2. Thanh tra, rà soát việc thực hành quy định của luật pháp về trách nhiệm dự bảo đảm y tế của người sử dụng cần lao, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này và đối tượng do Bộ lao động – Thương binh và từng lớp cai quản lý quy định tại các điểm d, e, g, h, i và k khoản 3 và khoản 4 Điều 12 của Luật này.

Điều 7b. trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Chỉ đạo, chỉ dẫn tổ chức thực hiện nay việc xác định, cai quản lý đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cai quản lý quy định tại điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

2. Thanh tra, đánh giá việc thực hành quy định của luật pháp về trách nhiệm và trách nhiệm dự bảo đảm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cai quản lý quy định tại điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

3. Chủ trì, phối phù hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành can dự chỉ dẫn thành lập, khiếu nại toàn khối mạng lưới server y tế ngôi trường học tập để chăm chút sức mạnh mạnh khoắn ban sơ đối với trẻ em, học tập trò, sinh viên.

Điều 7c. bổn phận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

1. Chỉ đạo, cai quản lý, chỉ dẫn, tổ chức thực hành việc xác định, cai quản lý, lập danh sách bảo đảm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cai quản lý quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

2. Lập danh sách và cung cấp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo đảm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 của Luật này cho tổ chức bảo đảm y tế.

3. Thanh tra, đánh giá việc thực hiện nay quy định của luật pháp về bổn phận tham gia bảo đảm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cai quản lý quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

4. phối phù hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành can hệ chỉ dẫn các cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thỏa thuận giao kèo đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế với tổ chức bảo đảm y tế để đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia bảo đảm y tế.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“2. Ủy ban dân chúng tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương, ngoài những việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm và trách nhiệm chỉ đạo xây dựng bộ máy, mối cung cấp lực có sẵn để thực hiện nay cai quản lý đất nước về bảo đảm y tế tại địa phương và cai quản lý, sử dụng mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này.

3. Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban dân chúng cấp xã), ngoài những việc thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách dự bảo đảm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban dân chúng cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo đảm y tế cho trẻ thơ song song với việc cấp giấy khai sinh.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo đảm y tế

1. Nhóm do người cần lao và người sử dụng cần lao đóng, bao héc tàm tất cả:

a) Người cần lao làm việc theo giao kèo cần lao ko xác định thời hạn, hợp đồng cần lao có vận hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là kẻ cai quản lý doanh nghiệp hưởng trọn lương phía; cán bộ, công chức, tư vấn viên cấp dưới (sau đây gọi chung là kẻ cần lao);

b) Người phát động và sinh hoạt giải trí ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo đảm tầng lớp đóng, bao héc tàm tất cả:

a) Người hưởng trọn lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao hằng tháng;

b) Người đang hưởng trọn trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng do bị tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ ngơi việc đang hưởng trọn trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng;

d) Người đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp.

3. Nhóm do ngân sách đất nước đóng, bao héc tàm tất cả:

a) Sỹ quan lại, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan lại, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan lại, hạ sỹ quan lại kỹ năng và sỹ quan lại, hạ sỹ quan lại chuyên môn, chuyên môn đang công tác trong lực lượng công an dân chúng, học tập viên công an dân chúng, hạ sỹ quan lại, chiến sỹ phục vụ có vận hạn trong công an dân chúng; người làm thuê tác cơ yếu hưởng trọn lương như đối với bộ đội; học tập viên cơ yếu được hưởng trọn chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học tập viên ở các ngôi trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ ngơi việc đang hưởng trọn trợ cấp hằng tháng từ ngân sách đất nước;

c) Người đã thôi hưởng trọn trợ cấp mất sức cần lao đang hưởng trọn trợ cấp hằng tháng từ ngân sách đất nước;

d) Người có công với cách mệnh, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng quần chúng các cấp đương nhiệm;

e) trẻ con bên dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trọn trợ cấp bảo trợ từng lớp hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều khiếu nại tài chính tài chính – từng lớp gian khổ; người đang sinh sống tại vùng có điều khiếu nại tài chính tài chính – xã hội đặc biệt gian khổ; người đang sinh sống tại xã đảo, thị trấn đảo;

i) Thân nhân của người dân có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người dân có công nuôi chăm sóc liệt sỹ;

k) Thân nhân của người dân có công với cách mệnh, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của luật pháp;

n) Người nước ngoài đang tiếp thu kĩ năng và kĩ năng tại nước ta được cấp học tập bổng từ ngân sách của đất nước nước ta.

4. Nhóm được ngân sách đất nước tương trợ mức đóng, bao héc tàm tất cả:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) học tập trò, sinh viên.

5. Nhóm tham dự bảo đảm y tế theo hộ gia đình gồm những người dân thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo đảm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cai quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện nay bảo đảm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng trọn bảo đảm y tế, đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế, cai quản lý, sử dụng phần ngân sách đầu tư đầu tư dành cho đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế, giám định bảo đảm y tế, thanh toán, quyết toán bảo đảm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Mức đóng và bổn phận đóng bảo đảm y tế

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo đảm y tế được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người cần lao nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bởi 6% lương phía tháng của người cần lao trước Khi nghỉ ngơi thai sản và do tổ chức bảo đảm từng lớp đóng;

b) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng cần lao đóng 2/3 và người cần lao đóng 1/3;

c) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao và do tổ chức bảo đảm từng lớp đóng;

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo đảm từng lớp đóng;

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo đảm tầng lớp đóng;

e) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% tiền lương tháng đối với người hưởng trọn lương, tối đa bởi 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng trọn sinh hoạt phí và do ngân sách đất nước đóng;

g) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở và do ngân sách đất nước đóng;

h) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở và do cơ quan lại, tổ chức, đơn vị cấp học tập bổng đóng;

i) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách đất nước tương trợ một phần mức đóng;

k) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này tối đa bởi 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng dự bảo đảm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo đảm y tế theo đối tượng trước ko hề mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động ko xác định hạn hoặc hợp đồng cần lao có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo đảm y tế theo giao kèo lao động có mức lương cao nhất.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này song song thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo đảm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo đảm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo đảm tầng lớp đóng, do ngân sách đất nước đóng, do đối tượng và Ủy ban dân chúng cấp xã đóng.

3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải dự bảo đảm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

a) Người thứ nhất đóng tối đa bởi 6% mức lương cơ sở;

b) Người thứ hai, thứ bố, thứ tư đóng lần lượt bởi 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bởi 40% mức đóng của người thứ nhất.

4. Chính phủ quy định cụ thể mức đóng, mức bổ sung quy định tại Điều này”.

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 14 như sau:

“4. Đối với các đối tượng khác thì cứ để đóng bảo đảm y tế là mức lương cơ sở.

5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo đảm y tế là 20 lần mức lương cơ sở.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Phương thức đóng bảo đảm y tế

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo đảm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo đảm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo đảm y tế.

2. Đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ko trả lương theo tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng lao động đóng bảo đảm y tế cho người cần lao và trích tiền đóng bảo đảm y tế từ lương lậu của người cần lao để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo đảm y tế.

3. Hằng tháng, tổ chức bảo đảm từng lớp đóng bảo đảm y tế theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo đảm y tế.

4. Hằng quý, cơ quan lại, tổ chức, đơn vị cấp học tập bổng đóng bảo đảm y tế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo đảm y tế.

5. Hằng quý, ngân sách đất nước chuyển số tiền đóng, bổ sung đóng bảo đảm y tế theo quy định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo đảm y tế.

6. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo đảm y tế.”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 16 như sau:

“3. thời tự khắc thẻ bảo đảm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo đảm y tế lần đầu, thẻ bảo đảm y tế có giá trị dùng Tính từ lúc ngày đóng bảo đảm y tế;

b) Người tham dự bảo đảm y tế liên tiếp Tính từ lúc lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo đảm y tế có giá trị sử dụng tiếp nối với ngày ko hề thời hạn của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo đảm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành hoặc dự ko liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo đảm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, Tính từ lúc ngày đóng bảo đảm y tế;

d) Đối với con nít bên dưới 6 tuổi thì thẻ bảo đảm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học tập thì thẻ bảo đảm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

“5. Tổ chức bảo đảm y tế phát hành mẫu thẻ bảo đảm y tế sau những Khi có ý con kiến thống nhất của Bộ Y tế.”

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Cấp thẻ bảo đảm y tế

1. Hồ sơ cấp thẻ bảo đảm y tế, bao héc tàm tất cả:

a) Tờ khai tham gia bảo đảm y tế của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình đối với người tham gia bảo đảm y tế lần đầu;

b) Danh sách tham gia bảo đảm y tế của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này do người sử dụng lao động lập.

Danh sách dự bảo đảm y tế của các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này do Ủy ban dân chúng cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

Danh sách dự bảo đảm y tế của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động – Thương binh và xã hội cai quản lý theo quy định tại các điểm n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này do các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề lập.

Danh sách tham gia bảo đảm y tế của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cai quản lý quy định tại các điểm a khoản 1, điểm a và điểm n khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này và danh sách của các đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 của Luật này do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập.

2. Trong hạn vận 10 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo đảm y tế phải chuyển thẻ bảo đảm y tế cho cơ quan lại, tổ chức cai quản lý đối tượng hoặc cho người dự bảo đảm y tế.

3. Tổ chức bảo đảm y tế phát hành mẫu giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này sau những Khi có quan lại điểm thống nhất của Bộ Y tế.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 18 như sau:

“3. Trong kì hạn 7 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo đảm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo đảm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham dự bảo đảm y tế vẫn được hưởng trọn quyền lợi bảo đảm y tế.

4. Người được cấp lại thẻ bảo đảm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo đảm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo đảm y tế hoặc cơ quan lại lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo đảm y tế ko phải nộp phí.”

13. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 20 như sau:

“c) Cấp trùng thẻ bảo đảm y tế.”

14. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 21; sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 21 như sau:

“b) chuyên chở người bệnh từ tuyến thị trấn lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong ngôi trường hợp cấp cứu hoặc trong Khi điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn chuyên môn.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối phù hợp với các bộ, ngành liên tưởng phát hành danh mục và tỷ lệ, điều khiếu nại thanh toán đối với thuốc, chất chất hóa học tập, vật tư y tế, dịch vụ chuyên môn y tế thuộc phạm vi được hưởng trọn của người tham gia bảo đảm y tế.”

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng trọn bảo đảm y tế

1. Người dự bảo đảm y tế Khi đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo đảm y tế tính sổ uổng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng trọn với mức hưởng trọn như sau:

a) 100% uổng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. chi phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng trọn bảo đảm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư bảo đảm y tế dành cho đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh của group đối tượng này; ngôi trường hợp mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư này mất đi thì do ngân sách đất nước đảm bảo;

b) 100% tổn phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh đối với ngôi trường hợp tổn phí cho một lần đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh thấp rộng mức do Chính phủ quy định và đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh Khi người bệnh có thời gian tham gia bảo đảm y tế 5 năm liên tiếp trở lên và có số tiền cùng chi trả uổng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong năm lớn rộng 6 tháng lương cơ sở, trừ ngôi trường hợp tự đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ko đúng tuyến;

d) 95% hoài đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham dự bảo đảm y tế thì được hưởng trọn quyền lợi bảo đảm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người dân có thẻ bảo đảm y tế tự đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ko đúng tuyến được quỹ bảo đảm y tế tính sổ theo mức hưởng trọn quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% tổn phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% uổng điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến thị trấn là 70% hoài đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% hoài đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người dự bảo đảm y tế đăng ký đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ban sơ tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng thăm khám xét đa khoa hoặc bệnh viện tuyến thị trấn được quyền đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng thăm khám xét đa khoa hoặc bệnh viện tuyến thị trấn trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng trọn theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo dự bảo đảm y tế đang sinh sống tại vùng có điều khiếu nại tài chính tài chính – xã hội gian khổ, vùng có điều khiếu nại tài chính tài chính – từng lớp đặc biệt gian khổ; người tham gia bảo đảm y tế đang sinh sống tại xã đảo, thị trấn đảo Khi tự đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ko đúng tuyến được quỹ bảo đảm y tế thanh toán uổng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến thị trấn, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng trọn theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo đảm y tế chi trả phí tổn điều trị nội trú theo mức hưởng trọn quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham dự bảo đảm y tế Khi tự đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ko đúng tuyến tại các cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng trọn đối với việc đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các ngôi trường hợp đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh theo đề nghị và các ngôi trường hợp khác ko thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.”

16. Bãi bỏ khoản 10 và khoản 12 Điều 23; sửa đổi, bổ sung khoản 7 và khoản 9 Điều 23 như sau:

“7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ ngôi trường hợp trẻ thơ bên dưới 6 tuổi.”

“9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong ngôi trường hợp thảm họa.”

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế

Cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có ký phối hợp đồng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh với tổ chức bảo đảm y tế.”

18. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 25 như sau:

“a) Đối tượng phục vụ và đề nghị về phạm vi cung ứng dịch vụ; dự con kiến số lượng thẻ và cơ cấu group đối tượng dự bảo đảm y tế đối với cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế ban sơ.”

“4. Bộ Y tế chủ trì, kết phù hợp với Bộ Tài chính quy định mẫu hợp đồng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế.”

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 30 như sau:

“a) thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một tầm chừng thời kì chắc chắn;”

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 31 như sau:

“2. Tổ chức bảo đảm y tế tính sổ tổn phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế trực tiếp cho người dân có thẻ bảo đảm y tế đi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ko hề hợp đồng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế;

b) Khám bệnh, chữa bệnh ko đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”

“5. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, kết phù hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.”

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

“Điều 32. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế

1. Việc tạm ứng ngân sách đầu tư đầu tư của tổ chức bảo đảm y tế cho cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế được thực hành hằng quý như sau:

a) Trong hạn 5 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp ít quyết toán quý trước của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh, tổ chức bảo đảm y tế tạm ứng một lần bởi 80% hoài đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế theo báo cho biết giải trình quyết toán quý trước của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh;

b) Đối với cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế có đăng ký đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế ban sơ, được tạm ứng 80% mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư được sử dụng tại cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh theo thông tin đầu kỳ của tổ chức bảo đảm y tế; ngôi trường hợp ko hề đăng ký đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế ban sơ, căn cứ số chi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh sau một tháng thực hiện nay hợp đồng, tổ chức bảo đảm y tế dự con kiến và tạm ứng 80% ngân sách đầu tư đầu tư đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế trong quý;

c) Trường hợp ngân sách đầu tư đầu tư tạm ứng cho các cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế trên địa bàn tỉnh vượt quá số ngân sách đầu tư đầu tư được dùng trong quý, tổ chức bảo đảm y tế tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương bẩm với Bảo hiểm tầng lớp nước ta để bổ sung ngân sách đầu tư đầu tư.

2. Việc thanh toán, quyết toán giữa cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh và tổ chức bảo đảm y tế được thực hiện nay như sau:

a) Trong vận hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế có trách nhiệm và trách nhiệm gửi bạn dạng tổng hợp đề nghị tính sổ hoài đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế của tháng trước cho tổ chức bảo đảm y tế; trong hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế có bổn phận gửi ít quyết toán phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế của quý trước cho tổ chức bảo đảm y tế;

b) Trong hạn vận 30 ngày, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp thưa quyết toán quý trước của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh, tổ chức bảo đảm y tế có trách nhiệm thông tin hiệu quả giám định và số quyết toán tổn phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế bao héc tàm tất cả uổng đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng trọn bảo đảm y tế cho cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh;

c) Trong hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày thông báo số quyết toán phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế, tổ chức bảo đảm y tế phải trả mỹ xong việc thanh toán với cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh;

d) Việc giám định quyết toán năm đối với quỹ bảo đảm y tế và tính sổ số ngân sách đầu tư đầu tư chưa sử dụng ko hề (nếu có) đối với các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương phải được thực hiện nay trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

3. Trong hạn 40 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ đề nghị tính sổ của người tham gia bảo đảm y tế đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này, tổ chức bảo đảm y tế phải thanh toán phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trực tiếp cho các đối tượng này.”

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1; bổ sung khoản 3 Điều 34 như sau:

“1. Quỹ bảo đảm y tế được cai quản lý tập hợp, thống nhất, công khai, minh bạch và có sự phân cấp cai quản lý trong khối mạng lưới server tổ chức bảo đảm y tế.

Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội nước ta theo quy định của Luật bảo đảm từng lớp chịu bổn phận cai quản lý quỹ bảo đảm y tế và tư vấn chính sách bảo đảm y tế.”

“3. Hằng năm, Chính phủ ít trước Quốc hội về cai quản lý và dùng quỹ bảo đảm y tế.”

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:

“Điều 35. Phân bổ và dùng quỹ bảo đảm y tế

1. Quỹ bảo đảm y tế được phân bổ và sử dụng như sau:

a) 90% số tiền đóng bảo đảm y tế dành cho đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh;

b) 10% số tiền đóng bảo đảm y tế dành cho quỹ ngừa, hoài cai quản lý quỹ bảo đảm y tế, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng bảo đảm y tế cho quỹ dự phòng.

2. Số tiền trợ thì nhàn hạ rỗi của quỹ bảo đảm y tế được sử dụng để đầu tư theo các mẫu mã quy định của Luật bảo đảm từng lớp. Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội nước ta quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về mẫu mã và cơ cấu đầu tư của quỹ bảo đảm y tế trên cơ sở yêu cầu của Bảo hiểm tầng lớp nước ta.

3. Trường hợp tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương có số thu bảo đảm y tế dành cho đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh lớn rộng số chi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong năm, sau Khi được Bảo hiểm từng lớp nước ta thẩm định quyết toán thì phần ngân sách đầu tư đầu tư chưa dùng ko hề được phân bổ theo lịch trình như sau:

a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì 80% chuyển về quỹ dự phòng, 20% chuyển về địa phương để dùng theo thứ tự ưu tiên sau đây:

tương trợ quỹ đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh cho người nghèo; bổ sung mức đóng bảo đảm y tế cho một số group đối tượng phù phù hợp với điều khiếu nại tài chính tài chính – tầng lớp của địa phương; mua trang thiết bị y tế hạp với năng lực, trình độ của cán bộ y tế; mua công cụ chuyên chở người bệnh ở tuyến thị trấn.

Trong hạn 1 tháng, Tính từ lúc ngày Bảo hiểm xã hội nước ta giám định quyết toán, Bảo hiểm từng lớp nước ta phải chuyển 20% phần ngân sách đầu tư đầu tư chưa sử dụng ko hề về cho địa phương.

Trong kì hạn 12 tháng, Tính từ lúc ngày Bảo hiểm xã hội nước ta thẩm định quyết toán, phần ngân sách đầu tư đầu tư chưa sử dụng ko hề được chuyển về quỹ dự phòng;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần ngân sách đầu tư đầu tư chưa dùng ko hề được hạch toán vơ vào quỹ dự phòng để điều tiết chung.

4. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số thu bảo đảm y tế dành cho đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh nhỏ rộng số chi đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong năm, sau Khi thẩm định quyết toán, Bảo hiểm từng lớp nước ta có trách nhiệm và trách nhiệm bổ sung ko hề thảy phần ngân sách đầu tư đầu tư chênh lệch này từ mối cung cấp quỹ dự phòng.

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.”

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 như sau:

“2. Được đóng bảo đảm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo đảm y tế trong phạm vi cả nước; được chọn lọc cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế ban sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này.”

25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 10 Điều 41 như sau:

“2. Tổ chức để đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này đóng bảo đảm y tế theo hộ gia đình thuận tiện tại đại lý bảo đảm y tế. chỉ dẫn giấy tờ, thủ tục, điểm đăng ký dự bảo đảm y tế và tổ chức thực hiện nay chế độ bảo đảm y tế, đảm bảo chóng vánh, đơn giản và thuận lợi cho người tham gia bảo đảm y tế. rà, tổng hợp, công nhận danh sách tham gia bảo đảm y tế để tránh cấp trùng thẻ bảo đảm y tế của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cai quản lý.”

“10. Lưu trữ giấy tờ, số liệu về bảo đảm y tế theo quy định của pháp luật; xác định thời kì tham dự bảo đảm y tế để BH an toàn quyền lợi cho người tham gia bảo đảm y tế; vận dụng công nghệ thông tin trong cai quản lý bảo đảm y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu đất nước về bảo đảm y tế.”

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 43 như sau:

“2. Cung cấp giấy tờ bệnh án, tài liệu liên hệ đến đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh và tính sổ tổn phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh của người tham dự bảo đảm y tế theo đề nghị của tổ chức bảo đảm y tế và cơ quan lại đất nước có thẩm quyền; đối với giấy tờ yêu cầu tính sổ trực tiếp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp đề nghị của tổ chức bảo đảm y tế, cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế có bổn phận cung cấp giấy tờ bệnh án, tài liệu liên quan lại đến đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh của người tham gia bảo đảm y tế.”

“7. Lập bảng kê phí tổn đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh bảo đảm y tế và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước luật pháp về tính hợp lí, chính xác của bảng kê này.

8. Cung cấp bảng kê chi phí đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh cho người dự bảo đảm y tế những Khi có đề nghị.”

27. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 45 như sau:

“3. tham dự giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm y tế, đôn đốc người sử dụng lao động đóng bảo đảm y tế cho người lao động và tham dự giải quyết các ngôi trường hợp trốn đóng, nợ đóng bảo đảm y tế.”

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:

“Điều 49. Xử lý vi phạm

1. Người có hành động vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có can hệ đến bảo đảm y tế thì tùy theo tính chất, chừng độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan lại, tổ chức có hành động vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có liên quan lại đến bảo đảm y tế thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải đền bù theo quy định của luật pháp.

3. Cơ quan lại, tổ chức, người sử dụng cần lao có trách nhiệm đóng bảo đảm y tế mà ko đóng hoặc đóng ko đầy đủ theo quy định của luật pháp thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bởi hai lần mức lãi suất liên ngôi nhà băng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu ko thực hiện nay thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngân mặt hàng, tổ chức tín dụng khác, ngân khố đất nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan lại, tổ chức, người sử dụng lao động có bổn phận đóng bảo đảm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào trương mục của quỹ bảo đảm y tế;

b) Phải trả mỹ xong cả uổng cho người cần lao trong phạm vi lợi quyền, mức hưởng trọn bảo đảm y tế mà người cần lao đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo đảm y tế.”

Điều 2.

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Chính phủ quy định chi tiết những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa từng lớp chủ nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp thứ 7 phê chuẩn ngày 13 tháng 6 năm 2014.

chủ toạ QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Data Luật số 46/2014/QH13 – Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế 2021-09-07 15:35:00

#Luât #sô #462014QH13 #Sưa #đôi #bô #sung #Luât #Bao #hiêm #tê