Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật số 58/2014/QH13 2022

Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật số 58/2014/QH13 ban héc tành ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2016.

QUỐC HỘI

——-

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Luật số: 58/2014/QH13

HN Thủ Đô, ngày 20 tháng 11 năm 2014

LUẬT

BẢO HIỂM từng lớp

cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta;

Quốc hội phát hành Luật bảo đảm từng lớp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo đảm từng lớp; quyền và trách nhiệm của người cần lao, người sử dụng cần lao; cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có can dự đến bảo đảm từng lớp, tổ chức đại diện tập thể cần lao, tổ chức đại diện người sử dụng cần lao; cơ quan lại bảo đảm từng lớp; quỹ bảo đảm xã hội; thủ tục thực hiện nay bảo đảm xã hội và cai quản lý đất nước về bảo đảm xã hội.

Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Người lao động là công dân nước ta thuộc đối tượng tham dự bảo đảm tầng lớp buộc, bao héc tàm tất cả:

a) Người làm việc theo hợp đồng cần lao ko xác định kì hạn, giao kèo cần lao xác định kì hạn, hợp đồng cần lao theo mùa vụ hoặc theo một công việc một mực có hạn vận từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng, bao gồm hợp đồng lao động được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo luật pháp của người bên dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về cần lao;

b) Người làm việc theo hợp đồng cần lao có hạn vận từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công lực lượng lao động an, người làm thuê tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan lại, bộ đội chuyên nghiệp quân đội dân chúng; sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại kỹ năng, sĩ quan lại, hạ sĩ quan lại chuyên môn chuyên môn công an quần chúng. #; người làm công tác cơ yếu hưởng trọn lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan lại, đội viên quân đội quần chúng. #; hạ sĩ quan lại, đội viên công an quần chúng phục vụ có hạn vận; học tập viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học tập được hưởng trọn sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động nước ta đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người cai quản lý doanh nghiệp, người cai quản lý điều hành hiệp tác xã có hưởng trọn lương;

i) Người phát động và sinh hoạt giải trí ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Người cần lao là công dân nước ngoài vào làm việc tại nước ta có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan lại có thẩm quyền của nước ta cấp được dự bảo đảm từng lớp thắt theo quy định của Chính phủ.

3. Người sử dụng cần lao dự bảo đảm tầng lớp thắt bao héc tàm tất cả cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang quần chúng; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – từng lớp, tổ chức chính trị tầng lớp – công việc và nghề nghiệp, tổ chức tầng lớp – nghề, tổ chức tầng lớp khác; cơ quan lại, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước ta; doanh nghiệp, liên minh xã, hộ kinh dinh cá thể, tổ liên minh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, dùng lao động theo hợp đồng cần lao.

4. Người dự bảo đảm từng lớp tự nguyện là công dân nước ta từ đủ 15 tuổi trở lên và ko thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Cơ quan lại, tổ chức, cá nhân có liên quan lại đến bảo đảm tầng lớp.

Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là kẻ cần lao.

Điều 3. giảng giải từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ bên dưới đây được hiểu như sau:

1.

Bảo hiểm xã hội

là sự việc BH an toàn thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động Khi bọn họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn cần lao, bệnh nghề, ko hề tuổi cần lao hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo đảm tầng lớp.

2.

Bảo hiểm xã hội buộc phải

là loại hình bảo đảm xã hội do đất nước tổ chức mà người cần lao và người sử dụng lao động phải tham gia.

3.

Bảo hiểm tầng lớp tình nguyện

là loại hình bảo đảm tầng lớp do đất nước tổ chức mà người tham gia được tuyển lựa mức đóng, phương thức đóng ăn nhập với thu nhập của mình và đất nước có chính sách tương trợ tiền đóng bảo đảm xã hội để người tham gia hưởng trọn chế độ hưu trí và tử tuất.

4.

Quỹ bảo đảm tầng lớp

là quỹ tài chính độc lập với ngân sách đất nước, được tạo hình từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự bổ sung của đất nước.

5. thời kì đóng bảo đảm xã hội

là thời kì được tính từ Khi người cần lao chính thức phát động đóng bảo đảm tầng lớp cho đến Khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo đảm tầng lớp ko liên tục thì thời gian đóng bảo đảm tầng lớp là tổng thời kì đã đóng bảo đảm tầng lớp.

6.

Thân nhân

là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham dự bảo đảm tầng lớp hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham dự bảo đảm tầng lớp đang có bổn phận nuôi chăm sóc theo quy định của luật pháp về hôn nhân gia đình và gia đình.

7.

Bảo hiểm hưu trí bổ sung

là chính sách bảo đảm tầng lớp mang thuộc tính tự nguyện nhằm mục đích mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo đảm tầng lớp ép, có cơ chế tác lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động bên dưới mẫu mã trương mục tần tiện cá nhân, được bảo toàn và tích lũy Thông qua phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các chế độ bảo đảm từng lớp

1. Bảo hiểm tầng lớp ép có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn cần lao, bệnh nghề;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.

Điều 5. Nguyên tắc bảo đảm xã hội

1. Mức hưởng trọn bảo đảm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo đảm tầng lớp và có san sớt giữa những người dân tham gia bảo đảm tầng lớp.

2. Mức đóng bảo đảm từng lớp ép được tính trên cơ sở lương bổng tháng của người cần lao. Mức đóng bảo đảm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người cần lao tuyển lựa.

3. Người cần lao vừa có thời kì đóng bảo đảm xã hội nép vừa có thời gian đóng bảo đảm từng lớp tự nguyện được hưởng trọn chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo đảm từng lớp. thời gian đóng bảo đảm từng lớp đã được tính hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần thì ko tính vào thời kì làm cơ sở tính hưởng trọn các chế độ bảo đảm từng lớp.

4. Quỹ bảo đảm tầng lớp được cai quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các group đối tượng thực hành chế độ tiền lương do đất nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng cần lao quyết định.

5. Việc thực hành bảo đảm từng lớp phải đơn giản, dễ dàng, tiện lợi, BH an toàn kịp lúc và đầy đủ lợi quyền của người tham gia bảo đảm tầng lớp.

Điều 6. Chính sách của đất nước đối với bảo đảm xã hội

1. khích lệ, tạo điều khiếu nại để cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa tham dự bảo đảm tầng lớp.

2. bổ sung người tham dự bảo đảm tầng lớp tự nguyện.

3. Bảo hộ quỹ bảo đảm từng lớp và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

4. khích lệ người sử dụng lao động và người lao động tham dự bảo đảm hưu trí bổ sung.

5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông báo trong cai quản lý bảo đảm từng lớp.

Điều 7. Nội dung cai quản lý đất nước về bảo đảm xã hội

1. Ban hành, tổ chức thực hiện nay văn bạn dạng luật pháp, chiến lược, chính sách bảo đảm từng lớp.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo đảm xã hội.

3. thực hiện nay công tác thống kê, thông tin về bảo đảm tầng lớp.

4. Tổ chức bộ máy thực hiện nay bảo đảm từng lớp; đào tạo, tập huấn mối cung cấp lực lượng lao động làm công tác bảo đảm từng lớp.

5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo đảm từng lớp.

6. Thanh tra, đánh giá việc chấp hành luật pháp về bảo đảm từng lớp; giải quyết năng khiếu nại, tố giác và xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm tầng lớp.

7. cộng tác quốc tế về bảo đảm tầng lớp.

Điều 8. Cơ quan lại cai quản lý đất nước về bảo đảm tầng lớp

1. Chính phủ thống nhất cai quản lý đất nước về bảo đảm tầng lớp.

2. Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp chịu bổn phận trước Chính phủ thực hiện nay cai quản lý đất nước về bảo đảm từng lớp.

3. Bộ, cơ quan lại ngang bộ trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực hiện nay cai quản lý đất nước về bảo đảm tầng lớp.

4. Bảo hiểm từng lớp nước ta dự, Phối phù hợp với Bộ lao động – Thương binh và từng lớp, Bộ Tài chính, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hành cai quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ bảo đảm tầng lớp.

5. Ủy ban quần chúng các cấp thực hành cai quản lý đất nước về bảo đảm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 9. Hiện đại hóa cai quản lý bảo đảm từng lớp

1. đất nước khuyến nghị đầu tư phát triển công nghệ và dụng cụ chuyên môn tiên tiến để cai quản lý, thực hành bảo đảm tầng lớp.

2. Đến năm 2020, trả mỹ xong việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về cai quản lý bảo đảm xã hội trong phạm vi cả nước.

Điều 10. trách nhiệm và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và từng lớp về bảo đảm tầng lớp

1. Xây dựng chiến lược, quy hướng, plan phát triển bảo đảm tầng lớp.

2. Xây dựng chính sách, pháp luật về bảo đảm xã hội; trình cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền văn bạn dạng pháp luật về bảo đảm xã hội.

3. Xây dựng và trình Chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo đảm từng lớp.

4. Tuyên truyền, phổ thông chính sách, luật pháp về bảo đảm từng lớp.

5. Chỉ đạo, chỉ dẫn tổ chức triển khai thực hiện nay chính sách, luật pháp về bảo đảm xã hội.

6. Thanh tra, thẩm tra, xử lý vi phạm luật pháp, giải quyết năng khiếu nại, tố giác về bảo đảm từng lớp, trừ quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

7. Trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong ngôi trường hợp cấp thiết để bảo đảm an toàn quyền, lợi ích chính đáng về bảo đảm xã hội của người lao động.

8. thực hiện nay công tác thống kê, thông báo về bảo đảm từng lớp.

9. Tổ chức tập huấn, đào tạo về bảo đảm tầng lớp.

10. Tổ chức phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập và cộng tác quốc tế về bảo đảm tầng lớp.

11. Hằng năm, bẩm Chính phủ về tình hình thực hiện nay bảo đảm từng lớp.

Điều 11. trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo đảm xã hội

1. Xây dựng và trình cơ quan lại đất nước có thẩm quyền phát hành hoặc phát hành theo thẩm quyền cơ chế cai quản lý tài chính về bảo đảm từng lớp; tổn phí cai quản lý bảo đảm tầng lớp.

2. Thanh tra, đánh giá, xử lý vi phạm luật pháp và giải quyết năng khiếu nại, tố giác việc thực hành cai quản lý tài chính về bảo đảm xã hội.

3. Hằng năm, gửi thưa về tình hình cai quản lý và sử dụng các quỹ bảo đảm tầng lớp cho Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội để tổng hợp và vắng Chính phủ.

Điều 12. trách nhiệm và trách nhiệm của Ủy ban dân chúng các cấp về bảo đảm xã hội

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nay chính sách, luật pháp về bảo đảm tầng lớp.

2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham dự bảo đảm tầng lớp trong plan phát triển tài chính tài chính – tầng lớp từng năm trình Hội đồng quần chúng. # cùng cấp quyết định.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo đảm tầng lớp.

4. Thanh tra, rà soát, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết năng khiếu nại, cáo giác về bảo đảm xã hội.

5. Kiến nghị với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo đảm tầng lớp.

Điều 13. Thanh tra bảo đảm tầng lớp

1. Thanh tra lao động – thương binh và xã hội thực hành chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện nay chính sách, pháp luật về bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Thanh tra tài chính thực hành chức năng thanh tra chuyên ngành về cai quản lý tài chính bảo đảm tầng lớp theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Cơ quan lại bảo đảm từng lớp thực hiện nay chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp và bảo đảm y tế theo quy định của Luật này và quy định khác của luật pháp có can hệ.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chiến ngôi trường Tổ quốc nước ta và các tổ chức thành viên của trận mạc

1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:

a) Bảo vệ quyền, ích hợp lí, chính đáng của người lao động tham gia bảo đảm từng lớp;

b) đề nghị người sử dụng cần lao, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp cung cấp thông báo về bảo đảm tầng lớp của người lao động;

c) Giám sát và đề nghị với cơ quan lại có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm từng lớp;

d) Khởi khiếu nại ra Tòa án đối với hành động vi phạm luật pháp về bảo đảm xã hội gây ảnh hưởng trọn đến quyền và lợi. hợp lí của người cần lao, tập thể người cần lao theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.

2. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ quát lác chính sách, pháp luật về bảo đảm từng lớp cho người cần lao;

b) tham dự thanh tra, rà soát việc thi hành pháp luật về bảo đảm xã hội;

c) Kiến nghị, tham dự xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, luật pháp về bảo đảm xã hội.

3. trận mạc giang san nước ta và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, trách nhiệm của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động dân chúng, sum vầy, hội viên thực hành chính sách, luật pháp về bảo đảm từng lớp, chủ động dự các loại hình bảo đảm từng lớp hiệp với bạn dạng thân mình và gia đình; tham gia bảo đảm an toàn quyền, ích lợi hợp lí, chính đáng của sum vầy, hội viên; phản biện từng lớp, tham dự với cơ quan lại đất nước trong việc xây dựng chính sách, luật pháp về bảo đảm tầng lớp; giám sát việc thực hiện nay chính sách, pháp luật về bảo đảm tầng lớp theo quy định của luật pháp.

Điều 15. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động

1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp lí của người sử dụng lao động tham dự bảo đảm từng lớp;

b) Kiến nghị với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm tầng lớp.

2. Tổ chức đại diện người sử dụng cần lao có các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, luật pháp về bảo đảm xã hội cho người sử dụng lao động;

b) tham gia rà soát, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm tầng lớp;

c) Kiến nghị, dự xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo đảm từng lớp.

Điều 16. Chế độ bẩm, truy thuế kiểm toán

1. Hằng năm, Chính phủ mỏng Quốc hội về tình hình thực hiện nay chính sách, chế độ bảo đảm tầng lớp, cai quản lý và dùng quỹ bảo đảm từng lớp.

2. Định kỳ bố năm, Kiểm toán đất nước thực hiện nay truy thuế kiểm toán quỹ bảo đảm tầng lớp và bẩm hiệu quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ, quỹ bảo đảm từng lớp được truy thuế kiểm toán đột xuất.

Điều 17. Các hành động bị nghiêm cấm

1. Trốn đóng bảo đảm tầng lớp tấm, bảo đảm thất nghiệp.

2. Chậm đóng tiền bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp.

3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng trọn bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp.

4. ăn lận, giả mạo giấy tờ trong việc thực hiện nay bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp.

5. dùng quỹ bảo đảm tầng lớp, quỹ bảo đảm thất nghiệp ko đúng luật pháp.

6. Cản trở, gây gian khổ hoặc làm thiệt hại đến quyền, ích hợp lí, chính đáng của người lao động, người sử dụng cần lao.

7. Truy cập, phá hoang trái luật pháp cơ sở dữ liệu về bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp.

8. vắng sai sự thật; cung cấp thông tin, số liệu ko chính xác về bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp.

Chương II

QUYỀN, trách nhiệm và trách nhiệm CỦA NGƯỜI cần lao, NGƯỜI dùng lao động, CƠ QUAN BẢO HIỂM từng lớp

Điều 18. Quyền của người cần lao

1. Được tham dự và hưởng trọn các chế độ bảo đảm tầng lớp theo quy định của Luật này.

2. Được cấp và cai quản lý sổ bảo đảm tầng lớp.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo đảm từng lớp đầy đủ, kịp lúc, theo một trong các mẫu mã chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan lại bảo đảm từng lớp hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan lại bảo đảm tầng lớp ủy quyền;

b) duyệt tài khoản tiền gửi của người cần lao mở tại ngân mặt hàng;

c) Thông qua người sử dụng cần lao.

4. Hưởng bảo đảm y tế trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng trọn lương hưu;

b) Trong thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn trợ cấp thai sản Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trọn trợ cấp tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trọn trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

5. Được chủ động đi thăm khám xét thẩm định mức suy giảm kĩ năng cần lao nếu thuộc ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo đảm từng lớp; được tính sổ phí giám định y khoa nếu đủ điều khiếu nại để hưởng trọn bảo đảm xã hội.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo đảm xã hội; định kỳ từng năm được cơ quan lại bảo đảm tầng lớp xác nhận về việc đóng bảo đảm tầng lớp; được đề nghị người sử dụng cần lao và cơ quan lại bảo đảm tầng lớp cung cấp thông báo về việc đóng, hưởng trọn bảo đảm xã hội.

8. Khiếu nại, cáo giác và khởi khiếu nại về bảo đảm từng lớp theo quy định của luật pháp.

Điều 19. trách nhiệm và trách nhiệm của người lao động

1. Đóng bảo đảm từng lớp theo quy định của Luật này.

2. thực hành quy định về việc lập giấy tờ bảo đảm tầng lớp.

3. Bảo cai quản sổ bảo đảm từng lớp.

Điều 20. Quyền của người sử dụng cần lao

1. Từ chối thực hiện nay những yêu cầu ko đúng quy định của luật pháp về bảo đảm từng lớp.

2. Khiếu nại, tố giác và khởi khiếu nại về bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 21. bổn phận của người sử dụng cần lao

1. Lập giấy tờ để người cần lao được cấp sổ bảo đảm xã hội, đóng, hưởng trọn bảo đảm từng lớp.

2. Đóng bảo đảm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ lương lậu của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo đảm từng lớp.

3. Giới thiệu người cần lao thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi thăm khám xét thẩm định mức suy giảm kĩ năng cần lao tại Hội đồng thẩm định y khoa.

4. kết phù hợp với cơ quan lại bảo đảm xã hội trả trợ cấp bảo đảm xã hội cho người cần lao.

5. Phối phù hợp với cơ quan lại bảo đảm tầng lớp trả sổ bảo đảm xã hội cho người cần lao, công nhận thời kì đóng bảo đảm tầng lớp Khi người cần lao chấm dứt hợp đồng cần lao, giao kèo làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp xác thực, đầy đủ, kịp lúc thông tin, tài liệu liên quan lại đến việc đóng, hưởng trọn bảo đảm từng lớp theo yêu cầu của cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp.

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông báo về việc đóng bảo đảm xã hội cho người cần lao; cung cấp thông báo về việc đóng bảo đảm tầng lớp của người lao động Khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn đề nghị.

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông báo đóng bảo đảm từng lớp của người lao động do cơ quan lại bảo đảm tầng lớp cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Điều 22. Quyền của cơ quan lại bảo đảm từng lớp

1. Tổ chức cai quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối đề nghị trả bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế ko đúng quy định của luật pháp.

3. yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ cai quản lý cần lao, bảng lương và thông báo, tài liệu khác can dự đến việc đóng, hưởng trọn bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

4. Được cơ quan lại đăng ký doanh nghiệp, cơ quan lại cấp giấy chứng thực phát động và sinh hoạt giải trí hoặc giấy phép phát động và sinh hoạt giải trí gửi bạn dạng sao giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, giấy phép phát động và sinh hoạt giải trí, giấy chứng nhận phát động và sinh hoạt giải trí hoặc quyết định thành lập để thực hiện nay đăng ký cần lao dự bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế đối với doanh nghiệp, tổ chức thành lập mới.

5. Định kỳ 06 tháng được cơ quan lại cai quản lý đất nước về cần lao ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình dùng và đổi thay lao động trên địa bàn.

6. Được cơ quan lại thuế cung cấp mã số thuế của người sử dụng lao động; định kỳ từng năm cung cấp thông báo về phí lương phía để tính thuế của người sử dụng lao động.

7. đánh giá việc thực hành chính sách bảo đảm tầng lớp; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

8. Kiến nghị với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, luật pháp về bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế và cai quản lý quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

9. Xử lý vi phạm pháp luật hoặc đề nghị với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

Điều 23. bổn phận của cơ quan lại bảo đảm từng lớp

1. Tuyên truyền, phổ quát lác chính sách, pháp luật về bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

2. Ban hành mẫu sổ, mẫu giấy tờ bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp sau những Khi có ý con kiến thống nhất của Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

3. Tổ chức thực hiện nay thu, chi bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quy định của pháp luật.

4. Cấp sổ bảo đảm từng lớp cho người lao động; cai quản lý sổ bảo đảm tầng lớp Khi người cần lao đã được giải quyết chế độ hưu trí hoặc tử tuất.

5. hít giấy tờ bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế; giải quyết chế độ bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế; tổ chức trả lương hưu, trợ cấp bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp đầy đủ, thuận lợi và đúng hạn vận.

6. Hằng năm, xác nhận thời kì đóng bảo đảm từng lớp cho từng người cần lao; cung cấp đầy đủ và kịp lúc thông báo về việc đóng, quyền được hưởng trọn chế độ, thủ tục thực hiện nay bảo đảm xã hội Khi người cần lao, người sử dụng cần lao hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

7. Hằng năm, cung cấp thông báo về việc đóng bảo đảm tầng lớp của người lao động để người sử dụng lao động niêm yết công khai.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cai quản lý bảo đảm từng lớp; lưu trữ giấy tờ của người tham dự bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quy định của luật pháp.

10. thực hành các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quyết định của Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội.

11. thực hiện nay công tác thống kê, kế toán tài chính tài chính về bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

12. Tập huấn và chỉ dẫn kỹ năng về bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

13. Định kỳ 06 tháng, báo cho biết giải trình Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội và từng năm, thưa Bộ lao động – Thương binh và từng lớp về tình hình thực hiện nay bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp; bẩm Bộ Y tế về tình hình thực hiện nay bảo đảm y tế; mỏng Bộ Tài chính về tình hình cai quản lý và sử dụng quỹ bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

Hằng năm, cơ quan lại bảo đảm từng lớp tại địa phương báo cho biết giải trình Ủy ban quần chúng cùng cấp về tình hình thực hiện nay bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế trong phạm vi địa phương cai quản lý.

14. Công khai trên phương tiện truyền thông về người sử dụng lao động vi phạm trách nhiệm đóng bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

15. Cung cấp tài liệu, thông báo can dự theo yêu cầu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền.

16. Giải quyết năng khiếu nại, tố cáo về việc thực hành bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế theo quy định của pháp luật.

17. thực hành cộng tác quốc tế về bảo đảm từng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế.

Chương III

BẢO HIỂM từng lớp bức

Mục 1. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Điều 24. Đối tượng vận dụng chế độ ốm đau

Đối tượng ứng dụng chế độ ốm đau là kẻ lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 25. Điều khiếu nại hưởng trọn chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà ko phải là tai nạn cần lao phải nghỉ ngơi việc và có công nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ ngơi việc do tự phá diệt sức mạnh mạnh khoắn, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì ko được hưởng trọn chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ ngơi việc để chăm chút con bên dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 26. thời gian hưởng trọn chế độ ốm đau

1. thời gian tối đa hưởng trọn chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều khiếu nại thường nhật thì được hưởng trọn 30 ngày nếu đã đóng bảo đảm từng lớp bên dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến bên dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc vất vả, độc hại, hiểm hoặc đặc biệt vất vả, độc hại, hiểm nguy thuộc danh mục do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp, Bộ Y tế phát hành hoặc làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số từ 0,7 trở lên thì được hưởng trọn 40 ngày nếu đã đóng bảo đảm xã hội bên dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến bên dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ ngơi việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành thì được hưởng trọn chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần;

b) Hết hạn vận hưởng trọn chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp chuyện điều trị thì được hưởng trọn tiếp chế độ ốm đau với mức thấp rộng tuy nhiên thời kì hưởng trọn tối đa bởi thời gian đã đóng bảo đảm xã hội.

3. thời gian hưởng trọn chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền.

Điều 27. thời gian hưởng trọn chế độ Khi con ốm đau

1. thời gian hưởng trọn chế độ Khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày săn sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con bên dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến bên dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo đảm từng lớp thì thời gian hưởng trọn chế độ Khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc bà mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ Khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Điều 28. Mức hưởng trọn chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng trọn chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng trọn tính theo tháng bởi 75% mức lương bổng đóng bảo đảm tầng lớp của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc.

Trường hợp người lao động mới chính thức phát động làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo đảm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ ốm đau ngay trong tháng trước ko hề trở lại làm việc thì mức hưởng trọn bởi 75% mức tiền lương đóng bảo đảm tầng lớp của tháng đó.

2. Người cần lao hưởng trọn tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng trọn được quy định như sau:

a) Bằng 65% mức lương đóng bảo đảm từng lớp của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc nếu đã đóng bảo đảm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

b) Bằng 55% mức lương phía đóng bảo đảm xã hội của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc nếu đã đóng bảo đảm từng lớp từ đủ 15 năm đến bên dưới 30 năm;

c) Bằng 50% mức lương đóng bảo đảm từng lớp của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc nếu đã đóng bảo đảm tầng lớp bên dưới 15 năm.

3. Người cần lao hưởng trọn chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng trọn bởi 100% mức lương đóng bảo đảm tầng lớp của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc.

4. Mức hưởng trọn trợ cấp ốm đau một ngày được tính bởi mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau Khi ốm đau

1. Người cần lao đã nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong quãng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức mạnh mạnh khoắn chưa bình phục thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

thời kì nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn cả về ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ ngơi đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ ngơi chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, ngôi trường hợp đơn vị sử dụng cần lao chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với người cần lao sức mạnh mạnh khoắn chưa bình phục sau thời kì ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

b) Tối đa 07 ngày đối với người cần lao sức mạnh mạnh khoắn chưa bình phục sau thời gian ốm đau do phải giải phẫu;

c) Bằng 05 ngày đối với các ngôi trường hợp khác.

3. Mức hưởng trọn chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn sau Khi ốm đau một ngày bởi 30% mức lương cơ sở.

Mục 2. CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Điều 30. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng vận dụng chế độ thai sản là kẻ lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 31. Điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản

1. Người cần lao được hưởng trọn chế độ thai sản Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) cần lao nữ giới mang thai;

b) cần lao nữ giới sinh con;

c) cần lao nữ giới mang thai hộ và bà mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người cần lao nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi;

đ) cần lao nữ giới đặt vòng tránh thai, người cần lao thực hiện nay biện pháp triệt sản;

e) cần lao nam đang đóng bảo đảm từng lớp có vợ sinh con.

2. Người cần lao quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo đảm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo đảm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo đảm tầng lớp từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước Khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều khiếu nại quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà kết thúc giao kèo lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời tự khắc sinh con hoặc nhận con nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 32. thời kì hưởng trọn chế độ Khi thăm khám xét thai

1. Trong thời kì mang thai, cần lao nữ giới được nghỉ ngơi việc để đi thăm khám xét thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; ngôi trường hợp ở xa cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai ko thường nhật thì được nghỉ ngơi 02 ngày cho mỗi lần thăm khám xét thai.

2. thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc ko kể ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Điều 33. thời kì hưởng trọn chế độ Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ giới được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền. thời kì nghỉ ngơi việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai bên dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến bên dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến bên dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Điều 34. thời gian hưởng trọn chế độ Khi sinh con

1. cần lao nữ giới sinh con được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản trước và sau Khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp cần lao nữ giới sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, bà mẹ được nghỉ ngơi thêm 01 tháng.

thời kì nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ thai sản trước Khi sinh tối đa ko thật 02 tháng.

2. cần lao nam đang đóng bảo đảm tầng lớp Khi vợ sinh con được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc Khi vợ sinh con phải giải phẫu, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ ngơi 10 ngày làm việc, từ sinh bố trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ ngơi thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ ngơi 14 ngày làm việc.

thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong quãng thời gian 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau Khi sinh con, nếu con bên dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ ngơi việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ ngơi việc 02 tháng tính từ ngày con chết, tuy nhiên thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản ko vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này ko tính vào thời gian nghỉ ngơi việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo đảm từng lớp hoặc cả cha và mẹ đều tham dự bảo đảm tầng lớp mà mẹ chết sau Khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của bà mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo đảm xã hội tuy nhiên mất đi điều khiếu nại quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi chăm sóc dự bảo đảm xã hội mà ko nghỉ ngơi việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài lương còn được hưởng trọn chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham dự bảo đảm xã hội mà mẹ chết sau Khi sinh con hoặc gặp gỡ rủi ro sau Khi sinh mà ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. thời kì hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ giới mang thai hộ và bà mẹ nhờ mang thai hộ

1. lao động nữ giới mang thai hộ được hưởng trọn chế độ Khi thăm khám xét thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ Khi sinh con cho đến thời tự khắc giao đứa trẻ cho bà mẹ nhờ mang thai hộ tuy nhiên ko vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này. Trong ngôi trường hợp Tính từ lúc ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng trọn chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trọn chế độ thai sản từ thời tự khắc nhận con cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng trọn chế độ thai sản của cần lao nữ giới mang thai hộ và bà mẹ nhờ mang thai hộ.

Điều 36. thời kì hưởng trọn chế độ Khi nhận nuôi con ăn học nuôi

Người cần lao nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản cho đến Khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham dự bảo đảm từng lớp đủ điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ.

Điều 37. thời kì hưởng trọn chế độ Khi thực hiện nay các biện pháp tránh thai

1. Khi thực hành các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng trọn chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền. thời gian nghỉ ngơi việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ giới đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện nay biện pháp triệt sản.

2. thời gian hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần.

Điều 38. Trợ cấp một lần Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi

lao động nữ giới sinh con hoặc người cần lao nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bởi 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ giới sinh con hoặc tháng người cần lao nhận nuôi con ăn học nuôi.

Trường hợp sinh con tuy nhiên chỉ có cha dự bảo đảm từng lớp thì cha được trợ cấp một lần bởi 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều 39. Mức hưởng trọn chế độ thai sản

1. Người cần lao hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng trọn chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức thừa hưởng trọn 1 tháng bởi 100% mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo đảm tầng lớp của 06 tháng trước Khi nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo đảm từng lớp chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân lương bổng tháng của các tháng đã đóng bảo đảm từng lớp;

b) Mức thừa hưởng trọn 1 ngày đối với ngôi trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bởi mức hưởng trọn chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng trọn chế độ Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ngôi trường hợp có ngày lẻ hoặc ngôi trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức thừa hưởng trọn 1 ngày được tính bởi mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. thời kì nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời kì đóng bảo đảm tầng lớp, người cần lao và người sử dụng cần lao ko phải đóng bảo đảm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp quy định chi tiết về điều khiếu nại, thời gian, mức hưởng trọn của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Điều 40. lao động nữ giới đi làm trước lúc ko hề hạn sử dung nghỉ ngơi sinh con

1. cần lao nữ giới có thể đi làm trước lúc ko hề vận hạn nghỉ ngơi sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Sau sau Khi nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ chí ít được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, cần lao nữ giới đi làm trước lúc ko hề vận hạn nghỉ ngơi sinh con vẫn được hưởng trọn chế độ thai sản cho đến lúc ko hề hạn sử dung quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản

1. cần lao nữ giới ngay sau thời kì hưởng trọn chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong tầm chừng thời kì 30 ngày đầu làm việc mà sức mạnh mạnh khoắn chưa hồi sinh thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức, hồi sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

thời kì nghỉ ngơi chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn cả về ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ ngơi đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ ngơi chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, ngôi trường hợp đơn vị dùng cần lao chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. thời kì nghỉ ngơi chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với cần lao nữ giới sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ giới sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các ngôi trường hợp khác.

3. Mức hưởng trọn chế độ chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản một ngày bởi 30% mức lương cơ sở.

Mục 3. CHẾ ĐỘ TAI NẠN cần lao, BỆNH nghề

Điều 42. Đối tượng vận dụng chế độ tai nạn cần lao, bệnh nghề

Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp là kẻ lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 43. Điều khiếu nại hưởng trọn chế độ tai nạn cần lao

Người cần lao được hưởng trọn chế độ tai nạn lao động những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Tại điểm làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài điểm làm việc hoặc ngoài giờ làm việc Khi thực hành công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ điểm ở đến điểm làm việc trong tầm chừng thời kì và tuyến đường phù hợp và phải chăng.

2. Suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 44. Điều khiếu nại hưởng trọn chế độ bệnh công việc và nghề nghiệp

Người cần lao được hưởng trọn chế độ bệnh nghề những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề do Bộ Y tế và Bộ lao động – Thương binh và tầng lớp phát hành Khi làm việc trong môi ngôi trường hoặc nghề có tác nhân độc hại;

2. Suy giảm kĩ năng cần lao từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 45. giám định mức suy giảm kĩ năng cần lao

1. Người cần lao bị tai nạn lao động, bệnh nghề được thẩm định hoặc thẩm định lại mức suy giảm kĩ năng cần lao Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Sau Khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định;

b) Sau Khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

2. Người cần lao được giám định tổng hợp mức suy giảm kĩ năng cần lao Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề;

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần;

c) Bị nhiều bệnh công việc và nghề nghiệp.

Điều 46. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trọn trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% kĩ năng lao động thì được hưởng trọn 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng trọn thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng trọn thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo đảm tầng lớp, từ một năm trở xuống thì được tính bởi 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo đảm xã hội được tính thêm 0,3 tháng lương phía đóng bảo đảm từng lớp của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc để điều trị.

Điều 47. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 31% trở lên thì được hưởng trọn trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% kĩ năng lao động thì được hưởng trọn bởi 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng trọn thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng trọn thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo đảm tầng lớp, từ một năm trở xuống được tính bởi 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo đảm từng lớp được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo đảm xã hội của tháng liền kề trước Khi nghỉ ngơi việc để điều trị.

Điều 48. thời tự khắc hưởng trọn trợ cấp

1. thời điểm hưởng trọn trợ cấp quy định tại các Điều 46, 47 và 50 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người cần lao được đi thẩm định lại mức suy giảm kĩ năng lao động thì thời điểm hưởng trọn trợ cấp mới được tính từ tháng có cuối cùng của Hội đồng giám định y khoa.

Điều 49. công cụ trợ giúp sinh hoạt, công cụ chỉnh hình

Người cần lao bị tai nạn cần lao, bệnh nghề mà bị tổn thương các chức năng phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của thân thể thì được cấp phương tiện giúp đỡ sinh hoạt, công cụ chỉnh hình theo niên hạn cứ vào tình trạng thương tật, bệnh tật.

Điều 50. Trợ cấp phục vụ

Người cần lao bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh thần kinh thì ngoài mức hưởng trọn quy định tại Điều 47 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trọn trợ cấp phục vụ bởi mức lương cơ sở.

Điều 51. Trợ cấp một lần Khi chết do tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời kì điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề thì thân nhân được hưởng trọn trợ cấp một lần bởi 36 lần mức lương cơ sở.

Điều 52. Dưỡng sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn sau Khi điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người cần lao sau Khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn cần lao hoặc bệnh tật do bệnh nghề mà sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn từ 05 ngày đến 10 ngày.

2. Mức thừa hưởng trọn 1 ngày bởi 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn tại gia đình; bởi 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ ngơi chăm sóc sức, hồi sinh sức khoẻ tại cơ sở tập hợp.

Mục 4. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 53. Đối tượng ứng dụng chế độ hưu trí

Đối tượng vận dụng chế độ hưu trí là kẻ lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 54. Điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, Khi nghỉ ngơi việc có đủ 20 năm đóng bảo đảm tầng lớp trở lên thì được hưởng trọn lương hưu nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ giới đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ giới từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc vất vả, độc hại, hiểm nguy hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm thuộc danh mục do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số 0,7 trở lên;

c) Người cần lao từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo đảm tầng lớp trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai khẩn than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm human immunodeficiency virus do tai nạn rủi ro công việc và nghề nghiệp.

2. Người cần lao quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ ngơi việc có đủ 20 năm đóng bảo đảm xã hội trở lên được hưởng trọn lương hưu Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ giới đủ 50 tuổi, trừ ngôi trường hợp Luật sĩ quan lại quân đội quần chúng. # nước ta, Luật công an dân chúng, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ giới từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy thuộc danh mục do Bộ cần lao – Thương binh và xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở điểm có phụ cấp điểm thông số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm human immunodeficiency virus do tai nạn rủi ro nghề.

3. cần lao nữ giới là kẻ phát động và sinh hoạt giải trí chuyên trách hoặc ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham dự bảo đảm từng lớp Khi nghỉ ngơi việc mà có từ đủ 15 năm đến bên dưới 20 năm đóng bảo đảm tầng lớp và đủ 55 tuổi thì được hưởng trọn lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều khiếu nại về tuổi hưởng trọn lương hưu đối với một số ngôi trường hợp đặc biệt; điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 55. Điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu Khi suy giảm kĩ năng lao động

1. Người cần lao quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này Khi nghỉ ngơi việc có đủ 20 năm đóng bảo đảm xã hội trở lên được hưởng trọn lương hưu với mức thấp rộng so với người đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ giới đủ 46 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu Khi suy giảm kĩ năng cần lao. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ giới đủ 50 tuổi thì mới đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu Khi suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ giới đủ 45 tuổi và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy thuộc danh mục do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp, Bộ Y tế phát hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này Khi nghỉ ngơi việc có đủ 20 năm đóng bảo đảm từng lớp trở lên, bị suy giảm kĩ năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trọn lương hưu với mức thấp rộng so với người đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ giới đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt vất vả, độc hại, hiểm thuộc danh mục do Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp, Bộ Y tế phát hành.

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người cần lao đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bởi 45% mức bình quân lương tháng đóng bảo đảm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này ứng với 15 năm đóng bảo đảm từng lớp, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ giới; mức tối đa bởi 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bởi 45% mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo đảm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và ứng với số năm đóng bảo đảm tầng lớp như sau:

a) cần lao nam về hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) cần lao nữ giới về hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bởi 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người cần lao đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm về hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi về hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là một trong những trong%, từ trên 06 tháng thì ko nghỉ ngơi tỷ lệ phần trăm do về hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ giới đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo đảm từng lớp và mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo đảm từng lớp như sau: đủ 15 năm đóng bảo đảm tầng lớp tính bởi 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm tầng lớp quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến bên dưới 20 năm đóng bảo đảm tầng lớp, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo đảm từng lớp bức đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bởi mức lương cơ sở, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 57. Điều chỉnh lương hưu

Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng tài chính tài chính phù hợp với ngân sách đất nước và quỹ bảo đảm tầng lớp.

Điều 58. Trợ cấp một lần Khi về hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo đảm xã hội cao rộng số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng trọn lương hưu 75% thì Khi về hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trọn trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo đảm xã hội cao rộng số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng trọn lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo đảm từng lớp thì được tính bởi 0,5 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo đảm tầng lớp.

Điều 59. thời tự khắc hưởng trọn lương hưu

1. Đối với người cần lao đang đóng bảo đảm từng lớp buộc quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời điểm hưởng trọn lương hưu là thời tự khắc ghi trong quyết định nghỉ ngơi việc do người sử dụng lao động lập Khi người lao động đã đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu theo quy định của luật pháp.

2. Đối với người cần lao đang đóng bảo đảm xã hội bức quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 của Luật này, thời tự khắc hưởng trọn lương hưu được tính từ tháng liền kề Khi người lao động đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu và có văn bạn dạng yêu cầu gửi cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

3. Đối với người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo đảm từng lớp, thời tự khắc hưởng trọn lương hưu là thời tự khắc ghi trong văn bạn dạng yêu cầu của người lao động đã đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu theo quy định.

4. Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng trọn lương hưu đối với người cần lao quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có đề nghị thì được hưởng trọn bảo đảm tầng lớp một lần nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng trọn lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo đảm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo đảm tầng lớp và ko tiếp tục tham dự bảo đảm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh hiểm nguy đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang tuổi AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người cần lao quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này Khi giải ngũ, giải ngũ, thôi việc mà mất đi điều khiếu nại để hưởng trọn lương hưu.

2. Mức hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo đảm từng lớp, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo đảm từng lớp cho trong năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo đảm xã hội cho trong năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời kì đóng bảo đảm từng lớp chưa đủ một năm thì mức hưởng trọn bảo đảm từng lớp ngay số tiền đã đóng, mức tối đa bởi 02 tháng mức bình quân lương tháng đóng bảo đảm từng lớp.

3. Mức hưởng trọn bảo đảm tầng lớp một lần thực hành theo quy định tại khoản 2 Điều này ko bao héc tàm tất cả số tiền đất nước bổ sung đóng bảo đảm tầng lớp tình nguyện, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. thời điểm tính hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Điều 61. Bảo lưu thời kì đóng bảo đảm từng lớp

Người cần lao Khi nghỉ ngơi việc mà chưa đủ điều khiếu nại để hưởng trọn lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo đảm từng lớp.

Điều 62. Mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo đảm tầng lớp để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người cần lao thuộc đối tượng thực hiện nay chế độ lương bổng do đất nước quy định có tuốt thời gian đóng bảo đảm tầng lớp theo chế độ lương lậu này thì tính bình quân lương lậu tháng của số năm đóng bảo đảm tầng lớp trước Khi về hưu như sau:

a) tham gia bảo đảm từng lớp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của lương lậu tháng đóng bảo đảm xã hội của 05 năm cuối trước Khi về hưu;

b) tham dự bảo đảm xã hội trong quãng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của lương bổng tháng đóng bảo đảm tầng lớp của 06 năm cuối trước Khi về hưu;

c) tham gia bảo đảm xã hội trong tầm chừng thời kì từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của lương phía tháng đóng bảo đảm từng lớp của 08 năm cuối trước Khi về hưu;

d) dự bảo đảm tầng lớp trong quãng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của lương lậu tháng đóng bảo đảm xã hội của 10 năm cuối trước Khi về hưu;

đ) dự bảo đảm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của lương phía tháng đóng bảo đảm từng lớp của 15 năm cuối trước Khi về hưu;

e) tham gia bảo đảm tầng lớp từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của lương tháng đóng bảo đảm từng lớp của 20 năm cuối trước Khi về hưu;

g) tham gia bảo đảm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của lương bổng tháng đóng bảo đảm tầng lớp của tuốt thời kì.

2. Người cần lao có tất thảy thời gian đóng bảo đảm tầng lớp theo chế độ lương lậu do người sử dụng cần lao quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của quơ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo đảm tầng lớp thuộc đối tượng thực hiện nay chế độ tiền lương do đất nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo đảm từng lớp theo chế độ lương lậu do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân lương phía tháng đóng bảo đảm xã hội chung của các thời kì, trong đó thời kì đóng theo chế độ lương do đất nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 63. Điều chỉnh lương bổng đã đóng bảo đảm tầng lớp

1. lương phía đã đóng bảo đảm từng lớp để làm cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội đối với người cần lao quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời tự khắc hưởng trọn chế độ hưu trí đối với người lao động dự bảo đảm tầng lớp trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Đối với người lao động chính thức phát động tham gia bảo đảm tầng lớp từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì lương lậu đã đóng bảo đảm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo đảm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này.

2. tiền lương đã đóng bảo đảm xã hội để làm cứ tính mức bình quân lương tháng đóng bảo đảm từng lớp đối với người cần lao quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Điều 64. Tạm dừng, hưởng trọn tiếp lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng

1. Người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm từng lớp hằng tháng bị tạm dừng, hưởng trọn tiếp lương hưu, trợ cấp bảo đảm từng lớp hằng tháng Khi thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Xuất cảnh trái phép;

b) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích;

c) Có cứ xác định việc hưởng trọn bảo đảm xã hội ko đúng quy định của pháp luật.

2. Lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng được tiếp con kiến thực hiện nay Khi người xuất cảnh trở về định cư hợp lí theo quy định của luật pháp về trú ngụ. Trường hợp có quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật của Tòa án diệt bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài những việc tiếp được hưởng trọn lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng Tính từ lúc thời điểm dừng hưởng trọn.

3. Cơ quan lại bảo đảm tầng lớp Khi quyết định tạm dừng hưởng trọn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải thông báo bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do. Trong hạn vận 30 ngày Tính từ lúc ngày tạm dừng hưởng trọn, cơ quan lại bảo đảm từng lớp phải ra quyết định giải quyết hưởng trọn; ngôi trường hợp quyết định chấm dứt hưởng trọn bảo đảm tầng lớp thì phải nêu rõ lý do.

Điều 65. thực hành chế độ bảo đảm tầng lớp đối với người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng ra nước ngoài để định cư

1. Người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trọn trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trọn lương hưu được tính theo thời gian đã đóng bảo đảm xã hội trong đó mỗi năm đóng bảo đảm xã hội trước năm 2014 được tính bởi 1,5 tháng lương hưu đang hưởng trọn, mỗi năm đóng bảo đảm từng lớp từ năm 2014 trở đi được tính bởi 02 tháng lương hưu đang hưởng trọn; sau đó mỗi tháng đã hưởng trọn lương hưu thì mức trợ cấp một lần trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bởi 03 tháng lương hưu đang hưởng trọn.

3. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng trọn trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng bởi 03 tháng trợ cấp đang hưởng trọn.

Mục 5. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây Khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo đảm xã hội hoặc người cần lao đang bảo lưu thời gian đóng bảo đảm tầng lớp mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề hoặc chết trong thời kì điều trị do tai nạn cần lao, bệnh nghề;

c) Người đang hưởng trọn lương hưu; hưởng trọn trợ cấp tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ ngơi việc.

2. Trợ cấp táng bởi 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trọn trợ cấp chôn cất quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 67. Các ngôi trường hợp hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây Khi chết thì thân nhân được hưởng trọn tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo đảm tầng lớp đủ 15 năm trở lên tuy nhiên chưa hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần;

b) Đang hưởng trọn lương hưu;

c) Chết do tai nạn cần lao, bệnh nghề;

d) Đang hưởng trọn trợ cấp tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm kĩ năng lao động từ 61 % trở lên.

2. Thân nhân của những người dân quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng, bao héc tàm tất cả:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh Khi người bố chết mà bà mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ bên dưới 55 tuổi, chồng bên dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo đảm từng lớp đang có trách nhiệm nuôi chăm sóc theo quy định của luật pháp về hôn nhân gia đình và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ giới;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham dự bảo đảm xã hội đang có bổn phận nuôi chăm sóc theo quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình và gia đình nếu bên dưới 60 tuổi đối với nam, bên dưới 55 tuổi đối với nữ giới và bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải ko hề thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng tuy nhiên thấp rộng mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này ko bao héc tàm tất cả khoản trợ cấp theo quy định của luật pháp về ưu đãi người dân có công.

4. thời hạn yêu cầu thăm khám xét giám định mức suy giảm kĩ năng cần lao để hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

a) Trong hạn 04 tháng Tính từ lúc ngày người tham dự bảo đảm xã hội chết thì thân nhân có ước vọng phải nộp đơn đề nghị;

b) Trong hạn vận 04 tháng trước hoặc sau thời tự khắc thân nhân quy định tại điểm a khoản 2 Điều này ko hề vận hạn hưởng trọn trợ cấp theo quy định thì thân nhân có ước muốn phải nộp đơn đề nghị.

Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bởi 50% mức lương cơ sở; ngôi trường hợp thân nhân ko hề người trực tiếp nuôi chăm sóc thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bởi 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng ko thật 04 người; ngôi trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người dân này được hưởng trọn 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. thời điểm hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện nay Tính từ lúc tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp Khi bố chết mà bà mẹ đang mang thai thì thời tự khắc hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Điều 69. Các ngôi trường hợp hưởng trọn trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây Khi chết thì thân nhân được hưởng trọn trợ cấp tuất một lần:

1. Người lao động chết ko thuộc các ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này;

2. Người cần lao chết thuộc một trong các ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 tuy nhiên ko hề thân nhân hưởng trọn tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trọn trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trọn trợ cấp tuất một lần, trừ ngôi trường hợp con bên dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm kĩ năng lao động từ 81% trở lên;

4. Trường hợp người lao động chết mà ko hề thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hành theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang dự bảo đảm tầng lớp hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo đảm tầng lớp được tính theo số năm đã đóng bảo đảm tầng lớp, cứ mỗi năm tính bởi 1,5 tháng mức bình quân lương phía tháng đóng bảo đảm từng lớp cho trong năm đóng bảo đảm tầng lớp trước năm 2014; bởi 02 tháng mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo đảm xã hội cho các năm đóng bảo đảm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bởi 03 tháng mức bình quân lương tháng đóng bảo đảm từng lớp. Mức bình quân lương tháng đóng bảo đảm tầng lớp làm cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hành theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng trọn lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng trọn lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng trọn lương hưu thì tính bởi 48 tháng lương hưu đang hưởng trọn; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng trọn thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bởi 03 tháng lương hưu đang hưởng trọn.

3. Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết.

Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo đảm xã hội buộc phải vừa có thời gian đóng bảo đảm tầng lớp tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo đảm từng lớp bắt vừa có thời gian đóng bảo đảm xã hội tình nguyện được thực hành như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo đảm tầng lớp nép trở lên thì điều khiếu nại, mức hưởng trọn lương hưu thực hiện nay theo chính sách bảo đảm xã hội bức; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bởi mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;

b) Có từ đủ 15 năm đóng bảo đảm tầng lớp ép trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện nay theo chính sách bảo đảm xã hội ép;

c) Có từ đủ 12 tháng đóng bảo đảm từng lớp bắt trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hành theo chính sách bảo đảm xã hội bức.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương IV

BẢO HIỂM từng lớp tình nguyện

Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Điều 72. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí

Đối tượng ứng dụng chế độ hưu trí tham dự bảo đảm xã hội tự nguyện là kẻ cần lao quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này.

Điều 73. Điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu

1. Người lao động hưởng trọn lương hưu những Khi có đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ giới đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo đảm từng lớp trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều khiếu nại về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này tuy nhiên thời gian đóng bảo đảm tầng lớp chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến Khi đủ 20 năm để hưởng trọn lương hưu.

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người cần lao đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bởi 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này ứng với 15 năm đóng bảo đảm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ giới; mức tối đa bởi 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều khiếu nại quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bởi 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp quy định tại Điều 79 của Luật này và ứng với số năm đóng bảo đảm tầng lớp như sau:

a) lao động nam về hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) cần lao nữ giới về hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bởi 75%.

3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hành theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Điều 75. Trợ cấp một lần Khi về hưu

1. Người lao động có thời kì đóng bảo đảm tầng lớp cao rộng số năm ứng với tỷ lệ hưởng trọn lương hưu 75%, Khi về hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trọn trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo đảm tầng lớp cao rộng số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng trọn lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo đảm tầng lớp thì được tính bởi 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm xã hội.

Điều 76. thời điểm hưởng trọn lương hưu

1. thời điểm hưởng trọn lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của Luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham dự bảo đảm xã cô đọng đủ điều khiếu nại hưởng trọn lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

2. Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và từng lớp quy định chi tiết Điều này.

Điều 77. Bảo hiểm tầng lớp một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần nếu thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây:

a) Đủ điều khiếu nại về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của Luật này tuy nhiên chưa đủ 20 năm đóng bảo đảm từng lớp mà ko nối dự bảo đảm tầng lớp;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh hiểm nguy đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang tuổi AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

2. Mức hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần được tính theo số năm đã đóng bảo đảm tầng lớp, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp cho trong năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm từng lớp cho trong năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo đảm tầng lớp chưa đủ một năm thì mức hưởng trọn bảo đảm tầng lớp ngay số tiền đã đóng, mức tối đa bởi 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp.

3. Mức hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần của đối tượng được đất nước tương trợ thực hiện nay theo quy định tại khoản 2 Điều này ko bao héc tàm tất cả số tiền đất nước tương trợ đóng bảo đảm từng lớp tình nguyện, trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. thời điểm tính hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan lại bảo đảm tầng lớp.

5. Việc thực hành chế độ bảo đảm tầng lớp đối với người cần lao dự bảo đảm xã hội tình nguyện đang hưởng trọn lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của Luật này.

Điều 78. Bảo lưu thời gian đóng bảo đảm tầng lớp, tạm dừng, hưởng trọn tiếp lương hưu

1. Người cần lao dừng đóng bảo đảm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều khiếu nại để hưởng trọn lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo đảm tầng lớp một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo đảm xã hội.

2. Việc tạm dừng, hưởng trọn tiếp lương hưu đối với người tham dự bảo đảm tầng lớp tự nguyện được thực hành theo quy định tại Điều 64 của Luật này.

Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp được tính bởi bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo đảm xã hội của tất thời gian đóng.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo đảm từng lớp để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm từng lớp của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Điều 80. Trợ cấp chôn cất

1. Những người sau đây Khi chết thì người lo chôn cất được nhận trợ cấp chôn cất:

a) Người cần lao có thời gian đóng bảo đảm tầng lớp từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng trọn lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bởi 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trọn trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 81. Trợ cấp tuất

1. Người lao động đang đóng bảo đảm từng lớp, người lao động đang bảo lưu thời kì đóng bảo đảm từng lớp, người đang hưởng trọn lương hưu Khi chết thì thân nhân được hưởng trọn trợ cấp tuất một lần.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo đảm tầng lớp hoặc đang bảo lưu thời kì đóng bảo đảm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo đảm từng lớp, cứ mỗi năm tính bởi 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp quy định tại Điều 79 của Luật này cho trong năm đóng bảo đảm từng lớp trước năm 2014; bởi 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm tầng lớp cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời kì đóng bảo đảm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần ngay số tiền đã đóng tuy nhiên mức tối đa bởi 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo đảm từng lớp; ngôi trường hợp người lao động có cả thời kì đóng bảo đảm xã hội tấm và tự nguyện thì mức hưởng trọn trợ cấp tuất một lần tối thiểu bởi 03 tháng mức bình quân lương bổng và thu nhập tháng đóng bảo đảm từng lớp.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng trọn lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng trọn lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng trọn lương hưu thì tính bởi 48 tháng lương hưu đang hưởng trọn; ngôi trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng trọn thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Chương V

QUỸ BẢO HIỂM từng lớp

Điều 82. Các mối cung cấp tạo hình quỹ bảo đảm xã hội

1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 86 của Luật này.

2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 85 và Điều 87 của Luật này.

3. Tiền sinh lời của phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư từ quỹ.

4. tương trợ của đất nước.

5. Các thu nhập nhập hợp lí khác.

Điều 83. Các quỹ thành phần của quỹ bảo đảm từng lớp

1. Quỹ ốm đau và thai sản.

2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề.

3. Quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 84. sử dụng quỹ bảo đảm tầng lớp

1. Trả các chế độ bảo đảm tầng lớp cho người cần lao theo quy định tại Chương III và Chương IV của Luật này.

2. Đóng bảo đảm y tế cho người đang hưởng trọn lương hưu hoặc nghỉ ngơi việc hưởng trọn trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề hằng tháng hoặc nghỉ ngơi việc hưởng trọn trợ cấp thai sản Khi sinh con hoặc nhận nuôi con ăn học nuôi hoặc nghỉ ngơi việc hưởng trọn trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành.

3. chi phí cai quản lý bảo đảm tầng lớp theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

4. Trả phí thăm khám xét giám định mức suy giảm kĩ năng lao động đối với ngôi trường hợp ko do người sử dụng cần lao giới thiệu đi thăm khám xét thẩm định mức suy giảm kĩ năng lao động mà hiệu quả giám định đủ điều khiếu nại hưởng trọn chế độ bảo đảm tầng lớp.

5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 của Luật này.

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người cần lao dự bảo đảm tầng lớp buộc phải

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bởi 8% mức lương bổng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người cần lao quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bởi 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bởi 22% mức lương bổng tháng đóng bảo đảm xã hội của người cần lao trước Khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người cần lao đã có quá trình dự bảo đảm tầng lớp tấm; bởi 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa dự bảo đảm từng lớp tấm hoặc đã tham gia bảo đảm xã hội tấm tuy nhiên đã hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần;

b) Phương thức đóng được thực hành 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo hạn ghi trong giao kèo đưa người cần lao đi làm việc ở nước ngoài. Người cần lao đóng trực tiếp cho cơ quan lại bảo đảm từng lớp điểm hàm của người cần lao trước Khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người cần lao đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo đảm từng lớp cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp.

Trường hợp người cần lao được gia hạn giao kèo hoặc ký giao kèo lao động mới ngay tại nước Tiếp nhận cần lao thì thực hành đóng bảo đảm từng lớp theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp sau Khi về nước.

3. Người lao động ko làm việc và ko hưởng trọn lương bổng từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì ko đóng bảo đảm từng lớp tháng đó. thời kì này ko được tính để hưởng trọn bảo đảm tầng lớp, trừ ngôi trường hợp nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản.

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao ước hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng cần lao thì chỉ đóng bảo đảm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với giao kèo cần lao giao ước trước nhất.

5. Người cần lao hưởng trọn lương bổng theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ hiệp tác phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo đảm tầng lớp hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện nay hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Việc xác định thời gian đóng bảo đảm xã hội để tính hưởng trọn lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; ngôi trường hợp người cần lao đủ điều khiếu nại về tuổi hưởng trọn lương hưu mà thời kì đóng bảo đảm từng lớp còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bởi tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức lương phía tháng đóng bảo đảm xã hội trước Khi nghỉ ngơi việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

7. Việc tính hưởng trọn chế độ hưu trí và tử tuất trong ngôi trường hợp thời kì đóng bảo đảm tầng lớp có tháng lẻ được tính như sau:

a) Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;

b) Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một trong trong năm.

Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ lương lậu đóng bảo đảm tầng lớp của người cần lao quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 1% vào quỹ tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người sử dụng cần lao hằng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề;

h) 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

3. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người cần lao quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này.

4. Người sử dụng cần lao ko phải đóng bảo đảm từng lớp cho người cần lao theo quy định tại khoản 3 Điều 85 của Luật này.

5. Người dùng lao động là doanh nghiệp, hiệp tác xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ hiệp tác phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện nay hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

6. Bộ trưởng Bộ cần lao – Thương binh và xã hội quy định chi tiết khoản 5 Điều 85 và khoản 5 Điều 86 của Luật này.

Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người cần lao tham dự bảo đảm từng lớp tình nguyện

1. Người cần lao quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bởi 22% mức thu nhập tháng do người cần lao chọn lựa để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo đảm từng lớp thấp nhất bởi mức chuẩn hộ nghèo của điểm vùng quê và cao nhất bởi 20 lần mức lương cơ sở.

cứ vào điều khiếu nại phát triển tài chính tài chính – xã hội, kĩ năng ngân sách đất nước trong từng thời kỳ để quy định mức tương trợ, đối tượng tương trợ và thời tự khắc thực hành chính sách tương trợ tiền đóng bảo đảm từng lớp cho người cần lao tham gia bảo đảm từng lớp tự nguyện.

2. Người cần lao được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

a) Hằng tháng;

b) 03 tháng một lần;

c) 06 tháng một lần;

d) 12 tháng một lần;

đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp rộng mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho trong năm còn thiếu với mức cao rộng mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 88. Tạm dừng đóng bảo đảm tầng lớp thắt

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong ngôi trường hợp người sử dụng lao động gặp gỡ gian khổ phải tạm dừng sinh sản, marketing thương mại dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động ko hề kĩ năng đóng bảo đảm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian ko thật 12 tháng;

b) Hết kì hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng cần lao và người lao động nối đóng bảo đảm từng lớp và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù ko phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

2. Người lao động đang tham dự bảo đảm từng lớp buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng cần lao được tạm dừng đóng bảo đảm tầng lớp. Trường hợp được cơ quan lại có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện nay việc đóng bù bảo đảm xã hội cho thời kì bị tạm giam. Số tiền đóng bù ko phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các ngôi trường hợp khác tạm dừng đóng bảo đảm từng lớp buộc.

Điều 89. lương phía tháng đóng bảo đảm từng lớp ép

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện nay chế độ lương phía do đất nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo đảm tầng lớp là lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức phận, phụ cấp thâm niên vượt khuông, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người cần lao quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì lương bổng tháng đóng bảo đảm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng bảo đảm từng lớp theo chế độ lương lậu do người sử dụng cần lao quyết định thì lương lậu tháng đóng bảo đảm tầng lớp là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo đảm tầng lớp là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của luật pháp về lao động.

3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao rộng 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo đảm từng lớp bởi 20 lần mức lương cơ sở.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng lương phía tháng đóng bảo đảm từng lớp buộc đối với người lao động, người sử dụng cần lao, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

Điều 90. hoài cai quản lý bảo đảm xã hội

1. phí cai quản lý bảo đảm tầng lớp được sử dụng để thực hiện nay các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, luật pháp về bảo đảm tầng lớp; tập huấn, tẩm bổ chuyên môn, kỹ năng về bảo đảm từng lớp;

b) cách tân thủ tục bảo đảm xã hội, Hiện đại hóa khối mạng lưới server cai quản lý; phát triển, cai quản lý người dự, người thụ hưởng trọn bảo đảm từng lớp;

c) Tổ chức thu, chi trả bảo đảm từng lớp và phát động và sinh hoạt giải trí bộ máy của cơ quan lại bảo đảm xã hội các cấp.

2. Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư để thực hành các trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, từng năm được trích từ tiền sinh lời của phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư từ quỹ.

Định kỳ 03 năm, Chính phủ báo cho biết giải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định về mức uổng cai quản lý bảo đảm tầng lớp.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

Điều 91. Nguyên tắc đầu tư

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo đảm tầng lớp phải BH an toàn an ninh, cực tốt và thu hồi được vốn đầu tư.

Điều 92. Các mẫu mã đầu tư

1. Mua trái phiếu Chính phủ.

2. Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân mặt hàng thương nghiệp có chất lượng phát động và sinh hoạt giải trí tốt theo xếp loại tín nhiệm của ngân mặt hàng đất nước nước ta.

3. Cho ngân sách đất nước vay.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương VI

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM xã hội

Điều 93. Cơ quan lại bảo đảm tầng lớp

1. Cơ quan lại bảo đảm tầng lớp là cơ quan lại đất nước có chức năng thực hành chế độ, chính sách bảo đảm xã hội, cai quản lý và sử dụng các quỹ bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo đảm tầng lớp, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này.

2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Điều 94. Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội

1. Hội đồng cai quản lý bảo đảm từng lớp được tổ chức ở cấp đất nước có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của cơ quan lại bảo đảm từng lớp và tham vấn chính sách bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế và bảo đảm thất nghiệp.

2. Hội đồng cai quản lý bảo đảm xã hội gồm đại diện Tổng Liên đoàn cần lao nước ta, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, cơ quan lại cai quản lý đất nước về bảo đảm từng lớp, cơ quan lại cai quản lý đất nước về bảo đảm y tế, Bảo hiểm xã hội nước ta và tổ chức khác có can dự.

3. Hội đồng cai quản lý bảo đảm từng lớp có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng cai quản lý bảo đảm tầng lớp là 05 năm.

4. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ làm việc, trách nhiệm và ngân sách đầu tư đầu tư phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Hội đồng cai quản lý bảo đảm tầng lớp.

Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng cai quản lý bảo đảm tầng lớp

1. chuẩn y chiến lược phát triển ngành bảo đảm từng lớp, plan dài hạn, 05 năm, từng năm về thực hành các chế độ bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp.

Giám sát, rà soát việc thực hành của cơ quan lại bảo đảm xã hội về chiến lược, plan, đề án sau Khi được duyệt.

2. Kiến nghị với cơ quan lại đất nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, luật pháp về bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, chiến lược phát triển bảo đảm tầng lớp, khiếu nại toàn khối mạng lưới server tổ chức cơ quan lại bảo đảm tầng lớp, cơ chế cai quản lý và sử dụng quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp.

3. Quyết định và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước Chính phủ về các mẫu mã đầu tư và cơ cấu đầu tư của các quỹ bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp trên cơ sở đề nghị của cơ quan lại bảo đảm xã hội.

4. phê duyệt các mỏng từng năm về việc thực hiện nay các chế độ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, tình hình cai quản lý và sử dụng các quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp trước Khi Bảo hiểm xã hội nước ta trình cơ quan lại có thẩm quyền.

5. chuẩn y dự toán từng năm về thu, chi các quỹ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp; mức tổn phí cai quản lý bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp trước Khi Bảo hiểm tầng lớp nước ta trình cơ quan lại có thẩm quyền.

6. Hằng năm, thưa Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hành các trách nhiệm, quyền hạn theo quy định và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí.

7. thực hành trách nhiệm, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Chương VII

lớp lang, THỦ TỤC thực hiện nay BẢO HIỂM xã hội

Mục 1. lớp lang, THỦ TỤC tham gia BẢO HIỂM xã hội

Điều 96. Sổ bảo đảm xã hội

1. Sổ bảo đảm từng lớp được cấp cho từng người cần lao để theo dõi việc đóng, hưởng trọn các chế độ bảo đảm tầng lớp là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo đảm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Đến năm 2020, sổ bảo đảm tầng lớp sẽ được thay thế bởi thẻ bảo đảm từng lớp.

3. Chính phủ quy định lớp lang, thủ tục tham dự và giải quyết các chế độ bảo đảm tầng lớp bởi phương thức giao tiếp điện tử.

Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham dự và cấp sổ bảo đảm tầng lớp

1. Hồ sơ đăng ký tham dự bảo đảm tầng lớp lần đầu bao héc tàm tất cả:

a) Tờ khai dự bảo đảm tầng lớp của người sử dụng lao động tất nhiên danh sách người lao động dự bảo đảm xã hội;

b) Tờ khai tham dự bảo đảm từng lớp của người lao động.

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo đảm xã hội trong ngôi trường hợp hư hoặc mất bao héc tàm tất cả:

a) Đơn yêu cầu cấp lại sổ bảo đảm từng lớp của người lao động;

b) Sổ bảo đảm xã hội trong ngôi trường hợp bị hư.

3. Chính phủ quy định thủ tục, giấy tờ dự, cấp sổ bảo đảm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điều 98. Điều chỉnh thông tin tham dự bảo đảm tầng lớp

1. Người dùng cần lao phải thông tin bởi văn bạn dạng với cơ quan lại bảo đảm từng lớp những Khi có đổi thay thông tin dự bảo đảm xã hội.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân chủ nghĩa của người cần lao tham gia bảo đảm tầng lớp bao héc tàm tất cả:

a) Tờ khai điều chỉnh thông báo cá nhân chủ nghĩa;

b) Sổ bảo đảm tầng lớp;

c) Bản sao giấy tờ của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền liên tưởng đến việc điều chỉnh thông báo cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 99. Giải quyết đăng ký dự và cấp sổ bảo đảm tầng lớp

1. Việc giải quyết đăng ký tham dự bảo đảm tầng lớp lần đầu như sau:

a) Trong vận hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao kết giao kèo lao động, giao kèo làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng cần lao nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp;

b) Người lao động dự bảo đảm từng lớp tình nguyện nộp giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp.

2. Người lao động nộp giấy tờ cấp lại sổ bảo đảm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 97 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm từng lớp.

3. Cơ quan lại bảo đảm tầng lớp có trách nhiệm cấp sổ bảo đảm xã hội trong thời hạn sau đây:

a) 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với người tham gia bảo đảm từng lớp thắt lần đầu;

b) 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với người dự bảo đảm xã hội tình nguyện lần đầu;

c) 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với ngôi trường hợp cấp lại sổ bảo đảm xã hội; ngôi trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo đảm tầng lớp phức tạp thì ko thật 45 ngày. Trường hợp ko cấp thì phải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do;

d) 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với ngôi trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo đảm từng lớp của người lao động thì cơ quan lại bảo đảm tầng lớp phải cấp lại sổ bảo đảm xã hội. Trường hợp ko giải quyết thì phải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

4. Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục dự và giải quyết chế độ bảo đảm xã hội cho người cần lao quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Mục 2. lớp lang, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM từng lớp

Điều 100. Hồ sơ hưởng trọn chế độ ốm đau

1. Bản chính hoặc bạn dạng sao giấy ra viện đối với người cần lao hoặc con của người cần lao điều trị nội trú. Trường hợp người cần lao hoặc con của người lao động điều trị nước ngoài trú phải có giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn bảo đảm tầng lớp.

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ở nước ngoài thì giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bởi bạn dạng dịch tiếng Việt của giấy đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh do cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

3. Danh sách người cần lao nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn bảo đảm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 101 của Luật này.

Điều 101. Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản đối với cần lao nữ giới sinh con bao héc tàm tất cả:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bạn dạng sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong ngôi trường hợp con chết, bạn dạng sao giấy chứng tử của mẹ trong ngôi trường hợp sau Khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng bà mẹ sau Khi sinh con mà ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để săn sóc con;

d) Trích sao giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ trong ngôi trường hợp con chết sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền về việc cần lao nữ giới phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai đối với ngôi trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ giới đi thăm khám xét thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người cần lao thực hành biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn bảo đảm tầng lớp đối với ngôi trường hợp điều trị nước ngoài trú, bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao giấy ra viện đối với ngôi trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con ăn học nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con phải có bạn dạng sao giấy chứng sinh hoặc bạn dạng sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với ngôi trường hợp sinh con phải giải phẫu, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người cần lao nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Điều 102. Giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong vận hạn 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại làm việc, người cần lao có bổn phận nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người cần lao thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con ăn học nuôi thì nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo đảm xã hội cho cơ quan lại bảo đảm từng lớp.

2. Trong vận hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ từ người lao động, người sử dụng lao động có bổn phận lập giấy tờ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp.

3. trách nhiệm giải quyết của cơ quan lại bảo đảm xã hội:

a) Trong vận hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người cần lao;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định từ người cần lao thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con ăn học nuôi, cơ quan lại bảo đảm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan lại bảo đảm xã hội ko giải quyết thì phải giải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 103. Giải quyết hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn sau ốm đau, thai sản

1. Trong kì hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đủ điều khiếu nại hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn sau ốm đau, thai sản, người sử dụng cần lao lập danh sách và nộp cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

2. Trong kì hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan lại bảo đảm từng lớp có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người cần lao; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải giải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 104. Hồ sơ hưởng trọn chế độ tai nạn lao động

1. Sổ bảo đảm tầng lớp.

2. Biên bạn dạng điều tra tai nạn cần lao, ngôi trường hợp bị tai nạn liên lạc được xác định là tai nạn cần lao thì phải có thêm biên bạn dạng tai nạn giao thông hoặc biên bạn dạng thăm khám xét nghiệm hiện nay ngôi trường và lược đồ hiện nay ngôi trường vụ tai nạn liên lạc.

3. Giấy ra viện sau sau Khi điều trị tai nạn lao động.

4. Biên bạn dạng thẩm định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng thẩm định y học tập.

5. Văn bạn dạng yêu cầu giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Điều 105. Hồ sơ hưởng trọn chế độ bệnh nghề

1. Sổ bảo đảm từng lớp.

2. Biên bạn dạng đo đạc môi ngôi trường có tác nhân độc hại, ngôi trường hợp biên bạn dạng xác định cho nhiều người thì giấy tờ của mỗi người lao động có bạn dạng trích sao.

3. Giấy ra viện sau Khi điều trị bệnh nghề, ngôi trường hợp ko điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy đánh giá sức mạnh mạnh khoắn công việc và nghề nghiệp.

4. Biên bạn dạng giám định mức suy giảm kĩ năng cần lao của Hội đồng giám định y học tập.

5. Văn bạn dạng đề nghị giải quyết chế độ bệnh công việc và nghề nghiệp.

Điều 106. Giải quyết hưởng trọn chế độ tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp

1. Người dùng cần lao nộp giấy tờ cho cơ quan lại bảo đảm tầng lớp theo quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này.

2. Trong kì hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ, cơ quan lại bảo đảm xã hội có trách nhiệm và trách nhiệm giải quyết hưởng trọn chế độ tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải giải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 107. Giải quyết hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn sau tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng trọn chế độ tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp mà sức mạnh mạnh khoắn chưa hồi sinh và nộp cho cơ quan lại bảo đảm từng lớp.

2. Trong hạn 15 ngày Tính từ lúc lúc nhận đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp có trách nhiệm giải quyết chế độ chăm sóc sức, bình phục sức mạnh mạnh khoắn cho người cần lao và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải giải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp tiền do cơ quan lại bảo đảm từng lớp chuyển đến, người sử dụng lao động có bổn phận chi trả tiền trợ cấp cho người cần lao.

Điều 108. Hồ sơ hưởng trọn lương hưu

1. Hồ sơ hưởng trọn lương hưu đối với người cần lao đang dự bảo đảm từng lớp buộc bao héc tàm tất cả:

a) Sổ bảo đảm tầng lớp;

b) Quyết định nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ hưu trí hoặc văn bạn dạng chấm dứt hợp đồng cần lao hưởng trọn chế độ hưu trí;

c) Biên bạn dạng thẩm định mức suy giảm kĩ năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người về hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm human immunodeficiency virus do tai nạn rủi ro công việc và nghề nghiệp đối với ngôi trường hợp người cần lao quy định tại Điều 54 của Luật này.

2. Hồ sơ hưởng trọn lương hưu đối với người cần lao đang tham dự bảo đảm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo đảm tầng lớp gồm cả người đang chấp hành quyết phạt tù bao héc tàm tất cả:

a) Sổ bảo đảm từng lớp;

b) Đơn yêu cầu hưởng trọn lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành quyết phạt tù;

d) Văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp lí đối với ngôi trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành luật pháp của Tòa án diệt bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với ngôi trường hợp người mất tích trở về.

Điều 109. Hồ sơ hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần

1. Sổ bảo đảm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng trọn bảo đảm tầng lớp một lần của người cần lao.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bạn dạng sao giấy công nhận của cơ quan lại có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch nước ta hoặc bạn dạng dịch tiếng Việt được chứng nhận hoặc công chứng một trong các giấy má sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan lại nước ngoài có thẩm quyền cấp có công nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) giấy tờ công nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy má công nhận hoặc thẻ thường trú, hàm có kì hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan lại nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao giấy tờ bệnh án trong ngôi trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người cần lao quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì giấy tờ hưởng trọn trợ cấp một lần được thực hiện nay theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 110. Giải quyết hưởng trọn lương hưu, bảo đảm xã hội một lần

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người cần lao được hưởng trọn lương hưu, người sử dụng cần lao nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

2. Trong vận hạn 30 ngày tính đến thời điểm người cần lao được hưởng trọn lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời kì đóng bảo đảm từng lớp, người dự bảo đảm từng lớp tình nguyện nộp giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm từng lớp.

3. Trong vận hạn 30 ngày tính đến thời tự khắc người lao động đủ điều khiếu nại và có đề nghị hưởng trọn bảo đảm từng lớp một lần nộp giấy tờ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

4. Trong hạn 20 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với người hưởng trọn lương hưu hoặc trong kì hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định đối với ngôi trường hợp hưởng trọn bảo đảm xã hội một lần, cơ quan lại bảo đảm từng lớp có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 111. Hồ sơ hưởng trọn chế độ tử tuất

1. Hồ sơ hưởng trọn chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo đảm từng lớp và người bảo lưu thời gian đóng bảo đảm xã hội bao héc tàm tất cả:

a) Sổ bảo đảm tầng lớp;

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bạn dạng sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật;

c) Tờ khai của thân nhân và biên bạn dạng họp của các thân nhân đối với ngôi trường hợp đủ điều khiếu nại hưởng trọn hằng tháng tuy nhiên chọn hưởng trọn trợ cấp tuất một lần;

d) Biên bạn dạng điều tra tai nạn lao động, ngôi trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn cần lao thì phải có thêm biên bạn dạng tai nạn liên lạc hoặc biên bạn dạng thăm khám xét nghiệm hiện nay ngôi trường và sơ đồ hiện nay ngôi trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật này; bạn dạng sao bệnh án điều trị bệnh nghề đối với ngôi trường hợp chết do bệnh công việc và nghề nghiệp;

đ) Biên bạn dạng giám định mức suy giảm kĩ năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 81% trở lên.

2. Hồ sơ hưởng trọn chế độ tử tuất của người đang hưởng trọn hoặc người đang tạm dừng hưởng trọn lương hưu, trợ cấp tai nạn cần lao, bệnh nghề hằng tháng bao héc tàm tất cả:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bạn dạng họp của các thân nhân đối với ngôi trường hợp đủ điều khiếu nại hưởng trọn hằng tháng tuy nhiên chọn hưởng trọn trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bạn dạng giám định mức suy giảm kĩ năng cần lao đối với thân nhân bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 81% trở lên.

Điều 112. Giải quyết hưởng trọn chế độ tử tuất

1. Trong hạn vận 90 ngày Tính từ lúc ngày người bảo lưu thời kì đóng bảo đảm từng lớp, người dự bảo đảm từng lớp tình nguyện, người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của bọn họ nộp giấy tờ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đang đóng bảo đảm từng lớp buộc phải bị chết thì thân nhân nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng cần lao.

2. Trong kì hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

3. Trong hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người cần lao. Trường hợp ko giải quyết thì phải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 113. Hồ sơ hưởng trọn tiếp lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp lí và người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Đơn yêu cầu hưởng trọn tiếp lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng.

2. Văn bạn dạng của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp lí đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp lí.

3. Quyết định có hiệu lực thực thi hiện hành luật pháp của Tòa án diệt bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với ngôi trường hợp Tòa án tuyên bố mất tích trở về đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật.

Điều 114. Giải quyết hưởng trọn tiếp lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng đối với người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp lí, người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về

1. Người lao động nộp giấy tờ quy định tại Điều 113 của Luật này cho cơ quan lại bảo đảm xã hội.

2. Trong hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp có trách nhiệm và trách nhiệm giải quyết; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải giải đáp bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 115. Chuyển điểm hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp

Người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng chuyển đến điểm ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng trọn bảo đảm tầng lớp ở điểm cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan lại bảo đảm từng lớp điểm đang hưởng trọn.

Trong hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp đơn, cơ quan lại bảo đảm tầng lớp có trách nhiệm giải quyết; ngôi trường hợp ko giải quyết thì phải trả lời bởi văn bạn dạng và nêu rõ lý do.

Điều 116. Giải quyết hưởng trọn chế độ bảo đảm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá hạn vận được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bởi văn bạn dạng.

2. Trường hợp nộp giấy tờ và giải quyết hưởng trọn chế độ bảo đảm tầng lớp chậm so với kì hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, ích hợp lí của người hưởng trọn thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ ngôi trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người cần lao thuộc đối tượng được hưởng trọn chế độ bảo đảm xã hội.

Điều 117. Hồ sơ, lớp lang thăm khám xét thẩm định mức suy giảm kĩ năng cần lao để giải quyết chế độ bảo đảm tầng lớp

1. Hồ sơ, trình tự thăm khám xét giám định mức suy giảm kĩ năng lao động để giải quyết chế độ bảo đảm từng lớp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

2. Việc thăm khám xét giám định mức suy giảm kĩ năng cần lao phải BH an toàn chuẩn xác, công khai, minh bạch. Hội đồng giám định y học tập chịu trách nhiệm về tính xác thực của hiệu quả giám định của mình theo quy định của pháp luật.

Chương VIII

KHIẾU NẠI, tố giác VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM từng lớp

Điều 118. Khiếu nại về bảo đảm xã hội

1. Người cần lao, người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo đảm xã hội và những người dân khác có quyền yêu cầu cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có thẩm quyền coi xét lại quyết định, hành động của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa những Khi có cứ cho rằng quyết định, hành động đó vi phạm luật pháp về bảo đảm xã hội, xâm phạm đến quyền và ích lợi hợp lí của mình.

2. Người dùng cần lao có quyền đề nghị cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có thẩm quyền coi xét lại quyết định, hành động của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa những Khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành động đó vi phạm luật pháp về bảo đảm từng lớp, xâm phạm đến quyền và ích lợi hợp lí của mình.

Điều 119. lớp lang giải quyết năng khiếu nại về bảo đảm tầng lớp

1. Việc giải quyết năng khiếu nại đối với quyết định, hành động hành chính về bảo đảm tầng lớp được thực hiện nay theo quy định của luật pháp về năng khiếu nại.

2. Việc giải quyết năng khiếu nại đối với quyết định, hành động về bảo đảm tầng lớp ko thuộc ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì người năng khiếu nại có quyền chọn lọc một trong hai mẫu mã sau đây:

a) Khiếu nại lần đầu đến cơ quan lại, người đã ra quyết định hoặc người dân có hành động vi phạm. Trường hợp cơ quan lại, người dân có quyết định, hành động về bảo đảm từng lớp bị năng khiếu nại ko hề tồn tại thì cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp thị trấn có trách nhiệm giải quyết;

b) Khởi khiếu nại tại Tòa án theo quy định của luật pháp.

3. Trường hợp người năng khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này từ khước với quyết định giải quyết năng khiếu nại lần đầu hoặc quá hạn quy định mà năng khiếu nại ko được giải quyết thì có quyền khởi khiếu nại tại Tòa án hoặc năng khiếu nại đến cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh.

Trường hợp người năng khiếu nại từ khước với quyết định giải quyết năng khiếu nại của cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá hạn quy định mà năng khiếu nại ko được giải quyết thì có quyền khởi khiếu nại tại Tòa án.

4. Thời hiệu năng khiếu nại, hạn giải quyết năng khiếu nại được áp dụng theo quy định của luật pháp về năng khiếu nại.

Điều 120. tố giác, giải quyết tố giác về bảo đảm tầng lớp

Việc tố giác và giải quyết tố cáo hành động vi phạm luật pháp về bảo đảm xã hội được thực hành theo quy định của pháp luật về tố giác.

Điều 121. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp xử lý hiệu quả trong lĩnh vực bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp

1. Thẩm quyền của cơ quan lại bảo đảm xã hội bao héc tàm tất cả:

a) Tổng Giám đốc Bảo hiểm từng lớp nước ta có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Giám đốc bảo đảm từng lớp cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

c) đoàn trưởng thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội nước ta quyết định thành lập có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này có thể giao cho cấp phó thực hiện nay xử lý vi phạm hành chính.

3. Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, các mẫu mã xử phạt, biện pháp xử lý hiệu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác có liên quan lại về xử phạt vi phạm hành chính thực hành theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của luật pháp có can hệ.

Điều 122. Xử lý vi phạm luật pháp về bảo đảm tầng lớp

1. Cơ quan lại, tổ chức có hành động vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, chừng độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi trả theo quy định của luật pháp.

2. cá nhân chủ nghĩa có hành động vi phạm quy định của Luật này, tùy theo tính chất, chừng độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm và trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người sử dụng lao động có hành động vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài những việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của luật pháp, còn phải nộp số tiền lãi bởi 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo đảm từng lớp bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu ko thực hiện nay thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngôi nhà băng, tổ chức tín dụng khác, ngân khố đất nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng cần lao để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan lại bảo đảm xã hội.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 123. Quy định chuyển tiếp

1. Các quy định của Luật này được áp dụng đối với người đã tham dự bảo đảm từng lớp từ trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành.

2. Người đang hưởng trọn lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1994, người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao, tai nạn cần lao, bệnh nghề, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ ngơi việc, người đã ko hề kì hạn hưởng trọn trợ cấp lúc này vẫn đang hưởng trọn trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng trọn bảo đảm từng lớp do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thì vẫn thực hành theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng trọn.

3. Người lao động đã có thời kì đóng bảo đảm tầng lớp bao héc tàm tất cả phụ cấp điểm thì ngoài lương hưu, bảo đảm từng lớp một lần và trợ cấp tuất thì được giải quyết hưởng trọn trợ cấp điểm một lần; người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề hằng tháng đang hưởng trọn phụ cấp điểm hằng tháng tại điểm thường trú có phụ cấp điểm thì được tiếp hưởng trọn.

4. Người hưởng trọn chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan lại đại diện nước ta ở nước ngoài tham gia bảo đảm tầng lớp buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất; người lao động nghỉ ngơi việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế phát hành đang hưởng trọn chế độ ốm đau trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành được thực hành theo quy định của Chính phủ.

5. Người đang hưởng trọn lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp hằng tháng trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thì Khi chết được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Luật này.

6. Người lao động có thời kì làm việc trong điểm đất nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu đủ điều khiếu nại hưởng trọn tuy nhiên chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, phục viên thì thời kì đó được tính là thời gian đã đóng bảo đảm từng lớp. Việc tính thời kì công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng trọn bảo đảm xã hội được thực hành theo các văn bạn dạng quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng trọn bảo đảm tầng lớp của cán bộ, công chức, tư vấn viên cấp dưới, công nhân, bộ đội, và công an quần chúng. #.

7. Hằng năm, đất nước chuyển từ ngân sách một khoản ngân sách đầu tư đầu tư vào quỹ bảo đảm tầng lớp để BH an toàn trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo đảm xã hội đối với người hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm tầng lớp trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; đóng bảo đảm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 6 Điều này.

8. Người cần lao đủ điều khiếu nại và hưởng trọn các chế độ bảo đảm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì vẫn thực hiện nay theo quy định của Luật bảo đảm từng lớp số 71/2006/QH11.

9. Người hưởng trọn lương hưu, trợ cấp bảo đảm từng lớp, trợ cấp hằng tháng mà đang giao ước hợp đồng cần lao thì ko thuộc đối tượng tham gia bảo đảm tầng lớp ép.

10. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 124. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Luật bảo đảm tầng lớp số 71/2006/QH11 ko hề hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Điều 125. Quy định chi tiết

Chính phủ, cơ quan lại có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa tầng lớp chủ nghĩa nước ta khóa XIII, kỳ họp thứ 8 phê chuẩn ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Chủ tịch QUỐC HỘI

Nguyễn Sinh Hùng

Nguồn Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật số 58/2014/QH13 2021-09-04 18:35:00

#Luật #Bao #Hiêm #Hôi #Luât #số #582014QH13