Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu héc tàng hóa theo TT 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm héc tàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S07-DNN (S11-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Bảng tổng hợp chi tiết vật tư héc tàng hóa.

1. Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm héc tàng hóa:

Đơn vị:

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số S07-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

nguyên nhiên liệu, công cụ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: …

Tháng…. năm….

STT

Tên, qui cách vật liệu, phương tiện, sản phẩm product

Số tiền

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

Cộng

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo luật pháp

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú thích:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

Tải Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư héc tàng hóa theo Thông tư 133 S07-DNN word:

Tải mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư héc tàng hóa

theo Thông tư 200 S11-DN word:

Tải Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư mặt hàng hoá Excel theo Thông tư 133 và 200:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết Vật liệu dụng cụ sản phẩm héc tàng hóa:

1. Mục đích:

– Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, công cụ, sản phẩm, product, nhằm mục đích đối chiếu với số liệu tài khoản 152, 153, 155, 156 (158) trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

Xem thêm

:

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Mỗi Tài khoản vật liệu, công cụ, sản phẩm, product được lập một bảng riêng.

– Bảng này được lập vào cuối tháng,

cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết nguyên nhiên liệu, công cụ, sản phẩm, product để lập.

– Cột A: Ghi số trật tự nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, product.

– Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, phương tiện, sản phẩm, product theo Sổ chi tiết nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, product (Mỗi thứ ghi 1 dòng).

– Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ (Số liệu dòng tồn đầu kỳ ở cột 7 trên Sổ nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, product).

– Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết nguyên nhiên liệu, phương tiện, sản phẩm, product).

– Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, phương tiện, sản phẩm, product).

– Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, sản phẩm, product).

Sau Khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các trương mục 152, 153, 155 và 156 (158)

+ Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.

+ Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.

+ Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.

+ Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.

——————————————————————

Xem thêm

:

Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành công!

Data Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu héc tàng hóa theo TT 133 và 200 2021-08-20 17:04:00

#Mâu #Bang #tông #hơp #chi #tiêt #vât #liêu #hang #hoa #theo