Mẫu Bảng kê vàng bạc, đá quý 07-TT theo Thông tư 133, 200 2022

Hướng dẫn cách lập Bảng kê vàng bộ́c, đá quý, kim Khí quý theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 07-VT, Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý dùng để kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm mục đích cai quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập chứng từ kế toán tài chính.

I. Mẫu Bảng kê vàng bộ́c, kim Khí quý, đá quý:

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 07 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, kim khí QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………….

Ngày…… tháng…… năm………….)

Quyển số: …………….

Số:……………………..

STT

Tên, loại, qui cách phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

chú thích

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

x

x

x

Ngày…… tháng…… năm……

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người nộp (nhận)

(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người kiểm nghiệm

(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu Bảng kê vàng bộ́c, kim Khí quý, đá quý theo Thông tư 133:

Tải mẫu Bảng kê vàng bộ́c, kim Khí quý, đá quý theo Thông tư 200

:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập BẢNG KÊ VÀNG BẠC, kim khí QUÝ, ĐÁ QUÝ

1. Mục đích:

– Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý dùng để kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm mục đích cai quản lý chặt chịa, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm cứ cùng với chứng từ gốc để lập chứng từ kế toán tài chính.

2. Phương pháp và trách nhiệm và trách nhiệm ghi

Cột A, B: Ghi số trật tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàng bạc, kim khí quý, đá quý…

Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.

Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ bọn họ tên như quy định.

—————————————————

Nguồn Mẫu Bảng kê vàng bạc, đá quý 07-TT theo Thông tư 133, 200 2021-09-06 10:15:00

#Mâu #Bảng #kê #vàng #bạc #đá #quý #07TT #theo #Thông #tư