Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bố́n héc tàng 2022

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Xem thêm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

Kính gửi: ….(

Tên cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp

)……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính

(Ghi theo đăng ký thuế)

……………………………………………

Địa chỉ nhận thông tin thuế

(Ghi theo đăng ký thuế)

……………………………..

Số điện thoại can hệ:

+ một mực: ………………………………………………………….

+ Di động: …………………………………………………………………….

Người đại diện theo luật pháp

(Ghi theo đăng ký thuế)

………………………

nghề/ Lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí/Ngành nghề kinh dinh chính: ……………………………

Chúng tôi cam kết

địa chỉ sản xuất, marketing thương mại

thực tế

phù phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan lại có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thực, nếu phát hiện nay sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước luật pháp./.

Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))

Chúc các bạn thành đả!

Data Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bố́n héc tàng 2021-09-04 18:47:00

#Mâu #cam #kêt #Mẫu #số #CK01AC #mua #hoa #đơn #ban #hang