Mẫu sổ Cái Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Sổ Cái tài khoản theo hình thức Nhật ký chung. Mẫu 03b-DNN – Sổ Cái Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200, nội dung và phương pháp ghi sổ Cái tài khoản.

1. Mẫu sổ Cái Tài khoản Nhật ký chung theo Thông tư 133:

Đơn vị:

Kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số S03b-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung)

Năm…

Tên trương mục …………..

Số hiệu…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

tháng ngày

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

– Số dư đầu năm

– Số nảy sinh trong tháng

– Cộng số nảy tháng

– Số dư cuối tháng

– Cộng lũy kế từ đầu quý

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú giải:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

—————————————-

Tải Mẫu sổ Cái tài khoản theo Thông tư 133 về tại đây:

Tải mẫu Sổ

cái tài khoản theo Thông tư 200:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Sổ Cái tài khoản Nhật ký chung:

a) Nội dung:

– Sổ Cái là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy trong niên độ kế toán tài chính theo trương mục kế toán tài chính được quy định trong khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính ứng dụng cho doanh nghiệp.

Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tục trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán tài chính.

Xem thêm:

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu phát hành trong chế độ này.

Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán tài chính được dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm lược nội dung kỹ năng nảy.

– Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi kỹ năng này.

– Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi kỹ năng này.

– Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan lại đến kỹ năng nảy với tài khoản trang Sổ Cái này (tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).

– Cột 1, 2: Ghi số tiền nảy sinh bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản theo từng kỹ năng tài chính tài chính.

– Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của trương mục vào dòng trước ko hề, cột số dư (Nợ hoặc Có).

– Cuối tháng, cộng số nảy sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số nảy từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ

(Bảng cân đối số phát sinh) và thưa tài chính.

Xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành tiến đánh!

————————————————————

Tài Liệu Mẫu sổ Cái Nhật ký chung theo Thông tư 133 và 200 2021-08-20 16:57:00

#Mâu #sô #Cai #Nhât #chung #theo #Thông #tư