Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua – bố́n theo TT 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bố́n) theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S12-DNN (S31-DN), theo dõi việc thanh toán với người bố́n (người sử dụng) theo từng đối tượng, từng kì hạn thanh toán.
1. Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bố́n) theo Thông tư 133:
Đơn vị:
Địa chỉ:
……………………………
Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
SỔ CHI TIẾT tính sổ VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho
, 331)
tài khoản:……………………
Đối tượng:……………………
Loại tiền: VNĐ
Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
hạn vận được chiết khấu
Số phát sinh
Số dư
Số hiệu
Ngày, tháng
Nợ

Nợ

A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
– Số dư đầu kỳ
– Số nảy sinh trong kỳ
………..
………..
– Cộng số nảy
– Số dư cuối kỳ
x
x
x
x
x
x
x
x
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo luật pháp
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.
————————————————————–
Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua-người bố́n theo TT133 S12-DNN word:
Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bố́n) theo TT 200 S31-DN word:
Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán Excel theo Thông tư 133 và 200:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
2. Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bố́n):
a. Mục đích:
– Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.
b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
Sổ chi tiết tính sổ với người sử dụng (người buôn bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng tính sổ.
– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán tài chính ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung của kỹ năng tài chính tài chính phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi hạn vận được hưởng trọn chiết khấu tính sổ trên hóa đơn mua (buôn bán) mặt hàng hoặc các chứng từ liên hệ đến việc mua (buôn bán) mặt hàng.
– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của trương mục sau từng kỹ năng tính sổ.
————————————————————–
Xem thêm:
Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành công!

50

Tài Liệu Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua – bố́n theo TT 133 và 200 2021-09-01 13:53:00

#Mâu #Sô #chi #tiêt #thanh #toan #vơi #ngươi #mua #ban #theo