Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S15-DNN (S34-DN), theo dõi theo từng trương mục, theo từng đối tượng vay (Ngân mặt hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước vay.

1. Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133:

Đơn vị:

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số S15-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho

)

tài khoản:………………………………

Đối tượng cho vay:………………..….

Khế ước vay:…….. Số……. ngày……

(Tỷ lệ lãi vay…………)

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

– Số dư đầu kỳ

– Số nảy sinh trong kỳ

…….

– Cộng số nảy sinh

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú thích:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

———————————————————————-

Tải Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 S15-DNN word:

Tải Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 200 S34-DN word:

Tải Mẫu Sổ chi tiết tiền vay Excel theo Thông tư 133 và 200:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Sổ chi tiết tiền vay:

a. Mục đích:

– Sổ này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân mặt hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước vay.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung kỹ năng tài chính tài chính phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn tính sổ.

– Cột 1: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.

– Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.

————————–

——————————————–

Xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành công!

Nguồn Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 và 200 2021-09-03 07:34:00

#Mâu #Sô #chi #tiêt #tiên #vay #theo #Thông #tư