Mẫu sổ tiền gửi ngân héc tàng theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Sổ tiền gửi ngân héc tàng theo Thông tư 133 và 200, mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân héc tàng dùng cho kế toán tài chính theo dõi chi tiết tiền nước ta của DN gửi tại ngôi nhà băng.

1. Mẫu sổ tiền gửi ngân héc tàng theo Thông tư 133:

Đơn vị:

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số S05-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI ngôi nhà băng

Nơi mở trương mục giao thiệp:….

Số hiệu tài khoản tại điểm gửi:…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

trương mục đối ứng

Số tiền

chú giải

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

– Số dư đầu kỳ

– Số nảy trong kỳ

– Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

chú thích:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

————————————————

Tải Mẫu sổ tiền gửi ngân héc tàng theo Thông tư 133 -S05-DNN word:

Tải mẫu Sổ tiền gửi ngân héc tàng

theo Thông tư 200 -S08- DN word:

Tải Mẫu Sổ tiền gửi Ngân mặt hàng Excel theo Thông tư 133 và 200:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập SỔ TIỀN GỬI Ngân mặt hàng:

1. Mục đích:

– Sổ này dùng cho kế toán tài chính theo dõi chi tiết tiền nước ta của doanh nghiệp gửi tại ngôi nhà băng.

Mỗi Ngân mặt hàng có mở trương mục tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ điểm mở tài khoản và số hiệu trương mục giao thiệp.

2. cứ và phương pháp ghi sổ:

– cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của Ngân mặt hàng.

Đầu kỳ:

Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Mỗi ngày:

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm lược nội dung của chứng từ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra ngoài trương mục tiền gửi.

Cột 3: Ghi số tiền hiện nay còn gửi tại ngôi nhà băng.

Cuối tháng:

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân mặt hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại ngôi nhà băng điểm mở trương mục.

Xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành làm!

————————————————————–

Data Mẫu sổ tiền gửi ngân héc tàng theo Thông tư 133 và 200 2021-08-20 15:39:00

#Mâu #sô #tiên #gưi #ngân #hang #theo #Thông #tư