Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo TT 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S18-DNN (S37-DN), theo dõi và tính giá thành sinh sản từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.

1. Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133:

Đơn vị:

Địa chỉ:

……………………………

Mẫu số S18-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Tháng………. năm…………….

Tên sản phẩm, dịch vụ:……….

Chỉ tiêu

Tổng số tiền

Chia ra theo khoản mục

Nguyên liệu, vật liệu

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. hoài SXKD dở dang đầu kỳ

2. hoài SXKD phát sinh trong kỳ

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ

4. uổng SXKD dở dang cuối kỳ

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đại diện theo luật pháp

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.

——————————————————

Tải Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 S18-DNN word:

Tải Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 200 S37-DN word:

Tải Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm Excel theo Thông tư 133 và 200:

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm dịch vụ:

a. Mục đích:

– Dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết tổn phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào Thẻ tính giá thành, như sau:

– Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu.

– Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu.

– Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1 phải bởi tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9.

– Chỉ tiêu (dòng) “hoài SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “uổng SXKD dở dang cuối kỳ”) để ghi vào chỉ tiêu “phí tổn SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.

– Chỉ tiêu (dòng) “phí tổn SXKD nảy sinh trong kỳ”: Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán tài chính chi tiết Chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “hoài SXKD nảy sinh trong kỳ” ở các cột ăn nhập.

– Chỉ tiêu (dòng) “Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau:

Giá thành sản phẩm

=

uổng SXKD dở dang đầu kỳ

+

phí SXKD nảy sinh

uổng SXKD dở dang cuối kỳ

– Chỉ tiêu (dòng) “tổn phí SXKD dở dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên bạn dạng kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “tổn phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

——————————————————

Xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng chúc các bộ́n thành công!

Scr Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo TT 133 và 200 2021-09-03 08:04:00

#Mâu #tinh #gia #thanh #san #phâm #dich #theo