Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN 2022

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN Dùng cho DN kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS theo từng lần nảy sinh ban héc tành kèm theo
của Bộ Tài chính.
Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:
– Hồ sơ khai thuế TNDN theo từng lần chuyển nhượng BDS là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng BDS theo mẫu số 02/TNDN.
CỘNG HOÀ tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(
Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng BDS theo từng lần phát sinh
)
[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần nảy sinh: Ngày……..tháng……năm…….
 Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ: 
1. Bên chuyển nhượng:
[04] Tên người nộp thuế……………………………..
[05] Mã số thuế: ……………………………………………….
[06] Địa chỉ trụ sở:………………………………………………
[07] Quận/thị trấn:…………………[08] tỉnh/thành phố:……….
[09] Điện thoại:……………….[10] Fax:………………[11] E-Mail:…….
2. Bên nhận chuyển nhượng:
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:……………………..
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh quần chúng (đối với cá nhân chủ nghĩa):
……………………………………………………….
[14] Địa chỉ:………………………………
[15] hợp đồng chuyển nhượng BDS: Số: …. ngày …. tháng …. năm có công chứng hoặc chứng nhận tại Ủy Ban Nhân Dân phường (xã) công nhận ngày … tháng … năm…. (nếu có).
[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.
……………………………………….
[17] Mã số thuế: ……………………………………….
[18] Địa chỉ:………………………………….
[19] Quận/thị trấn:…………………….[20] Tỉnh/Thành phố:………
[21] Điện thoại:……………………. [22] Fax:……….[23] E-Mail:…………..
[24] giao kèo đại lý: số…………..ngày…………………
Đơn vị tiền: đồng nước ta
STT
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu
Số tiền
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS
[25]
2
hoài từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS
[26]
2.1
– Giá vốn của đất chuyển nhượng
[27]
2.2
– phí bồi trả thiệt hại về đất
[28]
2.3
– Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu
[29]
2.4
– tổn phí cải tạo san lấp mặt bởi
[30]
2.5
– uổng đầu tư xây dựng phong cách thiết kế
[31]
2.6
– phí tổn khác
[32]
3
Thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS ([33]=[25]-[26])
[33]
4
Thuế suất thuế TNDN (%)
[34]
5
Thuế TNDN phải nộp ([35]=[33] x [34])
[35]
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước luật pháp về số liệu đã kê khai./.
…, ngày……… tháng…….
năm……..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:……….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP
THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số…….
(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu (nếu có))
chú giải:
– TNDN: thu nhập doanh nghiệp

34

Scr Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 02/TNDN 2021-09-01 09:53:00

#Mâu #Tơ #khai #thuê #thu #nhâp #doanh #nghiêp #Mâu #02TNDN