Mẫu 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán TT 26 2022

Đơn xác nhận chưa được thanh toán Mẫu 01/TCN theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

– Người nộp thuế cung ứng mặt hàng hoá, dịch vụ được tính sổ bởi mối cung cấp ngân sách ngân sách đất nước tuy nhiên chưa được đơn vị dùng vốn ngân sách đất nước tính sổ nên ko nộp thuế kịp lúc dẫn đến nợ thuế thì ko phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

-> Nhưng phải cung cấp cho cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp văn bạn dạng công nhận của đơn vị dùng vốn ngân sách đất nước về việc người nộp thuế chưa được tính sổ theo mẫu số 01/TCN phát hành tất nhiên Thông tư 26/2015/TT-BTC .

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

…………, ngày……….tháng ……..năm …..

Kính gửi: …

(tên cơ thuế quan lại)

(Tên người nộp thuế)

…, mã số thuế: …, địa chỉ:… đã cung cấp product, dịch vụ cho … (

tên đơn vị

)… là đơn vị dùng vốn NSNN theo giao kèo số: …, ngày … tháng … năm …, trong đó:

– Giá trị hợp đồng được tính sổ từ mối cung cấp ngân sách NSNN: … đồng.

– Giá trị hợp đồng được thanh toán từ mối cung cấp ngoài NSNN: … đồng.

1. … (

Tên đơn vị

)… đã tính sổ cho … (

tên người nộp thuế

)… số tiền là: …

(số tiền)

… đồng, trong đó:

– Số tiền được tính sổ từ mối cung cấp ngân sách NSNN: … đồng.

– Số tiền được thanh toán từ mối cung cấp ngoài NSNN: … đồng.

2. Số tiền … (

tên đơn vị

)… còn nợ …

(tên người nộp thuế)

… là: … đồng.

3. hạn vận … (

tên đơn vị

)… phải tính sổ là ngày …

(1)

4. vận hạn, số tiền thuế …

(tên người nộp thuế)

… phải nộp NSNN như sau:

– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp:

…(ghi rõ ngày … tháng … năm…)

(2)

– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …, số tiền thuế phải nộp: … đồng, hạn nộp:

…(ghi rõ ngày … tháng … năm…)

– Quyết định số …, ngày … tháng … năm ……; số tiền thuế phải nộp: … đồng; hạn nộp:

…(ghi rõ ngày … tháng … năm…)

– …

5. …

(Tên người nộp thuế)

… yêu cầu …

(tên cơ quan lại thuế)

… ko tính tiền chậm nộp đối với số thuế thuộc:

– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …; số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (

tên đơn vị

)… thanh toán

(3)

– Tờ khai thuế … tháng/quý/năm …, số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (

tên đơn vị

)… thanh toán.

– Quyết định số …, ngày … tháng … năm ……; số tiền: … đồng từ ngày … đến ngày được … (

tên đơn vị

)… tính sổ.

– …

… (

Tên người nộp thuế

)… chịu bổn phận trước pháp luật về các thông báo nêu trên./.

Nơi nhận

:

– Như trên;

– Lưu: VT, ….

NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức phận và đóng dấu)

xác nhận CỦA ĐƠN VỊ sử dụng VỐN NSNN

… (

Tên đơn vị

)… là đơn vị sử dụng vốn ngân sách đất nước mở tài khoản tại …(

tên ngân khố đất nước điểm mở tài khoản

)…, số trương mục: …, tên trương mục: … xác nhận những thông tin …(

tên người nộp thuế

)… khai ở trên là đúng./.

…………, ngày……….tháng ……..năm …..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu)

chỉ dẫn lập mẫu số 01/TCN:

Trường hợp 1:

(1) vận hạn đơn vị A phải tính sổ là ngày 15/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 21/01 đến ngày được đơn vị A tính sổ.

Trường hợp 2:

(1) hạn đơn vị A phải thanh toán là ngày 25/01.

(2) Hạn nộp thuế là ngày 20/01.

(3) Không tính tiền chậm nộp từ ngày 25/01 đến ngày được đơn vị A tính sổ (từ ngày 21/01 đến ngày 24/01, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp).

Tải về tại đây:

Data Mẫu 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán TT 26 2021-09-07 07:59:00

#Mẫu #01TCN #Đơn #xac #nhân #chưa #đươc #thanh #toan