Quyết định số 01/QĐ-BHXH Chế độ bố̉o hiểm xã hội 2022

Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH nước ta: Ban héc tành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bố̉o hiểm xã hội, có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 01/4/2014.

BẢO HIỂM từng lớp VIỆT NAM

——–

CỘNG HÒA xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 01/QĐ-BHXH

HN Thủ Đô, ngày 03 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM xã hội

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM xã hội VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ chỉ dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm từng lớp về bảo đảm tầng lớp thắt;

cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm tầng lớp về bảo đảm xã hội tấm đối với lính, công an quần chúng và người làm mướn tác cơ yếu hưởng trọn lương như đối với bộ đội, công an quần chúng; Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ;

cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ chỉ dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm từng lớp về bảo đảm từng lớp tự nguyện;

cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm từng lớp nước ta;

cứ quyết nghị số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội nước ta; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng cai quản lý của Bộ cần lao – Thương binh và tầng lớp;

Theo đề nghị của Trưởng Ban thực hành chính sách bảo đảm từng lớp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Ban hành tất nhiên Quyết định này Quy định về giấy tờ và quy trình giải quyết hưởng trọn các chế độ bảo đảm tầng lớp đối với người cần lao, người sử dụng cần lao dự bảo đảm từng lớp buộc phải, người tham gia bảo đảm tầng lớp tình nguyện và thân nhân của người cần lao dự bảo đảm xã hội tấm, thân nhân của người tham gia bảo đảm từng lớp tự nguyện quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 và thay thế Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bảo hiểm từng lớp nước ta; huỷ bỏ Công văn số 1094/BHXH-CSXH ngày 23/3/2011 của Bảo hiểm xã hội nước ta và các quy định khác trái với Quyết định này.

Điều 3.

Thủ trưởng các cơ quan lại, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động, người cần lao, người tham dự bảo đảm xã hội tự nguyện và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm từng lớp nước ta, Giám đốc Bảo hiểm tầng lớp các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an dân chúng và Giám đốc Bảo hiểm từng lớp thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Căn cứ Quyết định này để thực hành./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan lại ngang Bộ, cơ quan lại thuộc Chính phủ;

– Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

– Tòa án dân chúng tối cao;

– Viện kiểm sát quần chúng. # vô thượng;

– Kiểm toán đất nước;

– Cơ quan lại Trung ương của các đoàn thể;

– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp;

– Hội đồng cai quản lý BHXH VN;

– Bảo hiểm từng lớp các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Bảo hiểm tầng lớp Bộ Quốc phòng;

– Bảo hiểm xã hội Công an dân chúng;

– TỔNG GIÁM ĐỐC, các Phó TỔNG GIÁM ĐỐC;

– Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

– Lưu: VT, CSXH (35b).

giám đốc điều hành

Lê Bạch đỏ

Bài viết Quyết định số 01/QĐ-BHXH Chế độ bố̉o hiểm xã hội 2021-09-04 23:00:00

#Quyết #định #số #01QĐBHXH #Chê #đô #bao #hiêm #hôi