Kinh Nghiệm Hướng dẫn Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-05-14 23:59:10,Bạn Cần tương hỗ về Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

677

Trắc nghiệm: Những biểu thức nào tại đây có mức giá trị TRUE?

A. ( 20 > 19 ) and ( ‘B’ < ‘A’ );

B. ( 4 > 2 ) and not( 4 + 2 = 4 div 2 );

C. ( 3 < 5 ) or ( 4 + 2 < 5 ) and ( 2 < 4 div 2 );

D. 4 + 2 * ( 3 + 5 ) < 18 div 4 * 4 ;

Lời giải:

Đáp án đúng: B. ( 4 > 2 ) and not( 4 + 2 = 4 div 2 );

Trong pascal phép and, or, not tức là phép và, hoặc, phủ định trong toán học. vì vậy phép toán 4 > 2→ đúng

Phép toán not( 4 + 2 < 5 ) nghĩa là phủ định của 6 5 → đúng.

Phép toán ( 2 >= 4 div 2 ) nghĩa là 2>=2→ đúng

⇒ Biểu thức có mức giá trị TRUE (đúng) là ( 4 > 2 ) and not( 4 + 2 = 4 div 2 );

Tìm hiểu thêm về Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán cùng Top Tài Liệu nhé!

Chú ý:

– Kết quả của phép toán quan hệ cho giá trị logic.

– Một trong những ứng dụng của phép toán logic là để tạo ra những biểu thức phức tạp từ những quan hệ đơn thuần và giản dị.

Trong lập trình, biểu thức số học là một biến kiểu số, một hằng, những biến kiểu số, những hằng số link với nhau bởi một số trong những hữu hạn những phép toán, những dấu ngoặc tròn.

Các phép toán được tiến hành theo thứ tự:

+ Thực hiện những phép toán trong ngoặc trước, nếu không chứa ngoặc thì tiến hành từ trái qua phải, theo thứ tự những phép toán nhân (*) , chia (/), chia lấy nguyên (div), chia lấy dư (mod) tiến hành trước và những phép toán cộng (+), trừ (-), tiến hành sau.

+ Chú ý không bỏ dấu * trong tích

Ví dụ:

5a + 6b chuyển sang pascal sẽ là 5*a + 6*b.

chuyển sang pascal sẽ là x*y/z.

Ax2 chuyển sang pascal sẽ là A*x*x.

Note:

+ Nếu biểu thức chứa một hằng hay một biến kiểu thực thì giá trị của biểu thức cũng thuộc kiểu thực.

Ví dụ: A+B

Trong số đó A là kiểu integer và B là kiểu thực thì giá trị của biểu thức A+B sẽ là kiểu thực.

Hàm sổ học chuẩn là những hàm tính giá trị những hàm toán học thường dùng trong những ngôn từ lập trình.

Mỗi hàm chuẩn có tên chuẩn riêng. Đối số của hàm là một hay nhiều biểu thức số học và được đặt trong cặp ngoặc tròn (và) sau tên hàm.

Kết quả của hàm trọn vẹn có thể là nguyên hoặc thực hay tùy từng kiểu của đối số.

Một số hàm chuẩn thường dùng:

Hai biểu thức cùng kiểu link với nhau bởi phép toán quan hệ cho ta một biểu thức quan hệ.

Biểu thức quan hệ có dạng: ​

Biểu thức quan hệ được tiến hành theo trình tự:

+ Tính giá trị những biểu thức;

+ Thực hiện phép toán quan hệ.

+ Kết quả của biểu thức quan hệ là giá trị logic: true (đúng) hoặc false (sai)

Biểu thức logic trọn vẹn có thể là những biểu thức logic đơn thuần và giản dị,những biểu thức quan hệ link với nhau bởi những phép toán logic. Giá trị biểu thức logic là true hoặc false. Các biểu thức liên hệ thương được đặt trong cặp ngoặc ().

Các phép toán logic gồm có: not, or, and.

Phép not sẽ hòn đảo giá trị logic của biểu thức đứng sau nó. Ví dụ not true sẽ là false và not false sẽ là true. not được viết trước biểu thức cần phủ định.

Ví dụ: not(x=1 và sai (false) khi x<1.

Vì khi x>=1 thì biểu thức quan hệ x<1 sẽ là giá trị true. Mà not true sẽ là false.

Phép and và or sử dụng để phối hợp nhiều biểu thức logic hoặc quan hệ thành một biểu thức.

Ví dụ: Giả sử M và N là hai biến nguyên. Điều kiện xác lập M và N cùng chia hết cho 3 hay cùng không chia hết cho 3 được thể hiện như sau:

((M mod 3==0) and(N mod 3==0)) or ((M mod 30)and(N mod30))

Lệnh gán là một trong những lệnh cơ bản nhất của những ngôn từ lập trình.

Trong pascal cú pháp của lệnh gán:

:= ;

Lưu ý khi tên biến là tên gọi của biến đơn thì kiểu của biểu thức phải phù thích phù hợp với kiểu của biến.

Ví dụ:

X1:=-b/a-x2;

Z=Z-1;

I=I+1;

Ví dụ gán sai:

B là kiểu integer C là kiểu real phép gán B:=C là sai sẽ báo lỗi khi biên dịch.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn từ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là . Điều kiện là

A. biểu thức lôgic;          

B. biểu thức số học;       

C. biểu thức quan hệ;     

D. một câu lệnh;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Câu lệnh IF – THEN, sau IF là . Điều kiện là biểu thức lôgic (biể thức cho giá trị đúng hoặc sai)

Đáp án: A

Câu 2. Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh đứng sau THEN được tiến hành khi

A. Đk được xem toán xong;               

B. Đk được xem toán và cho giá trị đúng;

C. Đk không tính được;                     

D. Đk được xem toán và cho giá trị sai;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh đứng sau THEN được tiến hành khi Đk được xem toán và cho giá trị đúng. Nếu sai câu lệnh không được tiến hành.

Đáp án: B

Câu 3. Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF   THEN ELSE , câu lệnh 2 được tiến hành khi

A. biểu thức Đk đúng và câu lệnh 1 tiến hành xong;        

B. câu lệnh 1 được tiến hành;

C. biểu thức Đk sai;                                              

D. biểu thức Đk đúng;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Với cấu trúc rẽ nhánh IF   THEN ELSE , Câu lệnh 1 được tiến hành khi Đk là đúng, câu lệnh 2 được tiến hành khi biểu thức Đk sai.

Đáp án: C

Câu 4. Hãy lựa chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong những giá trị của hai biến A. B trọn vẹn có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

A. if A <= B then X := A else X := B;                             

B. if A < B then X := A;

C. X := B; if A < B then X := A;                                     

D. if A < B then X := A else X := B;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Câu lệnh if A < B then X := A; → chỉ đưa ra được trường hợp A B thì không đưa ra giá tốt trị nhỏ nhất trong hai biến.

Đáp án: B

Câu 5. Phát biểu nào tại đây trọn vẹn có thể lấy làm biểu thức Đk trong cấu trúc rẽ nhánh ?

A. A + B                        

B. A > B                        

C. N mod 100                

D. “A nho hon B”

Hiển thị đáp án

Trả lời: những phép toán Đk như >, =, <=, .

Vậy A>B là biểu thức điêu kiện ( chứa phép toán Đk).

Đáp án: B

Câu 6. Trong ngôn từ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đấy là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

A. Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B. Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa hai dấu ngoặc đơn;

C. Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin  và  End;

D. Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin  và  End

Hiển thị đáp án

Trả lời: Câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh (câu lệnh ghép) thì những câu lệnh phải để giữa Begin  và  End;

Đáp án: C

Câu 7. Trong ngôn từ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết những câu lệnh ghép nào sau đấy là đúng:

A. Begin :

A := 1 ;

B := 5 ;

       End ;

B. Begin ;

A := 1 ;

B := 5 ;

    End ;

C. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End :

D. Begin

A := 1 ;

B := 5 ;

End ;

Hiển thị đáp án

Trả lời:  Trong ngôn từ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh ghép là:

          Begin

          ;

          End;

Đáp án: D

Câu 8. Trong ngôn từ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng to nhiều hơn 0 hay là không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

A. If A. B. C > 0 then ……

B. If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then ……

C. If A>0 and B>0 and C>0 then ……

D. If (A>0) or (B>0) or (C>0) then……

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn từ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng to nhiều hơn 0 hay là không ta viết câu lệnh If như sau:

If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then ……

Đáp án: B

Câu 9.  Cho đoạn chương trình:

        x:=2;

        y:=3;    

        IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

                                          IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ; 

Sau khi tiến hành đoạn chương trình trên,  giá trị  F là:

A. F=13.                         

B.  F=1.                            

C.  F=4.                            

D.  Không xác lập

Hiển thị đáp án

Trả lời:  Câu lệnh x:=2;  gán cho x giá trị bằng 2

Câu lệnh y:=3;  → gán cho y giá trị bằng 3.

Vì x<y nên chương trình tiến hành câu lệnh F:= x*x + y*y ;  hay F= 2 x 2 + 3 x 3 = 13.

Đáp án: A

Câu 10. Điều kiện 

 trong Pascal được màn biểu diễn bằng biểu thức nào:

A.  ( 2 x)  or ( x <5)        

B.  ( x <5) and  ( 2 x)      

C.  (x >= 2)  and ( x<5)     

D.  (x >= 2)  or ( x<5)

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong toán học dấu móc nhọn là phép và được màn biểu diễn trong Pascal là and. Dấu to nhiều hơn hoặc bằng được kí hiệu >= .

Đáp án: C

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
9
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Download Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ “.

Giải đáp vướng mắc về Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Biểu #thức #quan #hệ #nào #dưới #đây #cho #giá #trị #từ Biểu thức quan hệ nào tại đây cho giá trị từ