Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam 2022

Update: 2022-04-30 11:03:09,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

761

21/12/2021

Tóm tắt

Tuyên truyền tiến hành quyết sách dân tộc bản địa của Đảng, Nhà nước so với vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở việt nam lúc bấy giờ nhằm mục tiêu tiến hành tiềm năng: Các dân tộc bản địa bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tăng trưởng”. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa cần thường xuyên sơ kết, tổng kết công tác làm việc tuyên truyền nhằm mục tiêu phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Trên cơ sở đó, tìm ra những nguyên nhân để sở hữu giải pháp mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống, khoa học, khả thi cho công tác làm việc tuyên truyền. Vì thế, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích thực tiễn, nội dung bài viết đề xuất kiến nghị những giải pháp cơ bản nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam lúc bấy giờ như: Tăng cường sự lãnh đạo của những cấp uỷ Đảng so với công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa; Chăm lo tăng trưởng kinh tế tài chính, tăng trưởng giáo dục, đào tạo và giảng dạy, từng bước nâng cao chăm sóc sức mạnh cho đồng bào dân tộc bản địa thiểu số; Tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí của công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam; Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam; tăng cường góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất cho công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam lúc bấy giờ.

Từ khóa: Công tác tuyên truyền; Chính sách dân tộc bản địa; Vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số.

1. Đặt yếu tố

Công tác tuyên truyền nói chung, công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa (CSDT) nói riêng là trách nhiệm chính trị quan trọng của những cấp, ngành và mỗi cán bộ, đảng viên để lấy chủ trương, Nghị quyết của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước đi vào môi trường sống đời thường một cách thiết thực, phục vụ nhu yếu nhu yếu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số (DTTS). Đồng thời, kịp thời phản ánh với những cấp lãnh đạo, những cơ quan hiệu suất cao những yếu tố mà đồng bào quan tâm, bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng của mình, góp thêm phần tiến hành hiệu suất cao những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta rất quan tâm đến công tác làm việc tuyên truyền, trong số đó có công tác làm việc tuyên truyền CSDT. Đặc biệt trong quá trình lúc bấy giờ, những thành tựu của công cuộc thay đổi đã và đang tạo ra thế và lực mới cho việc tăng trưởng của giang sơn để “tiếp tục tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa (CNH, HĐH) trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển và thay đổi sáng tạo”. Nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT cho vùng đồng bào DTTS ở việt nam sẽ góp thêm phần khắc phục chênh lệch về Đk sống, tạo tiền đề cho đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa có thời cơ để tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên khai thác thế mạnh, khắc phục hạn chế ở mỗi địa phương. Qua đó, tạo Đk thuận tiện để Việt Nam hoàn thành xong trách nhiệm của thời kỳ quá độ, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Tổng quan nghiên cứu và phân tích

Từ trước đến nay đã có một số trong những tác giả nghiên cứu và phân tích về việc tuyên truyền CSDT, trong số đó phải kể tới một số trong những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích tiêu biểu vượt trội như: “tin tức về dân tộc bản địa miền núi trên VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam” của Nguyễn Xuân An Việt. Tác giả khảo sát và đưa ra những giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình, từ đó tăng cường hiệu suất cao công tác làm việc thông tin, tuyên truyền những yếu tố về dân tộc bản địa, miền núi của Đài Truyền hình Việt Nam; Bài viết “Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc bản địa” (2006) của Trần Quang Nhiếp, khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về yếu tố đại đoàn kết dân tộc bản địa, trải thông qua đó tuyên truyền cho đồng bào DTTS về truyền thống cuội nguồn đoàn kết giữa những dân tộc bản địa ở Việt Nam. Ngoài ra, còn tồn tại một số trong những đề tài, đọc thêm đến yếu tố tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS và miền núi như: “Truyền thông ở vùng DTTS, tình hình và giải pháp”, Mã số đề tài: CTDT.31.17/16-20; Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa trên những phương tiện đi lại truyền thông” do Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai ngày 10/12/2021. Bài viết đã xác lập vai trò và vai trò của công tác làm việc truyền thông CSDT đến với đồng bào DTTS, đồng thời đề cập những trở ngại, hạn chế và đưa ra giải pháp, quy mô để tuyên truyền hiệu suất tốt nhất trong quá trình tới.

Tuy vậy, những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích tương quan đến giải pháp nâng cao hiệu suất cao của công tác làm việc tuyên truyền CSDT đến nay vẫn chưa nhiều. Thế nên nội dung bài viết phân tích một số trong những nội dung tương quan đến công tác làm việc tuyên truyền CSDT, đồng thời đề xuất kiến nghị một số trong những giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS ở Việt Nam là vấn đến rất là thiết yếu lúc bấy giờ.

3. Phương pháp nghiên cứu và phân tích

Bài viết dựa vào cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử dân tộc bản địa, quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về yếu tố tuyên truyền, CSDT. Trong số đó, nội dung bài viết sử dụng một số trong những phương pháp đa phần như phương pháp lịch sử dân tộc bản địa – logic, phân tích – tổng hợp, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn… để nghiên cứu và phân tích, giải thuật thực tiễn tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa.

4. Kết quả nghiên cứu và phân tích

4.1. Chính sách dân tộc bản địa và công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa

“Chính sách dân tộc bản địa” (được hiểu là CSDT của Đảng và Nhà nước Việt Nam) là tổng hợp những quan điểm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp tác động đến những dân tộc bản địa, vùng DTTS và miền núi, nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, văn hóa truyền thống những dân tộc bản địa theo phía đảm bảo khối đại đoàn kết thống nhất giữa những dân tộc bản địa và tăng trưởng xã hội dân tộc bản địa Việt Nam” [4, tr.7-8].

Theo Từ điển tiếng Việt (1997), “Tuyên truyền là lý giải rộng tự do để thuyết phục mọi người tán thành, ủng hộ và tuân theo” [5, tr.1031]. Trong bài “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền”, quản trị Hồ Chí Minh nhận định rằng: “Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin, dân theo, dân làm. Nếu không đạt tiềm năng đó là tuyên truyền thất bại” [3, tr.162]. Theo đó, công tác tuyên truyền CSDT là hoạt động giải trí và sinh hoạt có chủ đích của chủ thể tuyên truyền, tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến đối tượng người tiêu dùng tuyên truyền nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về CSDT; hình thành thái độ, niềm tin và tính tích cực hành vi ở đối tượng người tiêu dùng tuyên truyền trong việc tiến hành CSDT ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Công tác tuyên truyền CSDT góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS về tính chất khoa học, nhân văn của quan điểm, chủ trương, đường lối, quyết sách, pháp lý của Đảng và Nhà việt nam; Cổ vũ hành vi, động viên cán bộ và đồng bào DTTS tiến hành tốt CSDT; Góp phần thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên và đồng bào DTTS; nâng cao hiệu suất cao đấu tranh ngăn ngừa thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của quân địch bên trong và bên phía ngoài; Góp phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ bảo vệ an toàn bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao hiệu suất cao quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và miền núi; Góp phần nêu gương, nhân rộng và phủ rộng những thành viên, tập thể nổi bật nổi bật trong tiến hành CSDT ở vùng đồng bào DTTS…

Thành tựu đạt được trong công tác làm việc tuyên truyền CSDT trọn vẹn có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Một là, đã tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, CSDT của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào DTTS một cách sâu rộng; tuyên truyền cách tăng trưởng sinh kế, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển vào sản xuất, tích cực xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hai là, chất lượng công tác làm việc tuyên truyền những quyết sách thực tân tiến đoàn kết dân tộc bản địa ngày càng được nâng cao; quyết sách giáo dục, truyền thống cuội nguồn yêu nước, truyền thống cuội nguồn cách mạng, lòng tự hào dân tộc bản địa của đồng bào DTTS trong quá trình lúc bấy giờ được nâng cao; Ba là, chất lượng công tác làm việc tuyên truyền trong đồng bào DTTS về những thành viên, tập thể nổi bật nổi bật tiên tiến và phát triển trong việc tiến hành CSDT ngày càng thổi lên; Bốn là, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực xây dựng đời sống văn hóa truyền thống, tăng trưởng giáo dục, y tế, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa khỏi hủ tục lỗi thời dần được cải tổ; Năm là, công tác làm việc tuyên truyền đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác, giữ vững bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, những hạn chế trong công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở việt nam lúc bấy giờ vẫn còn đấy tồn tại. Cụ thể là, một số trong những Đảng bộ địa phương chưa lãnh đạo, chỉ huy tốt công tác làm việc tuyên truyền CSDT, nên chất lượng tuyên truyền chưa như ý. Việc kiểm tra, biểu dương cán bộ, đảng viên gương mẫu còn chưa kịp thời, thường xuyên; việc kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước còn chưa quyết liệt. Tư duy của một số trong những cấp ủy Đảng và một số trong những cán bộ, đảng viên ở địa phương gần khá đầy đủ, dẫn đến còn tồn tại tư tưởng coi nhẹ và định hình và nhận định công tác làm việc tuyên truyền CSDT chưa khách quan, chưa thấy được vị trí và vai trò của nó so với việc tăng trưởng chung của tỉnh. Sự phối phối hợp trong công tác làm việc tuyên truyền CSDT giữa những cơ quan Đảng, cơ quan ban ngành và đoàn thể chính trị – xã hội chưa thực sự ngặt nghèo và thống nhất.

Hơn nữa, lực lượng làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT của những tỉnh nhìn chung còn mỏng dính, nhiệm vụ lại chưa đồng đều, do đó tác động không nhỏ đến việc tóm gọn tình hình, tổng hợp quyết sách và triển khai tuyên truyền quyết sách đến với đồng bào. Trình độ học vấn của những già làng, trưởng thôn bản, người dân có uy tín nhìn chung còn thấp, một số trong những ít không biết đọc, biết viết nên việc tóm gọn tình hình xã hội còn nhiều chưa ổn. Nội dung tuyên truyền CSDT chưa thực sự thay đổi, còn xa rời thực tiễn và chồng chéo, nên việc tóm gọn nội dung CSDT của đồng bào không được khá đầy đủ, còn chung chung, mơ hồ. Thêm vào đó, mặt bằng dân trí của đồng bào DTTS còn hạn chế. Đồng bào đó là đối tượng người tiêu dùng trực tiếp đón nhận, thụ hưởng CSDT của Đảng và Nhà nước, nhưng lúc bấy giờ, một bộ phận không nhỏ đồng bào DTTS không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo, xuyên tạc quyết sách, vì vậy rất thuận tiện gây ra hiểu sai về nội dung CSDT.

Hiện nay, một bộ phận đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa chưa tồn tại ý chí vươn lên, chưa tồn tại tinh thần tự lực để thoát nghèo, vẫn còn đấy tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự tương hỗ của Nhà nước. Hệ thống chính trị cơ sở vùng sâu, vùng xa chưa thực sự vững chãi, công tác làm việc tăng trưởng Đảng còn chậm, chất lượng cán bộ còn thấp. Phương pháp, kỹ năng tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS còn hạn chế. Nguồn kinh phí góp vốn đầu tư để góp vốn đầu tư cho công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở vùng DTTS còn thấp, chưa phục vụ nhu yếu nhu yếu; cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, công nghệ tiên tiến và phát triển, trang thiết bị phục vụ công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở những địa phương không đủ, cũ kỹ, lỗi thời, hư hỏng.

Qua định hình và nhận định tình hình công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS Việt Nam trong năm mới tết đến gần đây đã cho toàn bộ chúng ta biết, cạnh bên những thành tựu đạt được, vẫn còn đấy tồn tại những hạn chế nhất định từ chủ thể trong công tác làm việc tuyên truyền CSDT; nội dung, hình thức, phương pháp, kỹ năng, phương tiện đi lại tuyên truyền CSDT cho tới kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất chưa phục vụ nhu yếu yêu cầu của việc thay đổi, tăng cường công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS Việt Nam lúc bấy giờ.

4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất cao công tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam

4.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của những cấp uỷ Đảng so với công tác tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa

Đây là giải pháp có tính nguyên tắc, then chốt, quyết định hành động sự thành bại của công tác làm việc tuyên truyền CSDT. Để tăng cường sự lãnh đạo của những cấp ủy Đảng so với công tác làm việc tuyên truyền CSDT, cần tiến hành tốt những nội dung sau:

– Một là, thay đổi phương thức lãnh đạo và nâng cao kĩ năng lãnh đạo, sức chiến đấu của những cấp ủy Đảng ngang tầm với trách nhiệm công tác làm việc tuyên truyền CSDT trong tình hình mới. Nhiệm vụ của công tác làm việc tuyên truyền ngày càng đồi hỏi cao, để hoàn thành xong trách nhiệm tuyên truyền CSDT, yên cầu những cấp ủy Đảng phải thay đổi phương thức, nâng cao hơn nữa thế nữa kĩ năng lãnh đạo so với công tác làm việc tuyên truyền CSDT. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng là thay đổi phương pháp và phương pháp lãnh đạo sao cho việc lãnh đạo đó thật sự vững chãi, hiệu suất cao, phù thích phù hợp với yêu cầu trách nhiệm công tác làm việc tuyên truyền CSDT trong tiến trình thay đổi của giang sơn lúc bấy giờ. Mọi quyết định hành động và chỉ huy của cấp ủy Đảng về công tác làm việc tuyên truyền phải bắt nguồn từ nhu yếu môi trường sống đời thường của đồng bào DTTS, phù thích phù hợp với đồng bào thì CSDT mới đi vào môi trường sống đời thường một cách thiết thực, vững chãi. Do đó, Đảng bộ những cấp cũng phải địa thế căn cứ trách nhiệm từng nghành rõ ràng mà chỉ huy công tác làm việc tuyên truyền CSDT sao cho thích hợp với nội dung, hình thức, phương pháp và phương tiện đi lại.

Đổi mới phương pháp lãnh đạo của những cấp ủy Đảng là tăng cấp cải tiến lề lối thao tác theo như đúng hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn đã được xác lập: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, nghị quyết, phụ trách chính trị trong mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt ở cty chức năng và địa phương, nhưng cấp ủy những cấp không được bao biện, làm thay cơ quan ban ngành và đoàn thể, cũng không buông lỏng, hạ thấp vai trò lãnh đạo và cầm quyền của tớ. Trên thực tiễn ở một số trong những địa phương trong toàn nước còn xẩy ra tình trạng công tác làm việc tuyên truyền CSDT còn bị xem nhẹ, thường là lúc có “sự kiện” mới nhận ra do lơ là, chủ quan, buông lỏng quản trị và vận hành, kiểm tra, giám sát.

Năng lực lãnh đạo công tác làm việc tuyên truyền CSDT của Đảng bộ những cấp là kĩ năng kim chỉ nan mục tiêu tuyên truyền, tư tưởng chính trị đúng đắn cho từng địa phương, tạo tiền đề để thống nhất tư tưởng và hành vi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Để nâng cao kĩ năng lãnh đạo, những cấp ủy Đảng địa phương cần sử dụng tốt đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT, kể cả chuyên trách và không chuyên trách. Bên cạnh đó, những cấp ủy Đảng cần thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của đồng bào DTTS, tóm gọn diễn biến tư tưởng trải qua dư luận xã hội làm cơ sở để định ra đường lối tuyên truyền hợp ý Đảng, lòng dân. Các cấp ủy Đảng nên phải có kế hoạch chăm sóc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, kêu gọi sự tương hỗ tích cực của những cấp cơ quan ban ngành, cơ quan, tổ chức triển khai về mặt tài chính cho những hoạt động giải trí và sinh hoạt tuyên truyền CSDT đến với vùng đồng bào DTTS.

– Hai là, tăng cường công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa trong Đảng bộ những địa phương và trong toàn xã hội, tạo sự thống nhất ý chí và hành vi cách mạng. Xuất phát từ yếu tố của chủ nghĩa Mác – Lênin: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng, công tác làm việc tư tưởng nói chung hay công tác làm việc tuyên truyền, vận động nói riêng không riêng gì có là trách nhiệm của Đảng, mà còn là một trách nhiệm của toàn xã hội. Trước hết, mọi đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành của những cơ quan cơ quan ban ngành, đoàn thể, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội, văn hóa truyền thống phải gương mẫu, phải coi công tác làm việc tuyên truyền CSDT là hoạt động giải trí và sinh hoạt cơ bản, quan trọng và phải ghi nhận động viên, khuyến khích đồng bào DTTS cùng tham gia. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần sâu sát quần chúng (kể cả những người dân có ý kiến trái ngược), biết tuyên truyền, giáo dục quần chúng. Đảng viên nên sống giản dị, liêm khiết và thân thiện với nhân dân, nói phải song song với làm thì lời nói mới có sức thuyết phục. Nếu có khuyết điểm, sai lầm đáng tiếc, vi phạm quyền lợi của dân thì phải thành thực kiểm điểm, trang trọng sửa chữa thay thế và chân thành xin lỗi trước đồng bào. Mọi việc làm cách mạng mà đảng viên làm đều phải có tương quan đến quyền lợi và niềm tin của quần chúng nên phải được quần chúng theo dõi, kiểm tra, góp ý. Đảng viên phải gương mẫu tiến hành và tạo Đk để mọi người cùng tiến hành tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Nghị định của nhà nước về tiến hành quy định dân chủ ở cơ sở, vừa tạo Đk phát huy tự do tư tưởng, khai thác mọi tiềm năng trí tuệ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, vừa tăng cường sự giám sát của nhân dân so với cán bộ, đảng viên. V.I.Lênin đã từng viết: “Đội tiền phong chỉ làm tròn được thiên chức của nó khi nó biết gắn bó với quần chúng mà nó lãnh đạo và thực sự dẫn dắt toàn thể quần chúng tiến lên” [6; tr.28].

Từ những yếu tố trên nên phải có những kim chỉ nan, quyết định hành động đúng đắn, kịp thời hơn so với công tác làm việc tuyên truyền CSDT; kết sắt kẽm kim loại tổng hợp chỉ nan trong Đảng với phát huy tự do sáng tạo tinh thần, tư tưởng của đồng bào DTTS, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS việt nam trong quá trình lúc bấy giờ.

4.2.2. Chăm lo tăng trưởng kinh tế tài chính, tăng trưởng giáo dục, đào tạo và giảng dạy, từng bước nâng cao chăm sóc sức mạnh cho đồng bào dân tộc bản địa thiểu số

Quan tâm tăng trưởng kinh tế tài chính sản phẩm & hàng hóa nhiều thành phần phù thích phù hợp với điểm lưu ý và Đk của từng dân tộc bản địa. Xóa đói, giảm nghèo, xử lý và xử lý công ăn việc làm cho đồng bào.

Cùng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính, sự nghiệp văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế trong vùng đồng bào DTTS, cần tiếp tục được ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng. Tiếp tục tiến hành những quyết sách đã phát hành ở những nghành văn hóa truyền thống, xã hội; tăng cường trào lưu xây dựng nông thôn mới; xây dựng thôn, bản, mái ấm gia đình văn hóa truyền thống. Chú trọng việc sưu tầm, nghiên cứu và phân tích, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp của những DTTS, tương hỗ xây dựng, khai thác sử dụng có hiệu suất cao khối mạng lưới hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống cơ sở vùng DTTS. Nâng cao chất lượng và hiệu suất cao công tác làm việc giáo dục ở vùng DTTS, khối mạng lưới hệ thống trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông bán trú. Nhân rộng, tăng trưởng thêm những trường bán trú; tăng trưởng giáo dục mần nin thiếu nhi trong vùng DTTS; tổ chức triển khai dạy tiếng phổ thông ngay từ lớp mần nin thiếu nhi, mẫu giáo. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng trưởng những dịch vụ y tế, tăng cường cán bộ y tế về công tác làm việc ở vùng đồng bào DTTS; sắp xếp và sử dụng có hiệu suất cao đội ngũ y, bác sỹ đã cử tuyển sau khoản thời hạn ra trường. Chương trình tăng cấp bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện đa khoa khu vực (theo Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ tướng nhà nước) được những địa phương ở vùng đồng bào DTTS chú trọng tiến hành. Công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho những người dân nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày thứ nhất/3/2012 của Thủ tướng nhà nước cũng được quan tâm và tăng cấp cải tiến về thủ tục, tạo Đk thuận tiện cho đồng bào đến khám, chữa bệnh tại những cơ sở y tế công lập.

4.2.3. Tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí của công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở Việt Nam

Công tác tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS ở Việt Nam là hoạt động giải trí và sinh hoạt phong phú chủng loại và phức tạp nhằm mục tiêu giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng hiểu, tin và hành vi theo đường lối cách mạng của Đảng. Để tiến hành việc làm trở ngại, phức tạp đó, cán bộ tuyên truyền phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin sắt đá, có tri thức khá đầy đủ, có trình độ nghề nghiệp tinh thông, nhiệt tình và sức sáng tạo cao.

 Trên thực tiễn, một số trong những địa phương còn chưa quan tâm đến chất lượng, hiệu suất cao của công tác làm việc tuyên truyền CSDT, chưa quan tâm đúng mức đến vai trò của công tác làm việc tuyên truyền, sự tác động của tuyên truyền và những hiệu suất cao của nó đến tiến hành CSDT. Vì vậy cần phân công rõ ràng cho từng cơ quan,  cty chức năng.

Tăng cường phổ cập vai trò, vị trí của công tác làm việc tuyên truyền CSDT trong việc đưa chủ trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước nhất là những chủ trương, quyết sách tương quan đến dân tộc bản địa, tôn giáo, tín ngưỡng, những chương trình tương hỗ cho đồng bào vùng DTTS. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng về bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng, phòng chống tệ nạn xã hội, thủ đoạn thủ đoạn diễn biến hòa bình của những thế lực thù địch nhằm mục tiêu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc bản địa của đồng bào ta. Từ đó nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác làm việc tuyên truyền CSDT một cách đúng đắn và rộng tự do trong vùng đồng bào DTTS trên toàn nước.

4.2.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa ở vùng dân tộc bản địa thiểu số

Làm tốt công tác làm việc quy hoạch, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDTở vùng DTTS sẽ góp thêm phần quan trọng vào việc tiến hành tiềm năng, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ toàn vẹn, đồng điệu, có chất lượng, đảm bảo tính thừa kế và liên tục trong đội ngũ cán bộ. Đây là giải pháp trực tiếp tác động đến hiệu suất cao lãnh đạo, quản trị và vận hành của người cán bộ và hoạt động giải trí và sinh hoạt của tất cả khối mạng lưới hệ thống chính trị. Nếu sắp xếp đúng người, sử dụng đúng cán bộ, thì đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT “tài nhỏ cũng hoá thành tài to” và ngược lại. Mặt khác, phối hợp đúng đắn việc sử dụng sắp xếp đội ngũ cán bộ tại địa phương với tiến hành luân chuyển, điều động và những quyết sách thu hút cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT tăng cường cho cấp xã ở vùng đồng bào DTTS vừa có tác dụng kiện toàn đội ngũ cán bộ, tiến hành thắng lợi tiềm năng, trách nhiệm chính trị ở địa phương, vừa giúp những cấp ủy tiến hành việc rèn luyện cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT để phục vụ nhu yếu yêu cầu trách nhiệm của thời kỳ mới.

Bác Hồ đã dạy, việc làm thành công xuất sắc hay thất bại là vì cán bộ tốt hay kém. Thực tiễn cách mạng đã cho toàn bộ chúng ta biết, nếu có sự lãnh đạo của Đảng và sự hoạt động giải trí và sinh hoạt nhiệt tình, năng động, khôn khéo, sáng tạo, có tính thuyết phục cao của lực lượng cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT thì trào lưu được đồng bào DTTS tham gia hưởng ứng và sẽ tăng trưởng. trái lại ở những nơi không đủ hoặc cán bộ tư tưởng yếu kém thì nơi đó không tạo ra được sức mạnh nội lực của quần chúng để thu hút quần chúng.

Ngoài những tiêu chuẩn của cán bộ nói chung, cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT nhất định phải: Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với chủ tuyệt so với Đảng; trung thực, có ý thức trách nhiệm cao với việc làm và có tinh thần thay đổi, sáng tạo; không ngừng nghỉ học tập để nâng cao trình độ trí tuệ, kĩ năng nhiệm vụ, bổ trợ update kiến thức và kỹ năng mới phục vụ nhu yếu yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới; có đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng; luôn bám sát cơ sở, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng bào…

Đội ngũ những người dân làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT muốn thành công xuất sắc, không thể thiếu tính nhiệt huyết, thiếu kĩ năng và trình độ so với yêu cầu yên cầu của thời kỳ mới, vì vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT phải tích cực trau dồi kiến thức và kỹ năng, học tập lý luận, trải nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ; nghiên cứu và phân tích, tóm gọn, tổng kết thực tiễn để bổ trợ update lý luận. Trong Đk lúc bấy giờ, cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT không những chỉ có trình độ lý luận mà còn phải có kĩ năng thực hành thực tế, phải am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, phải ghi nhận nghe và biết nói tiếng DTTS để tuyên truyền và xử lý mọi trường hợp. Bên cạnh đó nên phải có quyết sách đãi ngộ hợp lý, tạo Đk cho đội ngũ cán bộ thực sự yên tâm công tác làm việc.

4.2.5. Đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất kết thích phù hợp với thay đổi nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại công tác làm việc tuyên truyền quyết sách dân tộc bản địa phù thích phù hợp với thực tiễn địa phương và sát với đối tượng người tiêu dùng tuyên truyền

Có thể thấy rằng việc thay đổi nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại công tác làm việc tuyên truyền CSDT là một yêu cầu cấp thiết và phù thích phù hợp với nhu yếu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS, đồng thời công tác làm việc tuyên truyền CSDT phải bám sát vào trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và giang sơn. Công tác tuyên truyền CSDT nên phải thay đổi với những yêu cầu trên là trách nhiệm thiết yếu, thể hiện rõ ràng:

Ngày nay, trong quy trình hội nhập và tăng trưởng, những hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại công tác làm việc tuyên truyền CSDT phải phong phú, phong phú chủng loại và phù thích phù hợp với trách nhiệm chính trị rất khác nhau, khai thác những hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại truyền thống cuội nguồn phối hợp sử dụng những phương tiện đi lại tân tiến, sử dụng nhiều lực lượng để tham gia tuyên truyền.

Sử dụng linh hoạt, sáng tạo những hình thức làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT, coi trọng hơn thế nữa công tác làm việc chỉ huy và sử dụng có hiệu suất cao hoạt động giải trí và sinh hoạt báo chí truyền thông, xuất bản, văn hóa truyền thống, khối mạng lưới hệ thống văn bản báo cáo giải trình viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác làm việc tuyên truyền CSDT. Cần tiến hành sáng tạo, hiệu suất cao chủ trương tăng cấp cải tiến phương thức công tác làm việc tuyên truyền CSDT, rõ ràng:

Một là, những cấp, những ngành, những địa phương nên phải góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị tân tiến cho những phương tiện tuyên truyền như: Hệ thống đài truyền thanh, truyền hình; những loại sách; báo; tạp chí, ấn phẩm; những khẩu hiệu; biểu ngữ; panô; áp phích; tranh cổ động… Trong quy trình tiến hành tuyên truyền CSDT, những phương tiện đi lại kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền. Do vậy nên phải có sự góp vốn đầu tư khối mạng lưới hệ thống những trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển, kỹ thuật như: Điện thoại thông minh; máy chiếu; micro; phòng họp, không riêng gì có có thế phải trang bị và hướng dẫn đội ngũ cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền sử dụng thành thạo những thiết bị tuyên truyền. Đó là những phương tiện đi lại kỹ thuật tương hỗ đắc lực cho lực lượng làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT hoạt động giải trí và sinh hoạt có hiệu suất cao.

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), KHCN tăng trưởng như vũ bão, nhất là công nghệ tiên tiến và phát triển số đang tăng trưởng nhanh gọn, tạo sự đột phá trên nhiều nghành của đời sống kinh tế tài chính, xã hội, đã tạo ra thời cơ và cả thử thách so với mọi vương quốc, dân tộc bản địa trên toàn thế giới, vì vậy yên cầu phải được quan tâm góp vốn đầu tư cho KHCN để góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT, phục vụ nhu yếu yêu cầu của công tác làm việc tuyên truyền trong tình hình mới.

Hai, tăng cường đối thoại, tránh độc thoại; mở rộng những hình thức thảo luận dân chủ tự do tư tưởng. Phát huy hơn thế nữa hình thức lớp học như đại hầu hết đồng bào DTTS được tiếp cận.

Ba là, khuynh hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, đưa vũ khí tuyên truyền tác động trực tiếp vào tận cùng của thực tiễn môi trường sống đời thường, nơi triển khai toàn bộ đường lối, quyết sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào DTTS.

Bốn là, tăng cấp cải tiến việc học tập Nghị quyết, xây dựng thành quy trình, lộ trình tiến hành, quy định tiến hành, trong số đó nhất thiết phải tiến hành công tác làm việc kiểm tra, giám sát. Nội dung và hình thức phải phù thích phù hợp với đối tượng người tiêu dùng, coi trọng thảo luận, tranh luận, để nhiều thời hạn thảo luận chương trình hành vi để thực sự “Nói song song với làm”.

Năm là, nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù thích phù hợp với điểm lưu ý của từng dân tộc bản địa. Cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT phải là cầu nối giữa lãnh đạo với quần chúng, giữa những đối tượng người tiêu dùng quần chúng với nhau, giữa những cơ quan quản trị và vận hành với thông tin đại chúng. Đặc biệt là phải khơi dậy và lôi cuốn cho bằng được trào lưu quần chúng tham gia làm công tác làm việc tư tưởng – văn hóa truyền thống và phải tạo Đk cho họ được trực tiếp thưởng thức ngày càng nhiều thành tựu của công tác làm việc tư tưởng – văn hóa truyền thống.

 5. Thảo luận

Từ thực tiễn công tác làm việc tuyên truyền CSDT, trọn vẹn có thể thấy, lực lượng làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT cần có kế hoạch, chương trình rõ ràng, gắn với thực tiễn để thích ứng với môi trường sống đời thường, kim chỉ nan dư luận xã hội. Sự phối phối hợp giữa những lực lượng làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT cần thuần thục, góp thêm phần ổn định tư tưởng chính trị, hình thành và cổ vũ những trào lưu hành vi cách mạng của đồng bào DTTS.

Về thay đổi phương pháp công tác làm việc tuyên truyền CSDT, cần sử dụng phương pháp đối thoại, gợi mở yếu tố, kích thích tư duy cho đồng bào DTTS. Đồng thời, trải qua đối thoại, đồng bào DTTS được trình diễn ý kiến, quan điểm, thông qua đó những yếu tố bức xúc được xử lý và xử lý kịp thời, tạo hứng thú cho đồng bào. Do đó, cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT phải có kĩ năng bao quát, có kiến thức và kỹ năng sâu rộng, có quan điểm vững vàng, dữ thế chủ động lắng nghe đồng bào.

Đổi mới phương tiện đi lại để truyền đạt CSDT đến với đồng bào DTTS. Bên cạnh việc xác lập nội dung, hình thức và phương pháp trong tuyên truyền CSDT, thì song song với đó là nên phải có những phương tiện đi lại để phục vụ, tương hỗ cho quy trình thảo luận, truyền đạt thông tin, phải có số liệu minh họa hoặc hình ảnh rõ ràng. Do đó, cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền nên phải có sự sẵn sàng trang trọng, chu đáo, chuyên nghiệp, lựa chọn hợp lý xem phương tiện đi lại nào thích hợp, hiệu suất cao. Biết phát huy những phương tiện đi lại được đồng bào tiếp cận nhiều, tiện lợi trong quy trình truyền tải thông tin như loa, đài, khẩu hiệu, biểu ngữ… Đồng thời, phát huy hơn thế nữa những phương tiện đi lại tân tiến như internet, social (zalo, facebook…), báo mạng điện tử đến với đồng bào. Để làm được điều này, cán bộ tuyên truyền phải thực sự gần dân và hiểu dân…

Việc thay đổi hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại đều phải hướng tới mục tiêu tuyên truyền và hướng tới đồng bào DTTS để nâng cao hiệu suất cao hơn thế nữa công tác làm việc tuyên truyền CSDT vùng đồng bào DTTS. Ngoài ra, cần để ý tới việc tu dưỡng, chọn lựa cán bộ làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT có phương pháp sư phạm, tận tâm, nhiệt tình, biết tiếng DTTS để tuyên truyền, nhất là người dân có uy tín được đồng bào tin tưởng; Khuyến khích sự sáng tạo của người tuyên truyền trong việc đưa phương pháp mới vào quy trình tuyên truyền. Bên cạnh đó, cần có quyết sách quy định về quyết sách thông tin, tài liệu để bảo vệ bảo vệ an toàn những yêu cầu về báo chí truyền thông so với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác làm việc tuyên truyền CSDT.

6. Kết luận

Công tác tuyên truyền CSDT ở vùng đồng bào DTTS Việt Nam lúc bấy giờ là trách nhiệm quan trọng và cấp bách. Thực trạng công tác làm việc tuyên truyền CSDT đã có những chuyển biến đáng kể, đồng bào DTTS đã có sự thay đổi nhận thức về CSDT của Đảng và Nhà nước, tích cực học tập, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống về mọi mặt… Tuy  nhiên, công tác làm việc tuyên truyền CSDT cũng gặp quá nhiều những trở ngại: Nội dung tuyên truyền chưa thực sự thay đổi, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, những phương tiện đi lại tuyên truyền còn lỗi thời, trình độ dân trí của đồng bào DTTS còn hạn chế… Chính vì vậy, việc đảm bảo những yêu cầu, xử lý và xử lý được những yếu tố đưa ra là góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT và góp thêm phần nâng cao mức sống của đồng bào DTTS trong toàn nước.

Công tác tuyên truyền CSDT muốn đạt được hiệu suất cao cực tốt, cần phải nắm vững và bám sát đường lối, chủ trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Để làm tốt công tác làm việc đó cần tuyên truyền một cách chân thực, tiến hành tốt những giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nhận thức về vị trí cũng như vai trò của công tác làm việc tuyên truyền CSDT, góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư, thay đổi hình thức, phương pháp, phương tiện đi lại… trong hoạt động giải trí và sinh hoạt tuyên truyền CSDT. Đồng thời, phải thường xuyên chú trọng tu dưỡng, kiểm tra, đôn đốc công tác làm việc tuyên truyền và cần chú trọng tiến hành đồng điệu những giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền CSDT vùng đồng bào DTTS lúc bấy giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập (1995), tập 1, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô.

2. Lương Khắc Hiếu 2008 (Chủ biên), Nguyên lý công tác làm việc tư tưởng tập 1, tập 2, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập (1995), tập 5, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô.

4. Một số yếu tố thay đổi xây dựng và tiến hành quyết sách dân tộc bản địa (2013), Nxb Chính trị vương quốc, Tp Hà Nội Thủ Đô.

5. Từ điển tiếng Việt (1997), Nxb Tp Hà Nội Thủ Đô.

6. V.I. Lênin: Toàn tập, T.45, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1978.

ThS. Đặng Văn Dũng

Học viện Dân tộc

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Share Link Tải Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam “.

Giải đáp vướng mắc về Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Thực #trạng #thực #hiện #chính #sách #dân #tộc #ở #việt #nam Thực trạng tiến hành quyết sách dân tộc bản địa ở việt nam