Mục lục bài viết

Mẹo về Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-27 13:39:16,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

645

Strawberry, orange or vanilla?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • 1. Câu so sánh trong tiếng Anh
 • 2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh 
 • 1. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ 
 • 2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ
 • Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh
 • 3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh 
 • 1. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn 
 • 2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài
 • 4. Cấu trúc câu so sánh hơn nhất trong tiếng Anh
 • 1. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn
 • 2. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài
 • 5. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt quan trọng trong câu so sánh  
 • 6. Áp dụng làm bài tập với câu so sánh trong tiếng Anh
 • Bài 1: Hãy điền dạng đúng của từ vào chỗ trống sao cho phù thích phù hợp với ngữ cảnh của câu văn
 • Bài 2: Hãy sắp xếp lại câu so sánh 
 • Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
 • I like strawberry most, but vanilla is sweeter
 • I don’t like vanilla, but strawberry is so delicious as orange
 • Orange is not as sugary as vanilla
 • Strawberry is the best…

Có thật nhiều cách thức nói khi so sánh hai hoặc nhiều vật bất kỳ trong tiếng Anh. Thi thoảng toàn bộ chúng ta bồn chồn nên dùng luckier hay more lucky, better hay better than. Cùng Step Up tìm hiểu cấu trúc so sánh, những dạng câu so sánh trong tiếng Anh và cách sử dụng trong thực tiễn tiếng Anh nhé!

1. Câu so sánh trong tiếng Anh

Với những kiến thức và kỹ năng ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài mục tiêu so sánh đơn thuần, câu so sánh sẽ tiến hành sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề ý trong câu. Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Vì vậy, để trọn vẹn có thể  tự học tiếp xúc tiếng Anh tốt, bạn nên và cần học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cách so sánh trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Cùng tìm hiểu về những dạng câu so sánh trong tiếng Anh nhé!

Xem thêm những cấu trúc câu và chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn rõ ràng trong cặp đôi bạn trẻ sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh 

1. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ 

Công thức so sánh bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

 • I’m as good in Maths as in science.
 • Harry sings as beautifully as a singer.
 • Her car runs as fast as a race car.
 • This dress is as expensive as yours.
 • This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một số trong những trường hợp, trọn vẹn có thể thay thế “so” cho “as”. Tuy nhiên cách dùng này thường được ít sử dụng.  

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Công thức so sánh bằng:

S + V + the same + (noun) + as 

Ví dụ: 

 • She takes the same course as her colleague.
 • She speaks the same language as her father.
 • I wore the same dress as my sister at her birthday party.
 • Timmy has the same height as Tom.
 • Their professor is different from ours.

Lưu ý: Trái nghĩa với với the same…asdifferent from.

Cấu trúc câu so sánh bằng trong tiếng Anh

Các loại tính từ, trạng từ trong câu so sánh tiếng Anh

1. Tính từ ngắn và tính từ dài

Tính từ ngắn gồm:

 • Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,….

 • Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài. Ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

2. Trạng từ ngắn và trạng từ dài: 

Trạng từ ngắn là trạng từ có một âm tiết. Ví dụ: far, fast, hard, near, right, wrong,…

Trạng từ dài là trạng từ có hai âm tiết trở lên. Ví dụ: beautifully, quickly, kindly,…

3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Anh 

1. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn 

Công thức so sánh hơn:

S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

Ví dụ:

 • Jennie’s grades are higher than her sister’s. 
 • Today is colder than yesterday.
 • My girlfriend came later than me.
 • Lindy is shorter than her younger sister.
 • My ruler is longer than yours.

2. Cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn:

S + V + more + Adj/Adv + than

Ví dụ:

 • He is a more professional soccer than me.
 • He speaks Korean more fluently than his friend.
 • She visits her family less frequently than I used to.
 • This hat is more expensive than the others.
 • My father drives more carefully than my brother.

Lưu ý: Có thể thêm far hoặc much trước cụm từ so sánh để nhấn mạnh vấn đề. Ví dụ: Mike’s phone is much more expensive than mine.

4. Cấu trúc câu so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

1. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + Adj/Adv + -est

Ví dụ: 

 • My brother is the tallest in our family.
 • Sunday is the coldest day of the month so far.
 • He runs the fastest in my city.
 • Linda is the youngest person in my office.
 • My house is the highest one in my neighborhood.

So sánh hơn nhất trong tiếng Anh

2. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

 • The most boring thing about English course is doing grammar exercises.
 • Lisa is the most careful person I ever have known.
 • Of all the students, she does the most quickly.
 • This is the most difficult case we have ever encountered.
 • Linda is the most intelligent student in my class.

Lưu ý: Có thể thêm “very” trước cụm từ so sánh để mang ý nghĩa nhấn mạnh vấn đề. Ví dụ: Here is the very latest news about the accident

5. Một số tính từ và trạng từ đặc biệt quan trọng trong câu so sánh  

Nếu tiếng Anh có động từ bất quy tắc thì trong câu so sánh, với những tính từ và trạng từ cũng luôn có thể có bất quy tắc tiếng. Cùng tìm hiểu những tính từ và trạng từ phổ cập thường gặp trong những dạng câu so sánh tiếng Anh tại đây: 

 
So sánh hơn
So sánh hơn nhất
good/well
better
best
bad/badly
worse
worst
little
less
least
many/much
more
most
far
further farther
furthest/farthest

Để ghi nhớ những dạng so sánh trong tiếng Anh trên, những bạn sẽ không còn thể chỉ học thuộc lòng. Bởi não bộ toàn bộ chúng ta sẽ ghi nhớ những thứ gắn sát với cảm xúc thay vì những từ ngữ, cấu trúc khô khan. Vậy đâu là phương pháp để ghi nhớ những dạng so sánh trong tiếng Anh trên? Step Up đề xuất kiến nghị bạn học những cấu trúc so sánh tiếng Anh trong những toàn cảnh rõ ràng. 

Liệt kê những dạng so sánh với những cấu trúc, từ vựng, tiếp sau đó sáng tạo ra những mẩu chuyện để liên kết những cấu trúc và từ vựng đó. Ngoài ra, để tạo thêm cảm xúc cho mẩu chuyện, hãy thêm những yếu tố sắc tố, hình ảnh, những yếu tố để tạo ra ấn tượng mạnh, những bạn sẽ ghi nhớ được những kiến thức và kỹ năng tương quan đang cần học. 

6. Áp dụng làm bài tập với câu so sánh trong tiếng Anh

Sau khi ghi nhớ những dạng so sánh trong tiếng Anh, những cấu trúc rất khác nhau với tính từ, trạng từ ngắn và dài. Cùng thử thách bản thân với những bài tập tại đây để vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học nhé.

Bài 1: Hãy điền dạng đúng của từ vào chỗ trống sao cho phù thích phù hợp với ngữ cảnh của câu văn

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)

2. She lives in a really … villa. (beautiful)

3. She is the … tennis player of nước Australia. (good)

4. This luggage is … than mine. (heavy)

5. He runs … than his sister. (quick)

6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)

7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)

8. France is as … as London. (beautiful)

9. My brother is three years … than me. (young)

10. This was the … movie I have ever seen. (bad)

11. I speak France … now than two years ago. (fluent)

12. Could you write…? (clear)

13. Cameroon can run … than John. (fast)

14. Our team played … of all. (bad)

15. He worked … than ever before. (hard)

Đáp án: more expensive – beautiful – best – heavier – quicker – taller/tallest – more/most – beautiful – younger – worst – more fluently – more clearly – faster – worst – harder.

Bài 2: Hãy sắp xếp lại câu so sánh 

1. Julia/ tall/ her friend.

2. A banana/ not sweet/ an apple.

3. A fish/ not big/ a elephant.

4. This dress/ pretty/ that one.

5. the weather/ not hot/ yesterday.

6. A rose/ beautiful/ a weed.

7. A cat/ intelligent/ a chicken.

8. Hung/ friendly/ Minh.

Đáp án:

1. Julia is as tall as her friend.

2. A banana is not as sweet as an apple.

3. A fish is not as big as a elephant.

4. This dress is as pretty as that one.

5. The weather is not as hot as yesterday.

6. A rose is more beautiful than a weed.

7. A cat is more intelligent than a chicken.

8. Hung is more friendly than Minh.

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. I’ve never met any more handsome person than Gind.

=> Gind is…………………………

2. In my opinion, there is nobody as kind-hearted as my grandmother.

=> In my opinion, my grandmother is ……………………

3. There is no more intelligent student in this school than John.

=> John is……………………………..

4. This is the most delicious dish I’ve ever tasted.

=> I’ve…………………………..

5. Have you got any bags smaller than that one?

=> Is this…………………………………?

Đáp án:

1. George is the most dependable person I’ve ever met.

2. In my opinion, my grandmother is more kind-hearted than anyone.

3. John is the most intelligent student in this school.

4. I’ve never tasted a more delicious dish than this one.

5. Is this the biggest bag you’ve got?

Trên đấy là ngữ pháp về những cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh và một số trong những ví dụ để vận dụng trong thực hành thực tế. Thay vì chỉ học và ghi nhớ những cấu trúc ngữ pháp trong đầu, hãy thường xuyên vận dụng trong thực tiễn tiếp xúc hằng ngày. Bạn trọn vẹn có thể tự đưa ra những câu so sánh với những dụng cụ, thiết bị xug quanh bạn để ghi nhớ cấu trúc này. Đồng thời, san sẻ với bạn hữu cùng học để cải tổ kỹ năng tiếp xúc tiếng Anh nhé!

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Share Link Download Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh “.

Giải đáp vướng mắc về Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Trường #hợp #đặc #biệt #trong #sánh Trường hợp đặc biệt quan trọng trong so sánh