Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới Mới nhất 2022

Ban đang search từ khóa Chia Sẻ Mẹo Hướng dẫn Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-13 16:34:00

Ngày 18/5/năm ngoái Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1685/TCT-CS về việc quy định chi phí phụ cấp.. tiền điện thoại cho viên chức.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1685/TCT-CS

V/v uổng điện thoại cảm ứng cảm ứng trả cho viên chức

Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, ngày 18 tháng 05 thời gian thời điểm năm 2012

Kính gửi:

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dynea Việt Nam

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

giải đáp công văn không số đề ngày 23/12/2011 của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dynea Việt Nam (Công ty Dynea) về việc hỏi về phí tổn điện thoại cảm ứng cảm ứng di động trả cho viên chức. Về yếu tố này, Tổng cục Thuế(Tax) có ý kiến như sau:

1. Về quyết sách thuế(tax) TNDN

– Tại Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp về ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) quy định:

“1. Trừ những khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu phục vụ nhu yếu đủ những Đk sau:

1.1. Khoản chi thực tiễn phát sinh can hệ đến hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sản xuất, marketing của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp tác theo quy định của pháp lý”.

– Tại điểm 2.5, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) gồm có:

2.5. Chi tiền lương, tiền công thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chi lương hướng, tiền công, những khoản hạch toán khác để trả cho những người dân dân cần lao nhưng thực tiễn không chi trả hoặc không tồn tại hóa đơn, chứng từ theo quy định của luật pháp.

b) Các khoản tiền thưởng cho những người dân dân cần lao không mang tính chất chất chất chất chất lương bổng, những khoản tiền thưởng không được ghi rõ ràng Đk được hưởng trong giao kèo lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể”.

cứ những quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi tiền điện thoại cảm ứng cảm ứng cho những người dân dân lao động để phục vụ cho hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sản xuất marketing của Công ty nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế(tax) Công ty thì được xem vào hoài được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) TNDN của Công ty. Trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cảm ứng cảm ứng cho những người dân dân cần lao được quy định rõ ràng tại hợp đồng cần lao thì những khoản chi này được xác lập là tổn phí lương lậu được xem vào phí tổn được trừ khi tính thuế(tax) TNDN.

2. Về quyết sách thuế(tax) TNCN

– Tại Điểm 2f Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế(tax) TNCN quy định:

“f) Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác làm việc thao tác phí, điện thoại cảm ứng cảm ứng, trang phục, … không tính vào thu nhập chịu thuế(tax) nếu mức khoán chi thích phù thích phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành. Mức khoán chi ứng dụng so với từng trường hợp như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và người thao tác trong những cơ quan hành chính vì sự nghiệp, đảng, đoàn thể, những hội: mức khoán chi vận dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Đối với những người dân lao động thao tác trong những tổ chức triển khai triển khai kinh dinh, những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt: mức khoán chi ứng dụng ăn nhập với mức xác lập thu nhập chịu thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp theo những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp.

+ Đối với những người dân cần lao thao tác trong những tổ chức triển khai triển khai quốc tế, những văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai quốc tế: mức khoán chi tiến hành theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai triển khai quốc tế”.

– Tại điểm 2.1 Mục I Công văn số 451/TCT-TNCN ngày 8/2/2010 về phía dẫn quyết toán thuế(tax) TNCN năm 2009 quy định:

“+ Đối với những khoản khoán chi (như văn phòng phẩm, điện thoại cảm ứng cảm ứng, y phục, ăn ca, …) nếu đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng được hưởng, về quyết sách chi thì thực hành thực tế thực tiễn theo phía dẫn của văn bản đó và không tính vào thu nhập của thành viên chủ nghĩa nhận khoản khoán thu nhập này.

Đối với những cty hiệu suất cao chi trả thu nhập là doanh nghiệp, mức khoán chi được tiến hành theo quy định của Luật thuế(tax) Thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn của Luật thuế(tax) thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Luật thuế(tax) Thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn Luật thuế(tax) Thu nhập doanh nghiệp không tồn tại hướng dẫn rõ ràng về mức khoán chi thì mức khoán chi được thực hành thực tế thực tiễn theo quy định của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc Hội đồng thành viên (so với doanh nghiệp);

Các trường hợp chi cao hơn nữa thế nữa mức khoán quy định thì phần khoán chi cao hơn nữa thế nữa quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế(tax)”.

Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cảm ứng cảm ứng cho những người dân dân cần lao nếu được quy định rõ ràng tại hiệp đồng lao động và mức khoán chi này được tiến hành theo quyết định hành động hành vi của Hội đồng quản trị hoặc giám đốc hội đồng thành viên (so với doanh nghiệp) là thu nhập được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế(tax) TNCN. Trường hợp cty hiệu suất cao chi tiền điện thoại cảm ứng cảm ứng cho những người dân dân lao động cao hơn nữa thế nữa mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn nữa thế nữa mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế(tax) TNCN.

Tổng cục Thuế(Tax) giải đáp để Công ty được biết và thực hành thực tế thực tiễn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ Pháp chế – TCT;

– Cục thuế(tax) Tỉnh Đồng Nai;

– Cục thuế(tax) TP.Hồ Chí Minh;

– Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Các bạn muốn muốn muốn học làm kế toán thực tiễn nâng cao trọn vẹn trọn vẹn có thể tham gia: Khóa

__________________________________________________

Link tải Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới

Ban đã xem Tóm tắt mẹo thủ thuật Công văn số 1685/TCT-CS quy định phụ cấp.. tiền điện thoại cho nhân viên cấp dưới cấp dưới rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Công #văn #sô #1685TCTCS #quy #đinh #phu #câp #tiên #điên #thoai #cho #nhân #viên