Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 2022

Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01/GTGT Ban hành tất nhiên
ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ).
– Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
Xem thêm:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm…..
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]
[04] Tên người nộp thuế:
[05]
Mã số thuế:
[06]
Địa chỉ:
[07]
Quận/thị trấn: [08] Tỉnh/thành phố:
[09]
Điện thoại: [10] Fax: [11] E-mail:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13]
Mã số thuế:
[14]
Địa chỉ:
[15]
Quận/ thị trấn: [16] Tỉnh/thành phố
[17]
Điện thoại: [18] Fax: [19] E-mail:
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:
Đơn vị tiền: đồng nước ta
STT
Chỉ tiêu
Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
A
Không nảy phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán trong kỳ (đánh dấu “X”)
[21]
B
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
[22]
C
Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách đất nước
I
Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ
1
Giá trị và thuế GTGT của mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào
[23]
[24]
2
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
[25]
II
Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra trong kỳ
1
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra ko chịu thuế GTGT
[26]
2
Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])
[27]
[28]
a
Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0%
[29]
b
Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 5%
[30]
[31]
c
Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 10%
[32]
[33]
d
Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra ko tính thuế
[32a]
3
Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV đẩy ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])
[34]
[35]
III
Thuế GTGT nảy sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])
[36]
IV
Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
1
Điều chỉnh giảm
[37]
2
Điều chỉnh tăng
[38]
V
Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh xây dựng, lắp đặt, buôn bán sản phẩm, BDS nước ngoài tỉnh
[39]
VI
Xác định bổn phận thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1
Thuế GTGT phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] – [39]≥ 0)
[40a]
2
Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại cùng kỳ tính thuế
[40b]
3
Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])
[40]
4
Thuế GTGT chưa khấu trừ ko hề kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]
[41]
4.1
Tổng số thuế GTGT đề nghị trả
[42]
4.2
Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])
[43]
Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…., ngày ……tháng …… năm ………
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:…………………..
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:…..
(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
chú thích:
– GTGT: Giá trị Gia tăng
– HHDV: Hàng hoá dịch vụ
Chúc các bạn thành công,
các bạn có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thuế thực tại chuyên sâu có thể dự: Khóa
thực tế.

9

Scr Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 2021-09-01 15:39:00

#Tơ #khai #thuê #GTGT #mâu #01GTGT #theo #Thông #tư