Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN 2022

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban héc tành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho ngôi trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

(Dành cho ngôi trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01] Kỳ tính thuế: [ ]

Tháng .. năm…

hoặc

[ ]

Lần nảy: Ngày…tháng…năm…

[02]

Lần đầu

[ ]

[03]

Bổ sung lần thứ

[ ]

[

04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:

………………………

[05]

Mã số thuế của bên nước ta khấu trừ và nộp thuế thay:

[06]

Địa chỉ : …………

[07]

Quận/thị trấn: …

[08]

Tỉnh/thành phố: ……

[09]

Điện thoại: ………

[10]

Fax: …….

[11]

E-mail: ……………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

……………………

[13]

Mã số thuế:

[14]

Địa chỉ : ……

[15]

Quận/thị trấn: ……….

[16]

Tỉnh/thành phố: ………

[17]

Điện thoại: …………

[18

] Fax: …………..

[19]

E-mail: ………

[20]

giao kèo đại lý thuế: Số……………….ngày………………………

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

Nội dung

Mã số thuế

Hợp đồng số..

ngày/ tháng/ năm …

Doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT

Ngày

tính sổ

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách đất nước

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8=6×7)

(09)

(10)

(11)

[12=(09×10)-(11)]

(13)=(9)+(12)

1. Nhà thầu nước ngoài A (*)

2. Nhà thầu nước ngoài B (*)

3. Nhà thầu nước ngoài C (*)

……

Tổng cộng:

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này

(Viết bởi

chữ):…………………..

Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

viên chức ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…., N

gày …..

.

.tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(

Ký, ghi rõ bọn họ tên

,

chức vụ và đóng dấu

)

Ghi chú:

(*) Tr

ường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều

ngành

kinh dinh

thì ghi chi tiết theo từng ngành marketing thương mại.

Tải về:

Các các độc giả làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé

Chi tiết xem thêm:

Nguồn Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN 2021-08-24 14:28:00

#Tơ #khai #thuê #nha #thâu #nươc #ngoai #mâu #01NTNN