Mẹo Hướng dẫn Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường 2022

Cập Nhật: 2022-09-29 07:06:13,Bạn Cần biết về Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

601

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/ s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ra vào xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. sau 10s, xe hơi đạt vận tốc 12 m/s.quãng đường xe hơi đi được trong giây thứ 10 là bao nhiêu?

Các vướng mắc tương tự

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà xe hơi đã đi được sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga và vận tốc trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 

A. s = 480 m,
v
t
b
 
=
 
12
 
m
/
s

B.  s = 360 m,
v
t
b
 
 
=
 
9
 
m
/
s

C. s = 160 m,
v
t
b
 
=
 
4
 
m
/
s

D. s = 560 m,
v
t
b
=
14
m
/
s

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà xe hơi đã đi được sau 40s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga và vận tốc trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu?

B.s = 360 m, vtb = 9 m/s

C. s = 160 m, vtb = 4 m/s

D. s = 560 m, vtb = 14 m/s

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà xe hơi đã đi được sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là

A. s = 480m

B. s = 360m

C. s =160m

D. s = 560m

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 12 m/s trên một phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho xe hơi chạy nhanh dần đều.

Sau 15 s, xe hơi đạt vận tốc 15 m/s. Tính quãng đường xe hơi đi được sau 30 s Tính từ lúc lúc tăng ga.

Khi xe hơi chạy với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Chọn chiều dương là chiều hoạt động giải trí và sinh hoạt. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s.

B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s.

D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Khi xe hơi chạy với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Chọn chiều dương là chiều hoạt động giải trí và sinh hoạt. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s

B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s.

D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. 
a
=
0
,
7
 
m
/
s
2 ;
 
v
=
38
m
/
s
.
                        

B. 
a
=
0
,
2
 
m
/
s
2
;
 
v
=
18
m
/
s
.

C. 
a
=
0
,
2
 
m
/
s
2
;
 
v
=
8
m
/
s
.
                         

D. 
a
=
1
,
4
 
m
/
s
2
;
 
v
=
66
 
m
/
s
.

Khi xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà xe hơi đã đi được sau 40s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga và vận tốc trung bình trên quãng đường đó là bao nhiêu?

B.s = 360 m, vtb = 9 m/s

C. s = 160 m, vtb = 4 m/s

D. s = 560 m, vtb = 14 m/s

Khi xe hơi chạy với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Chọn chiều dương là chiều hoạt động giải trí và sinh hoạt. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s.

B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s.

D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Khi xe hơi chạy với vận tốc 10 m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Chọn chiều dương là chiều hoạt động giải trí và sinh hoạt. Sau 20 s, xe hơi đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của xe hơi sau 40 s Tính từ lúc lúc khởi đầu tăng ga là bao nhiêu?

A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s

B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s.

D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Một xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 15m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s. Tính vận tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s Tính từ lúc lúc tăng ga

Một xe hơi đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 15m/s trên phần đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe hơi hoạt động giải trí và sinh hoạt nhanh dần đều. Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s .Tính vận tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s Tính từ lúc lúc tăng ga?

A.
0
,
3
m
/
s
2
;
 
23
m
/
s
 

B.
0
,
5
m
/
s
2
;
 
25
m
/
s

C.
 
0
,
4
m
/
s
2
;
 
24
m
/
s

D.
0
,
2
m
/
s
2
;
 
22
m
/
s

ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm tại đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Đáp án:

(a = 0,2m/s^2;,,,v = 18m/s)

Giải thích tiến trình giải:

+ Ta có: (left{ beginarrayl rmv_rm0rm = 10m/s \ rmt = 20s\ rmv = 14m/s endarray right.)

+ Gia tốc của xe hơi: (a = fracv – v_0t = frac14 – 1020rm = 0rm,2 m/rms^2)

+ Phương trình vận tốc: (v = v_0 + at = 10 + 0,2t,,,left( m/s right))

Với (t = 40s Rightarrow v = 10 + 0,2.40 = 18m/s)

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường “.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Khi #oto #đang #chạy #với #vận #tốc #10ms #trên #đoạn #đường Khi oto đang hoạt động giải trí và sinh hoạt với vận tốc 10m/s trên phần đường